Spotka­nie senio­rów

Spotka­nie senio­rów

Dnia 15.01.2018 r. odbyło się spotka­nie karna­wa­łowe w Domu Dzien­nego Pobytu „Senior“. W ramach współ­pracy Biblio­teki ze środo­wi­skiem chętnie umilamy senio­rom czas. Tematem kolej­nego już spotka­nia był karna­wał w Polsce i na świecie. Przed­sta­wi­li­śmy histo­rię zwycza­jów karna­wa­ło­wych w dawnej Polsce (kuligi, sanny, reduty, tłusty czwar­tek, ostatki). Uczest­nicy także wspomi­nali swoje bale i hulanki w tym okresie. Senio­rzy zainspi­ro­wani rozmową i wspomnie­niami posta­no­wili na swoją tegoroczną zabawę karna­wa­łową założyć maski w stylu wenec­kim.
Życzymy udanej zabawy oraz wszyst­kiego dobrego w Nowym Roku.
Mariola Burak


 

Świąteczne spotka­nie z senio­rami

Świąteczne spotka­nie z senio­rami

W ramach współ­pracy z Domem Dzien­nego Pobytu “Senior” przy ul. Jodło­wej w Bydgosz­czy w Czytelni Głównej Biblio­teki odbyło się świąteczne spotka­nie z senio­rami. Przybyli goście obejrzeli wystawę dziad­ków do orzechów, która była połączona z prelek­cją na temat kolek­cji. Ekspo­naty na wystawę pocho­dziły z prywat­nych zbiorów pracow­ni­ków Biblio­teki. W miłej atmos­fe­rze i ku zadowo­le­niu senio­rów spędzi­li­śmy ten przed­świą­teczny czas.

Mariola Burak 

Włodarz Wielkiego Pomorza

Włodarz Wielkiego Pomorza

Pracow­nicy biblio­teki gościli w siedzi­bie Związku Nauczy­ciel­stwa Polskiego Okręgu Kujaw­sko-Pomor­skiego na zapro­sze­nie zrzeszo­nych w nim senio­rów. Okazją do spotka­nia były trwające obchody Roku Włady­sława Raczkie­wi­cza, celem natomiast – popula­ry­za­cja postaci pierw­szego Prezy­denta Rzeczy­po­spo­li­tej Polskiej na Uchodź­stwie, w szcze­gól­no­ści zaś jego związku z regio­nem kujaw­sko-pomor­skim. Wykład i prezen­ta­cja multi­me­dialna pt. „Włady­sław Raczkie­wicz – włodarz Wielkiego Pomorza” spotkały się z żywym zainte­re­so­wa­niem zebra­nych, którzy okazali się wymaga­jącą widow­nią, prezen­tu­jąc wysoki poziom wiedzy histo­rycz­nej.
W związku z 70. rocznicą śmierci tego wybit­nego polityka, patrioty, państwowca, Senat Rzeczy­po­spo­li­tej Polskiej podjął uchwałę o ustano­wie­niu 2017 r. Rokiem Włady­sława Raczkie­wi­cza. Wcześniej stano­wi­sko w sprawie ustano­wie­nia w naszym regio­nie Roku Włady­sława Raczkie­wi­cza przyjął Sejmik Wojewódz­twa Kujaw­sko-Pomor­skiego. Biblio­teka popula­ry­zuje tę postać poprzez zajęcia eduka­cyjne dla uczniów, udostęp­nia­nie czaso­wej wystawy, a teraz dotarła z wykła­dem do kolej­nego grona odbior­ców.

Biblio­te­kar­ska pasja

Biblio­te­kar­ska pasja

Mariola Burak i Grażyna Jasiek – nauczy­ciele biblio­te­ka­rze z Czytelni Głównej PBW im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy zapro­szeni zostali do Dzien­nego Domu Pobytu „Senior” na spotka­nie pod hasłem „Biblio­te­karz”.
Temat spotka­nia nawią­zy­wał do tegorocz­nej pisem­nej pracy matural­nej z języka polskiego, „Praca – koniecz­ność czy pasja”.

Biblio­te­ka­rze z pasją opowie­dzieli o swoim wyborze zawodu i doświad­cze­niach w pracy z czytel­ni­kiem i książką. Zapre­zen­towali histo­rię książki, przed­sta­wili struk­turę i zadania książ­nicy. Poruszyli kwestię zdolno­ści adapta­cyj­nych biblio­tek do dokonu­ją­cych się przeobra­żeń i koniecz­ność stoso­wa­nia techno­lo­gii infor­ma­tycz­nej w codzien­nej pracy. Wśród infor­ma­cji nie zabra­kło przed­sta­wie­nia znanych i wybit­nych postaci, które w przeszło­ści pełniły role biblio­te­ka­rzy.

Spotka­nie było okazją do przed­sta­wie­nia kultu­ro­twór­czej roli biblio­teki (werni­saże, prelek­cje, zajęcia eduka­cyjne, wystawy), a także zapre­zen­to­wa­nia bogatych zbiorów książ­nicy. Wypowie­dzi okraszone fragmen­tami tekstów literac­kich stano­wiły zachętę do dialogu ze słucha­czami.

Tłusty czwar­tek

Tłusty czwar­tek

W Czytelni Głównej odbyło się spotka­nie z człon­kami Klubu Seniora „Bartosz” pod hasłem Tłusty czwar­tek w trady­cji polskiej. Nauczy­ciele biblio­te­ka­rze przed­sta­wili genezę święta i jego obchody w różnych regio­nach Polski, przysło­wia oraz cieka­wostki związane z histo­rią pączka. Kameral­nemu spotka­niu towarzy­szyła wystawa książek o trady­cji i zwycza­jach tłusto­czwart­ko­wych. Biletem wstępu na biblio­teczne spotka­nie były przepisy na trady­cyjne karna­wa­łowe ciasta.