Nowości w zbiorach – marzec

Nowości w zbiorach – marzec

Rekomen­da­cje wybra­nych nowości włączo­nych do zbiorów biblio­teki w marcu:

Opieka szkoły nad dziec­kiem z rodziny patolo­gicz­nej / Daria Becker-Pestka. – Warszawa : CeDeWu, 2017.
Sygn. 162724

Proble­ma­tyka książki dotyczy opieki szkoły nad dziec­kiem z rodziny patolo­gicz­nej. Mimo zapisów w polskim ustawo­daw­stwie, praktyka wskazuje, że kwestie te pilnie wymagają komplek­so­wych rozwią­zań. Aby wypra­co­wać najlep­sze rozwią­za­nia w zakre­sie opieki nad dziec­kiem z rodziny patolo­gicz­nej konieczne jest dokona­nie analizy zjawi­ska zarówno z punktu widze­nia teorii nauko­wej, jak i praktyki.

Treść publi­ka­cji koncen­truje się wokół funkcjo­no­wa­nia współ­cze­snej rodziny i szkoły oraz wystę­pu­ją­cych zjawisk patolo­gicz­nych. W obecnej rzeczy­wi­sto­ści w polskich rodzi­nach wystę­puje wiele proble­mów. Znajduje to swoje negatywne odzwier­cie­dle­nie w reali­za­cji przypi­sa­nych jej funkcji, nieko­rzyst­nie wpływa na wypeł­nia­nie zadań opiekuń­czych wobec dzieci. Zmienia się także funkcjo­no­wa­nie polskiej szkoły, wystę­pują zaburze­nia w reali­za­cji jej funkcji. Podej­mu­jąc reflek­sję nad tą niezwy­kle istotną proble­ma­tyką warto rozpa­try­wać zadania pełnione zarówno przez szkołę, jak i rodzinę – w szero­kim kontek­ście społecz­nym, kultu­ro­wym czy ekono­micz­nym.

Część empiryczna książki skupiona jest wokół działań reali­zo­wa­nych przez szkołę w zakre­sie opieki nad dziec­kiem z rodziny patolo­gicz­nej. Praca z podopiecz­nymi ma nie tylko charak­ter diagno­styczny, ale również prewen­cyjny i inter­wen­cyjny. Zgroma­dzony w tej części pracy materiał pokazuje ogromny zakres proble­mów, z jakimi zmagają się zarówno rodziny, jak i szkoły. Zapre­zen­to­wane rozwią­za­nia stoso­wane w polskich szkołach wskazują na ogromną deter­mi­na­cję perso­nelu pedago­gicz­nego w podej­mo­wa­nych działa­niach opiekuń­czych, pomoco­wych. W książce pokazane zostały problemy rodzin i rozwią­za­nia praktyczne wykorzy­sty­wane w pracy z dziećmi reali­zo­wane nie tylko przez pracow­ni­ków szkół, ale także liczne podmioty zewnętrzne.

Publi­ka­cja może zostać wykorzy­stana zarówno przez studen­tów pedago­giki, pracow­ni­ków insty­tu­cji czy podmio­tów zaanga­żo­wa­nych w pracę z rodzi­nami – a przede wszyst­kim z dziećmi z rodzin patolo­gicz­nych, ale także przez osoby niezwią­zane z pracą pedago­giczną. Książka umożli­wia posze­rze­nie wiedzy na temat zjawisk patolo­gicz­nych, funkcjo­no­wa­nia i aktual­nych proble­mów rodziny i szkoły. Pozwala również na zapozna­nie się z publi­ka­cjami niepe­da­go­gicz­nymi skupio­nymi wokół proble­ma­tyki zjawisk patolo­gicz­nych. Tekst może też stano­wić wskaza­nie do dalszych badań nauko­wych w tym zakre­sie, podej­mo­wa­nia reflek­sji nad obsza­rem opieki nad dziec­kiem w szkole i insty­tu­cjach zewnętrz­nych.

Jak być dobrym rodzi­cem / Justyna Korze­niew­ska ; [ilustra­cje: Paweł Osial]. – Warszawa : Wydaw­nic­two RM, cop. 2017.
Sygn. 162727

Dzięki tej książce dowiesz się, jak rozma­wiać z dziec­kiem i reago­wać w kłopo­tli­wych sytuacjach wycho­waw­czych.

Bać się czy nie bać docie­kli­wych dziecię­cych pytań i pełnych buntu zacho­wań nasto­lat­ków? W jaki sposób infor­mo­wać dziecko o sprawach intym­nych, trudnych zjawi­skach społecz­nych i niebez­pie­czeń­stwach, a przy tym nie zawsty­dzać, nie wzbudzać niepo­koju, nie burzyć pozytyw­nej wizji świata? Jak rozpo­zna­wać obszary, w których najczę­ściej docho­dzi do konfliktu między rodzi­cami a dziećmi? Jaką obrać strate­gię postę­po­wa­nia? W tej książce rodzice znajdą:
– przykłady odpowie­dzi na docie­kliwe dziecięce pytania,
– scena­riu­sze rozwią­zy­wa­nia konflik­to­wych sytuacji,
– infor­ma­cje o rozwoju emocjo­nal­nym dziecka od narodzin do nasto­latka, jego rozumie­niu świata i typowych reakcjach, pomocne w formu­ło­wa­niu odpowie­dzi na dziecięce pytania oraz we właści­wym reago­wa­niu na kłopo­tliwe zacho­wa­nia.

Integra­cja senso­ryczna na co dzień / Maria Borkow­ska, Kinga Wagh. – Wyd. 1, 7 dodr. – Warszawa : Wydaw­nic­two Lekar­skie PZWL, 2017.
Sygn. 162728

Integra­cja senso­ryczna, w popular­nym skrócie określana jako SI, jest proce­sem przetwa­rza­nia w mózgu infor­ma­cji odbie­ra­nych przez zmysły z naszego ciała oraz otocze­nia dla wykorzy­sta­nia ich w codzien­nym życiu.
Niepra­wi­dło­wo­ści tego procesu objawiają się wystę­po­wa­niem specy­ficz­nych proble­mów i nazywane są zaburze­niami regula­cji proce­sów senso­rycz­nych. W naszym kraju od kilku­na­stu lat obser­wuje się stały wzrost rozpo­zna­wa­nia takich zaburzeń u dzieci i w związku z tym zwięk­sza­jące się zainte­re­so­wa­nie terapią SI.
Terapia ta jest przydatna i skuteczna, zwłasz­cza w klasycz­nych posta­ciach zaburzeń integra­cji senso­rycz­nej. W tych przypad­kach skutecz­ność jej została potwier­dzona naukowo. W innych rodza­jach zaburzeń, takich jak zespół deficytu uwagi lub zespół deficytu uwagi z nadru­chli­wo­ścią (ADHD), upośle­dze­nie umysłowe, autyzm oraz genetycz­nie uwarun­ko­wa­nych zespo­łach może być terapią wspoma­ga­jącą lecze­nie podsta­wo­wego schorze­nia.
Autorki przed­sta­wiły w porad­niku podsta­wowe infor­ma­cje o funkcjo­no­wa­niu zmysłów, ich dojrze­wa­niu i proce­sie integra­cji oraz proste ćwicze­nia, które z powodze­niem można wykony­wać opieku­jąc się dziec­kiem w domu. Z propo­zy­cji rodzice i opieku­no­wie mogą wybie­rać pojedyn­cze ćwicze­nia bądź układać możliwe do wykona­nia zestawy.
Bardzo wskazaną formą są lubiane przez dzieci ćwicze­nia rytmiczne i ćwicze­nia ze śpiewem lub muzyką. W książce przed­sta­wiono również propo­zy­cje ćwiczeń przy utworach instru­men­tal­nych wybit­nych kompo­zy­to­rów.

Sztuka, terapia, pozna­nie : w stronę podej­ścia indywi­du­ali­zu­ją­cego w badaniach muzyko­te­ra­peu­tycz­nych / Katarzyna Krasoń, Ludwika Konieczna-Nowak. – Warszawa : Wydaw­nic­two Naukowe PWN, cop. 2016.
Sygn. 162729, 162730

Sztuka jako źródło wiedzy o człowieku.
Muzyka w działa­niu terapeu­tycz­nym jako pole badań.
Strate­gia indywi­du­ali­zu­jąca w badaniu a proces terapeu­tyczny w uspraw­nia­niu pacjenta poprzez aktyw­ność muzyczną.
Indywi­du­ali­zu­jące metody badań muzyko­te­ra­peu­tycz­nych.

 

 

Zawód psycho­log : regula­cje prawne i etyka zawodowa / Dorota Bedna­rek ; konsult. prawna Teresa Gardocka. – Warszawa : Wydaw­nic­two Naukowe PWN, 2016.
Sygn. 162740

Nieza­leż­nie od charak­teru i obszaru działal­no­ści wspó205285lny dla psycho­lo­gów jest szcze­gólny charak­ter więzi z podmio­tem oddzia­ły­wań i wynika­jące z niego zobowią­za­nia etyczne.
Książka Doroty Bedna­rek porząd­kuje wiedzę dotyczącą kontek­stu prawnego wykony­wa­nia zawodu psycho­loga, obowią­zu­ją­cych zasad i standar­dów etycz­nych oraz sposo­bów ich reali­za­cji. Autorka poruszyła zagad­nie­nia etyczne specy­ficz­nie związane z najważ­niej­szymi obsza­rami zasto­so­wań psycho­lo­gii: w diagno­zie i inter­wen­cji psycho­lo­gicz­nej. Szcze­gó­łowo omówiła etyczne kwestie i zasady dotyczące takich specy­ficz­nych sytuacji, jak: świad­cze­nie usług na zlece­nie strony trzeciej, na odległość, wobec nielet­nich, problem przeciw­dzia­ła­nia dyskry­mi­na­cji, prowa­dze­nie badań nauko­wych i publi­ko­wa­nie ich wyników, oraz wielu innych. Psycho­lo­go­wie praktycy oraz studenci psycho­lo­gii znajdą w tej książce zarówno możli­wość pogłę­bio­nego zrozu­mie­nia etycz­nego wymiaru pracy psycho­loga, jak i wyczer­pu­jący zbiór zasad do zasto­so­wa­nia w codzien­nej pracy.

 

Efekt kamele­ona : psycho­lo­gia naśla­dow­nic­twa / Wojciech Kulesza; [redak­tor prowa­dząca Anna Racibor­ska]. – Wyd. 1 dodr. – Warszawa : Wydaw­nic­two Naukowe Scholar, 2017.
Sygn. 162743

Mówimy o papugo­wa­niu, małpo­wa­niu, imito­wa­niu zacho­wań, o tym, że dziecko jest kalką, kopią lub lustrza­nym odbiciem rodzica. Ludzie naśla­dują swoje zacho­wa­nia. Obser­wu­jemy to zjawi­sko, patrząc na wiernych w trakcie ceremo­nii religij­nych, dzieci na placu zabaw, żołnie­rzy podczas parady. Woody Allen nazwał tę hiperz­dol­ność Leonarda Zeliga – głównego bohatera jego znako­mi­tego filmu – efektem kamele­ona.

W tej książce Autor opisuje to jedno z kluczo­wych i fascy­nu­ją­cych ludzkich zacho­wań. Zasta­na­wia się, co nam to zacho­wa­nie daje. Pyta: Czy każdy jest społecz­nym kamele­onem? Czy różnimy się skłon­no­ściami do naśla­do­wa­nia? Czy da się „tego” nauczyć i do czegoś „to” wykorzy­stać? Czy naśla­dow­nic­two może być szkodliwe?

Książka ta przed­sta­wia bardzo wszech­stronny, wyczer­pu­jący i anali­tyczny przegląd psycho­lo­gicz­nej litera­tury na temat naśla­dow­nic­twa oraz jego wyznaczników i konse­kwen­cji. Jest to litera­tura bardzo współ­cze­sna, często dosłow­nie z ostat­nich paru lat, zaś autor wykazuje się jej dogłęb­nym zrozu­mie­niem i porusza się po niej z niezwy­kłą swobodą i erudy­cją. Książka pozwala czytel­ni­kowi uzyskać pełną orien­ta­cję we współ­cze­snym stanie badań nad naśla­dow­nic­twem i zbliżo­nymi zjawi­skami.
prof. dr hab. Bogdan Wojciszke – fragment recen­zji

Współ­cze­sne tenden­cje w diagno­zie i terapii logope­dycz­nej / redak­cja naukowa Danuta Pluta-Wojcie­chow­ska, Barbara Sambor. – Gdańsk : Harmo­nia Univer­sa­lis, 2017.
Sygn. 162744, 162745

Kolejny tom z serii Logope­dia XXI Wieku jest pozycją zasłu­gu­jącą na baczną uwagę prakty­ków i teore­ty­ków zajmu­ją­cych się logope­dią w perspek­ty­wie diagno­styczno-terapeu­tycz­nej oraz teore­tyczno-metodo­lo­gicz­nej. Autorzy poszcze­gól­nych rozdzia­łów – badacze z Polski, Czech, Rosji, Słowa­cji, Stanów Zjedno­czo­nych i Włoch – we wnikli­wych i często nowator­skich pracach prezen­tują kierunki reflek­sji nauko­wej i praktycz­nej współ­cze­snej logope­dii. Niniej­sza monogra­fia ukazuje więc stan obecny logope­dii i poprzez ustale­nia, które niejed­no­krot­nie wyzna­czają nowe obszary badaw­cze, wychyla się ku przyszło­ści, zarazem jednak czerpie inspi­ra­cje z bogatego dorobku przeszłych pokoleń badaczy zaburzeń mowy.

 

Bajki terapeu­tyczne / Maciejka Mazan ; [ilustra­cje Beata Zdęba ; konsul­ta­cja meryto­ryczna Lidia Ippoldt]. – Warszawa : PWN Wydaw­nic­two Szkolne sp. z o.o. sp.k., cop. 2017.
Sygn. 162757, 162758

Bajki terapeu­tyczne pokazują, jak radzić sobie z najczę­ściej pojawia­ją­cymi się u dzieci emocjami: nieśmia­łość, strach, zazdrość, nieumie­jęt­ność współ­pracy, radość, smutek. Mają na celu uspoko­je­nie emocji, obniże­nie lęku, objaśnie­nie reguł otacza­ją­cego świata.

 

 

 

Scena­riu­sze zajęć z elemen­tami bajko­te­ra­pii / Aneta Bartnicka-Kiery­lak, Karolina Świtaj-Wirtek. – Warszawa : PWN Wydaw­nic­two Szkolne, 2017.
Sygn. 162759, 162760

To 19 scena­riu­szy wraz z propo­zy­cjami zabaw dla dzieci młodszych i starszych oraz kartami zadanio­wymi.
Scena­riu­sze zakła­dają powta­rzalny układ pracy z grupą przed­szkolną: zabawa powitalna, odczy­ta­nie bajki przez nauczy­ciela, wspólna analiza treści bajki, zabawy związane z tematem, praca z kartami.

 

 

 

Hejter­stwo : nowa praktyka kultu­rowa? : geneza, przypadki, diagnozy / pod redak­cją Julii Dynkow­skiej, Natalii Lemann, Michała Wróblew­skiego i Anny Zatory. – Łódź : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2017.
Sygn. 162944

Zjawi­sko hejtu zbadali badacze wielu specjal­no­ści: kultu­ro­znawcy, litera­tu­ro­znawcy, medio­znawcy, socjo­lo­go­wie, psycho­lo­go­wie, filozo­fo­wie, polito­lo­dzy oraz badacze prawa. Dzięki multi­dy­scy­pli­nar­nej perspek­ty­wie czytel­nik może się dowie­dzieć o hejcie rzeczy, o których nie miał pojęcia, choć wydawa­łoby się, że jest to zjawi­sko każdemu dobrze znane, proste i nie wymaga­jące głębo­kich analiz. A jednak ta książka pokazuje, że jest inaczej. Pokazuje, jak mało możemy wiedzieć o zjawi­sku, które dobrze znamy. I jak dużo musimy się jeszcze nauczyć.
Prof. dr hab. Paweł Łuków
kierow­nik Zakładu Etyki UW, redak­tor naczelny czaso­pi­sma „Etyka”

Wiele dotych­czas napisano o sztuce miłości, niewiele natomiast o sztuce niena­wi­ści. Oczywi­ście zawsze można zadać pytanie, czy to jest sztuka. Hejter­stwo bowiem zalewa nas zewsząd i każe myśleć raczej o mierno­cie, aniżeli o elitar­no­ści sztuki. Monogra­fia młodych adeptów nauki jest świeżym spojrze­niem na nowe zjawi­sko kultu­rowe.
Prof. dr hab. Jarosław Płucien­nik

Odpor­ność psychiczna : strate­gie i narzę­dzia rozwoju / Doug Strychar­czyk, Peter Clough ; przekład Sylwia Pikiel. – Sopot : Gdańskie Wydaw­nic­two Psycho­lo­giczne, 2017.
Sygn. 162976

Odpor­ność psychiczna to umiejęt­ność skutecz­nego radze­nia sobie z wyzwa­niami, ze stresem i z presją. Deter­mi­nuje ona sposób reago­wa­nia na trudno­ści zarówno w życiu zawodo­wym, jak i prywat­nym. Osoby silne i odporne psychicz­nie wierzą we własne umiejęt­no­ści, są otwarte na nowe wyzwa­nia i z wytrwa­ło­ścią dążą do celu. Lepiej sobie radzą z poten­cjal­nie stresu­ją­cymi sytuacjami, łatwiej znoszą krytykę i nieprzy­chylne uwagi, a porażkę traktują jako okazję do rozwoju osobi­stego. Częściej też odnoszą sukces.

Rozwi­ja­nie odpor­no­ści psychicz­nej umożli­wia optymalne wykorzy­sta­nie posia­da­nych umiejęt­no­ści, a jej pomiar pozwala zapla­no­wać odpowied­nie wspar­cie. Przed­sta­wiony przez autorów model odpor­no­ści psychicz­nej i kwestio­na­riusz do jej oceny są cennymi narzę­dziami w proce­sie rekru­ta­cji pracow­ni­ków, w zarzą­dza­niu talen­tami czy w plano­wa­niu awansu. Umożli­wiają także precy­zyjne określe­nie potrzeb szkole­nio­wych i rozwo­jo­wych. Są powszech­nie stoso­wane w bizne­sie, eduka­cji, służbie zdrowia, sporcie i życiu społecz­nym.

Pedagog społeczny : teoria i praktyka działal­no­ści społecz­nej / pod redak­cją Arkadiu­sza Żukie­wi­cza. – Łódź : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2017.
Sygn. 162980, 162981

Publi­ka­cja wpisuje się w nurt badań łódzkiej szkoły pedago­gów społecz­nych odwołu­ją­cych się do trady­cji repre­zen­to­wa­nej przez twórczy­nię tej dyscy­pliny nauko­wej, Helenę Radliń­ską. Autorzy posta­wili sobie za cel przed­sta­wie­nie sylwetki pedagoga społecz­nego, kontek­stów i przestrzeni jego działal­no­ści, uwzględ­nili przy tym również nowe wyzwa­nia wynika­jące ze zmian społecz­nych w otocze­niu. W drugiej części publi­ka­cji Czytel­nicy znajdą liczne odnie­sie­nia do praktyki działa­nia pedago­gów społecz­nych, np. pracy asysten­tów rodzin­nych, kwestii psychia­trii środo­wi­sko­wej czy też rewita­li­za­cji społeczno-pedago­gicz­nej.

Rola pedagoga społecz­nego nadal nie jest jedno­znacz­nie rozpo­zna­wana w przestrzeni społecz­nej. Fakt ten, który może jedynie zaska­ki­wać (posia­damy bardzo bogaty dorobek naukowy z pedago­giki społecz­nej dzięki wybit­nym jej twórcom), stanowi także inspi­ra­cję do kolej­nych wyzwań, bowiem zarówno zasług twórców, jak i ich współ­cze­snych konty­nu­ato­rów dla rozwoju tej dyscy­pliny nauko­wej, tworze­nia wielu szkół nauko­wych oraz wkładu w rozwój społe­czeń­stwa nie wolno zapomi­nać. Ponie­waż znacząco posze­rzyło się też pole praktyki działa­nia pedagoga społecz­nego, na analizę naukową zasłu­gują wszyst­kie aktyw­no­ści dotąd nieroz­po­zna­wane w kręgu jego działa­nia”.
Z recen­zji prof. dr hab. Barbary Kromo­lic­kiej (Uniwer­sy­tet Szcze­ciń­ski)

Źródło :
www​.cedewu​.pl
www​.rm​.com​.pl
www​.pzwl​.pl
www​.ksiegar​nia​.pwn​.pl
www​.scholar​.com​.pl
www​.harmo​nia​.edu​.pl
www​.wydaw​nic​two​.uni​.lodz​.pl
www​.gwp​.pl

Nowe publi­ka­cje o Bydgosz­czy w zbiorach biblio­teki

Nowe publi­ka­cje o Bydgosz­czy w zbiorach biblio­teki

Sekrety Bydgosz­czy / Krzysz­tof Halicki. – Wydanie 1. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydaw­ni­czy Michał Koliń­ski, 2017.
Sygn. 163728p, 163729

Zapewne nikt nawet nie podej­rze­wał, że XIX-wieczna Bydgoszcz, niewiel­kie miasto, będzie kiedyś nazywane „Klein Berlin“ (mały Berlin), a już w pierw­szej połowie XX wieku jego dwie miesz­kanki, Nora Gregor i Pola Negri, zrobią wielką karierę w Holly­wood. Bydgoszcz miała w końcu wielkie szczę­ście do wybit­nych ludzi. W Rzeźni Miejskiej praco­wał później­szy sławny pisarz, Jerome David Salin­ger, autor kulto­wego „Buszu­ją­cego w zbożu”. A to dopiero kilka sekre­tów ze skarb­nicy tajem­nic tego miasta.
W okresie między­wo­jen­nym Bydgoszcz była jednym z najważ­niej­szych ośrod­ków polskiego wywiadu. To tutaj działał słynny major Jan Żychoń oraz urodził się Marian Rejew­ski, sławny matema­tyk i krypto­log, który w 1932 roku złamał szyfr Enigmy, najważ­niej­szej maszyny szyfru­ją­cej używa­nej przez Niemców.
W zakon­spi­ro­wa­nym miesz­ka­niu w Bydgosz­czy przez kilka miesięcy pisał „Histo­rię Komuni­stycz­nej Partii Polski w świetle faktów i dokumen­tów” najwięk­szy agent II Rzeczy­po­spo­li­tej, człowiek o wielu twarzach i nazwi­skach, Józef Mützen­ma­cher.
Te i wiele innych zaska­ku­ją­cych histo­rii, m.in. o klątwie bydgo­skich karme­li­tów i tajem­ni­czych tunelach pod Wzgórzem Wolno­ści można odkryć w książce Krzysz­tofa Halic­kiego.

Bydgoszcz wojskowa : szkice z dziejów garni­zonu bydgo­skiego od czasów najdaw­niej­szych do współ­cze­sno­ści / redak­cja Albert S. Kotow­ski, Sławo­mir Sadow­ski. – Bydgoszcz : Muzeum Wojsk Lądowych, 2017.
Sygn. 163412p

W 1920 r. do pomiesz­czeń dawnej pruskiej Szkoły Wojen­nej (Kriegs­schule) przy ul. Gdańskiej wprowa­dziła się i funkcjo­no­wała tam aż do 1938 r. Szkoła Podcho­rą­żych dla Podofi­ce­rów. Po jej likwi­da­cji, na rok przed wybuchem II wojny świato­wej, do gmachu przy ul Gdańskiej, przenie­siono z Torunia Szkołę Podcho­rą­żych Marynarki Wojen­nej. Piloci i mecha­nicy lotnic­twa kształ­cili się w Bydgosz­czy w obiek­tach przyle­ga­ją­cych do bydgo­skiego lotni­ska przy ul. Szubiń­skiej. […]
W okresie poprze­dza­ją­cym bezpo­śred­nie przygo­to­wa­nia do wojny powstały w Bydgosz­czy dwie jednostki teryto­rial­nej obrony kraju, funkcjo­nu­jące na zasadzie pospo­li­tego rusze­nia. W 1937 r. przy 16. Pułku Ułanów Wielko­pol­skich zorga­ni­zo­wano konną forma­cję pod nazwą „Krakusy“. W maju 1939 r. 61 PP objął patro­nat nad nowo powsta­łym Batalio­nem Obrony Narodo­wej „Bydgoszcz“.
Tak liczne w Bydgosz­czy placówki wojskowe musiały być w okresie między­wo­jen­nym obsłu­gi­wane przez wiele pomoc­ni­czych insty­tu­cji wojsko­wych. Z tych też wzglę­dów miasto było siedzibą: Skład­nicą Materiału Inten­denc­kiego, jednej z trzyna­stu w kraju, Garni­zo­no­wej Izby Chorych przy ul. Jagiel­loń­skiej 11, Wojsko­wego Sądu Rejono­wego (jednego z trzydzie­stu istnie­ją­cych w Polsce), Delegata Sztabu Głównego przy Okręgo­wej Dyrek­cji Kolei Państwo­wych (było ich w kraju dziewię­ciu). Rejono­wego Inspek­to­ratu Koni (jednego z 54), Powia­to­wej Komendy Uzupeł­nień – Bydgoszcz Miasto i Powia­to­wej Komendy Uzupeł­nień Bydgoszcz – Powiat oraz Parafii Wojsko­wej Obrządku Rzymsko-Katolic­kiego (jednej z 72 w kraju). […]

 

Space­rem po… Bydgosz­czy / Paweł Bogdan Gąsio­row­ski. – Skrze­szew : M.C. Kwadrat Agata Kisza ; Warszawa : Agencja Wydaw­ni­cza Egros, [2015].
Sygn. 163109, 163110p

Pierw­sze wydanie bogato ilustro­wa­nego przewod­nika po zabyt­kach Bydgosz­czy. Oprócz zdjęć współ­cze­snych Czytel­nik ma okazję zobaczyć miasto na starych pocztów­kach. Poszcze­gól­nym opisy­wa­nym obiek­tom przypi­sano numery, które znala­zły się także na trzech planach miasta, ułatwia­ją­cych jego zwiedza­nie. Na końcu książki podano przydatne adresy i telefony, indeksy osobowy i geogra­ficzny.

Nowości na półce – styczeń 2018

Nowości na półce – styczeń 2018

Mutyzm : zagad­nie­nia teorii i praktyki / Anna Skoczek. – Kraków : Akade­mia Ignatia­num : Wydaw­nic­two WAM, 2017.
Sygn. 162565

Książka jest monogra­fią zasłu­gu­jącą na baczną uwagę prakty­ków i teore­ty­ków logope­dii, psycho­lo­gii i pedago­giki oraz studen­tów tych kierun­ków. W opraco­wa­niu została wyłożona autor­ska metoda inter­pre­ta­cji i terapeu­tycz­nego postę­po­wa­nia (w aspek­cie poznaw­czym, diagno­stycz­nym i rewali­da­cyjno-leczni­czym) z mutyzmem – zaburze­niem rozwo­jo­wym i komuni­ka­cyj­nym trudnym takso­no­micz­nie, defini­cyj­nie, diagno­stycz­nie i terapeu­tycz­nie, gdyż wymaga­ją­cym proce­dur inter- i trans­dy­scy­pli­nar­nych. Zostały w monogra­fii wprowa­dzone w sposób ustruk­tu­ry­zo­way liczne terminy i pojęcia należące do przestrzeni logope­dii jako nauki, ale czerpiące z osiągnieć m.in. psychia­trii dziecię­cej, psycho­lo­gii klinicz­nej, pedago­giki specjal­nej i terapeu­tycz­nej.

Z recen­zji dra hab. prof. UP Mirosława Micha­lika

 


Niezwy­czajni ludzie : nowe spojrze­nie na autyzm / Barry M. Prizant, Tom Fields-Meyer ; przekład Joanna Bilmin-Odrowąż
. – Kraków ; Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, 2017.
Sygn. 162567

Obowiąz­kowa lektura dla rodzi­ców, nauczy­cieli, terapeu­tów i opieku­nów osób z autyzmem.
Umożli­wia spojrze­nie na świat ludzi ze spektrum autyzmu od wewnątrz, zapew­nia współ­czu­jącą, głęboką perspek­tywę, która dodaje nadziei i podnosi na duchu specja­li­stów i człon­ków rodziny, ukazu­jąc autyzm nie jako strasz­liwą niepeł­no­spraw­ność, lecz jako niezwy­kły wymiar człowie­czeń­stwa. Na książkę składają się inspi­ru­jące histo­rie będące rezul­ta­tem 40-letniego doświad­cze­nia dr. Prizanta, zdoby­tego podczas pracy na uniwer­sy­te­tach, w szkołach, szpita­lach oraz świad­cze­nia usług w ramach prywat­nej praktyki.

Mistrzow­ski traktat postu­lu­jący niezbędne zmiany w naszym postrze­ga­niu osób z autyzmem oraz udzie­la­niu im pomocy. To lektura dla rodzi­ców i wszyst­kich świad­czą­cych profe­sjo­nalne usługi osobom z poważ­nymi niepeł­no­spraw­no­ściami – nie tylko tym z autyzmem. Mam nadzieję, że ta wyjąt­kowa książka przynie­sie zmianę myśle­nia i praktykę zgodną z jej założe­niami”.
dr David E. Yoder, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Wyższa Szkoła Medyczna Uniwer­sy­tetu Karoliny Północ­nej, Chapel Hill

Jest to najbar­dziej przepeł­niona empatią i głęboką mądro­ścią książka o autyzmie, jaką do tej pory przeczy­ta­łem. Empatyczna i mądra publi­ka­cja o byciu człowie­kiem. Nie da się przece­nić przemie­nia­ją­cej mocy tej książki: otwiera serce, posze­rza zakres widze­nia tam, gdzie panowała tylko mgła, i inspi­ruje do głębo­kiego spojrze­nia na coś, co wywoły­wało jedynie odruchową reakcję”.
Rabin Bradley Shavit Artson, Amery­kań­ski Uniwer­sy­tet Żydow­ski

 

Pedeu­to­lo­gia : kontek­sty, dylematy, impli­ka­cje / Krystyna Duraj-Nowakowa. – Kraków : Akade­mia Ignatia­num : Wydaw­nic­two WAM, 2016.
Sygn. 162573, 162574p

Prof. zw. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa przed­kłada w książce wyniki całościo­wych i syste­ma­tycz­nie aktuali­zo­wa­nych, rozle­głych studiów litera­tu­ro­wych oraz empirycz­nych poszu­ki­wań argumen­tów i wyjaśnień dla rozstrzy­ga­nia proble­mów obecnych w trzech wybra­nych obsza­rach tematycz­nych współ­cze­snej pedago­giki i pedeu­to­lo­gii:
1.Całościowe kontek­sty teore­tyczno-episte­mo­lo­giczne oraz metodo­lo­giczne pedago­giki i pedeu­to­lo­gii
2.Dylematy i rozterki profe­sji nauczy­ciela i pedagoga akade­mic­kiego
3.Implikacje teore­tyczno-wdroże­niowe wypro­wa­dzone z analiz i inter­pre­ta­cji w całej książce.

Ambiwa­lentne postrze­ga­nie, stawia­nie i komen­to­wa­nie proble­mów przez Autorkę może otwie­rać konsy­tu­acje, czyli przestrze­nie dla nowych dysku­sji i własnych reflek­sji czytel­ni­ków nad pedeu­to­lo­gią. Może więc także stymu­lo­wać do formu­ło­wa­nia nowszych zagad­nień na szersze tematy pedago­gicz­nych kontek­stów. Może również pomóc w pielę­gno­wa­niu dobrych trady­cji pedeu­to­lo­gii, utrzy­ma­nych między jej wizjami techno­lo­giczną a humani­styczną. Istotne jest także podej­mo­wa­nie przez Autorkę nieła­twych, bieżą­cych kwestii i podkre­śla­nie szans koniecz­nych zmian prospek­tyw­nych.
Monogra­fia, opraco­wana w formie scalo­nych esejów, jest adreso­wana do adeptów pedago­giki, głównie do studen­tów trzeciego stopnia studiów, czyli dokto­ran­tów – jako poten­cjal­nych kandy­da­tów na pedago­gów naukowo i zawodowo uprawia­ją­cych dydaktykę/pedagogikę szkoły wyższej i pedeu­to­lo­gię. Jest ona kiero­wana także do osób zainte­re­so­wa­nych kwestiami związa­nymi z przygo­to­wa­niem akade­mic­kim i pracą zawodowo-naukową nauczy­cieli i pedago­gów w okresie kolej­nych (po 1999 r.), radykal­nych zmian progra­mo­wych i struk­tu­ral­nych systemu szkol­nic­twa.


Rozwój nauczy­ciela : od wczesnej do późnej dorosło­ści / redak­cja naukowa Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagiel­ska
. – Kraków : Oficyna Wydaw­ni­cza „Impuls“, 2016.
Sygn. 162590

Książka Rozwój nauczy­ciela – od wczesnej do późnej dorosło­ści podej­muje zagad­nie­nia specy­fiki pracy nauczy­ciela przez pryzmat jego profe­sjo­na­li­zmu i rozwoju zawodo­wego. Szkolna rzeczy­wi­stość ujęta w formal­no­prawne ramy wyzna­cza każdemu nauczy­cie­lowi konkretne funkcje i zadania. Anali­zu­jąc te najbar­dziej aktualne, można powie­dzieć, że prefe­ruje się model nauczy­ciela o rozsze­rzo­nym profilu zawodo­wym i otwar­tym podej­ściu do wykony­wa­nych zadań. Aby im sprostać, nauczy­ciel musi ustawicz­nie się dosko­na­lić, rozwi­jać, podda­wać reflek­sji codzienną rzeczy­wi­stość i szukać nowych rozwią­zań. A robi to po, aby łatwiej wchodzić w sytuacje eduka­cyjne, które z jednej strony są oczywi­ste, a z drugiej – jeszcze nieznane. Zmienia­jące się sytuacje zawodowe stawiają nauczy­cieli przed koniecz­no­ścią ciągłego uczenia się nowych zacho­wań.

Rozpo­zna­nie kierunku rozwoju zawodo­wego i osobi­stego, rozumie­nia profe­sjo­na­li­zmu i dominu­ją­cych tenden­cji są dla nauczy­cieli podstawą do wdraża­nia nowych koncep­cji eduka­cji, dokształ­ca­nia i dosko­na­le­nia. Wielość podej­mo­wa­nych analiz pozwo­liła na przyję­cie w układzie książki trzech głównych dysku­syj­nych odsłon, które koncen­trują się wokół nastę­pu­ją­cych zagad­nień:
I. Kariera zawodowa nauczy­ciela
II. Jakość pracy i życia nauczy­cieli – średnia dorosłość
III. Aktyw­ność i rozwój emery­to­wa­nych nauczy­cieli

Współ­cze­sna eduka­cja : wielo­płasz­czy­zno­wość zadań / redak­cja naukowa Joanna Skibiń­ska i Justyna Wojcie­chow­ska. – Kraków : Wydaw­nic­two Libron – Filip Lohner, copyri­ght 2016.
Sygn. 162599

[…] do rąk czytel­ni­ków trafia książka stano­wiąca efekt zbioro­wej pracy kilku­na­stu autorów, w większo­ści pracow­ni­ków naukowo-dydak­tycz­nych różnych uczelni, ale i prakty­ków, którzy podjęli namysł nad wielo­płasz­czy­zno­wo­ścią zadań współ­cze­snej eduka­cji. Z punktu widze­nia dydak­tycz­nej idei wzajem­nego przeni­ka­nia się myśli nauko­wej oraz rozwią­zań i wdrożeń praktycz­nych, wycho­dząc naprze­ciw koniecz­no­ści współ­pracy i współ­dzia­ła­nia wszyst­kich podmio­tów uczest­ni­czą­cych w organi­za­cji i przebiegu procesu kształ­ce­nia (zarówno w warstwie reflek­sji nauko­wej, jak i reali­za­cyj­nej), podję­cie tej proble­ma­tyki należy uznać za cenne i uzasad­nione.
Fragment recen­zji prof. nadzw. dr hab. Anny Karpiń­skiej

Monogra­fia […] sygna­li­zuje najistot­niej­sze zagad­nie­nia współ­cze­snej eduka­cji, które odpowied­nio odczy­tane przez reflek­syj­nego czytel­nika – składają się na obraz kierun­ków jej rozwoju […]. Tytuł monogra­fii […] zwraca uwagę na fakt, że współ­cze­sna eduka­cja – po pierw­sze – impli­kuje wielość zadań, a może nawet trafniej­sze byłoby tu słowo „wyzwań”, po wtóre – uwikłana jest w wiele różno­rod­nych kontek­stów. Te dwie okolicz­no­ści stwarzają […] szero­kie pole do podej­mo­wa­nia tematyki rozwa­żań […], co w rezul­ta­cie zaowo­co­wało warto­ściową pozycją na rynku współ­cze­snych prac pedago­gicz­nych.
Fragment recen­zji prof. nadzw. dr. hab. inż. Janusza Morbit­zera

 

Współ­cze­sne modele i strate­gie resocja­li­za­cji / redak­cja naukowa Robert Opora, Radosław Breska, Joanna Jezier­ska, Małgo­rzata Piecho­wicz. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 162600, 162601

Każdy w swoim życiu styka się ze zjawi­skami patolo­gii społecz­nej. Warto zauwa­żyć, że istnieje szereg publi­ka­cji koncen­tru­ją­cych się wyłącz­nie na teore­tycz­nych zagad­nie­niach. Niniej­sza książka jest próbą zbudo­wa­nia pomostu pomię­dzy teorią a praktyką resocja­li­za­cyjną. Zakłada wskaza­nie nowych kierun­ków badaw­czych i metodycz­nych.

Publi­ka­cja skiero­wana jest do osób, które chcą się dowie­dzieć, jak umiejęt­nie łączyć teorię z praktyką, aby skutecz­nie osiągać zamie­rzone cele wycho­waw­cze, terapeu­tyczne i resocja­li­za­cyjne. Czytel­nicy dowie­dzą się, jakie są współ­cze­sne tenden­cje w resocja­li­za­cji oraz jakie dylematy pojawiają się w pracy wycho­waw­czej. Obok pracow­ni­ków insty­tu­cji podej­mu­ją­cych działa­nia na rzecz osób narusza­ją­cych normy społeczne i ich rodzin publi­ka­cja, ze względu na opisy­wane badania naukowe, zainte­re­suje również badaczy tych zagad­nień.

Książka prezen­tuje nowator­skie spojrze­nie na zagad­nie­nia dotyczące resocja­li­za­cji. Celem publi­ka­cji jest opisa­nie modeli resocja­li­za­cyj­nych oraz praktycz­nych strate­gii przydat­nych w pracy resocja­li­za­cyj­nej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Pozna­nie przed­sta­wio­nych w niej treści sprawi, że czytel­nicy z większą odwagą i pewno­ścią będą rozwią­zy­wać problemy w obsza­rze zjawisk patolo­gii społecz­nej. Zdobytą wiedzę będą mogli wykorzy­sty­wać dla siebie oraz innych, poznają wiele nowych i intere­su­ją­cych sposo­bów rozumie­nia inter­wen­cji resocja­li­za­cyj­nych. Jedno­cze­śnie będą mogli również uniknąć wielu konflik­tów, dzięki czemu poczują się lepiej i zaczną pewniej wykony­wać swoją pracę.

Nauczy­ciel wczesnej eduka­cji kreato­rem środo­wi­ska eduka­cyj­nego dziecka / pod redak­cją Elżbiety Płócien­nik, Doroty Radzi­kow­skiej. – Łódź : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2016.
Sygn. 162685, 162686

Przeka­zy­wana do rąk Czytel­nika książka to kolejny tom podej­mu­jący tematykę nauczy­ciela wczesnej eduka­cji (seria „Wczesna Eduka­cja”) pod redak­cją pracow­ni­ków Katedry Pedago­giki Wieku Dziecię­cego Uniwer­sy­tetu Łódzkiego. W każdej kolej­nej publi­ka­cji z tej serii autorzy zajmują się nowym ważnym proble­mem dotyczą­cym podmiotu badań – nauczy­ciela wczesnej eduka­cji. W prezen­to­wa­nym tomie koncen­trują się na anali­zie i opisie, organi­zo­wa­nego przez nauczy­ciela, środo­wi­ska eduka­cyj­nego sprzy­ja­ją­cego uczeniu się dzieci. Podej­mują próbę nie tylko prezen­ta­cji, lecz także wyzna­cze­nia kierunku rozwoju alter­na­tyw­nych sposo­bów, które mają prowa­dzić do pożąda­nych zmian w eduka­cji przed­szkol­nej i wczesnosz­kol­nej, umożli­wia­ją­cych urzeczy­wist­nia­nie postu­latu stymu­lo­wa­nia wszech­stron­nego rozwoju dziecka.

W tej samej serii ukazały się publi­ka­cje: Nauczy­ciel wczesnej eduka­cji wobec zmian społeczno-kultu­ro­wych (red. Wiesława Leżań­ska, Aleksan­dra Feliniak) oraz Nauczy­ciel wczesnej eduka­cji. Rozwi­ja­nie kompe­ten­cji zawodo­wych (red. Wiesława Leżań­ska, Dorota Radzi­kow­ska).

Ocena pracy nauczy­ciela i dyrek­tora od 1 stycz­nia 2017 r. : praktyczne porady, zasady postę­po­wa­nia i wzory dokumen­tów / [autorzy Michał Kowal­ski, Dariusz Dwojew­ski, Dariusz Skrzyń­ski]. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­ni­cza – Wydaw­nic­two Wiedza i Praktyka, copyri­ght 2017.
Sygn. 162690

Publi­ka­cja stanowi omówie­nie zasad ocenia­nia nauczy­ciela i dyrek­tora po 1 stycz­nia 2017 r. Wyjaśnia na 22 przykła­dach poszcze­gólne etapy proce­dury oceny pracy z podaniem elemen­tów które uległy modyfi­ka­cji. Wskazuje różnice w ocenie nauczy­ciela i dyrek­tora. Uwzględ­nia fakt, że nastą­piła zmiana podmiotu dokują­cego oceny dyrek­tora i odwołuje się do nowego rozpo­rzą­dze­nia w sprawie oceny. Omawia konse­kwen­cje kadrowo-płacowe uzyska­nia określo­nej noty. Całość dopeł­nia 16 wzorów dokumen­tów do wykorzy­sta­nia.

Oświata i wycho­wa­nie jako zadanie publiczne gmin : czynniki wpływa­jące na efektyw­ność wydat­ków budże­to­wych / Aneta Kaczyń­ska. – Warszawa : CeDeWu, 2017.
Sygn. 162692

Publi­ka­cja stanowi komplek­sową analizę problemu pomiaru efektyw­no­ści wydat­ków budże­to­wych gmin na oświatę i wycho­wa­nie oraz określe­nie czynni­ków na nią wpływa­ją­cych. Ponadto w książce przed­sta­wiono zagad­nie­nia dotyczące zmienia­ją­cego się prawa oświa­to­wego ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem reformy systemu oświaty w 2017 r., źródeł finan­so­wa­nia zadań oświa­to­wych i wycho­waw­czych oraz związa­nych z nimi wydat­ków, a także przyto­czono liczne przykłady wniosków z badań ze świato­wej litera­tury przed­miotu. Publi­ka­cja zainte­re­suje zarówno naukow­ców zajmu­ją­cych się tą tematyką, jak i decyden­tów samorządu teryto­rial­nego. Zapro­po­no­wane ujęcie wskaza­nego, złożo­nego zagad­nie­nia badaw­czego stanowi bowiem propo­zy­cję dla stworze­nia narzę­dzia anali­tycz­nego, które może być zaimple­men­to­wane w polskich samorzą­dach.

Z uwagi na zawiło­ści i częste zmiany polskiego systemu oświaty i wycho­wa­nia i jego finan­so­wa­nia ze źródeł publicz­nych na szcze­blu samorzą­do­wym w połącze­niu z proble­mami badania efektyw­no­ści wydat­ko­wa­nia tych środków podjęta tematyka odzna­cza się wysokim stopniem trudno­ści. Samo podję­cie i realne wykona­nie badania efektyw­no­ści wydat­ków publicz­nych gmin, dodat­kowo wzmoc­nione badaniem nad doborem najbar­dziej istot­nych czynni­ków mających wpływ na tę efektyw­ność, byłoby dużym wyzwa­niem nawet dla doświad­czo­nego badacza.“
prof. dr hab. Krystyna Brzozow­ska, prof. zw. Uniwer­sy­tetu Szcze­ciń­skiego

Niewąt­pliwą zaletą pracy są dokonane zesta­wie­nia i porząd­ko­wa­nia. Wyeks­po­no­wać należy badanie własne, które zostało zapro­jek­to­wane i przepro­wa­dzone przez Autorkę. Pozwo­liło ono na wycią­gnię­cie intere­su­ją­cych wniosków i konklu­zji oraz zreali­zo­wa­nie posta­wio­nego celu badaw­czego.“
dr hab. Paweł Kowalik, prof. nadzw. Uniwer­sy­tetu Ekono­micz­nego we Wrocła­wiu.

 

Prezen­ta­cje naukowe : praktyczny porad­nik dla studen­tów, dokto­ran­tów i nie tylko / Piotr Wasyl­czyk. – Warszawa : Wydaw­nic­two Naukowe PWN, 2017.
Sygn. 162697, 162698

Ilu cieka­wych, inspi­ru­ją­cych prezen­ta­cji wysłu­cha­li­ście ostat­nio na konfe­ren­cjach nauko­wych, uczel­nia­nych semina­riach i wydzia­ło­wych konwer­sa­to­riach? Osobi­ste staty­styki autora książki (obejmu­jące głównie dziedzinę fizyki, inżynie­rii materia­ło­wej i nauki o życiu) wskazują na około 10–20%. Reszta wystą­pień jest często trudna do zniesie­nia przez dwadzie­ścia, nie mówiąc już o czter­dzie­stu pięciu minutach.

Czy musi tak być? Czy można inaczej opowia­dać o nauce, o często niezwy­kle złożo­nych zagad­nie­niach, którymi zajmu­jemy się w labora­to­riach, biblio­te­kach i na wykopa­li­skach? A jeśli tak, jak to robić?

Jak z infor­ma­cji i danych, którymi dyspo­nu­jemy, stworzyć intere­su­jącą opowieść?
Jak mówić zrozu­miale o trudnych zagad­nie­niach?
Jak opowie­dzieć o swoich badaniach nauko­wych tak, by zainspi­ro­wać widow­nię?
Jak nie nudzić słucha­czy?
Czy można wygło­sić świetną prezen­ta­cję bez slajdów?
Jak zapano­wać nad konfe­ren­cyjną tremą?
Jak sobie poradzić ze złośli­wymi pytaniami?

Na te i wiele innych pytań odpowiada Piotr Wasyl­czyk, fizyk z Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego z kilku­na­sto­let­nim stażem konfe­ren­cyj­nym i krótszym, ale bardzo inten­syw­nym doświad­cze­niem w naucza­niu sztuki prezen­ta­cji nauko­wych. Autor w swobod­nej formie prowa­dzi czytel­nika przez proces projek­to­wa­nia, tworze­nia i wygła­sza­nia prezen­ta­cji – od pierw­szych szkiców ołówkiem na kartce po konfe­ren­cyjną scenę. Propo­nuje wiele nieoczy­wi­stych rozwią­zań: od ćwiczeń w pisaniu bajek i wierszy­ków po prezen­ta­cje na tablicy, od slajdów bez tekstu po użycie spekta­ku­lar­nych rekwi­zy­tów. A wszystko po to, by odcza­ro­wać niezro­zu­miałe, nudne wystą­pie­nia, odczy­ty­wane monoton­nym głosem z kartki przez prele­gen­tów stoją­cych tyłem do sali.

Po przeczy­ta­niu tej książki twoje prezen­ta­cje naukowe już nigdy nie będą takie jak dotąd.

•Książka nie tylko przed­sta­wia cechy dobrych prezen­ta­cji nauko­wych, lecz także zawiera wiele praktycz­nych ćwiczeń, które pozwa­lają zdobyć nowe umiejęt­no­ści potrzebne przy wymyśla­niu, projek­to­wa­niu i wygła­sza­niu prezen­ta­cji.
•Prowa­dzi czytel­nika krok po kroku od selek­cji materiału do prezen­ta­cji, przez wybór struk­tury opowia­da­nia, aż do ćwiczeń ułatwia­ją­cych efektywną pracę z głosem i ciałem na scenie.
•Prezen­tuje na przykła­dach jak z przeła­do­wa­nych infor­ma­cjami, nieczy­tel­nych slajdów zrobić świetne ilustra­cje do konfe­ren­cyj­nego wystą­pie­nia.
•Podaje praktyczne wskazówki, kiedy i jak używać rekwi­zy­tów.
•Zawiera konfe­ren­cyjny savoir-vivre w pigułce.
•Osobny rozdział poświę­cony jest przygo­to­wy­wa­niu plaka­tów konfe­ren­cyj­nych.

Książka jest adreso­wana do studen­tów, dokto­ran­tów i naukow­ców, którzy chcą w zrozu­miały, ciekawy i inspi­ru­jący sposób prezen­to­wać wyniki swoich badań na konfe­ren­cjach, sympo­zjach czy semina­riach.

Szkoła neuro­nów: o nasto­lat­kach, kompro­mi­sach i wycho­wa­niu / Marek Kaczma­rzyk. – Słupsk : Wydaw­nic­two Dobra Litera­tura, 2017.
Sygn. 162716

Trudno­ści w porozu­mie­wa­niu się z dorosłymi, łamanie reguł, naraża­nie się na ryzyko, niechęć do spraw­dzo­nych metod rozwią­zy­wa­nia proble­mów, kłopoty z zasypia­niem… To tylko niektóre z elemen­tów codzien­no­ści nasto­latka, dodat­kowo stoją­cego dzisiaj w obliczu proble­mów i zadań, z którymi nie mieli­śmy do czynie­nia w histo­rii naszego gatunku. Jaki jest praktyczny sens etapu życia, w którym wszystko robimy inaczej niż trzeba?

Najnow­sze odkry­cia neuro­nauk, zwłasz­cza związane z rozwo­jem ośrod­ko­wego układu nerwo­wego, wyjaśniają wiele zjawisk dotyczą­cych zacho­wań nasto­lat­ków, które wcześniej były dla nas niezro­zu­miałe i uważa­li­śmy za szkodliwe. Z propo­no­wa­nej przez autora perspek­tywy konflikt pokoleń jest nie tylko zrozu­miały, ale wręcz konieczny. Napię­cie pomię­dzy ludźmi będącymi na różnym etapie rozwoju jest tu siłą, która właści­wie wykorzy­stana służy intere­som obu stron.

Szkoła wspól­nych działań czyli O relacjach i współ­pracy / Jarosław Kordziń­ski. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017.
Sygn. 162717

W funkcjo­no­wa­nie szkoły wpisana jest współ­praca wielu podmio­tów – organi­zo­wana przez nauczy­cieli, ale angażu­jąca uczniów współ­dzia­ła­ją­cych zarówno ze sobą, jak i z nauczy­cie­lami oraz rodzi­ców. Podej­mo­wa­nie wspól­nych działań oraz zespo­łowe uczenie się sprzy­jają indywi­du­al­nemu rozwo­jowi, zwięk­szają efektyw­ność oddzia­ły­wań eduka­cyj­nych na uczniów, a przede wszyst­kim wzmac­niają rozwój szkoły jako organi­za­cji uczącej się. Efektem zaanga­żo­wa­nia wielu podmio­tów jest także wzrost skutecz­no­ści pracy szkoły oraz zwięk­sze­nie jej roli w środo­wi­sku, a co za tym idzie – wzmoc­nie­nie jej konku­ren­cyj­no­ści wobec innych podob­nych placó­wek działa­ją­cych na tym samym terenie.

W książce czytel­nik znajdzie m.in.:
•praktyczne odnie­sie­nia do przepi­sów prawa określa­ją­cych zadania dyrek­to­rów szkół w ramach nadzoru pedago­gicz­nego na zarzą­dza­nie szkołą i zespo­łami nauczy­ciel­skimi,
•rozwią­za­nia dotyczące organi­za­cji pracy nauczy­cieli z uczniami oraz współ­pracy z ich rodzi­cami, a także współ­pracy z innymi nauczy­cie­lami,
•gotowe propo­zy­cje i rozwią­za­nia w zakre­sie nawią­za­nia i rozwoju współ­pracy, które można wykorzy­stać w pracy na rzecz szkół.

Publi­ka­cja przezna­czona jest dla nauczy­cieli, dyrek­to­rów szkół oraz rodzi­ców. Zainte­re­suje także studen­tów kierun­ków pedago­gicz­nych.

Źródło :

www​.wydaw​nic​two​.ignatia​num​.edu​.pl
www​.wuj​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.libron​.pl
www​.difin​.pl
www​.wydaw​nic​two​.uni​.lodz​.pl
www​.fabry​ka​wie​dzy​.com
www​.cedewu​.pl
www​.ksiegar​nia​.pwn​.pl
www​.dobra​li​te​ra​tura​.pl
www​.wolter​sklu​wer​.pl
www​.profinfo​.pl

 

Nie tylko dla biblio­te­ka­rzy…

Nie tylko dla biblio­te­ka­rzy…

Aplika­cje mobilne nie tylko w biblio­tece / Grzegorz Gmite­rek, Sebastian Dawid Kotuła ; Stowa­rzy­sze­nie Biblio­te­ka­rzy Polskich. – Warszawa : Wydaw­nic­two Stowa­rzy­sze­nia Biblio­te­ka­rzy Polskich, 2017.
Sygn. 163078pb, 163079
Książkę tworzą trzy meryto­rycz­nie wyróż­nia­jące się części: prezen­ta­cja unikal­nej metodo­lo­gii oceny aplika­cji, w tym czytelne ukazane uwarun­ko­wa­nia stanu i rozwoju aplika­cji mobil­nych; katalog wybra­nych (w metodo­lo­gicz­nie uzasad­niony sposób) aplika­cji biblio­tecz­nych oraz tabela­ryczne zesta­wie­nie parame­trów ocenio­nych aplika­cji. Każda z tych części dowodzi profe­sjo­na­li­zmu Autorów, a dla czytel­nika stanowi zwarty wykład o przed­mio­cie książki. Na uwagę zasłu­guje duży i owocny wysiłek Autorów w opraco­wa­niu wspomnia­nego katalogu, którego uwień­cze­niem jest tabela ocen aplika­cji. Zawiera ona meryto­rycz­nie wybrane, wyważone katego­rie ocen, które mogą być w przyszło­ści stoso­wane jako specy­ficzny wzorzec certy­fi­ka­cji progra­mów stoso­wa­nych w urządze­niach mobil­nych. Warto­ścio­wym rozwią­za­niem konstruk­cyj­nym treści książki jest powią­za­nie wspomnia­nej tabeli z katalo­giem ocenio­nych aplika­cji.

 

Polska biblio­teka widmowa : leksy­kon książek zmyślo­nych / Paweł Dunin-Wąsowicz. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2016.
Sygn. 162982
Publi­ka­cja jest swoistym leksy­ko­nem książek nieist­nie­ją­cych, fikcyj­nych, skrzęt­nie wynoto­wa­nych z lektur autora. Przed­sta­wia zarówno cytowane tytuły widmo, jak również auten­tyczne publi­ka­cje, schowane pod różnymi krypto­ni­mami. To zupeł­nie niepo­trzebna książka, którą każdy by chciał mieć w domu. Książka, która powstała z książek, które nigdy nie istniały. Wytrwały i niezrów­nany Paweł Dunin-Wąsowicz kolejny raz dokonuje cudu: robi coś z niczego. I jakie to piękne!

 

 

Zarzą­dza­nie jakością w biblio­tece : praca zbiorowa / pod redak­cją Mai Wojcie­chow­skiej ; Stowa­rzy­sze­nie Biblio­te­ka­rzy Polskich. – Warszawa : Wydaw­nic­two Stowa­rzy­sze­nia Biblio­te­ka­rzy Polskich, 2017.
Sygn. 163124, 163125pb
Zarzą­dza­nie jakością to podsta­wowe podej­ście w pracy współ­cze­snych biblio­tek. Choć znane jest już od wielu lat, ciągle ewolu­uje. Pojawiają się nowe założe­nia, metody badań oraz praktyczne narzę­dzia wspie­ra­jące wysoką jakość pracy insty­tu­cji biblio­tecz­nych. W książce zapre­zen­to­wano wielo­aspek­towe ujęcie zarzą­dza­nia jakością, prezen­to­wane zarówno przez biblio­lo­gów, jak i prakty­ków biblio­te­ka­rzy, na co dzień zmaga­ją­cych się z koniecz­no­ścią reali­za­cji usług na najwyż­szym pozio­mie. Zapre­zen­to­wane artykuły zostały zgrupo­wane w trzech głównych zrębach: 1. Rekomen­da­cje (prezen­ta­cja najnow­szych trendów, zagad­nie­nia teore­tyczne i termi­no­lo­giczne); 2. Analizy (wyniki badań jakościo­wych i ilościo­wych); 3. Studia przypad­ków (doświad­cze­nia biblio­tek w zakre­sie projek­to­wa­nia, wdraża­nia i ewalu­acji syste­mów jakości). Różno­rod­ność tematów sprawia, że oddawany do rąk Czytel­nika tom, może stano­wić intere­su­jącą lekturę zarówno dla teore­ty­ków biblio­lo­gii, biblio­te­ka­rzy biblio­tek różnych typów oraz studen­tów biblio­te­ko­znaw­stwa i infor­ma­cji nauko­wej, dopiero pozysku­ją­cych wiedzę z zakresu jakości usług biblio­tecz­nych.

 

Biblio­teki akade­mic­kie w środo­wi­sku nauko­wym, we wspól­no­cie uniwer­sy­tec­kiej, we wspól­no­cie lokal­nej / red. nauk. Wiesław Juszczak. – Toruń : Wydaw­nic­two Adam Marsza­łek, 2016.
Sygn. 163411
Po kilku dziesiąt­kach lat biblio­teki szkół wyższych w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschod­niej, miesz­czące się pod ogólną nazwą biblio­tek nauko­wych, odzyskały swoją tożsa­mość jako odrębna katego­ria biblio­tek akade­mic­kich. Mają one swoją specy­fikę jako warsz­tat infor­ma­cyjny zarówno dla badań nauko­wych, jak i – a może przede wszyst­kim – dla działal­no­ści dydak­tycz­nej, w które to aktyw­no­ści same się angażują lub są angażo­wane. Mają też swoistą proble­ma­tykę, wynika­jącą z organi­za­cyj­nego usytu­owa­nia, charak­teru groma­dzo­nych zbiorów, zakresu działań, użytkow­ni­ków oraz zatrud­nio­nych w nich biblio­te­ka­rzy.

 

 

Jak ugryźć mangę? : co biblio­te­karz powinien wiedzieć o komik­sie japoń­skim : porad­nik / Sarah Skuma­nov. – Warszawa : Wydaw­nic­two Stowa­rzy­sze­nia Biblio­te­ka­rzy Polskich, 2017.
Sygn. 163423pb, 163424
Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w Polsce oferują szeroki wybór gatun­ków i tytułów, wśród których można znaleźć odpowied­nią dla siebie pozycję. Rynek mangi rozwija się w dynamiczny sposób i dosto­so­wuje się do potrzeb czytel­ni­ków oraz zmian na rynku wydaw­ni­czym. Mimo to komiksy japoń­skie pozostają nieznane szero­kiemu gronu czytel­ni­ków, głównie dorosłych. Na obecną sytuację składa się kilka czynni­ków, w tym niezna­jo­mość japoń­skiej kultury i wykształ­to­wane przez lata stereo­typy czy uprze­dze­nia. Manga jest nieobecna w polskich biblio­te­kach, przez co wielu zainte­re­so­wa­nych nią czytel­ni­ków nie ma możli­wo­ści kontaktu z lekturą. Komiksy są niezwy­kle popularne wśród dzieci i młodzieży, co pozwala na poprawę stanu czytel­nic­twa wśród najmłod­szych. Niniej­szy porad­nik ma za zadanie pomóc biblio­te­ka­rzom zapoznać się z komik­sem japoń­skim, podzia­łem gatun­ków ze względu na tematykę i czytel­nika, a także prezen­tuje przykła­dowe rozwią­za­nia graficzne dla okładek.

 

Źródła :
www​.sbp​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.nck​.pl
www​.marsza​lek​.com​.pl

Nowości pedago­giczne – grudzień

Nowości pedago­giczne – grudzień

Praca z dziec­kiem z ADHD / [autor Sylwia Walerych]. – Warszawa : Wydaw­nic­two Wiedza i Praktyka – Grupa Wydaw­ni­cza Oświata, 2017.
Sygn. 162455

W tej publi­ka­cji zamiesz­czono listę objawów, których wystę­po­wa­nie konieczne jest do posta­wie­nia diagnozy stwier­dza­ją­cej u dziecka zespół nadpo­bu­dli­wo­ści psycho­ru­cho­wej (ADHD). Zapre­zen­to­wano także typowe problemy szkolne spowo­do­wane objawami ADHD. Wymie­niono wskazówki, w jaki sposób zorga­ni­zo­wać pomoc psycho­lo­giczno-pedago­giczną oraz jakich zasad przestrze­gać, by pomóc takiemu dziecku.

 

 

 

Bezpie­czeń­stwo : programy promo­cji / Brunon Hołyst. – Warszawa : Wydaw­nic­two Naukowe PWN SA, 2017.
Sygn. 162522, 162523

Promo­cja bezpie­czeń­stwa to działa­nia zmierza­jące do jego upowszech­nia­nia, lanso­wa­nia i popula­ry­za­cji. Układ i zakres tomu V – podob­nie jak w poprzed­nich czterech tomach cyklu – jest spójny i cieka­wie ujęty. Poza promo­cją bezpie­czeń­stwa w wymia­rze indywi­du­al­nym i społecz­nym Czytel­nik znajdzie w nim między innymi rozwa­ża­nia o inicja­to­rach i organi­za­to­rach działań, o grupach społecz­nych, które należy objąć szcze­gól­nym oddzia­ły­wa­niem w zakre­sie tej promo­cji, oraz o wykorzy­sta­niu zdoby­czy techniki w promo­wa­niu bezpie­czeń­stwa.

 

 

Eduka­cja w PRL / pod redak­cją Moniki Wiśniew­skiej. – Warszawa : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Kardy­nała Stefana Wyszyń­skiego, 2016.
Sygn. 162530

Czyta­jąc kolejne części książki, Czytel­nik szybko zrozu­mie, jak tragicz­nym okresem wpływa­ją­cym na naszą teraź­niej­szość był czas PRL. Ekspe­ry­ment tzw. polityki oświa­to­wej pozba­wił kolejne pokole­nia umiejęt­no­ści odnaj­dy­wa­nia się w złożo­nym świecie. Efektem eduka­cji szkol­nej stało się powszechne mniema­nie o niezmien­no­ści świata, a w konse­kwen­cji pozby­cie się pojęć i stanów już niedo­stęp­nych.

 

 

Filmo­te­ra­pia : teoria i praktyka / Małgo­rzata Kozubek. – Gdańsk : Wydaw­nic­two Słowo/Obraz Teryto­ria, 2016.
Sygn. 162532, 162533

Książka Małgo­rzaty Kozubek jest pierw­szym w polskiej litera­tu­rze przed­miotu nauko­wym opraco­wa­niem zagad­nie­nia filmo­te­ra­pii. […] Przesłanki tej metody autorka anali­zuje w rozle­głym kontek­ście kultury terapeu­tycz­nej, a także w ramach proble­ma­tyki stricte filmo­znaw­czej, związa­nej z percep­cją filmu”.
Tadeusz Szcze­pań­ski
 „Małgo­rzata Kozubek zadaje pytanie o możli­wo­ści teore­tyczne, a także o szanse praktycz­nej skutecz­no­ści wykorzy­sta­nia filmu do psycho­te­ra­pii, a zwłasz­cza do psycho­te­ra­pii stoso­wa­nej w ramach resocja­li­za­cji młodzieży społecz­nie nieprzy­sto­so­wa­nej. Tak określony cel książki może mieć zasto­so­wa­nie podwójne, teore­tyczne i praktyczne […], co w przypadku pracy z dziedziny humani­styki jest warto­ścią rzadką i cenną”.
Tadeusz Lubel­ski

Filozo­fia kształ­ce­nia : wycho­wa­nie i naucza­nie / Adolf E. Szołty­sek. – Kraków : Oficyna Wydaw­ni­cza „Impuls“, 2017.
Sygn. 162534

Monogra­fia „Filozo­fia kształ­ce­nia“ stanowi dopeł­nie­nie monogra­fii „Filozo­fia pedago­giki“ i monogra­fii „Filozo­fia eduka­cji“. Oś monogra­fii wyzna­czają dwie diady: biolo­giczne rozwi­ja­nie człowieka – kultu­rowe kształ­to­wa­nie człowieka, wydoby­wa­nie predys­po­zy­cji wrodzo­nych człowieka – eduka­cyjne kształ­to­wa­nie człowieka.
Fragment Wstępu

 

 

 

Gdy dziecko ma problemy z czyta­niem / Kazimierz Słupek. – Gdańsk : Wydaw­nic­two Harmo­nia – Grupa Wydaw­ni­cza Harmo­nia, 2017.
Sygn. 162535

Sprawny odbiór infor­ma­cji przeka­zy­wa­nych za pomocą języka pisanego, czyli umiejęt­ność czyta­nia, jest najważ­niej­szą umiejęt­no­ścią, jaką powinni opano­wać ucznio­wie w młodszych klasach szkoły podsta­wo­wej. Jest to warunek co prawda nie wystar­cza­jący, ale bezwzględ­nie konieczny do radze­nia sobie na kolej­nych etapach eduka­cji. Książka ta adreso­wana jest zarówno do terapeu­tów pedago­gicz­nych prowa­dzą­cych zajęcia korek­cyjno-kompen­sa­cyjne i nauczy­cieli eduka­cji wczesnosz­kol­nej, jak i do rodzi­ców chcących pomóc swoim dzieciom w opano­wa­niu trudnej sztuki czyta­nia. Zawiera ona szereg praktycz­nych wskazó­wek do pracy z dziećmi ryzyka dyslek­sji i z każdym dziec­kiem mającym trudno­ści w czyta­niu.

 

Godzina wycho­waw­cza : rozmowy o polskiej szkole / Aleksan­dra Szyłło. – Wołowiec : Wydaw­nic­two Czarne, 2017.
Sygn. 162536

Temat nauki i wycho­wa­nia nigdy nie traci aktual­no­ści: przez system eduka­cji przecho­dzą kolejne pokole­nia i właśnie tam, w szkole, kształ­tują się przyszli obywa­tele. A przynaj­mniej tak powinno być. Tymcza­sem kolejne reformy i próby udosko­na­le­nia systemu wcale nie sprawiają, że szkoły stają się lepsze. Rodzice, nauczy­ciele i wresz­cie ucznio­wie mają tylko wraże­nie pogłę­bia­ją­cego się chaosu, a niektó­rzy nie wahają się porów­ny­wać współ­cze­snej szkoły do koszar czy więzie­nia. Aleksan­dra Szyłło posta­no­wiła zbadać, dlaczego polska eduka­cja od lat zmaga się z tak poważ­nymi proble­mami, oraz zapytać, jaka mogłaby i powinna być nasza szkoła. Jej rozmówcy, specja­li­ści od eduka­cji i wycho­wa­nia, odpowia­dają na pytania, „dlaczego jest, jak jest?” i „co zrobić, żeby było inaczej?”, ale przywo­łują też wspomnie­nia i dzielą się własnymi doświad­cze­niami. Mówią o tym, po co nam szkoła, a przede wszyst­kim – wycho­wa­nie.

 

Jak bawić się i uczyć z pasją? : zasto­so­wa­nie narzę­dzi myślo­wych TOC w pracy z dziećmi / Dorota Kamiń­ska. – Wydanie 2. popra­wione.  – Kraków : CEBP 24.12, 2017.
Sygn.. 162538

TOC (Theory of Constra­ins – teoria ograni­czeń) to program, który pozwala na identy­fi­ka­cję i zarzą­dza­nie ograni­cze­niami wystę­pu­ją­cymi w otacza­ją­cym nas świecie (ograni­cze­nia rozumiane są jako czynniki spowal­nia­jące reali­za­cję wyzna­czo­nych celów). Porad­nik w prosty sposób omawia teorię ograni­czeń oraz prezen­tuje spraw­dzone rozwią­za­nia, stano­wiące autor­skie pomysły dotyczące praktycz­nego zasto­so­wa­nia narzę­dzi TOC, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem aspektu pracy z dziećmi w wieku przed­szkol­nym i wczesnosz­kol­nym, niepo­sia­da­ją­cymi jeszcze umiejęt­no­ści czyta­nia i pisania. Książka została stworzona z myślą o twórczych i poszu­ku­ją­cych niestan­dar­do­wych rozwią­zań metodycz­nych nauczy­cie­lach, którzy chcą uczynić proces eduka­cyjny wycho­wan­ków fascy­nu­jącą podróżą do krainy nauki poprzez zabawę.

 

Jak sobie radzić z trudnymi ludźmi / Gill Hasson. – Warszawa : Wydaw­nic­two Naukowe PWN, 2017.
Sygn. 162539

Wiecz­nie nieza­do­wo­lony szef. Teściowa, która przy każdej sposob­no­ści wypomina ci przypa­lony zeszło­roczny obiad. Przyja­ciółka, która odwołuje wszyst­kie spotka­nia „za pięć dwuna­sta”. Współ­pra­cow­nik, który kryty­kuje wszyst­kie twoje pomysły, ale broni się przed podaniem własnych. Nasto­letni syn, który mamro­cze pod nosem obelgi i przekleń­stwa.
Wśród trudnych ludzi znajdziemy osoby jawnie agresywne i wrogie, agresywne w sposób pośredni oraz osoby bierne sprawia­jące wraże­nie bezwol­nych i ulega­ją­cych wszel­kim wpływom. To samo zacho­wa­nie w jednej sytuacji możemy odebrać jako neutralne, w innej – jako budzące złość i frustra­cję.
Gill Hasson prowa­dzi nas przez galerię trudnych postaci, pokazu­jąc, z czego wynikają zacho­wa­nia, których nie możemy znieść, i jak możemy wybrnąć z proble­mo­wych sytuacji, szanu­jąc przy tym własne i cudze granice. Autorka nie używa języka ocen i podzia­łów, ale zachęca do empatii, słucha­nia i zrozu­mie­nia drugiej strony. Pokazuje, że choć nasz wpływ na zacho­wa­nia innych osób jest ograni­czony, możemy umiejęt­nie pokie­ro­wać własnym postę­po­wa­niem i nie dopuścić do tego, by relacje z trudnymi ludźmi zatru­wały nam życie. Dzięki tej książce:
-zrozu­miesz przyczyny trudnych zacho­wań innych osób;
-dowiesz się, w jaki sposób obronić swoje stano­wi­sko i sprze­ci­wić się zacho­wa­niom, których nie akcep­tu­jesz;
-poznasz sposoby spokoj­nego radze­nia sobie w relacji z osobami agresyw­nymi, stosu­ją­cymi manipu­la­cję i nadmier­nie krytycz­nymi;
-dowiesz się, kiedy się wycofać lub nawet zrezy­gno­wać z relacji.

Co wolno dziecku? : rozsądne ustala­nie granic / Martin Herbert ; przekład Ewa Jusewicz-Kalter. – Wyd. 3 w jęz. pol.  – Sopot : Gdańskie Wydaw­nic­two Psycho­lo­giczne, 2017.
Sygn. 162549

Nie ma dziecka, które by nie sprawiało kłopo­tów wycho­waw­czych. Nieumie­jęt­nie je karząc lub zbytnio im pobła­ża­jąc, popeł­niamy błąd. Martin Herbert podpo­wiada:
-jak ustana­wiać jasne granice w relacjach z dziećmi,
-jak asertyw­nie wskazy­wać im właściwe postę­po­wa­nie,
-jak uczyć odpowie­dzial­no­ści,
-jak wycią­gać konse­kwen­cje z niepo­żą­da­nych postaw.
Wskazówki autora pomogą ci wprowa­dzić pozytywną dyscy­plinę i wycho­wać rozsądne, mające wysokie poczu­cie własnej warto­ści dziecko.

Dziecko z niepeł­no­spraw­no­ścią wzroku w roli ucznia szkoły ogólno­do­stęp­nej, integra­cyj­nej i specjal­nej  / Beata Papuda-Doliń­ska. – Lublin : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skłodow­skiej, 2017.
Sygn. 162550

Efektem kilku­let­nich poszu­ki­wań nauko­wych i badań empirycz­nych prowa­dzo­nych w trakcie studiów dokto­ranc­kich, a także zainte­re­so­wań bliskich tyflo­pe­da­go­gice stała się empiryczna analiza sytuacji eduka­cyj­nej i społecz­nej uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią wzroku kształ­cą­cych się w szkołach ogólno­do­stęp­nych, integra­cyj­nych oraz specjal­nych. Przed­mio­tem żywych dysku­sji, zarówno wśród naukow­ców, jak i decyden­tów oświa­to­wych, nauczy­cieli oraz rodzi­ców, jest w ostat­nich latach eduka­cja włącza­jąca. Niniej­sza pozycja stanowi kolejny głos w dialogu na temat założeń teore­tycz­nych i poten­cjału praktycz­nego tej, coraz bardziej popular­nej, koncep­cji kształ­ce­nia niese­gre­ga­cyj­nego na tle innych możli­wo­ści reali­zo­wa­nia obowiązku szkol­nego: eduka­cji integra­cyj­nej i specjal­nej. Weryfi­ka­cja cech swoistych dla każdej z form eduka­cji odbyła się z udzia­łem grupy uczniów szcze­gól­nie wymaga­ją­cych adekwat­nej reakcji szkoły na specjalne potrzeby eduka­cyjne, a jedno­cze­śnie wrażli­wych na jej brak – uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią wzroku.

 

 

Źródła :

www​.wip​.pl
www​.helion​.pl
www​.pwn​.pl
www​.wydaw​nic​two​.uksw​.edu​.pl
www​.teryto​ria​.com​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.harmo​nia​.edu​.pl
www​.czarne​.com​.pl
www​.blizej​przedsz​kola​.pl/​w​y​d​a​w​n​ictwo
www​.gwp​.pl
www​.wydaw​nic​two​.umcs​.eu

Nowości w Medio­tece

Nowości w Medio­tece

Medio­teka Języka Niemiec­kiego w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgosz­czy, prowa­dzona pod patro­natem Goethe Insti­tut,  kie­ruje ofertę do nauczy­cieli języka niemiec­kiego, studen­tów oraz wszyst­kich uczą­cych się tego języka. Medio­teka propo­nuje zapozna­nie się z ostat­nimi nabyt­kami, które można wypoży­czyć na okres 4 tygodni.

Gra dydak­tyczna dla osób począt­ku­ją­cych

Sprach­memo : Zählen, Messen, Wiegen : Niveau A1. – München : Grubbe Media GmbH,
cop. 2016. – 1 pudełko (108 k. tabl. : il., instruk­cja z słowni­kiem) ; 18x18 cm.
p   100 IG
p   101 IG

Eduka­cyjne kółko ze słowni­kiem niemiecko-francu­skim

Französisch – Falsche Freunde. – München : Hueber Verlag, cop. 2008. – [1] k. tabl. ;
śr. 19 cm.
p   117 IG
p   118 IG

Karty z obraz­kami do nauki języka niemiec­kiego

In der Stadt – 60 Fotokar­ten auf Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, cop. 2016. – 1 pudełko (64 k. tabl. : il.) ; 8x12 cm.
p   60 IG
p   61 IG
p   62 IG

Kleidung und Körper – 60 Fotokar­ten auf Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, cop. 2016. – 1 pudełko (64 k. tabl : il. ) ; 8x12 cm.
p   57 IG
p   58 IG
p   59 IG

Leben­smit­tel – 60 Fotokar­ten auf Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, cop. 2016. – 1 pudełko (64 k. tabl. : il.) 8x12 cm.
p   63 IG
p   64 IG
p   65 IG

Wybrane nowości – listo­pad

Wybrane nowości – listo­pad

Jak rozma­wiać z dziećmi o choro­bie, cierpie­niu i śmierci : opowia­da­nia i bajki / Małgo­rzata Fopka-Kowal­czyk. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 162825, 162826

Dzieciń­stwo kojarzy nam się z bezpie­czeń­stwem. Z beztro­skim światem zabawy, chronio­nym przez dorosłych, w którym nic złego nie może się zdarzyć. Czasem jednak codzien­ność i poczu­cie bezpie­czeń­stwa zaczy­nają się niepo­ko­jąco chwiać. Ma to miejsce zwłasz­cza w sytuacjach, gdy w rodzi­nie dzieje się inaczej niż dotych­czas. Pojawiają się wtedy stawiane przez dzieci pytania, na które dorośli nie umieją lub boją się odpowia­dać. No bo jak powie­dzieć prawdę? I czy w ogóle trzeba? I jak to zrobić, żeby nie zabolało…? Przycho­dzi jednak moment, kiedy pytania stawiane przez dzieci wymuszają niejako koniecz­ność naucze­nia się rozmów z nimi, przygo­to­wa­nia dzieci i siebie na choro­wa­nie, cierpie­nie i życie po odejściu kogoś ukocha­nego. Kontakt z chorymi przewle­kle uczy prawdy, do której nikogo nie trzeba przeko­ny­wać: że diagnoza choroby przewle­kłej i możli­wość śmierci zaska­kują zawsze, w każdym momen­cie ludzkiego życia. Są jak wybuch wojny, kiedy cały dotych­cza­sowy świat staje na głowie. Książka nie stanowi antido­tum na ból i cierpie­nie, których uczest­ni­kami stają się dzieci. Nie jest też książką ze złotymi, zawsze skutecz­nymi metodami. Jest jednak pewną propo­zy­cją, jak zadbać o dzieci w tak trudnej dla nich sytuacji.
Porad­nik kieru­jemy do rodzin, w których pojawia się choroba przewle­kła i śmierć, które stają wobec trudnej koniecz­no­ści rozmowy z dziećmi o choro­bie i ewentu­al­nej śmierci. Może ona również posłu­żyć osobom pracu­ją­cym na co dzień z dziećmi, które miały lub mają kontakt z chorobą i cierpie­niem w swoim otocze­niu: wycho­waw­com, nauczy­cie­lom i pedago­gom, pielę­gniar­kom i lekarzom, osobom duchow­nym, psycho­lo­gom i innym, którzy takiej wiedzy poszu­kują.

 

Jak być matką swojej córki? : czyli jak wycho­wy­wać dziew­czynkę, aby wyrosła na silną, pewną siebie i odważną kobietę / Marta Pocie­cha. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 162824

Książka adreso­wana jest do kobiet w każdym wieku, córek, matek. Ma na celu przybli­że­nie relacji matka-córka oraz wpływu stylów wycho­wa­nia na przyszłość i kształ­to­wa­nie się charak­teru kobiety.
Publi­ka­cja wyrasta z osobi­stych i zawodo­wych doświad­czeń autorki jako terapeutki i psycho­lożki pracu­ją­cej z kobie­tami. Dzięki lektu­rze książki kobiety, matki będą mogły spojrzeć szerzej na relację matka-córka oraz będą mogły czerpać wiedzę, jak wycho­wy­wać swoje córki i jakimi matkami powinny być, aby ich córki były pewne siebie, pozba­wione komplek­sów, silne i mocne.

 

Jedze­nie pod wpływem emocji / Kamila Czepczor, Anna Brytek-Matera. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 162828, 162829

Książka dotyczy psycho­spo­łecz­nego aspektu jedze­nia pod wpływem emocji. Wyjaśnia, w jaki sposób jedze­nie reguluje emocje i nastrój. Dowodzi, jak istotne dla prawi­dło­wego funkcjo­no­wa­nia człowieka jest doświad­cza­nie i radze­nie sobie z własnymi emocjami, zwłasz­cza w kontek­ście jedze­nia. Przed­sta­wia najnow­sze badania z zakresu jedze­nia emocjo­nal­nego, jak również wyniki badań własnych.

 

 

 

Kochaj i pomóż dorosnąć : jak pomóc dziecku ze spektrum autyzmu wejść w dorosłe życie / Temple Grandin, Debra Moore ; przekład Katarzyna Sapeta-Czajka. – Kraków : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, cop. 2017.
Sygn. 162830

Zapew­nij dziecku ze spektrum autyzmu bezpieczny start w dorosłość. W życiu jest kilka pewnych rzeczy, na przykład to, że dzieci ze spektrum autyzmu kiedyś dorosną, a rodzice nie zawsze będą im towarzy­szyć. Opieku­no­wie, nauczy­ciele, terapeuci oraz wszyscy, którym dobro dziecka lub nasto­latka ze spektrum autyzmu leży na sercu, potrze­bują tego przewod­nika, aby przygo­to­wać je do dorosłego życia w dzisiej­szym świecie.
W książce przed­sta­wione są prawdziwe histo­rie kobiet i mężczyzn z zaburze­niami ze spektrum autyzmu, którym nie zawsze było łatwo, jednak dzięki wspar­ciu bliskich osób wiodą warto­ściowe, dorosłe życie, które uwzględ­nia i akcen­tuje ich mocne strony oraz pasje.
„Dla mnie, matki dzieci ze spektrum autyzmu, książka ta stanowi znako­mite źródło infor­ma­cji i daje do myśle­nia. Solidne badania, praktyczne techniki oraz histo­rie z prawdzi­wego życia dostar­czają cennych wskazó­wek, a intere­su­jące i namacalne przykłady walki, wytrwa­ło­ści oraz nadziei zachę­cają do działa­nia”.
Jane Coburn, matka dwójki dzieci ze spektrum autyzmu, rehabi­li­tantka i dorad­czyni w Full Spectrum Farms, wyjąt­ko­wej wspól­no­cie osób ze spektrum autyzmu.

 

Projek­to­wa­nie metod dydak­tycz­nych : efektywne strate­gie eduka­cyjne / Julie Dirksen ; [tłuma­cze­nie Bogusław Solecki]. – Gliwice : Wydaw­nic­two Helion, copyri­ght 2017.
Sygn. 162847

Efektywne i atrak­cyjne przeka­zy­wa­nie wiedzy innym jest trudnym zadaniem. Nawet ekspert w swojej dziedzi­nie może mieć problem z przygo­to­wa­niem i przepro­wa­dze­niem zajęć eduka­cyj­nych, dzięki którym nauczane osoby przyswoją podane infor­ma­cje i będą umiały się nimi posłu­żyć. Większość osób w jakimś stopniu zajmuje się eduka­cją: wygła­sza prezen­ta­cje, wdraża nowych pracow­ni­ków, omawia nowe produkty czy choćby pomaga własnym dzieciom w nauce!
Niniej­sza książka dotyczy plano­wa­nia doświad­czeń eduka­cyj­nych – jednej z najsku­tecz­niej­szych metod naucza­nia. Znala­zły się tu również wyczer­pu­jące infor­ma­cje na temat koncen­tra­cji, pamięci i samego procesu uczenia się. Zapre­zen­to­wano wyniki najnow­szych badań nad proce­sem uczenia się i zapamię­ty­wa­nia oraz infor­ma­cje o nowych techni­kach uczenia się społecz­nego i nieofi­cjal­nego. Podano też wskazówki umożli­wia­jące plano­wa­nie doświad­czeń eduka­cyj­nych, które pozwolą na przeka­za­nie wiedzy i wyrabia­nie pożąda­nych nawyków.
W tej książce między innymi:
– infor­ma­cje o sposo­bie działa­nia ludzkiej pamięci i przebiegu proce­sów uczenia się;
– wskazówki dotyczące plano­wa­nia projektu eduka­cyj­nego;
– wskazówki dotyczące dobie­ra­nia odpowied­nich strate­gii metodycz­nych;
– opis skutecz­nych strate­gii motywo­wa­nia ludzi do nauki;
– instruk­cje dotyczące przeka­zy­wa­nia wiedzy i umiejęt­no­ści;
– opis różnych metod oceny efektów naucza­nia.

Specjalne potrzeby eduka­cyjne uczniów z niepeł­no­spraw­no­ściami : charak­te­ry­styka, specy­fika eduka­cji i wspar­cie / Piotr Plichta, Iwona Jagoszew­ska, Joanna Głady­szew­ska-Cylulko, Berna­deta Szczu­pał, Agnieszka Drzazga, Beata Cytow­ska. – Kraków : Oficyna Wydaw­ni­cza „Impuls“, 2017.
Sygn. 162855

Niniej­sze opraco­wa­nie prezen­tuje specy­fikę pracy i wspar­cia w odnie­sie­niu do uczniów z niepeł­no­spraw­no­ściami, o różnych potrze­bach eduka­cyj­nych. Choć każdy z rodza­jów niepeł­no­spraw­no­ści wymaga nieco innych oddzia­ły­wań terapeu­tyczno-eduka­cyj­nych, to niektóre zjawi­ska wystę­pu­jące w przestrzeni szkol­nej dotykają wszyst­kich przed­sta­wia­nych grup. Jednym z nich jest agresja rówie­śni­cza i przemoc (bully­ing). Temu tematowi została poświę­cona pierw­sza część monogra­fii. Osoby z niepeł­no­spraw­no­ściami niekiedy wystę­pują w roli agreso­rów, ale częściej stają się ofiarami. Znajo­mość mecha­ni­zmów agresyw­nych reali­zo­wa­nych za pomocą nowocze­snych techno­lo­gii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych (agresja elektro­niczna i cyber­bul­ly­ing), a także zasad i praktycz­nych wskazó­wek odnośnie do postę­po­wa­nia profi­lak­tycz­nego w sytuacji naraże­nia na przemoc może być pomocna dla pedago­gów pracu­ją­cych z osobami będącymi podmio­tem niniej­szej publi­ka­cji. W książce przybli­żone zostały też zagad­nie­nia dotyczące uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią intelek­tu­alną oraz z zaburze­niami ze spektrum autyzmu. Poruszono problemy wynika­jące ze specy­fiki funkcjo­no­wa­nia tych dzieci, ujawnia­jące się w sytuacji diagnozy, konstru­owa­nia indywi­du­al­nych progra­mów eduka­cyjno-terapeu­tycz­nych, doboru metod ich eduka­cji, rehabi­li­ta­cji i wspar­cia. Omówiono również kwestię pomocy rodzi­nie udzie­la­nej przez szkołę oraz zasady współ­pracy pomię­dzy tymi dwoma rodza­jami otocze­nia społecz­nego mającej na celu dobro dziecka.

 

Warsz­taty twórcze przy kreacji plastycz­nej jako doświad­cze­nie party­cy­pa­cji w sztuce / Eugeniusz Józefow­ski. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 162871, 162872

Inten­cją prezen­to­wa­nego porad­nika jest całościowe omówie­nie metody warsz­tatu twórczego w pełnym spektrum powią­za­nej z nim proble­ma­tyki, obejmu­ją­cej m.in. istotę myśle­nia obrazo­wego, kompe­ten­cje i rolę anima­tora warsz­tatu oraz jego związek z propo­no­wa­nymi aktyw­no­ściami, a także założe­nia koncep­cyjne odwołu­jące się do struk­tury warsz­tatu i jego przebiegu.
Bogaty materiał ilustra­cyjny będący dokumen­ta­cją z reali­za­cji warsz­ta­tów twórczych, opatrzony opisami, to szcze­gól­nie cenne źródło wiedzy dla prakty­ków – eduka­to­rów, pedago­gów, anima­to­rów kultury, terapeu­tów.

 

 

Sekso­ho­lizm : perwer­sja i miłość / Damian Zdrada. – Warszawa : Difin, cop. 2017.
Sygn. 162875, 162876

Kompen­dium wiedzy o sekso­ho­li­zmie z punktu widze­nia psycho­te­ra­peuty, ale nie seksu­ologa. Książka zawiera wskazówki przydatne w rozpo­zna­wa­niu i psycho­te­ra­pii osób z tym zaburze­niem. Adreso­wana jest do psycho­lo­gów, psycho­te­ra­peu­tów, studen­tów psycho­lo­gii, którzy chcą leczyć tzw. sekso­ho­li­ków. Publi­ka­cja stanowi opraco­wa­nie dotyczące proble­ma­tyki sekso­ho­li­zmu. W obsza­rze proble­mów seksu­al­nych wystę­puje wiele różnych zaburzeń: począw­szy od zaburzeń identy­fi­ka­cji płcio­wej, poprzez zaburze­nia prefe­ren­cji seksu­al­nych aż po zaburze­nia rozwoju psycho­sek­su­al­nego. Nie ma jednak w tej klasy­fi­ka­cji sekso­ho­li­zmu. Co więcej – ani w klasy­fi­ka­cji zaburzeń psychicz­nych i zaburzeń zacho­wa­nia w ICD-10, ani w kryte­riach diagno­stycz­nych wg DSM-V nie znajdziemy takiej jednostki choro­bo­wej. Skąd więc wzięło się zaburze­nie, o którym mówi się coraz częściej i więcej? Na to pytanie czytel­nik znajdzie odpowiedź w tej publi­ka­cji.

 

 

Psycho­lo­gia pracy : podsta­wowe pojęcia i zagad­nie­nia / Anna Lubrań­ska. – Wyd. 2 rozszerz. – Warszawa : Centrum Doradz­twa i Infor­ma­cji Difin, 2017.
Sygn. 162879, 162880p

Tematyka podjęta w publi­ka­cji obejmuje zróżni­co­wany zakres proble­mów związa­nych z aktyw­no­ścią zawodową współ­cze­snego człowieka, anali­zo­waną przez pryzmat zasad­ni­czych wątków teore­tycz­nych i efektów empirycz­nych, repre­zen­ta­tyw­nych dla obszaru psycho­lo­gii pracy. W książce scharak­te­ry­zo­wano kluczowe zmienne psycho­lo­giczne, określa­jące spraw­ność działa­nia jednostki w sytuacji pracy, wyjaśnia­nej również z perspek­tywy założeń psycho­lo­gicz­nych koncep­cji człowieka. Znaczą­cym obsza­rem zagad­nień prezen­to­wa­nych w publi­ka­cji są zjawi­ska towarzy­szące jedno­stce w wielo­wy­mia­ro­wym, zmien­nym środo­wi­sku pracy, m.in. stres zawodowy, bezro­bo­cie, wypale­nie zawodowe, mobbing czy praco­ho­lizm.
W obecnej rzeczy­wi­sto­ści organi­za­cyj­nej istot­nej roli nabie­rają rozwią­za­nia grupowe, a współ­praca zespo­łowa staje się ważnym elemen­tem systemu pracy. Dlatego, odwołu­jąc się do prawi­dło­wo­ści formu­ło­wa­nych przez psycho­lo­gów społecz­nych, przed­sta­wiono warunki funkcjo­no­wa­nia człowieka w grupie społecz­nej, kryte­ria efektyw­no­ści zespo­łów i roli kierow­nika. Omówiono poglądy na temat motywa­cji do pracy i satys­fak­cji z pracy. W treść książki włączono również zagad­nie­nia dotyczące obser­wo­wa­nych proce­sów demogra­ficz­nych oraz silnego zróżni­co­wa­nia genera­cyj­nego popula­cji pracow­ni­czej. W tym kontek­ście scharak­te­ry­zo­wano poszcze­gólne pokole­nia obecne na rynku pracy oraz zapre­zen­to­wano specy­fikę zjawi­ska zarzą­dza­nia wiekiem.
Dopeł­nie­nie całości publi­ka­cji stanowi jej element końcowy, zawie­ra­jący przykłady aktyw­no­ści o charak­te­rze dydak­tycz­nym, będące swoistą formę rozsze­rze­nia zagad­nień omówio­nych we wcześniej­szych rozdzia­łach. Tym samym, przygo­to­wana propo­zy­cja książ­kowa łączy motywy teore­tyczne z praktycz­nymi.

 

Rodzic jako przywódca stada : pełne miłości przywódz­two w rodzi­nie / Jesper Juul ; [tłuma­cze­nie Dariusz Syska]. – Podkowa Leśna : Wydaw­nic­two MiND, cop. 2017.
Sygn. 162878

Dzieci potrze­bują przywódz­twa dorosłych, ponie­waż brakuje im doświad­cze­nia i siły wewnętrz­nej, żeby samemu decydo­wać o sobie. Jak jednak korzy­stać z władzy rodzi­ciel­skiej, żeby nie ranić dziecię­cych uczuć? Bycie liderem to nieła­twe zadanie dla rodzi­ców, którzy nie chcą być autory­tarni, ale nie zamie­rzają także rezygno­wać ze swojej roli w rodzi­nie.
Jesper Juul pokazuje, że można przewo­dzić dzieciom, szanu­jąc ich godność, integral­ność i granice. Kluczowe są warto­ści, jakimi kierują się dorośli, ponie­waż one tworzą jakość wzajem­nych relacji i dają dzieciom siłę na resztę życia. Nie można wycho­wać silnego i zdrowego człowieka, jeśli nie dba się o jego siłę i zdrowie już w dzieciń­stwie. Jego poczu­cie własnej warto­ści stanowi najlep­szą barierę wewnętrzną przeciw zagro­że­niom współ­cze­snego świata. To jednak oznacza, że już w domu rodzin­nym musimy wcielać w życie warto­ści, które wspie­rają rozwój integral­no­ści i poczu­cia własnej warto­ści wszyst­kich człon­ków rodziny.

 

Lęk i zamar­twia­nie się u nasto­lat­ków : porad­nik z ćwicze­niami / Lisa M. Schab ; tłuma­cze­nie Beata Radwan. – Kraków : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, cop. 2017.
Sygn. 162886, 162887

Mniej więcej jeden na trzech nasto­lat­ków zmaga się z uczuciem niepo­koju, strachu i napadami paniki. Kołata­nie serca, pocenie się, drżenie ciała, bóle brzucha to tylko niektóre z objawów towarzy­szące tym stanom. W okresie dojrze­wa­nia są one najbar­dziej powszechne, ponie­waż w sferze fizycz­nej, emocjo­nal­nej i psychicz­nej docho­dzi wówczas do wielu zmian. Jeśli nasto­lat­ko­wie nie znajdą sposobu na poradze­nie sobie z lękiem, wraz z wiekiem ten stan może się pogor­szyć i przejąć kontrolę nad ich życiem.
Praktyczny podręcz­nik radze­nia sobie z lękiem dla nasto­lat­ków pokazuje, jak opano­wać uczucie lęku i położyć kres zamar­twia­niu się. Pomaga wypra­co­wać pozytywny obraz samego siebie i rozpo­znać niespo­kojne myśli. Zawiera opis technik, które nasto­lat­ko­wie mogą stoso­wać samodziel­nie lub z pomocą psycho­loga. Podręcz­nik oferuje również wskazówki, jak szukać dodat­ko­wego wspar­cia, jeśli okaże się to konieczne.
„Odczu­wa­nie lęku to częsty i uleczalny stan. Wykonu­jąc zawarte w tej książce ćwicze­nia, dowiesz się, jak zapobie­gać lękowi i jak sobie z nim radzić. Niektóre z ćwiczeń począt­kowo mogą się wydawać niety­powe. Być może będą one wymagały zrobie­nia czegoś, co jest dla ciebie całko­witą nowością. Nawet jeśli zawarte tutaj sugestie odbie­gają od twoich przyzwy­cza­jeń, zachę­cam do tego, aby je wypró­bo­wać. Czasami najdziw­niej­sze ćwicze­nie może się okazać tym najbar­dziej pomoc­nym”.

Rodziny wielo­kul­tu­rowe / Ewa Sowa-Bethane, – Wznow. 2017. – Kraków : Wydaw­nic­two WAM, 2017.
Sygn. 162888, 162889

Wielo­kul­tu­ro­wość jako zjawi­sko społeczne oznacza nie tylko istnie­nie obok siebie wielu kultur, ale to przede wszyst­kim dynamiczny aspekt kontak­tów zacho­dzą­cych między nimi. W skali mikro­spo­łecz­nej znako­mi­cie ilustruje ten proces i oddaje jego istotę zawie­ra­nie małżeństw binacjo­nal­nych i tworze­nie rodzin wielo­kul­tu­ro­wych. Z tego punktu widze­nia należy wyrazić pełną akcep­ta­cję dla pomysłu przygo­to­wa­nia przez Ewę Sowa-Behtane odręb­nej publi­ka­cji poświę­co­nej katego­rii rodzin wielo­kul­tu­ro­wych. Walor recen­zo­wa­nej książki tkwi w aktual­no­ści jej proble­ma­tyki, ale też w samym podję­ciu przez Autorkę analizy zjawi­ska dotych­czas postrze­ga­nego w Polsce jako niszowe (biorąc pod uwagę jego wymiar staty­styczny), słabo obecne w świado­mo­ści społecz­nej i w gruncie rzeczy mało rozpo­znane. W mojej ocenie przed­sta­wiony do recen­zji tekst książki repre­zen­tuje dobry poziom naukowy i wnosi istotny wkład do wiedzy pedago­gicz­nej i socjo­lo­gicz­nej o proce­sach wielo­kul­tu­ro­wo­ści i rodzi­nie. O walorach recen­zo­wa­nej książki stanowi ranga, aktual­ność i wszech­stron­ność podję­tej proble­ma­tyki, a także jej wymiar praktyczny, odpowia­da­jący na społeczne potrzeby posze­rza­nia specja­li­stycz­nej wiedzy o metodach pracy oraz wspie­ra­nia rodziny wielo­kul­tu­ro­wej.
Z recen­zji dr hab. Jadwigi Plewko, prof. KUL

Źródło:
www​.difin​.pl
www​.wuj​.pl 
www​.helion​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl 
www​.wydaw​nic​two​mind​.pl 
www​.wydaw​nic​two​wam​.pl

Wybrane nowości w zbiorach

Wybrane nowości w zbiorach

Dodaj mi skrzy­deł! : jak rozwi­jać u dzieci motywa­cję wewnętrzną? / Joanna Steinke-Kalembka. – Warszawa : Samo Sedno Edgard, 2017.
Sygn. 162327

Joanna Steinke-Kalembka propo­nuje podej­ście do wycho­wa­nia polega­jące na budowa­niu wspie­ra­ją­cej relacji z dziec­kiem i współ­dzia­ła­niu. Motywo­wa­nie nie musi być przecią­ga­niem liny między dorosłym a dziec­kiem. Zamiast metod opartych na nagro­dach i karach, groźbach czy przekup­stwach autorka prezen­tuje spraw­dzone sposoby, które powstrzy­mują potrzebę „napra­wia­nia“ dziecka oraz pomagają skutecz­nie komuni­ko­wać swoje oczeki­wa­nia oraz wprowa­dzać zasady, które będą wspól­nie przestrze­gane. Porad­nik podpo­wiada:
– w jaki sposób rozwi­jać poten­cjał dziecka od najmłod­szych lat;
– jak prowa­dzić rozmowy nasta­wione na zmianę zacho­wa­nia dziecka, tak aby nie kończyły się kolejną awanturą;
– jak pomóc dziecku radzić sobie z porażką;
– jak wzmoc­nić jego wiarę we własne umiejęt­no­ści;
– w jaki sposób mądrze chwalić i kryty­ko­wać;
– jak pomóc dziecku reali­zo­wać jego pasje i cele;
– jak budować emocjo­nalne zasoby małego człowieka.

Dotacje oświa­towe / P. Ciszew­ski, W. Lachie­wicz, B. Jakacka-Sitek, A. Pawli­kow­ska. – 3. wydanie, stan prawny styczeń 2017. – Warszawa : Wydaw­nic­two C. H. Beck, 2017.
Sygn. 162332

Od 1.1.2017 r. wejdą w życie zmiany w zakre­sie dotowa­nia oświaty niepu­blicz­nej, które wprowa­dziła ustawa z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o syste­mie oświaty. Zmiany dotyczą zasad ustala­nia dotacji dla szkół i placó­wek niepu­blicz­nych i publicz­nych i polegają m.in. na:
zdefi­nio­wa­niu pojęć, które mają służyć w proce­sie udzie­la­nia dotacji, tj: gmina miejska, gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, rok budże­towy, liczba miesz­kań­ców, środki pocho­dzące z Unii Europej­skiej, wskaź­nik docho­dów podat­ko­wych na jednego miesz­kańca w gminie, wskaź­nik docho­dów podat­ko­wych na jednego miesz­kańca w powie­cie; zdefi­nio­wa­niu pojęcia wydat­ków bieżą­cych będących podstawą do oblicza­nia wysoko­ści dotacji, a także enume­ra­tywne wylicze­nie jakie wydatki podle­gają wyłącze­niu z podstawy (opłaty za korzy­sta­nie z wycho­wa­nia przed­szkol­nego i opłaty za wyżywie­nie, kwoty dotacji na podręcz­niki i materiały ćwicze­niowe, wydatki bieżące finan­so­wane z fundu­szy unijnych, kwoty części oświa­to­wej subwen­cji ogólnej przeka­zane dla gminy lub powiatu na uczniów niepeł­no­spraw­nych w szkołach ogólno­do­stęp­nych), zdefi­nio­wa­niu pojęć przewi­dy­wa­nej liczbie dzieci, uczniów, wycho­wan­ków lub uczest­ni­ków zajęć rewali­da­cyjno-wycho­waw­czych, a także wskaza­niu sytuacji, w których nastę­puje aktuali­za­cja tej liczby; określe­niu zasad dotowa­nia oddzia­łów przed­szkol­nych w szkołach podsta­wo­wych;
dopre­cy­zo­wa­niu zasad rozli­cza­nia się między gminami w zakre­sie pokry­cia kosztów dotacji lub kosztów eduka­cji przed­szkol­nej w przypadku gdy dziecko korzy­sta z wycho­wa­nia przed­szkol­nego w gminie, której nie jest miesz­kań­cem, wprowa­dze­niu obowiązku publi­ka­cji podsta­wo­wych kwot dotacji oraz przewi­dy­wa­nej liczby uczniów przyję­tej do ich wylicze­nia, możli­wo­ści przystą­pie­nia do otwar­tego konkursu ofert osoby prowa­dzą­cej szkołę podsta­wową, w której zorga­ni­zo­wano oddział przed­szkolny.

Dziecko z autyzmem : terapia deficy­tów poznaw­czych a teoria umysłu / Barbara Winczura. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydaw­ni­cza Impuls, 2016.
Sygn. 162395, 162396

Autyzm wczesno­dzie­cięcy należy do tych zespo­łów zaburzeń psycho­spo­łecz­nego rozwoju dziecka, które budzi żywe zainte­re­so­wa­nie przed­sta­wi­cieli bardzo wielu dyscy­plin nauki: medycyny, psycho­lo­gii, pedago­giki i socjo­lo­gii, ale również osób związa­nych z kulturą i sztuką. Jest bowiem znakiem, czy wręcz piętnem drugiej połowy XX wieku, tym bardziej bolesnym, iż dotyka dziecko we wczesnej fazie jego życia i rozwoju.
Praca jest orygi­nalna i nowator­ska, ma duże znacze­nie dla teorii i praktyki autyzmu wczesno­dzie­cię­cego. Autorka zadała sobie trud nawią­za­nia kontak­tów z innymi ośrod­kami nauko­wymi, które koncen­trują swoje zainte­re­so­wa­nia badaw­cze wokół psycho­spo­łecz­nego rozwoju dzieci autystycz­nych i posta­no­wiła zreali­zo­wać bardzo poważne zadanie ? dokonać tłuma­cze­nia techniki, służą­cej diagno­zie rozwoju teorii umysłu oraz programu terapii tej teorii, a następ­nie spraw­dzić drogą ekspe­ry­mentu pedago­gicz­nego ich przydat­ność w działa­niach inter­wen­cyj­nych.
Książka z pewno­ścią będzie przydatna w kształ­ce­niu studen­tów pedago­giki i psycho­lo­gii. Zainte­re­suje prakty­ków związa­nych z proce­sem wycho­wa­nia i eduka­cji dzieci z autyzmem wczesno­dzie­cię­cym, a także rodzi­ców tych dzieci.

Dzieci alkoho­li­ków w perspek­ty­wie rozwo­jo­wej i klinicz­nej / Lidia Cierpiał­kow­ska, Iwona Grzego­rzew­ska ; Uniwer­sy­tet im. Adama Mickie­wi­cza w Pozna­niu. – Poznań : Wydaw­nic­two Naukowe Uniwer­sy­tetu im. Adama Mickie­wi­cza, 2016.
Sygn. 162397, 162398
Monogra­fia poświę­cona wybra­nym współ­cze­snym koncep­cjom rozwoju psycho­spo­łecz­nego oraz anali­zie najważ­niej­szych wyników badań nad rozwo­jem w cyklu życia (od poczę­cia do dorosło­ści) osób z rodzin, w których jedno lub oboje rodzice pili szkodli­wie lub byli uzależ­nieni od alkoholu. Najbar­dziej ostrożne szacunki pozwa­lają przyjąć, że w Polsce jest to około 4 mln osób, z czego połowa to dzieci niepeł­no­let­nie, druga to jednostki wchodzące w dorosłość. Przebieg rozwoju i funkcjo­no­wa­nie psycho­spo­łeczne tych osób jest ogrom­nie zróżni­co­wane na różnych etapach życia – cześć z nich doświad­cza poważne trudno­ści i problemy, część odnosi sukcesy i ma poczu­cie powodze­nia. Psycho­pa­to­lo­gia rozwo­jowa jest tą perspek­tywą teore­tyczną i badaw­czą, która posłu­żyła do przed­sta­wie­nia wielu szcze­gó­ło­wych zagad­nień, ponie­waż pozwala opisać i wyjaśnić uwarun­ko­wa­nia różnych ścieżek rozwoju psycho­spo­łecz­nego jednostki.

Eduka­cja w perspek­ty­wie oczeki­wań współ­cze­sno­ści / redak­cja naukowa Anna Karpiń­ska, Katarzyna Boraw­ska-Kalbar­czyk, Alina Szwarc. – Toruń : Wydaw­nic­two Adam Marsza­łek ; Biały­stok : Funda­cja Centrum Trans­feru Wiedzy i Innowa­cji Społeczno-Pedago­gicz­nych przy Wydziale Pedago­giki i Psycho­lo­gii Uniwer­sy­tetu w Białym­stoku, 2016.
Sygn. 162399

Książka stanowi jedną z trzech monogra­fii wielo­au­tor­skich – obok Eduka­cji wobec niepo­wo­dzeń i szans ich minima­li­za­cji oraz W kierunku eduka­cji akade­mic­kiej zorien­to­wa­nej na studenta – składa­ją­cych się na serię wydaw­ni­czą Eduka­cja w Dialogu i Perspek­ty­wie, która ukazuje się od 2002 roku i liczy już 21 tomów. Prezen­to­wana edycja dedyko­wana jest pamięci Profe­sora Kazimie­rza Denka, honoro­wego gościa i stałego uczest­nika Augustow­skich Spotkań Nauko­wych, z których wyrosła idea owych publi­ka­cji. Przed­sta­wione w monogra­fiach teksty są rezul­ta­tem pogłę­bio­nej reflek­sji, analiz i eksplo­ra­cji wielu wybit­nych badaczy, uczest­ni­ków i obser­wa­to­rów rzeczy­wi­sto­ści eduka­cyj­nej. Wpisują się w nurt wielo­aspek­to­wych debat, projek­cji i propo­zy­cji zmian oraz zachę­cają do konty­nu­owa­nia dialogu o eduka­cji.

Jaki patrio­tyzm? / Anna Wiłko­mir­ska, Adam Fijał­kow­ski. – Warszawa : Difin, 2016.
Sygn. 162400, 162401

W ostat­nich kilku dekadach patrio­tyzm nie był popular­nym przed­mio­tem reflek­sji i badań w Polsce. Rzadko podej­mują go współ­cze­śni filozo­fo­wie, socjo­lo­go­wie, psycho­lo­dzy i pedago­dzy. Ta książka jest głosem w dysku­sji nad szcze­gólną postawą społeczną, jaką jest patrio­tyzm. Poszu­ku­jąc tropów współ­cze­snego patrio­ty­zmu, cofamy się do czasów Homera, Herodota, Plutar­cha i Cycerona. Badamy również źródła polskie, od kronik średnio­wiecz­nych po XX wiek.
Myśli polskich klasy­ków, takich jak Józef Maria Bocheń­ski czy Wacław Stróżew­ski, zostały zderzone z krytyką roman­tyczno-senty­men­tal­nego ujęcia patrio­ty­zmu. Dysku­sja licznych klasy­fi­ka­cji patrio­ty­zmu skonstru­owa­nych w Polsce i na świecie pokazuje wielo­aspek­to­wość i wielo­kry­te­rial­ność omawia­nego zjawi­ska. Koncep­cjom patrio­ty­zmu zamknię­tego, zbliża­ją­cego się bardzo blisko do nacjo­na­li­zmu, przeciw­sta­wiony został patrio­tyzm otwarty, konstruk­tywny i obywa­tel­ski, gdzie szacu­nek do ojczy­zny współ­wy­stę­puje z respek­to­wa­niem innych kultur i zbioro­wo­ści.
Reflek­sja teore­tyczna stanowi kontekst dla analiz wybra­nych polskich i między­na­ro­do­wych badań empirycz­nych z ostat­nich 25 lat. Dysku­to­wane są wyniki badań CBOS, Natio­nal Identity Study, World Values Survey, Civic Educa­tion Study i Inter­na­tio­nal Civic and Citizen­ship Study. Analizy te pozwo­liły na charak­te­ry­stykę fenomenu polskiego patrio­ty­zmu. Za kluczową dla postawy patrio­ty­zmu uznali­śmy katego­rię tożsa­mo­ści narodo­wej. Spojrze­li­śmy na nią przez pryzmat pięciu istot­nych poznaw­czo i behawio­ral­nie elemen­tów: rozumie­nia patrio­ty­zmu, kryte­riów polsko­ści, dumy narodo­wej, samoiden­ty­fi­ka­cji społecz­nej oraz stosunku do innych.
Tożsa­mość narodowa, patrio­tyzm w rękach polity­ków są zwykle instru­men­tal­nymi hasłami, a dla eduka­cji, której zadaniem jest tworze­nie świado­mo­ści i kształ­to­wa­nie postaw to istotne cele wycho­waw­cze, budowa­nie kapitału dla pokojo­wego, mądrego i satys­fak­cjo­nu­ją­cego życia przyszłych pokoleń.

Wypale­nie zawodowe : źródła, mecha­ni­zmy, zapobie­ga­nie / Beata Mańkow­ska. – Gdańsk : Grupa Wydaw­ni­cza Harmo­nia. Harmo­nia Univer­sa­lis, 2017.
Sygn. 162406, 162407

Trafna diagnoza wypale­nia zawodo­wego, oparta na rzetel­nym zrozu­mie­niu jego istoty oraz deter­mi­nant, zwięk­sza szansę skutecz­nej profi­lak­tyki na wszyst­kich jej pozio­mach. Póki jednak sama istota wypale­nia i mecha­ni­zmy jego rozwoju nie zostaną w pełni poznane, a spór wokół rozumie­nia pojęcia i postę­pu­ją­cych objawów tego procesu nie zosta­nie rozstrzy­gnięty, trudno będzie wspie­rać osoby doświad­cza­jące wypale­nia, a jeszcze trudniej – zapobie­gać mu. Niniej­sze opraco­wa­nie stanowi próbę ukaza­nia z jednej strony aktual­nego stanu wiedzy o wypale­niu zawodo­wym, szcze­gól­nie zaś podkre­śle­nia obsza­rów zgodnych oraz różnią­cych badaczy, z drugiej strony zmierza do pełniej­szego wyjaśnie­nia zjawi­ska, przed­sta­wia­jąc istotne mecha­ni­zmy, na mocy których docho­dzi do jego rozwoju.

Epide­mia egoizmu / Amy McCre­ady ; przeło­żyła Jolanta Lenkie­wicz. – Warszawa : Edgard, 2017.
Sygn. 162803

Jak wygląda epide­mia EGOizmu? Bierzesz odpowie­dzial­ność za to, co dzieci mogłyby zrobić same. Nagra­dzasz dzieci, aby zachę­cić je do współ­pracy. Nieustan­nie ratujesz je z opresji, dowożąc do szkoły zapomniane przed­mioty i przypo­mi­na­jąc o ważnych termi­nach. Nie możesz zrobić zakupów w sklepie bez koniecz­no­ści kupie­nia dzieciom łakoci. Dzieci zazwy­czaj się dąsają lub awantu­rują, jeśli nie mogą dostać tego, czego chcą. Dzieci nie wykazują cierpli­wo­ści, aby czekać na coś, czego bardzo pragną. Brzmi znajomo? Pomóż dziecku stać się samodziel­nym i odpowie­dzial­nym dorosłym!

 

Emocje dzieci i młodzieży z trudno­ściami w rozwoju i zacho­wa­niu / redak­cja naukowa Barbara Winczura. – Wydanie 2. – Kraków : Oficyna Wydaw­ni­cza „Impuls“, 2017.

Wywołu­jąc w świado­mo­ści hasło „dzieciń­stwo”, budzimy z reguły obrazy pogodne, nawet szczę­śliwe. Dzieci nie powinny mieć zmartwień – kłopoty przej­mują dorośli. Okres dzieciń­stwa, w którym w natural­nym proce­sie uspołecz­nia­nia poznaje się wymaga­nia otocze­nia, w silnym stopniu kształ­tuje zręby osobo­wo­ści podsta­wo­wej. Wtedy nastę­puje pierw­sze tworze­nie się obrazów świata społecz­nego z jego radościami i smutkami. Powstają wyobra­że­nia o sobie i swoich możli­wo­ściach, a nawet marze­nia. Wyobra­że­nia te są odbiciem doświad­czeń dziecię­cych, ich intelek­tu­alno-emocjo­nal­nych inter­pre­ta­cji zdarzeń, obrazów kultu­ro­wych oraz ocen warto­ściu­ją­cych, które słyszą i poznają.
W roman­tycz­nym spojrze­niu na dzieciń­stwo, jakie ukazują antro­po­lo­dzy kultury odnoszący je do zakła­da­nych celów i form wycho­wa­nia, jest ono dojrze­wa­niem do następ­nych okresów w życiu. To, co się w tych latach dzieje, ma budować człowieka szczę­śli­wego, otwar­tego na ludzi, chętnego zmianom świata na lepsze, twórczego.
Dzieciń­stwo jest wpraw­dzie okresem uczenia się potrzeb­nych umiejęt­no­ści w życiu dorosłym, ale zakres i formy wybie­rają z troską dorośli. W dużej części przypad­ków tak jest, ale zarazem część dzieci z bardzo wielu powodów takiego radosnego dzieciń­stwa nie doświad­cza. Przyczyny są różne: choroby przewle­kle, deficyty rozwo­jowe czy niepeł­no­spraw­no­ści, ale i takie, które z tym związane są bezpo­śred­nio i pośred­nio, a nawet wynikają całko­wi­cie z innych przyczyn.

Dziesięć rzeczy, o których chcia­łoby ci powie­dzieć dziecko z autyzmem / Ellen Notbohm ; przekład Marzena Szymań­ska-Błotnicka. – Wyd. 1 w nowej ed. – Kraków : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, 2017.
Sygn. 162821

Pełna przeni­kli­wych spostrze­żeń, współ­czu­cia i humoru, ponad­cza­sowa książka opisu­jąca „dziesięć rzeczy”, które pomagają zrozu­mieć – nie zdefi­nio­wać – dzieci z autyzmem. W odróż­nie­niu od innych publi­ka­cji na temat autyzmu pozwala spojrzeć na świat oczami dziecka, usłyszeć jego głos, który w narasta­ją­cej wokół autyzmu wrzawie często bywa niesły­szany. Publi­ka­cja Ellen Notbohm powinna się stać obowiąz­kową lekturą wszyst­kich rodzi­ców, krewnych, pracow­ni­ków społecz­nych, nauczy­cieli oraz terapeu­tów dzieci z autyzmem.

 

Jak pomóc dziecku z dyslek­sją : porad­nik dla rodzi­ców i nauczy­cieli / Anna Radwań­ska. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 162814, 162815

Porad­nik napisany został z myślą o rodzi­cach, którzy chcą zdobyć potrzebną i praktyczną wiedzę na temat dyslek­sji. Autorka omawia zjawi­sko dyslek­sji rozwo­jo­wej, typy dyslek­sji, objawy i symptomy wczesnego wystę­po­wa­nia ryzyka dyslek­sji. Podkre­śla rolę rodzi­ców, nauczy­cieli, rówie­śni­ków w eduka­cji dziecka z dyslek­sją.
Uzupeł­nie­niem porad­nika są szeroko omówione przykłady ćwiczeń uspraw­nia­ją­cych technikę czyta­nia i pisania (z podzia­łem na wiek) oraz konspekty zajęć.

 

 

Źródła :
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.harmo​nia​.edu​.pl
www​.jezykiobce​.pl
www​.beck​.pl
www​.press​.amu​.edu​.pl
www​.marsza​lek​.com​.pl
www​.difin​.pl
www​.wuj​.pl

Nowości biblio­te­kar­skie

Nowości biblio­te­kar­skie

Czyta­nie menaże­rii : zwierzęta w litera­tu­rze dziecię­cej, młodzie­żo­wej i fanta­stycz­nej / pod red. Anny Mik, Patry­cji Pokory i Macieja Skowery. – Warszawa : Wydaw­nic­two Stowa­rzy­sze­nia Biblio­te­ka­rzy Polskich, 2016.
Sygn. 162525
Monogra­fia powinna zająć ważne miejsce wśród publi­ka­cji poświę­co­nych zagad­nie­niom kultury, litera­tury i sztuki dla dzieci i młodzieży. Z pewno­ścią będzie także stano­wić impuls do dalszych badań nauko­wych i działań organi­za­cyj­nych tych autorów, dla których temat „zwierzęcy“ to punkt metodo­lo­gicz­nych odwołań i kompa­ra­ty­stycz­nych odnie­sień. […] Przed­sta­wiona w całym tomie „zwierzęca“ egzem­pli­fi­ka­cja ma charak­ter „natura­li­zo­wa­nej episte­mo­lo­gii mądro­ścio­wej“, zwięk­sza­ją­cej zdolność ekspre­sji i użytecz­no­ści prezen­to­wa­nych pojęć. […] Logika zbioru wpisuje się w konwen­cję „czyta­nia świata“, która stać się może i modelem inter­pre­ta­cji, i intelek­tu­alną przygodą.
Z recen­zji dr hab. Urszuli Chęciń­skiej, prof. US (Uniwer­sy­tet Szcze­ciń­ski

Nauka o infor­ma­cji w okresie zmian : infor­ma­to­lo­gia i humani­styka cyfrowa : praca zbiorowa / pod redak­cją Barbary Sosiń­skiej-Kalaty przy udziale Marii Przastek-Samoko­wej i Zuzanny Wioro­gór­skiej ; Stowa­rzy­sze­nie Biblio­te­ka­rzy Polskich. – Warszawa : Wydaw­nic­two SBP, 2016.
Sygn. 162687 pb
Rozwój humani­styki cyfro­wej spowo­do­wał (…) skupia­nie na niej coraz większej uwagi infor­ma­to­lo­gów. Dotych­czas nowocze­sna, oparta na nowych techno­lo­giach, działal­ność infor­ma­cyjna w nauce w znacz­nie większym stopniu dosto­so­wy­wana była do potrzeb badaczy z zakresu nauk ścisłych, technicz­nych i medycz­nych aniżeli do potrzeb humani­stów, długo manife­stu­ją­cych przywią­za­nie do trady­cyj­nych źródeł infor­ma­cji i metod badaw­czych. Zmiana tej postawy, z jednej strony widoczna w zacho­wa­niach i prakty­kach nowego pokole­nia badaczy humani­styki, a z drugiej – ewoko­wana przez coraz szerszy i coraz łatwiej­szy dostęp do kolek­cji cyfro­wych kopii źródeł do badań humani­stycz­nych oraz techno­lo­gii infor­ma­tycz­nych do ich eksplo­ra­cji, stawia przed infor­ma­to­lo­gami nowe wyzwa­nie: ustale­nie potrzeb e-humani­stów w zakre­sie usług infor­ma­cyj­nych oraz wypra­co­wa­nie dosto­so­wa­nych do nich metod, narzę­dzi i praktyk w zakre­sie działal­no­ści infor­ma­cyj­nej.(…)

Studia biblio­te­ko­znaw­cze w Polsce : histo­ria i ewolu­cja w latach 1945–2015 ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem przykładu Uniwer­sy­tetu Łódzkiego / Stani­sława Kurek-Kokociń­ska. – Łódź : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2016.
Sygn. 162710

W prezen­to­wa­nej monogra­fii przed­sta­wiono histo­rię rozwoju studiów biblio­te­ko­znaw­czych w Polsce (od czasu ich zaini­cjo­wa­nia w Łodzi w roku 1945 po rok 2015). Autorka podkre­śla rolę ośrodka łódzkiego jako uniwer­sy­tec­kiej kolebki nauki o książce i jego udział w dzisiej­szej pozycji biblio­lo­gii i infor­ma­to­lo­gii pośród dyscy­plin nauko­wych. W publi­ka­cji czytel­nik znajdzie zarys rozwoju studiów kształ­cą­cych biblio­te­ka­rzy i specja­li­stów infor­ma­cji, który przebie­gał w poszcze­gól­nych ośrod­kach indywi­du­al­nie – zawsze jednak w odnie­sie­niu do zmian ustawo­daw­stwa szkół wyższych, rozwoju dyscy­pliny oraz zmienia­ją­cych się progra­mów kształ­ce­nia. Rozwój ten postę­po­wał od humani­stycz­nych studiów biblio­te­ko­znaw­stwa w kierunku studiów związa­nych z dyscy­pliną biblio­lo­gia i infor­ma­to­lo­gia. Zasad­ni­czym celem publi­ka­cji jest próba opisu studiów akade­mic­kich w zakre­sie dyscy­plin badają­cych książkę, biblio­tekę i infor­ma­cję oraz wykaza­nie przemian, którym podle­gały.
Autorka prezen­tuje kolejno rozwój kształ­ce­nia na wyższej uczelni w zakre­sie proble­ma­tyki książki, biblio­teki i infor­ma­cji, modelo­wa­nie akade­mic­kich kwali­fi­ka­cji biblio­te­ka­rzy i specja­li­stów infor­ma­cji oraz charak­te­ry­stykę treści kształ­ce­nia.

Stan Biblio­tek w Polsce : raport / Biblio­teka Narodowa = Libra­ries in Poland : report / Natio­nal Library of Poland. – Warszawa : Biblio­teka Narodowa, 2016-.
Sygn. 162763 pb

Stan biblio­tek w Polsce to nowa seria rapor­tów Biblio­teki Narodo­wej, prezen­tu­jąca dane staty­styczne na temat biblio­tek w Polsce: publicz­nych, nauko­wych, pedago­gicz­nych, szkol­nych, ale również biblio­tek towarzystw nauko­wych, ośrod­ków infor­ma­cji nauko­wej, technicz­nej i ekono­micz­nej, facho­wych i fachowo-beletry­stycz­nych, parafial­nych czy więzien­nych.

Źródła:
Biblio­teka Narodowa
Stowa­rzy­sze­nie Biblio­te­ka­rzy Polskich
Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Łódzkiego

Wybrane nowości – wrzesień 2017 r.

Wybrane nowości – wrzesień 2017 r.

Praca z dziec­kiem z ADHD / [autor Sylwia Walerych]. – Warszawa : Wydaw­nic­two Wiedza i Praktyka – Grupa Wydaw­ni­cza Oświata, 2017.
Sygn. 162455

W tej publi­ka­cji zamiesz­czono listę objawów, których wystę­po­wa­nie konieczne jest do posta­wie­nia diagnozy stwier­dza­ją­cej u dziecka zespół nadpo­bu­dli­wo­ści psycho­ru­cho­wej (ADHD). Zapre­zen­to­wano także typowe problemy szkolne spowo­do­wane objawami ADHD. Wymie­niono wskazówki, w jaki sposób zorga­ni­zo­wać pomoc psycho­lo­giczno-pedago­giczną oraz jakich zasad przestrze­gać, by pomóc takiemu dziecku.

 

 

 

Nieto­le­ran­cja toleran­cji / D. A. Carson. – Brzezia Łąka : Wydaw­nic­two Poligraf, 2017.
Sygn. 162243

Żyjemy w zachod­niej kultu­rze, która jest wręcz opętana przez ideę „toleran­cji”. Kiedy jednak toleran­cja jest słabo zdefi­nio­wana i jest uczyniona absolut­nym dobrem, wtedy podąża ku nieto­le­ran­cji. Wtedy musi, argumen­tuje D.A.Carson, być rozmyśl­nie zakwe­stio­no­wana, zarówno dla dobra Kościoła, jak też dla dobra szerzej pojętej kultury.

Carson spraw­dza, jak defini­cja toleran­cji się zmieniała, szcze­gól­nie w ostat­nich dziesię­cio­le­ciach. Obecnie ma ona mniej do czynie­nia z tolero­wa­niem osoby lub jej postawy, a bardziej z odmówie­niem twier­dze­nia, że inni się mylą. Jest niemoż­li­wo­ścią stoso­wa­nie tej nowej toleran­cji konse­kwent­nie, w wyniku czego rzeczy­wi­sta praktyka jest często kapry­śna i arbitralna. Gorzej, słowa „toleran­cja” i „nieto­le­ran­cja” stały się zaled­wie retorycz­nymi określe­niami akcep­ta­cji i odrzu­ce­nia.
Pomimo wielu ujemnych rzeczy związa­nych z tymi nowymi, często etycz­nie niedo­sko­na­łymi defini­cjami toleran­cji, z chrze­ści­jań­skiej perspek­tywy miały także miejsce pewne zdoby­cze. W tym warto­ścio­wym i przystęp­nym tomie Carson podaje przykłady i cytaty, aby zilustro­wać swoją analizę i kończy praktyczną poradą w kwestii przed­sta­wie­nia warto­ści i zachę­ce­nia do prowa­dze­nia cywili­zo­wa­nego publicz­nego dyskursu.

Terapia zabawą / Garry L. Landreth ; tłuma­cze­nie Robert Andruszko. – Kraków : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, copyri­ght 2016.
Sygn. 162244, 162245

Najnow­sze badania wykazują skutecz­ność terapii zabawą w pracy z dziećmi z trudnymi zacho­wa­niami, z zaburze­niami rozwo­jo­wymi, z niepeł­no­spraw­no­ściami, a także znajdu­ją­cymi się w trudnej sytuacji życio­wej.
Garry L. Landreth nie tylko omawia rozwój terapii zabawą i przed­sta­wia podsta­wowe badania poświę­cone tej formie pracy z najmłod­szymi, ale także szcze­gó­łowo i w przystępny sposób uczy, jak budować relacje z dziec­kiem, tak aby mogło ono w pełni wyrażać i odkry­wać swoje Ja poprzez zabawę w celu optymal­nego wzrostu i rozwoju.

W książce omówiono m. in. znacze­nie zabawy w życiu dzieci, funkcje zabawy w proce­sie terapeu­tycz­nym, założe­nia zorien­to­wa­nej na dziecko terapii zabawą, zasady dotyczące nawią­zy­wa­nia relacji z dziećmi, rolę terapeuty i rodzi­ców w terapii zabawą. Terapeuci znajdą tutaj także szcze­gó­łowe wskazówki dotyczące organi­za­cji pokoju zabaw oraz zaleca­nych zabawek i materia­łów, sugestie, jak odnosić się do rodzi­ców i jak wyjaśniać terapię zabawą oraz sugestie dotyczące reago­wa­nia na typowe problemy pojawia­jące się w pokoju zabaw.

Proces nawią­zy­wa­nia relacji z dziec­kiem, które doświad­cza możli­wo­ści bycia sobą, jest nie do opisa­nia i można go poznać tylko w chwilach, kiedy rzeczy­wi­ście jeste­śmy razem. Moim zamia­rem było otworzyć drzwi do tego, jak dziecko przeżywa, eksplo­ruje, poznaje i tworzy świat pełnego zachwytu, ekscy­ta­cji, radości, smutku oraz jaskra­wych barw życia”.
– Garry L. Landreth, fragment z Przed­mowy

Terapia zabawą” to klasyka, a jednak tchnie nowością. Ta książka przypo­mina o tym, co najważ­niej­sze – o szacunku , zrozu­mie­niu, akcep­ta­cji. W świecie pełnym (stresu­ją­cych) pytań „co powinno” dziecko i „jak to zrobić?”, pomaga nam zatrzy­mać się i zapytać samo dziecko: „kim jesteś?”. Lektura daje do myśle­nia. Dodat­kowo przed­sta­wia terapię zabawą w sposób uporząd­ko­wany i łatwy do wykorzy­sta­nia we własnej praktyce. Polecam!
dr Diana Senator

Terapia pedago­giczna dzieci ze specjal­nymi potrze­bami rozwo­jo­wymi i eduka­cyj­nymi : nowe oblicza terapii w pedago­gice specjal­nej / redak­cja Zofia Palak, Magda­lena Wójcik. – Lublin : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skłodow­skiej, 2016.
Sygn. 162247, 162248p

Celem niniej­szej pracy zbioro­wej jest prezen­ta­cja współ­cze­snych trendów i koncep­cji terapii pedago­gicz­nej w pracy z dziećmi ze specjal­nymi potrze­bami rozwo­jo­wymi i eduka­cyj­nymi oraz przed­sta­wie­nie wybra­nych form terapii i metodyki ich reali­za­cji zgodnie z aktual­nymi założe­niami pedago­giki specjal­nej. Publi­ka­cja podzie­lona została na trzy części obejmu­jące teksty dotyczące określo­nych obsza­rów tematycz­nych: Część I. Szanse, możli­wo­ści i zagro­że­nia w terapii pedago­gicz­nej dzieci i młodzieży ze specjal­nymi potrze­bami rozwo­jo­wymi i eduka­cyj­nymi; Część II. Współ­cze­sne tenden­cje w terapii pedago­gicz­nej w pracy z dziec­kiem ze specjal­nymi potrze­bami; Część III. Nowe oblicza spraw­dzo­nych metod, technik i środków terapeu­tycz­nych. Publi­ka­cja, ze względu na tematykę, adreso­wana jest przede wszyst­kim do studen­tów kierun­ków pedago­gicz­nych, zwłasz­cza studen­tów pedago­giki specjal­nej. Kiero­wana jest również do czynnych pedago­gów specjal­nych, psycho­lo­gów, a także rodzi­ców i opieku­nów dzieci z niepeł­no­spraw­no­ścią, poszu­ku­ją­cych inspi­ra­cji i nowych możli­wo­ści działań wspie­ra­ją­cych ich codzienną pracę rehabi­li­ta­cyjną.

Od nowego rodzi­ciel­stwa do nowego dzieciń­stwa / redak­cja Andrzej Ładyżyń­ski, Maja Piotrow­ska, Jacek Gulanow­ski. – Wrocław : Oficyna Wydaw­ni­cza Atut – Wrocław­skie Wydaw­nic­two Oświa­towe, 2016.
Sygn. 162259

W czasach wielkich zmian społecz­nych, ekono­micz­nych i kultu­ro­wych przeobra­że­niu ulegają również role rodzi­ciel­skie, co w konse­kwen­cji wpływa na nową jakość wycho­wa­nia i opieki nad dziec­kiem. Rewolu­cyj­ność tych przemian jest ogromna, choć w istocie nie w pełni doceniana. Wydaje się, że warto je zauwa­żyć, by minima­li­zo­wać obszar dysfunk­cji społecz­nych i akcen­to­wać to, co cenne we współ­cze­snej wspól­no­cie rodzin­nej. Przemiany, o których mowa, przyczy­niły się do powsta­nia nowego modelu rodzi­ciel­stwa: ojcostwa i macie­rzyń­stwa. W polskich rodzi­nach przekształ­ce­nia te mają charak­ter zarówno struk­tu­ralny, jak i funkcjo­nalny. I właśnie proble­ma­tyce tych zmian jest poświę­cony prezen­to­wany tom.

 

Opowie­ści o Czująt­kach : ćwicze­nia z empatii dla dzieci i… dorosłych / Joanna Bogudał-Borkow­ska. – Kraków : Oficyna Wydaw­ni­cza „Impuls“, 2017.
Sygn. 162260

Inten­cją, jaka przyświe­cała Autorce przy pisaniu książki było przybli­że­nie Czytel­ni­kowi „niechcia­nych” uczuć, takich jak: smutek, złość, wstyd, lęk. Bohate­ro­wie pięciu baśni zapre­zen­to­wa­nych w publi­ka­cji, których nazwała Czująt­kami, mierzą się z trudnymi emocjami i odkry­wają, jak bardzo są one potrzebne w życiu.
Z czasem zrodził się w Autorce pomysł dołącze­nia do baśni propo­zy­cji zajęć psycho­edu­ka­cyj­nych, które miałyby uświa­da­miać dzieciom, że przykre emocje, które czasem odczu­wają, nie są złe, ale stano­wią wyraz nieuświa­do­mio­nych i nieza­spo­ko­jo­nych potrzeb. Dla dorosłego byłaby to okazja do reflek­sji nad tym, jak reaguje na przeży­wane przez dziecko uczucia.
Ćwicze­nia zawarte w tym opraco­wa­niu są przezna­czone dla dzieci w wieku 7–9 lat, choć można je wykorzy­sty­wać do pracy z dziećmi młodszymi i starszymi, zależ­nie od ich indywi­du­al­nej dojrza­ło­ści emocjo­nal­nej.
W codzien­nej pracy jako psycho­log i psycho­te­ra­peuta oraz w życiu Autorka często spotyka się z podzia­łem emocji na pozytywne i negatywne. Uczucia „dobre” miałyby się wiązać z przyjem­nymi stanami i być może dlatego nagmin­nie bywają warto­ścio­wane jako słuszne moral­nie, natomiast emocje „negatywne” kojarzą się z niemi­łymi przeży­ciami i wiążą się z ujemnym osądem moral­nym.
Do każdej baśni Autorka opraco­wała propo­zy­cję scena­riu­sza zajęć, który może być modyfi­ko­wany przez prowa­dzą­cego w zależ­no­ści od czasu trwania warsz­tatu oraz specy­ficz­nych potrzeb danego dziecka czy grupy dzieci, a także wykorzy­sty­wany do indywi­du­al­nej pracy terapeu­tycz­nej. Książka może być także narzę­dziem dla rodzi­ców do budowa­nia z dziec­kiem dialogu dotyczą­cego przeży­wa­nych emocji i odkry­wa­nia oraz nazywa­nia ukrytych w nich potrzeb.
W ćwicze­niach znajdu­ją­cych się w części dydak­tycz­nej wykorzy­stała model czterech części Porozu­mie­nia bez Przemocy, który służy zarówno reflek­sji nad własnym doświad­cze­niem, jak i empatycz­nemu wczuciu się w doświad­cze­nie innej osoby. Następ­nie jest on werba­li­zo­wany przez uczest­ni­ków komuni­ka­cji.

Pięć kluczy do uważnego porozu­mie­wa­nia się / Susan Gillis Chapman ; przekład Agnieszka Kowal­ska. – Warszawa : Wydaw­nic­two Amber, 2016.
Sygn. 162261

Dziś coraz częściej nasz bezpo­średni kontakt z innymi ludźmi zastę­pują sms-y, maile. Taka „zamknięta” komuni­ka­cja nie pozwala wykorzy­stać możli­wo­ści naszych i naszych rozmów­ców. Tymcza­sem dobre porozu­mie­wa­nie się to podstawa każdego udanego związku – w małżeń­stwie, rodzi­nie, wśród przyja­ciół i współ­pra­cow­ni­ków. A praktyka uważno­ści pomaga porozu­mie­wać się lepiej i skutecz­niej.
Pięć kluczy do uważnego porozu­mie­wa­nia się to: milcze­nie, odzwier­cie­dle­nie, zachę­ca­nie, dostrze­ga­nie i reago­wa­nie.
A oto proste ćwicze­nia, dzięki którym zmienisz to, jak mówisz i słuchasz:
• Klucz do uważnej obecno­ści tu i teraz: czujne ciało, czułe serce, otwarty umysł – by wyeli­mi­no­wać wszystko, co nas rozpra­sza.
• Klucz do uważnego słucha­nia: zachę­ca­nie – by umieć dostrzec w drugiej osobie dobre strony.
• Klucz do uważnego mówie­nia: łagod­ność – by umieć mówić tak, żeby inni nas słuchali.
• Klucz do uważnych relacji: bezwa­run­kowa życzli­wość – by poczuć bliskość z ludźmi i umieć ich docenić.
• Klucz do uważnych reakcji: pogoda ducha – by podcho­dzić do każdej sytuacji ze sponta­nicz­no­ścią i gotowo­ścią do bezin­te­re­sow­nej pomocy.
A ponadto dowiesz się:
• Jak rozpo­zna­wać swoje nawyki komuni­ka­cyjne i jak je zmieniać.
• Jak pokony­wać komuni­ka­cyjne bariery.
• Jak radzić sobie z kimś, kto uważa cię za wroga.
• Jak odkry­wać nieuświa­do­mione lęki, które negatyw­nie wpływają na porozu­mie­wa­nie się.
Dzięki tej jasnej, przystęp­nej, a czasem nawet zabaw­nej książce będziesz potra­fił z większym zaanga­żo­wa­niem słuchać innych i odpowia­dać pewnie i precy­zyj­nie w każdej rozmo­wie i każdej sytuacji.

Psycho­lo­gia geniu­szu : odblo­kuj talenty i kreatyw­ność swojego dziecka / Andrew Fuller ; [tłuma­cze­nie Grażyna Chamie­lec]. – Warszawa : Wydaw­nic­two Mamania. Grupa Wydaw­ni­cza Relacja, cop. 2017.
Sygn. 162263

Dzieci rodzą się bystre, odważne i docie­kliwe. Płomień pierwot­nego geniu­szu często jednak szybko przygasa i istnieje ryzyko, że zgaśnie na zawsze. Jeśli tak się dzieje, dzieci wycofują się z aktyw­no­ści, zaczy­nają bać się ekspe­ry­men­to­wa­nia i popeł­nia­nia błędów i nie są w stanie w pełni wykorzy­stać drzemią­cych w nich możli­wo­ści. Ta książka pomoże Ci przezwy­cię­żyć te trudno­ści.

Rodzice mają moc, która pozwala na nowo roznie­cić inspi­ru­jący ogień. Dyspo­nują oni najlep­szym narzę­dziem do odblo­ko­wa­nia dziecię­cego geniu­szu – to świat dookoła. Umysł dziecka może się fanta­stycz­nie rozwi­nąć dzięki odkry­wa­niu, tworze­niu i zabawie. Spędzany razem czas, podziw i zachwyt rozpalą i utrzy­mają dziecięcą iskrę przez całe jego życie.

Psycho­lo­gia geniu­szu” powstała po to, aby pomóc Wam stać się rodzi­cami, jakimi zawsze chcie­li­ście być: wspie­ra­ją­cymi rozwój dziecka, aby mogło ono wykształ­cić własną formę twórczej wyobraźni.

Jest jednak faktem, że nasze dzieci należą do najby­strzej­szego pokole­nia ludzi, jakie kiedy­kol­wiek istniało. Ta najnow­sza wersja człowieka jest o 40 procent bardziej inteli­gentna niż przeciętna młoda osoba w 1950 roku. W zeszłym stule­ciu średnia wartość ilorazu inteli­gen­cji wzrastała co 10 lat o 3 procent. Tenden­cja ta utrzy­muje się, a być może nawet przybiera na sile.” (fragment książki)

Skuteczna praca z wycho­wan­kiem niedo­sto­so­wa­nym społecz­nie w grupie socjo­te­ra­peu­tycz­nej / Aneta Paszkie­wicz. – Warszawa : Wydaw­nic­two Difin, 2017.
Sygn. 162267, 162268

Socjo­te­ra­pia w coraz szerszym zakre­sie zaczyna być wykorzy­sty­wana w szkołach, placów­kach zajmu­ją­cych się pracą z młodzieżą niedo­sto­so­waną
społecz­nie, zagro­żoną uzależ­nie­niami. Socjo­te­ra­pia polega przede wszyst­kim na wykorzy­sta­niu terapeu­tycz­nego wpływu grupy oraz należy uznać ją za formę pomocy jak najbar­dziej pożądaną i wskazaną. Opraco­wa­nie będzie pomocne nauczy­cie­lom i wycho­waw­com, studen­tom pedago­giki, psycho­lo­gii i kierun­ków nauczy­ciel­skich. Dostar­czy wskazó­wek, jak prowa­dzić działa­nia o charak­te­rze wycho­waw­czym z osobą niedo­sto­so­waną społecz­nie, z uwzględ­nie­niem wymogu jej podmio­to­wego trakto­wa­nia w grupie socjo­te­ra­peu­tycz­nej.

prof. dr hab. Mirosław Babiarz:

(…) Wycho­wa­nie dzieci i młodzieży, zwłasz­cza niedo­sto­so­wa­nych społecz­nie, jest proce­sem złożo­nym. Można przyjąć, że dotych­czas podej­mo­wane zabiegi wycho­waw­cze nie przynio­sły oczeki­wa­nego efektu ze względu na nietraf­nie dobrane techniki i metody oddzia­ły­wań do osobo­wo­ści wycho­wanka, przez co najpraw­do­po­dob­niej były one niesku­teczne. Rzecz jasna przyczyn niepo­wo­dzeń procesu wycho­wa­nia i socja­li­za­cji może być zdecy­do­wa­nie więcej. Chcąc prowa­dzić skuteczną pracę z osobami niedo­sto­so­wa­nymi społecz­nie, należy je dobrze poznać, po to aby dobrać właściwy sposób pracy z nimi, o czym w swoim opraco­wa­niu pisze dr A. Paszkie­wicz. (…) W prezen­to­wa­nej książce skupia się na specy­ficz­nej metodzie pracy z dziećmi i młodzieżą niedo­sto­so­wa­nymi społecz­nie – socjo­te­ra­pii. Zasta­na­wia się przy tym, na ile będzie możli­wym przy jej wykorzy­sta­niu, wymogu podmio­to­wego trakto­wa­nia każdego wycho­wanka, który jest tą formą pracy objęty. (…) W mojej ocenie opraco­wa­nie może być przydatne dla studen­tów pedago­giki i psycho­lo­gii oraz kierun­ków studiów nauczy­ciel­skich, nauczy­cieli, jak również dla czynnych nauczy­cieli i wycho­waw­ców.

Treść opraco­wa­nia dostar­cza konkret­nych wskazó­wek, jak prowa­dzić działa­nia o charak­te­rze wycho­waw­czym z osobą niedo­sto­so­waną społecz­nie (nieko­niecz­nie o charak­te­rze socjo­te­ra­peu­tycz­nym). Uwzględ­nia również wymóg podmio­to­wego trakto­wa­nia wychowanka/podopiecznego w grupie socjo­te­ra­peu­tycz­nej.

Nauczy­ciel wczesnej eduka­cji : rozwi­ja­nie kompe­ten­cji zawodo­wych / pod redak­cją Wiesławy Leżań­skiej i Doroty Radzi­kow­skiej. – Łódź : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2016.
Sygn. 162452, 162453

Przeka­zy­wana do rąk Czytel­nika książka to kolejny tom podej­mu­jący tematykę nauczy­ciela wczesnej eduka­cji (seria „Wczesna Eduka­cja”) pod redak­cją pracow­ni­ków Katedry Pedago­giki Przed­szkol­nej i Wczesnosz­kol­nej Uniwer­sy­tetu Łódzkiego. W każdej kolej­nej publi­ka­cji z tej serii autorzy zajmują się nowym ważnym proble­mem dotyczą­cym podmiotu badań – nauczy­ciela wczesnej eduka­cji. W prezen­to­wa­nym tomie koncen­trują się na kompe­ten­cjach tej grupy zawodo­wej. Autorzy podej­mują próbę zaini­cjo­wa­nia dysku­sji nad tożsa­mo­ścią i profe­sjo­na­li­za­cją specja­li­stów wczesnej eduka­cji. Nie tylko poddają reflek­sji różne kompe­ten­cje (np. plani­styczne, inter­pre­ta­cyjne, infor­ma­cyjno-medialne, do działań wspól­no­to­wych, do pracy z uczniem zdolnym), ale także stawiają pytania o istotę działań nauczy­cieli w ponowo­cze­snym świecie, np. tworze­nia przestrzeni wzajem­nej eduka­cji naukow­ców i prakty­ków.

W tej samej serii ukażą się: Nauczy­ciel wczesnej eduka­cji wobec zmian społeczno-kultu­ro­wych (red. Wiesława Leżań­ska, Aleksan­dra Feliniak) oraz Nauczy­ciel wczesnej eduka­cji kreato­rem środo­wi­ska eduka­cyj­nego dziecka (red. Elżbieta Płócien­nik, Dorota Radzi­kow­ska).

Magia szkoły : esej o nauczy­cielu w kręgu dobra i zła / Maciej Kałuszyń­ski. – Wrocław : Wrocław­skie Wydaw­nic­two Naukowe Atla 2, 2016.
Sygn. 162451

[…] Praca nauczy­ciela ma w sobie coś z czaro­dziej­skiej sztuki średnio­wiecz­nego alche­mika, który w swoich retor­tach i alembi­kach urucho­mia procesy, o których wie, że podle­gają wpływom tak wielu czynni­ków nieba i ziemi, że nie może on niczego być pewnym, chociaż jest zwykle wynajęty przez możnych wierzą­cych, że ten trud przynie­sie im złoto. Szkoła jest w całości taką retortą, w której coś się gotuje, coś się przemie­nia, kotłuje. Najważ­niej­sze skład­niki tego kotło­wa­nia się i przemie­nia­nia to ucznio­wie i sami nauczy­ciele. Ci drudzy jednak, nie tylko podle­gają odbywa­ją­cym się tam zdarze­niom, ale starają się nad tym wszyst­kim jakoś panować, chociaż jest to w sposób oczywi­sty niemoż­liwe. Zamiast tego panowa­nia sami podle­gają urucho­mio­nym proce­som i niby alche­micy w swojej pracowni, sami zmieniają się w inny kruszec duchowy; czasami szlachet­nieją, czasami ulegają ciemnej stronie. Czasami zmieniają się, z pełną wiedzą tego co się z nimi dzieje, a czasami nieświa­do­mie.
Niebez­pieczne miejsce pracy.
Praca? Czy można to nazwać pracą? Czy w istot­nych sprawach związa­nych ze szkołą mają coś ważnego do powie­dze­nia specja­li­ści od psycho­lo­gii pracy? Co tam się dzieje? Produ­kują zło i dobro w umysłach powie­rzo­nych im dzieci? Czyż więc to miejsce nie jest naprawdę tajem­ni­cze? Magiczne? Jeśli „wycho­wy­wać” znaczy, między innymi, „obdarzać umiejęt­no­ścią
czynie­nia dobra”, to czy mają tam techno­lo­gie albo tajemne recep­tury, które im to umożli­wiają? Chyba nie mają, sądząc choćby po nie takich jak się spodzie­wamy rezul­ta­tach. Jeśli szkoły produ­kują dobra i zło w podob­nych propor­cjach, to dlaczego ciągle nazywamy je jednak Insty­tu­cjami Wycho­wa­nia?
Szkoła jest miejscem magicz­nym.
Magiczne miejsce. Czy nie za często słyszymy to słowo? Magiczne miejsce, magiczne urządze­nie, magiczna atmos­fera, magiczna apteka, magiczne ceny…, jakiż to wspólny sens przypi­suje się temu słowu w XXI wieku? Są takie słowa, które raz w nowy sposób użyte przez pisarza czy celebrytę zmieniają znacze­nie albo rozsze­rzają je obejmu­jąc nowe katego­rie desygna­tów. „Magiczne” – przestało oznaczać to, co jest w jakiś sposób czaro­dziej­skie, co jest związane z siłami irracjo­nal­nymi – stało się słowem, którym można oznaczyć wszystko o czym chce się powie­dzieć, że jest cudowne, nie tylko w sensie „cudu”, ale również w sensie tylko emocjo­nalno estetycz­nym. Szkoła jednak jest magiczna także w sensie zbliżo­nym do trady­cyj­nego. Nie istnieje przej­rzy­sty racjo­nalny opis tego co tam się dzieje, chociaż ciągle pojawiają się takie próby i wydawać by się mogło, że nagro­ma­dziła się poprzez ten trud ogromna wiedza o szkole i zacho­dzą­cych tam proce­sach.
[Fragment ze wstępu]

Socjo­lo­gia sportu / redak­cja naukowa Honorata Jakubow­ska, Przemy­sław Nosal. – Warszawa : Wydaw­nic­two Naukowe PWN, 2017.
Sygn. 162457, 162458p

SOCJO­LO­GIA SPORTU to kompen­dium wiedzy o często pomija­nym w naukach społecz­nych, ale niezwy­kle ważnym obsza­rze badań nad społecz­nymi aspek­tami sportu. Autorzy objęli swoimi rozwa­ża­niami niemal wszyst­kie aspekty współ­cze­snej reflek­sji nad sportem, dzięki czemu mamy do czynie­nia z pracą nie tylko nowator­ską, ale i komplek­sową. Książka oferuje dobrze usyste­ma­ty­zo­waną analizę sportu jako pola badaw­czego, sprawoz­da­jąc nie tylko to, co dotych­czas dokonało się w różnych jego częściach, ale również wskazu­jąc na poten­cjalne tropy. Autorzy definiują problemy, relacjo­nują najważ­niej­sze wątki badaw­cze, a nade wszystko przywra­cają sport poważ­nej reflek­sji nauko­wej.
Emocje, płeć, zwierzęta, doping, religia, techno­lo­gia, media – to tylko kilka z kluczo­wych katego­rii, w świetle których można oglądać sport.

Psycho­pe­da­go­giczne mity : jak zacho­wać naukowy scepty­cyzm w eduka­cji i wycho­wa­niu / Tomasz Garstka. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.
Sygn. 162456

W książce omówiono popularne tezy, niepo­parte wynikami nauko­wych badań empirycz­nych, i mity na temat metod naucza­nia, wycho­wa­nia, pomocy psycho­pe­da­go­gicz­nej dla dzieci i młodzieży. Przed­sta­wiono psycho­lo­giczne mecha­ni­zmy i wyjaśniono, dlaczego łatwo dać się uwieść pseudo­nauce, kieru­jąc się dobrymi inten­cjami.

Adresaci:
Publi­ka­cja przezna­czona jest dla nauczy­cieli, psycho­lo­gów, pedago­gów, terapeu­tów pedago­gicz­nych i rodzi­ców uczniów. Zainte­re­suje również studen­tów kierun­ków nauczy­ciel­skich, psycho­lo­gii, pedago­giki.

(…) to książka niezwy­kle ważna, potrzebna i rzadka. Autor rozpra­wia się z obecnymi w eduka­cji mitami nie tylko z pozycji obiek­tyw­nego obser­wa­tora, lecz także aktyw­nego praktyka nierzadko wcześniej uwikła­nego w ich rozpo­wszech­nia­nie, co zwięk­sza wiary­god­ność przekazu. Niezwy­kle cenne są odwoła­nia do litera­tury i rzetelne „śledz­twa“, jakie przepro­wa­dził, aby ustalić pocho­dze­nie niektó­rych pseudo­nau­ko­wych koncep­cji. Napisana przystęp­nym językiem z pewno­ścią znajdzie szero­kie grono odbior­ców wśród nauczy­cieli, rodzi­ców zainte­re­so­wa­nych głębiej eduka­cją swoich dzieci i – na co szcze­rze liczę – wśród refor­ma­to­rów eduka­cji i osób decydu­ją­cych o jej kształ­cie“.

Skup się! : trening mindful­ness dla zestre­so­wa­nych pracą / Jarosław Chybicki. – Gliwice : Helion, 2017.
Sygn. 162468

Naucz się zacho­wy­wać jasność myśle­nia w każdej sytuacji! Trening uważno­ści, czyli do czego przydaje się model WZROST. Nawyki uważnego działa­nia, czyli jak zapla­no­wać codzienny trening. PORA, czyli na czym polega podsta­wowa technika mindful­ness.
Uważność, koncen­tra­cja i umiejęt­ność świado­mego podej­mo­wa­nia decyzji należą do najważ­niej­szych kompe­ten­cji każdego menedżera. W trudnym i wymaga­ją­cym środo­wi­sku bizne­so­wym są one wręcz na wagę złota. Sęk w tym, że nieła­two osiągnąć stan, w którym te kompe­ten­cje stają się naszą drugą naturą. Przy odrobi­nie uporu i syste­ma­tycz­nej pracy nad uważno­ścią można jednak wykształ­cić w sobie nowe nawyki, właściwe strate­gie działa­nia oraz kiero­wa­nia swojej uwagi na najważ­niej­sze kwestie. Można nauczyć się żyć bardziej świado­mie, w pełni doświad­czać rzeczy­wi­sto­ści i rozumieć własne emocje oraz zacho­wa­nia. To właśnie oferuje nam trening mindful­ness.

Ta książka pokaże Ci, czym jest uważność i jak ją treno­wać. Jeśli czujesz się przytło­czony nowymi obowiąz­kami, przeży­wasz kryzys związany z awansem lub degra­da­cją, masz wszyst­kiego dość albo po prostu chcesz zacząć żyć bardziej świado­mie i szczę­śli­wie, taki trening pomoże Ci odnaleźć najwła­ściw­szą ścieżkę. Zobacz, jak możesz popra­wić swój dobro­stan fizyczny i umysłowy, nawią­zać bardziej satys­fak­cjo­nu­jące kontakty z ludźmi i zacho­wać zimną krew w każdej sytuacji bizne­so­wej. Zaakcep­tuj to, czego nie możesz zmienić, i naucz się kiero­wać uwagę na najistot­niej­sze aspekty zdarzeń. Odsuń na drugi plan wszel­kie zakłó­ce­nia i zyskaj możli­wość obiek­tyw­nej oceny tego, co dzieje się w Twojej firmie. Bądź uważny na co dzień i od święta!

Źródło :

www​.wydaw​nic​two​po​li​graf​.pl
www​.wuj​.pl
www​.wydaw​nic​two​.umcs​.eu
www​.atut​.ig​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.wydaw​nic​two​am​ber​.pl
www​.mamania​.pl
www​.difin​.pl
www​.wydaw​nic​two​.uni​.lodz​.pl
www​.atla2​.com​.pl
www​.ksiegar​nia​.pwn​.pl
www​.wolter​sklu​wer​.pl
www​.wip​.pl
www​.helion​.pl

Wybrane nowości – lipiec 2017 r.

Wybrane nowości – lipiec 2017 r.

 

Innowa­cje w naucza­niu szkol­nym / Erich Petlák ; tłuma­cze­nie Artur Sobótka. – Kraków : Wydaw­nic­two Petrus, cop. 2017.
Sygn. 162213

Rekomen­duję książkę autor­stwa profe­sora Ericha Petláka do opubli­ko­wa­nia jej w Polsce. Zawiera szereg bardzo ważnych infor­ma­cji dla nauczy­cieli, które mogą wykorzy­stać w swej codzien­nej pracy pedago­gicz­nej z uczniami i w prowa­dzo­nych przez siebie syste­ma­tycz­nych badaniach pedago­gicz­nych, na użytek swej pracy zawodo­wej. Autor korzy­sta nie tylko ze specja­li­stycz­nej litera­tury słowac­kiej, ale także polskiej i anglo­ję­zycz­nej.
Książkę cechuje wysoki poziom meryto­ryczny, metodyczny i naukowy. Język pracy dosto­so­wany jest do interak­cji z nauczy­cie­lami i wskazuje im najnow­sze nurty w świato­wej dydak­tyce ogólnej.
Wiele przykła­dów i propo­zy­cji Autora może z powodze­niem być wprowa­dzone w polskiej szkole, podno­sząc poziom kształ­ce­nia, zrozu­mie­nie naucza­nych treści przez uczniów, motywu­jąc ich do nauki poprzez wprowa­dze­nie wielu innowa­cyj­nych metod i czynni­ków. Publi­ka­cja stanowi wspaniałe narzę­dzie dydak­tyczne dla polskich nauczy­cieli, ale stanowi także kompen­dium wiedzy z zakresu dydak­tyki ogólnej dla nauczy­cieli akade­mic­kich i studen­tów pedago­giki.
prof. Stani­sław Juszczyk
Uniwer­sy­tet Śląski, Katowice

(…). Ta książka może stano­wić dosko­nały materiał do samokształ­ce­nia, jak również do prowa­dze­nia szkoleń nauczy­cieli w większych grupach w zakre­sie innowa­cyj­nego podej­ścia do eduka­cji. W intere­sie uczących się jest, aby w szkole otrzy­mali szansę do wykaza­nia się aktyw­no­ścią, a nie tylko biernego słucha­nia i pamię­cio­wego utrwa­la­nia treści eduka­cyj­nych. Do tego potrzeba przygo­to­wa­nych nauczy­cieli gotowych zmniej­szyć liczbę zajęć prowa­dzo­nych metodą podającą, która – jak pokazują badania – jest jedną z najmniej efektyw­nych metod dydak­tycz­nych. Odpowiedź na pytanie – czym można zastą­pić metodę podającą? – znajduje się na kartach tej książki.
Janusz Krupa
ekspert w zakre­sie jakości eduka­cji

W trosce o zdrowie dziecka w okresie przed­szkol­nym : obszary promo­cji zdrowia i propo­zy­cje metodyczne / Magda­lena Madej-Babula. – Kraków : Akade­mia Ignatium : Wydaw­nic­two WAM, 2016.
Sygn. 162149, 162150

Dużym walorem książki jest jej strona metodyczna, wyraża­jąca się w konkret­nych propo­zy­cjach, stosow­nie do podej­mo­wa­nych zagad­nień w obsza­rze eduka­cji zdrowot­nej skiero­wa­nej do dzieci w wieku przed­szkol­nym. Publi­ka­cja będzie z pewno­ścią warto­ściową pomocą dydak­tyczną dla nauczy­cieli, rodzi­ców, wycho­waw­ców i opieku­nów mających świado­mość wagi zdrowia dzieci i jego znacze­nia dla satys­fak­cjo­nu­ją­cego funkcjo­no­wa­nia i osiąga­nia sukcesu życio­wego, w tym także eduka­cyj­nego. Książka może być także wykorzy­stana w proce­sie kształ­ce­nia studen­tów wycho­wa­nia przed­szkol­nego oraz opieku­nek dzieci w wieku przed­szkol­nym.
Prof. dr hab. Ewa Syrek

Prawa dziecka w przestrzeni eduka­cyjno-społecz­nej / redak­cja naukowa Iryna Surina, Anna Babicka-Wirkus. – Kraków : Oficyna Wydaw­ni­cza Impuls, 2016.
Sygn. 162171, 162172

Celem książki jest przede wszyst­kim ukaza­nie złożo­no­ści i wielo­wy­mia­ro­wo­ści proble­ma­tyki praw dziecka i praw człowieka, a także faktycz­nego ich posza­no­wa­nia w przestrzeni życia eduka­cyjno-społecz­nego. Oprócz zapre­zen­to­wa­nia obsza­rów, w których prawa te wystę­pują w formie narra­cji, a nie rzeczy­wi­stego posza­no­wa­nia, istotne jest również ukaza­nie pozytyw­nych praktyk imple­men­ta­cji praw dziecka i człowieka w codzien­no­ści życia szkol­nego i społecz­nego. Z tego też względu książka adreso­wana jest w głównej mierze do profe­sjo­na­li­stów, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą.
W pierw­szej części książki proble­ma­tyka praw człowieka i dziecka została osadzona w kontek­ście eduka­cyj­nym. Laura Koba w swoim tekście omawia znacze­nie eduka­cji dla propa­go­wa­nia i reali­za­cji idei praw człowieka i dziecka. Autorka podkre­śla wagę kształ­to­wa­nia, szcze­gól­nie wśród młodych ludzi, świado­mo­ści tych praw jako niezmier­nie istot­nej dla tworze­nia społe­czeństw demokra­tycz­nych. Jednak rzeczy­wi­sty stan tej eduka­cji odbiega daleko od ideału, ponie­waż jest ona często prowa­dzona niedo­kład­nie i przez osoby do tego nieprzy­go­to­wane.
Druga część książki ogniskuje się wokół proble­ma­tyki praw dziecka w syste­mie wycho­waw­czo-resocja­li­za­cyj­nym. Tekst Iryny Suriny porusza zagad­nie­nie eurosie­roc­twa, które w wyniku migra­cji zarob­ko­wej rodzi­ców stało się poważ­nym proble­mem m.in. w Polsce, w Mołda­wii, na Ukrainie i na Litwie. Autorka prezen­tuje ten problem w kontek­ście sieroc­twa społecz­nego, które wiąże się z brakiem zaspo­ko­je­nia podsta­wo­wych potrzeb dziecka, takich jak bezpie­czeń­stwo, poczu­cie bycia kocha­nym. Poczu­cie opusz­cze­nia przez najbliż­szych niesie ze sobą daleko­siężne skutki zarówno dla sfery psychicz­nej, jak i społecz­nej funkcjo­no­wa­nia młodego człowieka.

Eduka­cja muzealna : muzea dla dzieci i młodzieży / Renata Pater. - Kraków : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, copyri­ght 2016.
Sygn. 162195, 162196

Wiek XXI stawia nowe wyzwa­nia i muzea przyj­mują coraz śmielej odpowie­dzial­ność za naukę, społeczną eduka­cję i rekre­ację. Przygo­to­wują atrak­cyjne miejsca doświad­czeń, tworzą estetyczne przestrze­nie, dosto­so­wu­jąc propo­zy­cje i oferty do zróżni­co­wa­nych grup odbior­ców. Równo­cze­śnie perso­na­li­zują komuni­ka­cję ze swoim obecnym i poten­cjal­nym gościem. Zapra­szają do spotkań również w świecie wirtu­al­nym. Kreatywne działa­nia w obsza­rze sztuki współ­cze­snej i dawnej stano­wić mogą aktualną płasz­czy­znę dialogu, kształ­ce­nia, wycho­wa­nia dzieci i młodzieży. Przestrze­nie wystaw narra­cyj­nych, interak­tyw­nych, party­cy­pa­cyj­nych w muzeach klasycz­nych, a w szcze­gól­no­ści w muzeach dla dzieci i młodzieży są aktualną propo­zy­cją metodyczno-dydak­tyczną dla uczenia się w ciągu całego życia.
„Autorka definiuje pojęcie eduka­cji muzeal­nej i przyta­cza koncep­cje pedago­giczne, szcze­gól­nie takich autorów, jak John Dewey, Maria Montes­sori i Jean Piaget. Intere­su­jące są drobia­zgowe opisy oraz charak­te­ry­styki muzeów dla dzieci i młodzieży utworzo­nych w Monachium, Berli­nie i we Frank­fur­cie nad Menem. Na szcze­gólną uwagę zasłu­guje projekt eduka­cji estetycz­nej reali­zo­wany w galeriach sztuki współ­cze­snej w Krako­wie. Wspomniany projekt miał charak­ter badaw­czy. Były to próby połącze­nia zajęć szkol­nych z przed­miotu «sztuka» z percep­cją sztuki współ­cze­snej. Rezul­taty tych działań okazały się zaska­ku­jąco twórcze i pozytywne. Autorka słusz­nie podkre­śla zasługi dla polskiego muzeal­nic­twa nieży­ją­cych już krakow­skich profe­so­rów – Tadeusza Gołaszew­skiego i Jerzego Świecim­skiego. Na uwagę i uznanie zasłu­guje obszerna i kompe­tent­nie opraco­wana biblio­gra­fia.
Książka będzie z pewno­ścią pomocna dla adeptów pedago­giki, anima­to­rów kultury, wycho­waw­ców i rodzi­ców w poszu­ki­wa­niu szerszego spojrze­nia na wartość eduka­cyjną muzeum. Z pełnym przeko­na­niem polecam tę książkę”.
Z recen­zji prof. dr hab. Ireny Popio­łek-Rodziń­skiej

Przygoda z muzeum, która stała się dla autorki pasją w poszu­ki­wa­niach badaw­czych, może stać się również zachętą dla każdego, kto odkryje dla siebie „czar” muzeów i muzealiów, urok sztuki i jej wielo­stronne oddzia­ły­wa­nie.
Książka może zainspi­ro­wać kreatyw­nych eduka­to­rów muzeal­nych, anima­to­rów, pedago­gów, nauczy­cieli czy studen­tów, którzy odnajdą w niej inspi­ra­cje do własnych poszu­ki­wań badaw­czych – zarówno teore­tycz­nych rozwa­żań, a przede wszyst­kim praktycz­nych impli­ka­cji w aktual­nej eduka­cji dzieci i młodzieży. Z muzeum, w muzeum i przez muzeum.

Eduka­cja seksu­alna w polskiej szkole : perspek­tywa uczniów i dyrek­to­rów / Mariola Bieńko, Zbigniew Izdeb­ski, Krzysz­tof Wąż. - Warszawa : Difin, 2016.
Sygn. 162197, 162198

Książka powstała jako rezul­tat badań jakościo­wych, wywia­dów grupo­wych zreali­zo­wa­nych z uczniami szkół podsta­wo­wych, gimna­zjów i szkół ponad­gim­na­zjal­nych oraz wywia­dów z dyrek­to­rami szkół, na temat zajęć eduka­cyj­nych: wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie. Opraco­wa­nie pozwala na zapozna­nie się z obrazem tych zajęć z perspek­tywy osób odpowie­dzial­nych za ich organi­za­cję, a przede wszyst­kim z perspek­tywy ich uczest­ni­ków, pozna­nie doświad­czeń i ocen uczniów dotyczą­cych zarówno organi­za­cji zajęć, ich proble­ma­tyki, stoso­wa­nych metod i środków dydak­tycz­nych, jak też sposobu postrze­ga­nia postawy nauczy­ciela prezen­to­wa­nej na lekcji. Z badań wyłania się również obraz samych uczest­ni­ków fokusów, niezwy­kle cenny dla zrozu­mie­nia uwarun­ko­wań ich rozwoju psycho­sek­su­al­nego.
Z recen­zji dr hab. Beaty Łaciak, prof. UW:

Przed­sta­wiony raport jest lekturą wciąga­jącą, Autorzy często oddają głos badanym, co dodat­kowo powoduje wartkość narra­cji, a wyniki badań są nie tylko intere­su­jące, ale także pozwa­lają odpowie­dzieć na pytanie, co w dotych­cza­so­wej formie eduka­cji seksu­al­nej warto zacho­wać, a co wymaga zmian. (…) Jeśli eduka­cja seksu­alna ma być skuteczna, to musi trafiać w potrzeby i oczeki­wa­nia samych zainte­re­so­wa­nych, musi być dobrze przez nich odbie­rana i postrze­gana jako przydatna, pomocna w codzien­nym obecnym i przyszłym życiu.

Efektyw­ność eduka­cji wczesnosz­kol­nej : wybrane aspekty / redak­cja Teresa Parczew­ska. – Lublin : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skłodow­skiej, 2016.
Sygn. 162199, 162200

Publi­ka­cja „Efektyw­ność eduka­cji wczesnosz­kol­nej. Wybrane aspekty“ pod redak­cją naukową Teresy Parczew­skiej wpisuje się w aktualne potrzeby społeczne i eduka­cyjne. Jest intere­su­jącą i ważną monogra­fią w pedago­gice wczesnosz­kol­nej. Podjęto w niej trud uporząd­ko­wa­nia i ujęcia całościo­wego różnych, ale zinte­gro­wa­nych w eduka­cji dziecka obsza­rów kształ­ce­nia […]. Książka stanowi cenną lekturę dla nauczy­cieli, studen­tów i osób zainte­re­so­wa­nych proble­ma­tyką eduka­cji dziecka.
[Z recen­zji dr hab. Marzenny Magdy-Adamo­wicz, prof. UZ]

 


Inteli­gen­cja emoso­cjalna : poznaj emocje swoje i innych, i żyj lepiej / Luis Stortini Sabor
; tłuma­czyła Ewa Moryciń­ska-Dzius. – Warszawa : Bellona, cop. 2016.
Sygn. 162204

Irytu­jesz się, gdy ktoś wytknie ci błąd? Przej­mu­jesz się tym, co inni o tobie myślą? Czujesz, że ludzie cię nie rozumieją? Często się stresu­jesz? Jeśli na przynaj­mniej jedno z tych pytań odpowie­dzia­łeś popraw­nie, ta książka jest dla ciebie!
Luis Storti­ni­Sa­bor, psycho­log, anali­zuje w książce sytuacje, z którymi codzien­nie się spoty­kamy, i pokazuje nam, jak je rozwią­zać.
Dzięki tej książce:
– będziesz umiał rozpo­zna­wać własne uczucia,
– pozbę­dziesz się strachu i wstydu,
– przeku­jesz gniew w pozytywne emocje,
– nauczysz się empatii,
– rozwią­żesz problemy w związku,
– podej­dziesz z dystan­sem do toksycz­nego szefa,
– nawią­żesz lepsze kontakty z otocze­niem,
– poczu­jesz się świadomy, spełniony i szczę­śliwy.

Kultura nauczy­cieli a kultura uczniów : impli­ka­cje wycho­waw­cze / Ewa Jówko. – Warszawa : Difin SA, 2016.
Sygn. 162209, 162210

Publi­ka­cja przed­sta­wia nowe spojrze­nie na kulturę szkoły poprzez kulturę człowieka (nauczy­ciela i ucznia), a nie tylko kulturę organi­za­cji. W prezen­to­wa­nej monogra­fii ukazano, że aspekt dotyczący kultury uczniów i nauczy­cieli stanowi podwa­linę dla kultury każdej szkoły. Autorka jest przeko­nana, że to właśnie ostatni z wymie­nio­nych czynni­ków, głównie jednak kultura nauczy­cieli, ma decydu­jące znacze­nie w kształ­to­wa­niu kultury pracy szkoły: klimatu społecz­nego, stylu kiero­wa­nia, oraz stosun­ków inter­per­so­nal­nych pomię­dzy wszyst­kimi podmio­tami eduka­cyj­nymi. Weryfi­ka­cja wiedzy o kultu­rze szkoły (szcze­gól­nie kultu­rze osobi­stej i osobo­wej nauczy­cieli oraz uczniów) i jej bogace­nie wydaje się konieczna.
prof. nadzw. dr hab. Mirosław Z. Babiarz:
(…) ważne i ciekawe przed­się­wzię­cie, które wpisuje się w dysku­sję na temat kultury nauczy­ciela i kultury uczniów. Wskazaną proble­ma­tykę przed­sta­wia w świetle teorii, przepi­sów prawa, badań, ale też pokazu­jąc ją od strony praktycz­nej, co stanowi dodat­kowy walor niniej­szej publi­ka­cji. (…) Uważam, że powinna znaleźć zainte­re­so­wa­nie m.in. pedago­gów, pracow­ni­ków socjal­nych, psycho­lo­gów, ale także służyć jako materiał do analiz dla studen­tów kierunku pedago­gika, psycho­lo­gia, praca socjalna.

Nauczy­ciel dosko­nały : kształ­to­wa­nie się nauczy­ciel­skiego zawodu, warunki, kryte­ria i mierniki efektyw­no­ści pracy nauczy­ciela / Janusz Bielski. – Kraków : Oficyna Wydaw­ni­cza „Impuls“, 2017.
Sygn. 162217, 162218

Proble­ma­tyką osobo­wo­ści nauczy­ciela zajmo­wali się głównie psycho­lo­dzy. Pierw­sze polskie docie­ka­nia w tym zakre­sie odnoszą się nie do osobo­wo­ści, lecz do „duszy” nauczy­ciela. Później pojawiły się prace traktu­jące o jego „instynk­cie” i „typie antro­po­lo­gicz­nym”. Przed­mio­tem kolej­nych rozwa­żań stał się „talent” nauczy­ciela i wresz­cie zaczęto zajmo­wać się nauczy­ciel­ską „osobo­wo­ścią”. Pojmo­wano ją zresztą rozma­icie – jako struk­turę, w której dominu­jącą rolę odgry­wają czynniki biolo­giczne bądź psycho­lo­giczne, pedago­giczne czy społeczne.
W badaniach nad zawodem nauczy­ciela prowa­dzo­nych w ostat­nich kilku­dzie­się­ciu latach daje się zauwa­żyć zjawi­sko odcho­dze­nia od badań norma­tywno-speku­la­tyw­nych, opartych na rozumo­wa­niu deduk­cyj­nym, i podej­mo­wa­niu badań empirycz­nych, opartych na rozumo­wa­niu induk­cyj­nym. W reflek­sji nad nauczy­cie­lem mamy do czynie­nia z przesu­wa­niem się punktu ciężko­ści z prób nakre­śle­nia obrazu ideal­nego nauczy­ciela w kierunku badań empirycz­nych czynnych zawodowo rzeczy­wi­stych nauczy­cieli, kończą­cych się z reguły próbami typolo­gii. […]

Jeden z najwy­bit­niej­szych twórców polskiej pedeu­to­lo­gii – Jan Włady­sław Dawid – w swoim dziele O duszy nauczy­ciel­stwa pisał, że: „Istotą nauczy­ciel­skiego powoła­nia jest miłość dusz ludzkich”. Ta miłość do wycho­wan­ków stano­wiła dla autora funda­ment efektyw­no­ści pracy wycho­waw­czej i motywa­cję do samokształ­ce­nia nauczy­ciela. […]

W ostat­nich latach odnoto­wuje się coraz częściej badania nad rzeczy­wi­stym nauczy­cie­lem. Anali­zuje się jego czynno­ści zawodowe i poszu­kuje czynni­ków warun­ku­ją­cych większą efektyw­ność pracy. W badaniach tych coraz wyraź­niej ekspo­nuje się aspekt prakse­olo­giczny. Szuka się odpowie­dzi na pytania: co powinien wiedzieć i umieć dobry nauczy­ciel określo­nej specjal­no­ści? Jak poszcze­gólne czynno­ści związane z wykony­wa­nym zawodem powinien wykony­wać, aby działać spraw­nie i skutecz­nie? Jakie kompe­ten­cje moralne, społeczne i komuni­ka­cyjne powinien posia­dać? Przy zasto­so­wa­niu w badaniach metody induk­cyj­nej stwier­dzono rzeczy­wi­ste cechy konkret­nych nauczy­cieli lub grup nauczy­ciel­skich. Pokazano czynniki warun­ku­jące osiąga­nie sukce­sów pedago­gicz­nych, wskazano na zależ­no­ści między cechami osobowo-zawodo­wymi i niektó­rymi czynni­kami zewnętrz­nymi a rezul­ta­tami pracy. […]

Jak pisze autor Nauczy­ciel dokonały publi­ka­cji Janusz Bielski cech efektyw­nego nauczy­ciela poszu­kuje się również dzisiaj, ale coraz częściej pojawiają się u badaczy przeko­na­nia, że cechy te nie są wrodzone i że można je wykształ­cić w proce­sie przygo­to­wa­nia zawodo­wego. Głównym przed­mio­tem współ­cze­snych badań staje się rzeczy­wi­sty nauczy­ciel, działa­jący w konkret­nych warun­kach. Odrzuca się założe­nie, że nauczy­ciel jest z natury dosko­nały. Wytwo­rzył się też „reali­styczny” stosu­nek do jego pracy dydak­tyczno-wycho­waw­czej, z pewnym odcie­niem kryty­cy­zmu. Nauczy­ciel, który nie najle­piej wykonuje swoje zadania, może spotkać się z brakiem akcep­ta­cji nie tylko ze strony swoich zwierzch­ni­ków. Powstała swego rodzaju społeczna presja na dosko­na­le­nie się w zawodzie. Coraz częściej odrzuca się pogląd o istnie­niu jakie­goś jednego warunku decydu­ją­cego o efektach pracy zawodo­wej nauczy­ciela, a przyj­muje się założe­nie, że rezul­taty pracy uwarun­ko­wane są całym zespo­łem różno­rod­nych czynni­ków.

Rozwi­ja­nie mądro­ści w praktyce eduka­cyj­nej : scena­riu­sze zajęć w przed­szkolu i szkole podsta­wo­wej / Elżbieta Płócien­nik. – Łódź : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2016.
Sygn. 162236

Kolejna publi­ka­cja w ramach serii „Eduka­cja dla Mądro­ści”, inspi­ro­wa­nej koncep­cją i dokona­niami Roberta J. Stern­berga (Teaching for Wisdom) – praktyczny porad­nik metodyczny dla nauczy­cieli, wycho­waw­ców i pedago­gów, pracu­ją­cych w różnych insty­tu­cjach oświa­to­wych, dla konsul­tan­tów i dorad­ców metodycz­nych, a także rodzi­ców. Zawiera wprowa­dze­nie teore­tyczne oraz przykłady sytuacji eduka­cyj­nych, służą­cych rozwi­ja­niu inteli­gen­cji anali­tycz­nej, twórczej, praktycz­nej, reflek­syj­no­ści, myśle­nia dialo­gicz­nego i dialek­tycz­nego oraz propo­zy­cje konkret­nych ćwiczeń. Czytel­nik znajdzie również zestaw scena­riu­szy zajęć do pracy z dziećmi w przed­szkolu i szkole podsta­wo­wej.
Porad­nik uzupeł­niają gotowe do powie­le­nia karty pracy.
W plano­wa­nym trzecim tomie serii, mającym również charak­ter praktyczny, zostaną zamiesz­czone scena­riu­sze zajęć do pracy z młodzieżą. Zainte­re­so­wani szerszym wprowa­dze­niem do koncep­cji eduka­cji dla mądro­ści mają do dyspo­zy­cji tom pierw­szy (E. Płócien­nik, Rozwi­ja­nie mądro­ści dziecka. Koncep­cja i wskazówki metodyczne).

Rozwi­ja­nie mądro­ści w praktyce eduka­cyj­nej : scena­riu­sze zajęć dla młodzieży / Elżbieta Płócien­nik. – Łódź : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2016.
Sygn. 162237

Celem serii przewod­ni­ków metodycz­nych Eduka­cja dla mądro­ści, jest wskaza­nie praktycz­nych i metodycz­nych wskazó­wek pozwa­la­ją­cych nauczycie­lom, wycho­waw­com i rodzi­com uczniów organi­zo­wać warunki rozwi­ja­nia mądro­ści oraz zdolno­ści sprzy­ja­ją­cych mądremu myśle­niu i działa­niu. W pierw­szej części tej serii zostały przed­sta­wione propo­zy­cje metodyczne służące rozwi­ja­niu mądro­ści dzieci w wieku przed­szkol­nym oraz uczniów w szkole podsta­wo­wej, natomiast w tej części autorka zapro­po­no­wała scena­riu­sze ćwiczeń i zajęć na pozio­mie ponad­pod­sta­wo­wym. By jednak umożli­wić czytel­ni­kom jedynie tej książki pozna­nie podstaw teore­tycz­nych eduka­cji dla mądro­ści, podob­nie jak w części pierw­szej z tej serii, zostały tu zapre­zen­to­wane najistot­niej­sze infor­ma­cje dotyczące koncep­cji rozwi­ja­nia mądro­ści w szkole.
Prezen­to­wana publi­ka­cja stanowi praktyczny przewod­nik metodyczny dla nauczy­cieli gimna­zjów i liceów zakre­sie rozwi­ja­nia mądro­ści dzieci. Kolejny tom po publi­ka­cji dla przed­szkoli i szkół podsta­wo­wych.
W książce zapre­zen­to­wano synte­tycz­nie koncep­cję eduka­cji dla mądro­ści oraz dostar­czono nauczy­cie­lom konkret­nych narzę­dzi do wykorzy­sta­nia w pracy eduka­cyj­nej i wycho­waw­czej z młodzieżą w postaci ćwiczeń propo­no­wa­nych w codzien­nych sytuacjach eduka­cyj­nych oraz scena­riu­szy zajęć.
Ćwicze­nia i scena­riu­sze służą: dosko­na­le­niu kompe­ten­cji nauczy­cieli i wycho­waw­ców, wyzwa­la­niu aktyw­no­ści i reflek­syj­no­ści; praktycz­nemu przygo­to­wa­niu ucznia do życia; wspar­ciu w proce­sie dojrze­wa­nia do samodziel­no­ści; autore­flek­sji, samopo­zna­niu, podej­mo­wa­niu wyborów również odnośnie do przyszłej drogi zawodo­wej; integra­cji; profi­lak­tyce negatyw­nych zjawisk w środo­wi­sku rówie­śni­czym uczniów; terapii nacecho­wa­nych agresją oraz negatyw­nymi emocjami relacji i modyfi­ko­wa­niu pracy szkoły w kierunku właści­wego reali­zo­wa­nia funkcji wycho­waw­czej i eduka­cyj­nej.

Sztuka wycho­wa­nia : jak nie zepsuć własnego dziecka? : od poczę­cia do dorosło­ści / Bożena Kubiczek. – Opole : Wydaw­nic­two Nowik, 2016.
Sygn. 162241

Wyobraź sobie, jak by to było wspaniale otrzy­mać instruk­cję obsługi do dziecka? Czy to możliwe? Przeko­naj się czyta­jąc najnow­szą publi­ka­cję Bożeny Kubiczek.
Na pewno zdajesz sobie sprawę, że nie ma nic cenniej­szego niż nasze dzieci? Ale czy znamy ich „instruk­cję obsługi”? Co robimy, kiedy upragnione pojawiają się na świecie? A przecież to nasza rodzi­ciel­ska powin­ność aby przygo­to­wać się do tego najważ­niej­szego i najtrud­niej­szego zarazem wyzwa­nia, jakim jest przyj­ście na świat, a następ­nie wycho­wa­nie dziecka tak, by czuło się w życiu spełnione i szczę­śliwe.
Ta książka ma na celu w zwięzły i prosty sposób zapoznać rodzi­ców z podsta­wo­wymi zagad­nie­niami dotyczą­cymi rozwoju dziecka i udzie­lić odpowie­dzi na podsta­wowe pytania:
– Na czym polega wycho­wa­nie?
– Co zrobić, by dziecko było lepsze i mądrzej­sze?
– Jak rozwi­jać jego wrodzone możli­wo­ści?
– Jak wspie­rać go w okresie dojrze­wa­nia?
– Jak współ­dzia­łać ze szkołą, by w proce­sie kształ­ce­nia w pełni wykorzy­sty­wało swój poten­cjał?

Polecamy tę publi­ka­cję również babciom i dziad­kom, którzy współ­dzia­ła­jąc mądrze z rodzi­cami mogą wspoma­gać rozwój swoich ukocha­nych wnuków lub zepsuć swoje wnuki lekce­wa­żąc zasady ustalone przez rodzi­ców. Publi­ka­cja będzie także przydatna nauczy­cie­lom, może mieć wpływ na poprawę komuni­ka­cji jak i zrozu­mie­nie potrzeb dzieci.

Źródło:
www​.wydaw​nic​two​.ignatia​num​.edu​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.wuj​.pl
www​.difin​.pl
www​.ksiegar​nia​.bellona​.pl
www​.wydaw​nic​two​pe​trus​.pl
www​.wydaw​nic​two​.uni​.lodz​.pl
www​.nowik​.com​.pl