Noc Muzeów 2017

Noc Muzeów 2017

Rekord frekwen­cji pobity! Muzeum Oświaty w Bydgosz­czy (wydział Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego) wieczo­rem i w nocy 20 maja 2017 r. odwie­dziły setki bydgosz­czan, a także goście ze Szkocji, Ukrainy i innych krajów.

Odwie­dza­jący mieli okazję zobaczyć stałe wystawy:
„Szkoła naszych dziad­ków i pradziadków”
„Szkol­nic­two w okresie PRL
„Drogi zdoby­wa­nia zawodu nauczy­ciela”
„Losy bydgo­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945”
„Marian Rejew­ski – genialny bydgosz­cza­nin, matema­tyk i krypto­log”.

Spotka­nie pokoleń w Muzeum Oświaty

Spotka­nie pokoleń w Muzeum Oświaty

Na werni­saż wystawy „100 lat Bydgo­skiego Harcer­stwa” przybyły dziesiątki zuchów i harce­rzy. Unika­towe zbiory gwaran­to­wały wyprawę w niezwy­kły świat polskiego skautingu. Wysta­wie towarzy­szyła prelek­cja pt. „Początki Harcer­stwa Bydgo­skiego”.
Na „Spotka­niu pokoleń” w gronie harcer­skim (od zuchów po senio­rów) nie zabra­kło gier, muzyki, zabaw i opowie­ści o harcer­stwie. Przybli­żyło ono miesz­kań­com naszego miasta histo­rię i dorobek harcer­stwa oraz aktualną ofertę progra­mową i harcer­ski styl życia.