Noc Muzeów 2018

Noc Muzeów 2018

Muzeum Oświaty zaprasza 19 maja od 17.00 do 01.00 na zwiedzanie wystaw i do udziału w wydarze­niach towarzy­szą­cych:

Szkoła naszych dziadków i pradziadków“ – zapra­szamy rodziców z dziećmi do szkoły z okresu dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

Szkol­nictwo w okresie PRL – wystawa wspomnień dla wszyst­kich, którzy w tym okresie z torni­strem na plecach wędrowali do szkoły.

Drogi zdoby­wania zawodu nauczy­ciela“ – wystawa przezna­czona w szcze­gól­ności dla nauczy­cieli i osób związa­nych z oświatą.

Losy bydgo­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945“ – w bieżącym roku przypada 70. rocznica zakoń­czenia II wojny światowej, dlatego zachęcamy do zwiedzenia wystawy dotyczącej życia bydgosz­czan w tym okresie.

Marian Rejewski – genialny kryptolog, matematyk, bydgosz­czanin“ – każda z odwie­dza­ją­cych osób będzie miała możliwość wykorzy­stać w praktyce symulator Enigmy.

Wernisaż wystawy Grupy Plama’s z Szubina“, która istnieje od 1977 roku. Należą do niej twórcy profe­sjo­nalni i amatorzy, uprawia­jący różne dziedziny sztuk wizual­nych: malarstwo, grafikę, rzeźbę, tkaninę artystyczną. Wśród tematów dominuje pejzaż, ale nie brakuje również martwych natur, portretów, kompo­zycji figura­tyw­nych, jak i abstrakcji. Grupa skupia twórców z Szubina, Łabiszyna, Rynarzewa, Barcina, Żnina, Gąsawy, Nakła nad Notecią, Bydgoszczy, Strzelna, Torunia. Prace grupy prezen­to­wane były w wielu galeriach w kraju i za granicą. Wystawa na „Noc Muzeów“ jest zbiorem prac z ostatnich kilku lat opowia­da­ją­cych o miejscach i zdarze­niach niezwy­kłych, codzien­nych, inspi­ru­ją­cych twórców do wszelkich dokonań artystycz­nych. Są one świadec­twem czasów w jakich żyjemy, jakie wywierają wpływ na naszą wrażli­wość twórczą. W wystawie udział biorą: Hanna Zawadzka-Pleszyńska – prezes Grupy Plama’s (Szubin), Krystyna Banach (Szubin), Mirosław Banach (Szubin), Lidia Jamróz-Maciałek (Szubin), Urszula Jarecka (Szubin), Maciej Jeliński (Szubin), Elżbieta Kotz (Łabiszyn), Edward Macie­jewski (Gąsawa), Wiesława Mikulska (Nakło nad Notecią), Maryla Rakowska-Molenda (Rynarzewo), Klaudia Rajmann (Szubin), Bożena Sobieszyk-Redlak (Nakło nad Notecią), Damian Śledź (Nakło nad Notecią), Krzysztof Wilk (Barcin), Tomasz Woźniak (Szubin), Waldemar Zyśk (Bydgoszcz), Waldemar Jarosz (Koszalin). Początek o godz. 18.00.

Józef Piłsudski – postać niezwykła, dla niektó­rych kontro­wer­syjna“ – prelekcja zostanie wygło­szona przez dr Katarzynę Grysińską-Jarmułę z UKW w Bydgoszczy. Akcentem kończącym prelekcję będzie występ Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie“ z Bydgoszczy (godz. 17.00).

Sztandar Związku Nauczy­ciel­stwa Polskiego“ – ważnym elementem tegorocznej Nocy Muzeów będzie przeka­zanie sztandaru ZNP w Bydgoszczy do Muzeum Oświaty. Jesteśmy bardzo poruszeni tym gestem ze strony Związków Zawodo­wych.

Muzeum Oświaty działa w struk­turze Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy.


Program Europej­skiej Nocy Muzeów w Bydgoszczy

Noc Muzeów 2017

Noc Muzeów 2017

Rekord frekwencji pobity! Muzeum Oświaty w Bydgoszczy (wydział Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego) wieczorem i w nocy 20 maja 2017 r. odwie­dziły setki bydgosz­czan, a także goście ze Szkocji, Ukrainy i innych krajów.

Odwie­dza­jący mieli okazję zobaczyć stałe wystawy:
„Szkoła naszych dziadków i pradziadków”
„Szkol­nictwo w okresie PRL
„Drogi zdoby­wania zawodu nauczy­ciela”
„Losy bydgo­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945”
„Marian Rejewski – genialny bydgosz­czanin, matematyk i kryptolog”.

Spotkanie pokoleń w Muzeum Oświaty

Spotkanie pokoleń w Muzeum Oświaty

Na wernisaż wystawy „100 lat Bydgo­skiego Harcer­stwa” przybyły dziesiątki zuchów i harcerzy. Unikatowe zbiory gwaran­to­wały wyprawę w niezwykły świat polskiego skautingu. Wystawie towarzy­szyła prelekcja pt. „Początki Harcer­stwa Bydgo­skiego”.
Na „Spotkaniu pokoleń” w gronie harcer­skim (od zuchów po seniorów) nie zabrakło gier, muzyki, zabaw i opowieści o harcer­stwie. Przybli­żyło ono miesz­kańcom naszego miasta historię i dorobek harcer­stwa oraz aktualną ofertę progra­mową i harcerski styl życia.