Wakacje w bibliotece

Wakacje w bibliotece

W wydziale Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej – Muzeum Oświaty –  w lipcu i sierpniu odby­wają się zajęcia edu­ka­cyjne dla uczest­ników kolonii, pół­ko­lonii i świe­tlic śro­do­wi­sko­wych. Dzie­ciom pro­po­nu­jemy spo­tkania połą­czone z warsz­ta­tami. Jest dużo uśmiechu, zabawy i podróży w czasie.

Noc Muzeów 2017

Noc Muzeów 2017

Rekord fre­kwencji pobity! Muzeum Oświaty w Byd­goszczy (wydział Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego) wie­czorem i w nocy 20 maja 2017 r. odwie­dziły setki byd­gosz­czan, a także goście ze Szkocji, Ukrainy i innych krajów.

Odwie­dza­jący mieli okazję zoba­czyć stałe wystawy:
„Szkoła naszych dziadków i pra­dziadków”
„Szkol­nictwo w okresie PRL
„Drogi zdo­by­wania zawodu nauczyciela”
„Losy byd­go­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945”
„Marian Rejewski – genialny byd­gosz­czanin, mate­matyk i kryptolog”.

Spo­tkanie pokoleń w Muzeum Oświaty

Spo­tkanie pokoleń w Muzeum Oświaty

Na wer­nisaż wystawy „100 lat Byd­go­skiego Har­cer­stwa” przy­były dzie­siątki zuchów i har­cerzy. Uni­ka­towe zbiory gwa­ran­to­wały wyprawę w nie­zwykły świat pol­skiego skau­tingu. Wystawie towa­rzy­szyła pre­lekcja pt. „Początki Har­cer­stwa Bydgoskiego”.
Na „Spo­tkaniu pokoleń” w gronie har­cer­skim (od zuchów po seniorów) nie zabrakło gier, muzyki, zabaw i opo­wieści o har­cer­stwie. Przy­bli­żyło ono miesz­kańcom naszego miasta historię i dorobek har­cer­stwa oraz aktu­alną ofertę pro­gra­mową i har­cerski styl życia.

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka

Muzeum Oświaty gościło uczniów z klasy II e ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 25 w Byd­goszczy oraz ich babcie i dziadków.
Dzieci wystą­piły w uro­czy­stym apelu przy­go­to­wanym spe­cjalnie na tę okazję, pod kie­run­kiem pań Justyny Janik i Joanny Szy­mań­skiej. Wszyscy przy­byli goście otrzy­mali od swoich wnuków wła­sno­ręcznie wyko­nane drobne prezenty.
To wspa­niałe święto w Muzeum zor­ga­ni­zo­wane zostało pierwszy raz, i jak się okazało, spo­tkało się z pozy­tywnym odbiorem. Wszystkie babcie i dziad­kowie zwie­dzając muzeum odbyli sen­ty­men­talną podróż do czasów swojego dzie­ciń­stwa. Była to wspa­niała okazja do wspo­mnień, rozmów i wzru­szeń. Dziad­kowie wspo­mi­nali swoje szkolne przy­gody – nie zawsze te grzeczne.
Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy dużo zdrowia, pociechy z tak wspa­nia­łych wnuków oraz wielu kolej­nych wzru­szeń w Muzeum Oświaty.