Wakacje w biblio­tece

Wakacje w biblio­tece

W wydziale Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej – Muzeum Oświaty –  w lipcu i sierp­niu odbywają się zajęcia eduka­cyjne dla uczest­ni­ków kolonii, półko­lo­nii i świetlic środo­wi­sko­wych. Dzieciom propo­nu­jemy spotka­nia połączone z warsz­ta­tami. Jest dużo uśmie­chu, zabawy i podróży w czasie.

Noc Muzeów 2017

Noc Muzeów 2017

Rekord frekwen­cji pobity! Muzeum Oświaty w Bydgosz­czy (wydział Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego) wieczo­rem i w nocy 20 maja 2017 r. odwie­dziły setki bydgosz­czan, a także goście ze Szkocji, Ukrainy i innych krajów.

Odwie­dza­jący mieli okazję zobaczyć stałe wystawy:
„Szkoła naszych dziad­ków i pradziadków”
„Szkol­nic­two w okresie PRL
„Drogi zdoby­wa­nia zawodu nauczy­ciela”
„Losy bydgo­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945”
„Marian Rejew­ski – genialny bydgosz­cza­nin, matema­tyk i krypto­log”.

Spotka­nie pokoleń w Muzeum Oświaty

Spotka­nie pokoleń w Muzeum Oświaty

Na werni­saż wystawy „100 lat Bydgo­skiego Harcer­stwa” przybyły dziesiątki zuchów i harce­rzy. Unika­towe zbiory gwaran­to­wały wyprawę w niezwy­kły świat polskiego skautingu. Wysta­wie towarzy­szyła prelek­cja pt. „Początki Harcer­stwa Bydgo­skiego”.
Na „Spotka­niu pokoleń” w gronie harcer­skim (od zuchów po senio­rów) nie zabra­kło gier, muzyki, zabaw i opowie­ści o harcer­stwie. Przybli­żyło ono miesz­kań­com naszego miasta histo­rię i dorobek harcer­stwa oraz aktualną ofertę progra­mową i harcer­ski styl życia.

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka

Muzeum Oświaty gościło uczniów z klasy II e ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 25 w Bydgosz­czy oraz ich babcie i dziad­ków.
Dzieci wystą­piły w uroczy­stym apelu przygo­to­wa­nym specjal­nie na tę okazję, pod kierun­kiem pań Justyny Janik i Joanny Szymań­skiej. Wszyscy przybyli goście otrzy­mali od swoich wnuków własno­ręcz­nie wykonane drobne prezenty.
To wspaniałe święto w Muzeum zorga­ni­zo­wane zostało pierw­szy raz, i jak się okazało, spotkało się z pozytyw­nym odbio­rem. Wszyst­kie babcie i dziad­ko­wie zwiedza­jąc muzeum odbyli senty­men­talną podróż do czasów swojego dzieciń­stwa. Była to wspaniała okazja do wspomnień, rozmów i wzruszeń. Dziad­ko­wie wspomi­nali swoje szkolne przygody – nie zawsze te grzeczne.
Wszyst­kim Babciom i Dziad­kom życzymy dużo zdrowia, pocie­chy z tak wspania­łych wnuków oraz wielu kolej­nych wzruszeń w Muzeum Oświaty.