Konkurs plastyczny dla uczniów

Konkurs plastyczny dla uczniów


Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgosz­czy oraz Goethe-Intitut w Warsza­wie zapra­szają uczniów klas IV-VII szkoły podsta­wo­wej, II-III gimna­zjum oraz szkół średnich z terenu Bydgosz­czy i powiatu bydgo­skiego do udziału w konkur­sie plastycz­nym pt.Litera­tura niemiecka w ilustra­cji. Termin dostar­cze­nia prac upływa 16 marca 2018 r. Konkurs został objęty honoro­wym patro­na­tem Prezy­denta Bydgosz­czy oraz Kujaw­sko-Pomor­skiego Kuratora Oświaty. Szcze­góły konkursu zawiera Regula­min.

Załącz­nik nr 1
Załącz­nik nr 2
Załącz­nik nr 3
Załącz­nik nr 4

 

 

Nowości w Medio­tece

Nowości w Medio­tece

Medio­teka Języka Niemiec­kiego w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgosz­czy, prowa­dzona pod patro­natem Goethe Insti­tut,  kie­ruje ofertę do nauczy­cieli języka niemiec­kiego, studen­tów oraz wszyst­kich uczą­cych się tego języka. Medio­teka propo­nuje zapozna­nie się z ostat­nimi nabyt­kami, które można wypoży­czyć na okres 4 tygodni.

Gra dydak­tyczna dla osób począt­ku­ją­cych

Sprach­memo : Zählen, Messen, Wiegen : Niveau A1. – München : Grubbe Media GmbH,
cop. 2016. – 1 pudełko (108 k. tabl. : il., instruk­cja z słowni­kiem) ; 18x18 cm.
p   100 IG
p   101 IG

Eduka­cyjne kółko ze słowni­kiem niemiecko-francu­skim

Französisch – Falsche Freunde. – München : Hueber Verlag, cop. 2008. – [1] k. tabl. ;
śr. 19 cm.
p   117 IG
p   118 IG

Karty z obraz­kami do nauki języka niemiec­kiego

In der Stadt – 60 Fotokar­ten auf Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, cop. 2016. – 1 pudełko (64 k. tabl. : il.) ; 8x12 cm.
p   60 IG
p   61 IG
p   62 IG

Kleidung und Körper – 60 Fotokar­ten auf Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, cop. 2016. – 1 pudełko (64 k. tabl : il. ) ; 8x12 cm.
p   57 IG
p   58 IG
p   59 IG

Leben­smit­tel – 60 Fotokar­ten auf Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch. – Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, cop. 2016. – 1 pudełko (64 k. tabl. : il.) 8x12 cm.
p   63 IG
p   64 IG
p   65 IG