Konkurs pla­styczny

Konkurs pla­styczny

Konkurs jest adre­so­wany do uczniów młod­szych klas szkoły pod­sta­wowej. Do 17 listo­pada 2017 roku można nad­syłać prace wyko­nane dowolną tech­niką. Nagrodą główną są podwójne bilety na spek­takl bale­towy pt. „Dziadek do orze­chów” w Operze Nova w Byd­goszczy. Szcze­gó­łowe infor­macje zawiera regu­lamin kon­kursu. Do pracy należy dołą­czyć for­mu­larz zgło­sze­niowy oraz zgodę rodziców na udział dziecka w konkursie.

Gra kryp­to­lo­giczna

Gra kryp­to­lo­giczna

Już wkrótce rusza Ogólno­pol­ska Gra Krypto­lo­giczna ŁAMACZE SZYFRÓW, w której każdy chętny może wcielić się w agenta tajnych służb i poznać tajniki pracy kryptologa.
Gra poświę­cona jest polskim matema­ty­kom, którzy 85 lat temu złamali szyfr niemiec­kiej maszyny szyfru­ją­cej Enigma czym przyczy­nili się do sukcesu alian­tów w czasie II wojny światowej.
W zmaga­niach biorą udział trzyoso­bowe zespoły, które poznają metody szyfro­wa­nia i łamania szyfrów by rozwią­zy­wać wirtu­alne zagadki i łamać coraz trudniej­sze depesze.
Co szcze­gól­nie ważne to fakt, że adeptem krypto­lo­gii może stać się każdy (jeśli tylko umie pisać), bowiem zabawa toczy się na trzech pozio­mach trudno­ści – podsta­wo­wym (gdzie nie trzeba mieć żadnej wiedzy o łamaniu szyfrów), zaawan­so­wany, oraz pozio­mie Enigma, w którym uczest­nicy (z sukce­sem) zmierzą się z tą słynną maszyną szyfrującą.
W skrócie:
REJE­STRACJA ZESPOŁÓW już teraz, do 24 listo­pada na lamacze​szy​frow​.pl!
POZIOM POD­STA­WOWY od 25.09 (decydu­jąca roz­grywka 13.10),
POZIOM ZAAWAN­SO­WANY od 16.10 (decydu­jąca roz­grywka 3.11).
POZIOM ENIGMA od 6.11 (decydu­jąca rogrywka 24.11).
Szcze­góły na lamacze​szy​frow​.pl

Konkurs dla uczniów i studentów

Konkurs dla uczniów i studentów

Konkurs Came­ri­mage dla uczniów i stu­dentów z woj. kujawsko-pomorskiego.
Do wygrania wej­ściówki na Came­ri­mage. Jak je zdobyć?
Musisz:
→ mieć 15–21 lat
→ być uczniem szkoły ponad­pod­sta­wowej lub stu­dentem na terenie woje­wództwa kujawsko-pomorskiego
→ napisać krótki artykuł (500‑1000 słów) na temat „Z czym kojarzy mi się festiwal Came­ri­mage? Dla­czego warto wziąć w nim udział?”

Więcej infor­macji na stronie Came­ri­mage.

Wyniki kon­kursu

Wyniki kon­kursu

Ogła­szamy lau­re­atów kon­kursu „Niech połączy nas książka…”!

Komisja na posie­dzeniu zamkniętym w dniu 19 czerwca 2017 r. doko­nała oceny prac konkursowych.

Pod uwagę brano:
– wybór książki,
– zgod­ność pre­zen­tacji z zasa­dami booktalkingu,
– pomysł, kre­atyw­ność, ekspresję,
– popraw­ność językową,
– ory­gi­nal­ność prezentacji.

Pod­su­mo­wanie kon­kursu i wrę­czenie nagród odbę­dzie się 15 wrze­śnia 2017 r. o godzinie 10.00 w Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy, podczas kon­fe­rencji BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBERPRZESTRZEŃ.

Lista lau­re­atów

Wystawa pokon­kur­sowa w bibliotece

Wystawa pokon­kur­sowa w bibliotece

Zapra­szamy do obej­rzenia wystawy prac lau­re­atów kon­kursu foto­gra­ficz­nego „PIĘKNO MOJEGO ULU­BIO­NEGO MIEJSCACZTE­RECH PORACH ROKU”, zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy.

  • I miejsce : Vic­toria Dolata kl. 3c, Anna Kruck kl. 2d
  • II miejsce : Alicja Konicka kl. 3b, Wiktor Kowalski kl. 2d
  • III miejsce : Mateusz i Wik­toria Bie­liccy kl. 3a, Wik­toria Lato kl. 3c
Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Pra­cow­nicy biblio­teki wzięli udział w XXIII FESTYNIE INTE­GRA­CYJNYM z okazji Dnia Dziecka pod hasłem Ja też potrafię zor­ga­ni­zo­wanym przez Zespół Szkół im. Marka Kotań­skiego w Ino­wro­cławiu. W pierw­szej części festynu, która odbyła się w Hali Kuja­wianka, ogło­szono roz­wią­zanie kon­kursu na czapkę Napo­leona. Następnie uczniowie szkoły mogli uczest­ni­czyć w zaba­wach i grach rekre­acyj­nych, zma­ga­niach spor­to­wych, karaōke, tur­nieju gier sto­li­ko­wych, kon­kursie pla­stycznym, kon­kursie czy­tel­ni­czym, pod­cho­dach przy­rod­ni­czych i wielu innych atrakcjach.
Jako człon­kowie jury kon­kursu pla­stycz­nego pra­cow­nicy biblio­teki oce­niali pięknie wyko­nane przez uczniów kolaże w kształcie balonów, przed­sta­wia­jące baśniowy świat dzie­cię­cych boha­terów bajek. Współ­or­ga­ni­zo­wali również z biblio­te­ka­rzem szkolnym konkurs czy­tel­niczy pn. W krainie baśni i fan­tazji, podczas którego dzieci loso­wały zagadki i odpo­wia­dały na pytania doty­czące prze­czy­ta­nych baśni i bajek. Uczest­nicy zabawy odga­dy­wali też tytuły dzie­cię­cych lektur poka­zy­wa­nych im przez pro­wa­dzą­cych. Ukła­dali też puzzle i starali się odpo­wie­dzieć, kogo przed­sta­wiają kolo­rowe ilustracje.
Na dzieci czekały liczne nagrody i nie­spo­dzianki. Po zakoń­czeniu zabaw i zmagań spor­to­wych, edu­ka­cyj­nych i arty­stycz­nych, odbył się piknik na boisku szkolnym, gdzie na uczest­ników czekała pyszna gro­chówka, kieł­baski i słod­kości. W biblio­tece szkolnej odbywał się kier­masz uży­wa­nych książek oraz loteria fantowa, w której uczest­nicy wygry­wali piękne maskotki ufun­do­wane przez organizatorów.

Pół­finał Wiel­kiej Ligi Czytelników

Pół­finał Wiel­kiej Ligi Czytelników

21 kwietnia 2017 r. w ramach współ­pracy ze Sto­wa­rzy­sze­niem Wielka Liga, w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy prze­pro­wa­dzono pół­finał Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych z Byd­goszczy i okolic. Test pół­fi­na­łowy pisało 39 uczest­ników kon­kursu reprezentujących:
Szkołę Pod­sta­wową im. Janusza Kor­czaka w Krąplewicach,
Szkołę Pod­sta­wową nr 66 im. Misji Poko­jo­wych ONZ w Bydgoszczy,
Zespół Szkół im. Anieli hrabiny Potu­lic­kiej w Wojnowie,
Zespół Szkół nr 8 Szkoła Pod­sta­wowa nr 18 w Bydgoszczy,
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie,
Zespół Szkół nr 26 w Bydgoszczy,
Zespół Szkół w Borównie,
Szkołę Pod­sta­wową w Przepałkowie.

Zdjęcia Anna Kraszkiewicz