Konkurs Recyta­tor­sko-Orator­ski

Konkurs Recyta­tor­sko-Orator­ski

W Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy odbyły się przesłu­cha­nia uczest­ni­ków Między­po­wia­to­wego Konkursu Recyta­tor­sko-Orator­skiego RECYTA­TO­RA­TOR, organi­zo­wa­nego przez Pałac Młodzieży w Bydgosz­czy we współ­pracy z Pedago­giczną Biblio­teką Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy.

Rok 2018 został ogłoszony rokiem Praw Kobiet dlatego celem konkursu była m.in. popula­ry­za­cja twórczo­ści pisarek. Wzięło w nim udział 18 gimna­zja­li­stów z Bydgosz­czy, Nakła, Szubina oraz powia­tów: bydgo­skiego, nakiel­skiego i szubiń­skiego. Każdy uczest­nik przygo­to­wał dwuele­men­tową prezen­ta­cję: przemó­wie­nie uzasad­nia­jące wybór recyto­wa­nego fragmentu i recyta­cję fragmentu prozy. W przerwie, podczas obrad jury, ucznio­wie i ich opieku­no­wie wysłu­chali i obejrzeli prezen­ta­cję oraz wystawę książek dotyczą­cych życia, praw, działal­no­ści i twórczo­ści kobiet.

Litera­tura niemiecka w ilustra­cji – wyniki

Litera­tura niemiecka w ilustra­cji – wyniki

Proto­kół z posie­dze­nia komisji rozstrzy­ga­ją­cej konkurs plastyczny: ”Litera­tura niemiecka w ilustra­cji” zorga­ni­zo­wany przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy oraz Goethe-Insti­tut  w Warsza­wie

Dnia 22 marca 2018 r. o godz. 13.00 odbyło się posie­dze­nie komisji konkur­so­wej rozstrzy­ga­ją­cej konkurs plastyczny pt. „Litera­tura niemiecka w ilustra­cji”.
Komisja w składzie:

  • mgr Iwona Kretek – przewod­ni­cząca komisji konkur­so­wej - nauczy­ciel języka niemiec­kiego, wielo­letni metodyk przy dawnym Nauczy­ciel­skim Kolegium Języków Obcych w Bydgosz­czy, opiekun metodyczny Medio­teki Języka Niemiec­kiego Goethe Insty­tut działa­ją­cej przy Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy
  • mgr Katarzyna Karska-Rasmus – nauczy­ciel języka niemiec­kiego; nauczy­ciel konsul­tant w Kujaw­sko-Pomor­skim Centrum Eduka­cji Nauczy­cieli w Bydgosz­czy
  • mgr Anna Drejas – nauczy­ciel rysunku i malar­stwa w Państwo­wym Zespole Szkół Plastycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgosz­czy

Na konkurs napły­nęło 56 prac ze szkół w Bydgosz­czy oraz powiatu bydgo­skiego. Prace ocenione były zgodnie z nastę­pu­ją­cymi kryte­riami:
1) zgodność treści pracy z tematem konkursu,
2) innowa­cyj­ność i kreatyw­ność w podej­ściu do tematu,
3) ogólne wraże­nie estetyczne,
4) popraw­ność językowa.

Komisja wyłoniła laure­atów konkursu w dwóch katego­riach:
1) uczniów klas IV-VII Szkoły Podsta­wo­wej oraz II-III Gimna­zjum (dotyczy litera­tury niemiec­kiej wydanej w języku polskim)
2) uczniów Szkół Średnich oraz klas IIIII Gimna­zjum ( jeśli konty­nu­ują naukę języka niemiec­kiego po szkole podsta­wo­wej – dotyczy litera­tury niemiec­kiej w orygi­nale)

Lista laure­atów w konkur­sie pt.
Litera­tura niemiecka w ilustra­cji” 1 katego­ria 

I miejsce
Natalia Chojnicka
Szkoła Podsta­wowa nr 57 w Bydgosz­czy
II miejsce
Adriana Czechow­ska
Szkoła Podsta­wowa nr 46 w Bydgosz­czy
III miejsce
Patry­cja Pasiń­ska
Szkoła Podsta­wowa nr 57 w Bydgosz­czy

Wyróż­nie­nia:

 Alicja Czyri­bulko  – Szkoła Podsta­wowa nr 46 w Bydgosz­czy
Natalia Czarnocka  –  Gimna­zjum nr 5 ( Szkoła Podsta­wowa nr 17 w Bydgosz­czy )
Anna Gil – Szkoła Podsta­wowa nr 67 w Bydgosz­czy ( Gimna­zjum)
Stani­sław Krzyś­ków  – Szkoła Podsta­wowa nr 43 w Bydgosz­czy
Katarzyna Andrze­jew­ska – Szkoła Podsta­wowa nr14 w Bydgosz­czy
Julia Murzyn  – Katolicka Szkoła Podsta­wowa w Bydgosz­czy
Julia Kupisiak  – Szkoła Podsta­wowa nr 46 w Bydgosz­czy

Lista laure­atów w konkur­sie pt. „Litera­tura niemiecka w ilustra­cji” 2 katego­ria

1 miejsce
Wiktor Piórkow­ski
Zespół Szkół nr 4 – Gimna­zjum nr 17 w Bydgosz­czy

2 miejsce
Norbert Baliń­ski
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łocho­wie – Gimna­zjum

3 miejsce ex aequo
Julia Kossak-Piasecka
II Liceum Ogólno­kształ­cące w Bydgosz­czy
Aleksan­dra Malich
II Liceum Ogólno­kształ­cące w Bydgosz­czy

wyróż­nie­nie
Natalia Karcz – II Liceum Ogólno­kształ­cące w Bydgosz­czy

 

Wszyst­kim zwycięz­com GRATU­LU­JEMY!!!

Zapra­szamy na Galę konkur­sową uczniów wraz z nauczy­cie­lami, która odbędzie się 12 kwiet­nia o godz. 10.00 w Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego przy ul. Karola Szyma­now­skiego 3 w Bydgosz­czy.

Przygo­to­wana zosta­nie wystawa pokon­kur­sowa wszyst­kich prac na terenie Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy. Infor­ma­cja o wysta­wie ukaże się na naszej stronie inter­ne­to­wej.

Konkurs plastyczny dla uczniów

Konkurs plastyczny dla uczniów


Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgosz­czy oraz Goethe-Intitut w Warsza­wie zapra­szają uczniów klas IV-VII szkoły podsta­wo­wej, II-III gimna­zjum oraz szkół średnich z terenu Bydgosz­czy i powiatu bydgo­skiego do udziału w konkur­sie plastycz­nym pt.Litera­tura niemiecka w ilustra­cji. Termin dostar­cze­nia prac upływa 16 marca 2018 r. Konkurs został objęty honoro­wym patro­na­tem Prezy­denta Bydgosz­czy oraz Kujaw­sko-Pomor­skiego Kuratora Oświaty. Szcze­góły konkursu zawiera Regula­min.

Załącz­nik nr 1
Załącz­nik nr 2
Załącz­nik nr 3
Załącz­nik nr 4

 

 

Wygraj komiks o Maria­nie Rejew­skim

Wygraj komiks o Maria­nie Rejew­skim

Dziś przypada 38. rocznica śmierci Mariana Rejew­skiego, pocho­dzą­cego z Bydgosz­czy krypto­loga, którego prace przyczy­niły do złama­nia kodu Enigmy, niemiec­kiej maszyny szyfru­ją­cej z czasów II wojny świato­wej. Z tej okazji propo­nu­jemy konkurs, w którym do wygra­nia będzie wydany przez Urząd Marszał­kow­ski komiks „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, który złamał szyfr Enigmy”. Aby zdobyć jeden z piętna­stu egzem­pla­rzy, wystar­czy na adres s.​kaminski@​kujawsko-​pomorskie.​pl nadesłać odpowiedź na pytanie: W jaki inny sposób można by uhono­ro­wać niezwy­kłą postać Mariana Rejew­skiego? Na wiado­mo­ści czekamy do piątku (16 lutego) do godziny 14. Nagro­dzimy najcie­kaw­sze odpowie­dzi.

Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, który złamał szyfr Enigmy” to niezwy­kła opowieść o krypto­logu, skrom­nym człowieku, który dzięki swojemu geniu­szowi matema­tycz­nemu złamał kod Enigmy, niemiec­kiej maszyny szyfru­ją­cej. Wydarze­nie to dopro­wa­dziło prawdo­po­dob­nie do zakoń­cze­nia II wojny świato­wej kilka lat wcześniej i urato­wa­nia setek tysięcy, a nawet milio­nów istnień. Scena­riusz komiksu – Maciej Jasiń­ski, rysunki – Jacek Michal­ski, konsul­ta­cja meryto­ryczna  – dr Krzysz­tof Osiński. Komiks tutaj.

Źródło: www​.kujaw​sko​-pomor​skie​.pl

Oni tworzyli naszą histo­rię

Oni tworzyli naszą histo­rię

Rusza dziesiąta edycja Wojewódz­kiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej „Oni tworzyli naszą histo­rię”. Do 9 lutego 2018 r. czekamy na prace uczniów VII klas szkół podsta­wo­wych, IIIII klas gimna­zjal­nych oraz uczniów liceów, techni­ków i szkół branżo­wych z naszego wojewódz­twa dokumen­tu­jące losy niezna­nych bohate­rów oraz wspomnie­nia uczest­ni­ków i świad­ków ważnych wydarzeń w dziejach Polski i naszego regionu. Zarówno ucznio­wie jak i szkoły mogą liczyć na atrak­cyjne nagrody.

Profe­sor Elżbieta Zawacka, kurierka Armii Krajo­wej i jedyna kobieta wśród cicho­ciem­nych, nagro­dzona przez Sejmik Wojewódz­twa Kujaw­sko-Pomor­skiego Odznaką Honorową za Zasługi dla Wojewódz­twa Kujaw­sko-Pomor­skiego. Ideą konkursu jest upamięt­nie­nie legen­dar­nej cicho­ciem­nej i zaraże­nie młodych ludzi jej pasją: dokumen­to­wa­niem histo­rii. Przed­się­wzię­cie ma zachę­cić młodych ludzi do rozwi­ja­nia wiedzy histo­rycz­nej o naszym regio­nie oraz dokumen­to­wa­nia lokal­nych dziejów na podsta­wie wspomnień świad­ków,  a także zdjęć i pamią­tek z domowego archi­wum. Nauczy­cieli zaś skłonić do krzewie­nia wiedzy o histo­rii regionu.

Organi­za­to­rem tegorocz­nej dziesią­tej już edycji konkursu jest Wydział Innowa­cyj­nych Projek­tów Eduka­cyj­nych w Depar­ta­men­cie Eduka­cji i Kształ­ce­nia Ustawicz­nego Urzędu Marszał­kow­skiego w
Toruniu we współ­pracy z Kurato­rium Oświaty w Bydgosz­czy, Funda­cją Generał Elżbiety Zawac­kiej, Archi­wum i Muzeum Pomor­skim AK oraz Wojsko­wej Służby Polek  w Toruniu oraz Biblio­teką
Pedago­giczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej w Toruniu.

Do konkursu można nadsy­łać prace w dowol­nej formie wypowie­dzi pisem­nej o tematyce „O ludziach”, „O wydarze­niach” lub „Album rodzinny”, w dwóch katego­riach:
1) ucznio­wie VII klas szkół podsta­wo­wych oraz IIIII klas gimna­zjal­nych,
2) ucznio­wie liceów, techni­ków i szkół branżo­wych.
Dla laure­atów konkursu przygo­to­wa­li­śmy atrak­cyjne nagrody: za zajęcie pierw­szego miejsca w obu katego­riach – do 1 500,00 zł, za drugie miejsce – do 1 000 zł, za trzecie miejsce – do 500 zł. Szkoły, których ucznio­wie zwycię­żyli w obu katego­riach otrzy­mają nagrody rzeczowe. Nagrody trafią także do nauczy­cieli – opieku­nów autorów zwycię­skich prac w obu katego­riach.
Prace należy przesłać na adres: Biblio­teka Pedago­giczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej, ul. gen. J. H. Dąbrow­skiego 4, 87–100 Toruń, lub dostar­czyć osobi­ście do sekre­ta­riatu Biblio­teki
(pokój nr 22, II piętro).

Termin nadsy­ła­nia prac konkur­so­wych: do 9 lutego 2018 r. (decyduje data stempla poczto­wego). Data ogłosze­nia wyników: do 2 marca 2018 r.

Prace „O ludziach” powinny przed­sta­wiać sylwetki wywodzą­cych się z naszego regionu znanych i niezna­nych bohate­rów histo­rycz­nych wydarzeń: uczest­ni­ków Powsta­nia Wielko­pol­skiego, kampa­nii
wrześnio­wej 1939 r., walki wyzwo­leń­czej podczas II wojny świato­wej, podzie­mia powojen­nego, działa­czy opozy­cji demokra­tycz­nej do roku 1989, lub osób spoza regionu biorą­cych udział lub
będących świad­kami histo­rycz­nych wydarzeń na terenie obecnego wojewódz­twa kujaw­sko-pomor­skiego.

W ramach katego­rii „O wydarze­niach” ucznio­wie winni natomiast przed­sta­wiać relacje żyjących w naszym regio­nie  uczest­ni­ków i świad­ków histo­rycz­nych wydarzeń: związa­nych z obcho­dami
rocznicy uchwa­le­nia Konsty­tu­cji 3 Maja, walkami Powsta­nia Wielko­pol­skiego, okupa­cją hitle­row­ską, walkami wyzwo­leń­czymi i działal­no­ścią podziem­nego państwa polskiego podczas II wojny
świato­wej, podzie­miem powojen­nym, Sierp­niem 1980 r. i powsta­niem NSZZ „Solidar­ność”, Bydgo­skim Marcem 1981, działal­no­ści opozy­cji demokra­tycz­nej do roku 1989, wyborami kontrak­to­wymi 4 czerwca 1989 r.

Prace „Album rodzinny” powinny zawie­rać fotogra­fie rodziny uczest­nika konkursu związane z wydarze­niami histo­rycz­nymi o randze lokal­nej lub ogólno­pol­skiej. Fotogra­fie mogą także dotyczyć
życia codzien­nego społecz­no­ści lokal­nej poprzez ukaza­nie intere­su­ją­cych aspek­tów jej aktyw­no­ści społecz­nej, politycz­nej i gospo­dar­czej. Album powinien zawie­rać komen­tarz wstępny charak­te­ry­zu­jący rodzinę, jej histo­rię i aktyw­ność.

Wystawa prac pokon­kur­so­wych odbędzie się w  Biblio­tece Pedago­gicz­nej im. gen Elżbiety Zawac­kiej w Toruniu.
REGULA­MIN
FORMU­LARZ ZGŁOSZE­NIOWY
ZGODA RODZI­CÓW

Gala wręcze­nia nagród

Gala wręcze­nia nagród

Uroczy­sta gala wręcze­nia nagród laure­atom wojewódz­kiego konkursu plastycz­nego pt. „Święta z dziad­kiem do Orzechów E.T.A. Hoffmanna“ odbyła się w siedzi­bie biblio­teki. W klimat spotka­nia wprowa­dziła przyby­łych gości opowieść pt. „Krótka histo­ria dziad­ków do orzechów”, którą przygo­to­wała Ewa Bielska – pracow­nik Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy. Następ­nie człon­ko­wie komisji konkur­so­wej wręczyli laure­atom i wszyst­kim uczest­ni­kom konkursu nagrody i dyplomy. Po tej części nastą­pił świąteczny występ artystyczny pana Mateusza Ligęzy przy akompa­nia­men­cie gitary.
Wszyst­kim nagro­dzo­nym serdecz­nie GRATU­LU­JEMY!!!

Ogłosze­nie wyników konkursu

Ogłosze­nie wyników konkursu

Dnia 22 listo­pada  2017 r. o godz. 12.00 odbyło się posie­dze­nie komisji konkur­so­wej rozstrzy­ga­ją­cej konkurs pt. „Święta z Dziad­kiem do Orzechów E.T.A. Hoffmanna”.
Komisja w składzie:
mgr Ewa Prono­bis-Sosnow­ska – Dyrek­tor Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgosz­czy,
Małgo­rzata Krüger – Zastępca Kierow­nika Działu Promo­cji i Obsługi Widzów Opera Nova w Bydgosz­czy,
Nadia Gruszka – Opera Nova w Bydgosz­czy,
mgr Anna Drejas – Państwowy Zespół Szkół Plastycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgosz­czy,
mgr Ewa Bielska – Pedago­giczna biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy ogłosiła listę laure­atów:
I miejsce
Helena Marcin­kow­ska - Szkoła Podsta­wowa nr 56 w Bydgosz­czy kl Ia; opiekun Gabriela Wódzka
II miejsce
Alicja Gondek - Szkoła Podsta­wowa im. Juliu­sza Verne’a w Białych Błotach kl. I f; opiekun Justyna Gryń
III miejsce
Zuzanna Kalwat - Szkoła Podsta­wowa im. Juliu­sza Verne’a w Białych Błotach kl. I d; opiekun Mariola Kmieć
Zuzanna Rybak - Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Korono­wie; kl. III d ; opiekun Urszula Spierewka

Wyróż­nie­nia:
Katarzyna Laudań­ska - Szkoła Podsta­wowa im. Juliu­sza Verne’a w Białych Błotach kl. I f; opiekun Justyna Gryń
Weronika Zieliń­ska - Szkoła Podsta­wowa nr 56 w Bydgosz­czy kl Ia; opiekun Gabriela Wódzka
Nikola Talar­czyk - Szkoła Podsta­wowa w Słębo­wie  kl. III ; opiekun Renata Kaspro­wiak
Natalia Kolasiń­ska - Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Korono­wie kl. III i; opiekun Danuta Pakow­ska
Milena Dufka - Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Korono­wie kl. III i; opiekun Danuta Pakow­ska

Wyróż­nie­nie za formę: 
Julia Dorsz - Szkoła Podsta­wowa im mjra Henryka Suchar­skiego w Sadkach kl. III.

Wszyst­kim  zwycięz­com GRATU­LU­JEMY!!!

Zapra­szamy na Galę konkur­sową, która odbędzie się 28 listo­pada o godz. 16.00 w Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego – Muzeum Oświaty w Bydgosz­czy, ul M. Skłodow­skiej-Curie 4.

Gra krypto­lo­giczna

Gra krypto­lo­giczna

Już wkrótce rusza Ogólno­pol­ska Gra Krypto­lo­giczna ŁAMACZE SZYFRÓW, w której każdy chętny może wcielić się w agenta tajnych służb i poznać tajniki pracy krypto­loga.
Gra poświę­cona jest polskim matema­ty­kom, którzy 85 lat temu złamali szyfr niemiec­kiej maszyny szyfru­ją­cej Enigma czym przyczy­nili się do sukcesu alian­tów w czasie II wojny świato­wej.
W zmaga­niach biorą udział trzyoso­bowe zespoły, które poznają metody szyfro­wa­nia i łamania szyfrów by rozwią­zy­wać wirtu­alne zagadki i łamać coraz trudniej­sze depesze.
Co szcze­gól­nie ważne to fakt, że adeptem krypto­lo­gii może stać się każdy (jeśli tylko umie pisać), bowiem zabawa toczy się na trzech pozio­mach trudno­ści – podsta­wo­wym (gdzie nie trzeba mieć żadnej wiedzy o łamaniu szyfrów), zaawan­so­wany, oraz pozio­mie Enigma, w którym uczest­nicy (z sukce­sem) zmierzą się z tą słynną maszyną szyfru­jącą.
W skrócie:
REJESTRA­CJA ZESPO­ŁÓW już teraz, do 24 listo­pada na lamacze​szy​frow​.pl!
POZIOM PODSTA­WOWY od 25.09 (decydu­jąca rozgrywka 13.10),
POZIOM ZAAWAN­SO­WANY od 16.10 (decydu­jąca rozgrywka 3.11).
POZIOM ENIGMA od 6.11 (decydu­jąca rozgrywka 24.11).
Szcze­góły na lamacze​szy​frow​.pl

Konkurs dla uczniów i studen­tów

Konkurs dla uczniów i studen­tów

Konkurs Cameri­mage dla uczniów i studen­tów z woj. kujaw­sko-pomor­skiego.
Do wygra­nia wejściówki na Cameri­mage. Jak je zdobyć?
Musisz:
→ mieć 15–21 lat
→ być uczniem szkoły ponad­pod­sta­wo­wej lub studen­tem na terenie wojewódz­twa kujaw­sko-pomor­skiego
→ napisać krótki artykuł (500‑1000 słów) na temat „Z czym kojarzy mi się festi­wal Cameri­mage? Dlaczego warto wziąć w nim udział?”

Więcej infor­ma­cji na stronie Cameri­mage.

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu

Ogłaszamy laure­atów konkursu „Niech połączy nas książka…“!

Komisja na posie­dze­niu zamknię­tym w dniu 19 czerwca 2017 r. dokonała oceny prac konkur­so­wych.

Pod uwagę brano:
– wybór książki,
– zgodność prezen­ta­cji z zasadami booktal­kingu,
– pomysł, kreatyw­ność, ekspre­sję,
– popraw­ność językową,
– orygi­nal­ność prezen­ta­cji.

Podsu­mo­wa­nie konkursu i wręcze­nie nagród odbędzie się 15 września 2017 r. o godzi­nie 10.00 w Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy, podczas konfe­ren­cji BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ.

Lista laure­atów

Wystawa pokon­kur­sowa w biblio­tece

Wystawa pokon­kur­sowa w biblio­tece

Zapra­szamy do obejrze­nia wystawy prac laure­atów konkursu fotogra­ficz­nego „PIĘKNO MOJEGO ULUBIO­NEGO MIEJSCACZTERECH PORACH ROKU”, zorga­ni­zo­wa­nego przez Zespół Szkół nr 29 w Bydgosz­czy.

  • I miejsce : Victo­ria Dolata kl. 3c, Anna Kruck kl. 2d
  • II miejsce : Alicja Konicka kl. 3b, Wiktor Kowal­ski kl. 2d
  • III miejsce : Mateusz i Wikto­ria Bieliccy kl. 3a, Wikto­ria Lato kl. 3c
Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Pracow­nicy biblio­teki wzięli udział w XXIII FESTY­NIE INTEGRA­CYJ­NYM z okazji Dnia Dziecka pod hasłem Ja też potra­fię zorga­ni­zo­wa­nym przez Zespół Szkół im. Marka Kotań­skiego w Inowro­cła­wiu. W pierw­szej części festynu, która odbyła się w Hali Kujawianka, ogłoszono rozwią­za­nie konkursu na czapkę Napole­ona. Następ­nie ucznio­wie szkoły mogli uczest­ni­czyć w zabawach i grach rekre­acyj­nych, zmaga­niach sporto­wych, karaōke, turnieju gier stoli­ko­wych, konkur­sie plastycz­nym, konkur­sie czytel­ni­czym, podcho­dach przyrod­ni­czych i wielu innych atrak­cjach.
Jako człon­ko­wie jury konkursu plastycz­nego pracow­nicy biblio­teki oceniali pięknie wykonane przez uczniów kolaże w kształ­cie balonów, przed­sta­wia­jące baśniowy świat dziecię­cych bohate­rów bajek. Współ­or­ga­ni­zo­wali również z biblio­te­ka­rzem szkol­nym konkurs czytel­ni­czy pn. W krainie baśni i fanta­zji, podczas którego dzieci losowały zagadki i odpowia­dały na pytania dotyczące przeczy­ta­nych baśni i bajek. Uczest­nicy zabawy odgady­wali też tytuły dziecię­cych lektur pokazy­wa­nych im przez prowa­dzą­cych. Układali też puzzle i starali się odpowie­dzieć, kogo przed­sta­wiają kolorowe ilustra­cje.
Na dzieci czekały liczne nagrody i niespo­dzianki. Po zakoń­cze­niu zabaw i zmagań sporto­wych, eduka­cyj­nych i artystycz­nych, odbył się piknik na boisku szkol­nym, gdzie na uczest­ni­ków czekała pyszna grochówka, kiełba­ski i słodko­ści. W biblio­tece szkol­nej odbywał się kiermasz używa­nych książek oraz loteria fantowa, w której uczest­nicy wygry­wali piękne maskotki ufundo­wane przez organi­za­to­rów.

Półfi­nał Wielkiej Ligi Czytel­ni­ków

Półfi­nał Wielkiej Ligi Czytel­ni­ków

21 kwiet­nia 2017 r. w ramach współ­pracy ze Stowa­rzy­sze­niem Wielka Liga, w Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy przepro­wa­dzono półfi­nał Wielkiej Ligi Czytel­ni­ków dla uczniów szkół podsta­wo­wych z Bydgosz­czy i okolic. Test półfi­na­łowy pisało 39 uczest­ni­ków konkursu repre­zen­tu­ją­cych:
Szkołę Podsta­wową im. Janusza Korczaka w Krąple­wi­cach,
Szkołę Podsta­wową nr 66 im. Misji Pokojo­wych ONZ w Bydgosz­czy,
Zespół Szkół im. Anieli hrabiny Potulic­kiej w Wojno­wie,
Zespół Szkół nr 8 Szkoła Podsta­wowa nr 18 w Bydgosz­czy,
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łocho­wie,
Zespół Szkół nr 26 w Bydgosz­czy,
Zespół Szkół w Borów­nie,
Szkołę Podsta­wową w Przepał­ko­wie.

Zdjęcia Anna Krasz­kie­wicz