Konfe­ren­cja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komuni­ka­cja“

Konfe­ren­cja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komuni­ka­cja“

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego oraz Biblio­teka Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy serdecz­nie zapra­szają na konfe­ren­cję „BIBLIO­TEKA – CYBER­PRZE­STRZEŃ – KOMUNI­KA­CJA“, która odbędzie się 12 kwiet­nia 2018 roku w godz. 10.00–14.45.

W progra­mie:
Podsu­mo­wa­nie konkursu „Litera­tura niemiecka w ilustra­cji” oraz wręcze­nie nagród laure­atom

Kompe­ten­cje infor­ma­cyjne młodzieży w świetle badań biome­trycz­nych
dr hab. Małgo­rzata Kisilow­ska – Wydział Dzien­ni­kar­stwa Infor­ma­cji i Biblio­lo­gii Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego

Biblio­teki w świecie wirtu­al­nej i wzboga­co­nej rzeczy­wi­sto­ści
prof. dr hab. Wojciech Cellary Katedra Techno­lo­gii Infor­ma­cyj­nych Uniwer­sy­tetu Ekono­micz­nego w Pozna­niu

Connec­ting Educa­tion and Library Through Online Commu­ni­ca­tion. The role of Psycho­logy
(Współ­dzia­ła­nie biblio­teki i podmio­tów eduka­cyj­nych w cyber­prze­strzeni. Aspekt psycho­lo­giczny)

Mirjana Rupar – Faculty of Social Studies Masaryk Univer­sity Brno

Oblicza sieci
Robert Preus – Kujaw­sko-Pomor­skie Centrum Eduka­cji Nauczy­cieli w Bydgosz­czy

Czy papie­rowa książka to efektowny luksus? Przyszłość książki w dobie cyfry­za­cji
Agnieszka Grochocka, Maria Radziń­ska-Siedla­czek – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgosz­czy

Nowa odsłona portalu infor­ma­cyj­nego EDUPO­LIS
Beata Cieśliń­ska, Ryszard Karczew­ski – Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy

Miejsce konfe­ren­cji: Biblio­teka Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego, ul. Szyma­now­skiego 3, Bydgoszcz
Formu­larz rejestra­cyjny

Plakat infor­ma­cyjny

Zapro­sze­nie na forum eduka­cyjne

Zapro­sze­nie na forum eduka­cyjne

V Kujaw­sko-Pomor­skie Forum Eduka­cyjne “Zespół jak orkie­stra. Budowa­nie efektyw­nej współ­pracy w szkole” odbędzie się 15 marca 2018 r. (czwar­tek) o godz. 14.00. Wydarze­nie będzie składać się z dwóch części. Pierw­sza to wystą­pie­nia zapro­szo­nych gości, eksper­tów w dziedzi­nie psycho­lo­gii, pedago­giki i neuro­dy­dak­tyki. W drugiej części odbędą się warsz­taty.
Program:
prowa­dze­nie: dr Tomasz Marcy­siak

13:30–14:00 rejestra­cja uczest­ni­ków
14:00–14:10 uroczy­ste otwar­cie Forum
14:10–15.00 WYKŁAD SPECJALNY: Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak – Zespoły produk­tywne i kreatywne: komuni­ka­cja, decyzyj­ność, przywódz­two
15:00 – 15:30 – przerwa lunchowa
15:30 – 17:30 Wyjąt­kowe warsz­taty Pracy Zespo­ło­wej – Zespół Dosko­nały Jak ORKIE­STRA. Prowa­dze­nie projektu: Mariusz Grudzień, Piotr Wajrak, Ewa Grudzień
17.30–18:45 Warsz­taty:
Porad­nik orkie­stranta – co zrobić jak zdarzy się dyshar­mo­nia? – prowa­dze­nie: Wojciech Ożga
Wyjąt­kowy poten­cjał współ­pra­cu­ją­cej klasy – perspek­tywa neuro­dy­dak­tyczna – prowa­dze­nie: Dr n. med. Marcin Jaracz
Staro­świec­kie szachy jako nowy trend w eduka­cji, czyli w jaki sposób eduka­cja szachowa może wspie­rać rozwój młodego człowieka – prowa­dze­nie: Michał Kanar­kie­wicz
GRA w języki obce – gra jako element budowa­nia zespołu na lekcji języka obcego – pomysły i inspi­ra­cje – prowa­dze­nie: Agnieszka Rosiń­ska, Magda­lena Zawiszew­ska, Agnieszka Rosiń­ska, Magda­lena Zawiszew­ska
Trudna sztuka skutecz­nej komuni­ka­cji w zespole – prowa­dze­nie: Magda­lena Chyle­brant-Karolak
Siła zespołu kluczem do drzwi ESCAPE ROOMU – prowa­dze­nie: Grażyna Szcze­pań­czyk

Szcze­góły na stronie organi­za­tora.

Konfe­ren­cja naukowa

Konfe­ren­cja naukowa

Ochrona zbiorów biblio­tecz­nych. Przeszłość – Teraź­niej­szość – Przyszłość, Bydgoszcz, 17–18 maja 2018 r.

Celem sesji, o charak­te­rze inter­dy­scy­pli­nar­nym, jest podję­cie proble­mów związa­nych z ochroną materia­łów biblio­tecz­nych w przeszło­ści oraz wyzwań stoją­cych przed współ­cze­snymi i przyszłymi biblio­te­ka­rzami. Organi­za­to­rem konfe­ren­cji jest Zakład Histo­rii Sztuki i Kultury UKW.
Honorowy Patro­nat: Zarząd Główny Stowa­rzy­sze­nia Biblio­te­ka­rzy Polskich.

Rada Naukowa Konfe­ren­cji:
prof. zw. dr hab. Maria Juda, Uniwer­sy­tet Marii Curie-Skłodow­skiej w Lubli­nie,
prof. zw. dr hab. Wojciech Kowal­ski, Uniwer­sy­tet Śląski w Katowi­cach,
dr hab. Aleksan­der Jankow­ski, prof. Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy,
dr hab. Anna Kamler, prof. Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego,
dr hab. Ryszard Nowicki, prof. Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy,
dr hab. Bogumiła Staniów, prof. Uniwer­sy­tetu Wrocław­skiego,
dr hab. Kamil Zeidler, prof. Uniwer­sy­tetu Gdańskiego,
dr hab. Marek Zieliń­ski, prof. Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy,
dr Jana Brožo­vská Onder­ková Uniwer­sy­tet Śląski w Opawie.

Komitet Organi­za­cyjny Konfe­ren­cji:
dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW – przewod­ni­czący,
dr hab. Zbigniew Zyglew­ski, prof. UKW,
dr Barbara Gawęcka,
dr Agnieszka Wysocka – sekre­tarz.

Zgłosze­nia na konfe­ren­cję należy przesłać do 28 lutego 2018 r. za pośred­nic­twem formu­la­rza zgłosze­nio­wego. Szcze­góły na stronie inter­ne­to­wej organi­za­tora.

Konfe­ren­cja metodyczna

Konfe­ren­cja metodyczna

Pod patro­na­tem stowa­rzy­sze­nia Prof–Europe w Czytelni Głównej odbyła się konfe­ren­cja dla nauczy­cieli języka francu­skiego. Doradca metodyczny Marta Woźniak przed­sta­wiła ofertę wydaw­nic­twa Didier dotyczącą podręcz­ni­ków do egzami­nów DELFDALF. Rémi Gérôme przepro­wa­dził szkole­nie, jak wykorzy­stać te nowości w celu przygo­to­wa­nia uczniów do zdania egzami­nów z języka francu­skiego.

Konfe­ren­cja o biblio­te­kach

Konfe­ren­cja o biblio­te­kach

W Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy odbyła się konfe­ren­cja BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ, której organi­za­to­rem była Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy.

Celem konfe­ren­cji było:
• promo­cja biblio­teki akade­mic­kiej, pedago­gicz­nej i szkol­nej jako insty­tu­cji eduka­cyj­nej;
• zapre­zen­to­wa­nie możli­wo­ści wykorzy­sta­nia kompe­ten­cji infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych uczniów przez biblio­teki w rzeczy­wi­sto­ści społecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych techno­lo­gii;
• zapre­zen­to­wa­nie crowd­so­ur­cingu inter­ne­to­wego w działal­no­ści biblio­tek; społecz­no­ściowe pozyski­wa­nie fundu­szy;
• zapre­zen­to­wa­nie przykła­do­wej formy pracy biblio­teki pedago­gicz­nej reali­zo­wa­nej na rzecz eduka­cji (wycho­wa­nie do warto­ści) – reali­za­cja programu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiamy o warto­ściach”;
• integra­cja środo­wi­ska nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy biblio­tek szkol­nych, pedago­gicz­nych i akade­mic­kich.

Proble­ma­tyka konfe­ren­cji dotyczyła stoso­wa­nia nowych mediów i narzę­dzi w komuni­ka­cji z użytkow­ni­kiem biblio­teki, współ­pracy biblio­te­ka­rzy i nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy w tym zakre­sie, unowo­cze­śnia­nia metod pracy biblio­teki oraz pozyski­wa­nia fundu­szy. Zapre­zen­to­wano biblio­teki jako centra wiedzy i eduka­cji, a także przed­sta­wiono problemy związane z kreowa­niem modelu biblio­teki jako organi­za­cji uczącej się.

W progra­mie konfe­ren­cji uwzględ­niono podsu­mo­wa­nie konkursu „Niech połączy nas książka. Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczy­cie­lowi” oraz wystą­pie­nia zapro­szo­nych gości:
Nowocze­sna biblio­teka akade­micka – dr Aldona Chlewicka – Mączyń­ska – Dyrek­tor Biblio­teki Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy
Crowd­so­ur­cing inter­ne­towy w działal­no­ści biblio­tek – dr hab. Małgo­rzata Kowal­ska – Insty­tut Infor­ma­cji Nauko­wej i Biblio­lo­gii Uniwer­sy­tetu Mikołaja Koper­nika w Toruniu
Biblio­teki w rzeczy­wi­sto­ści społecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych techno­lo­gii – dr Grzegorz Gmite­rek – Katedra Biblio­gra­fii i Dokumen­ta­cji Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­ma­cji i Biblio­lo­gii Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego
Moje biblio­te­kar­skie i niebi­blio­te­kar­skie pasje – Marcin Karnow­ski – Wojewódzka i Miejska Biblio­teka Publiczna w Bydgosz­czy – biblio­te­karz, anima­tor kultury, poeta, prozaik, perku­si­sta.
Reali­za­cja programu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach” – Ewa Bedełek – Kierow­nik Wydziału Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświa­to­wych w Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy.

W konfe­ren­cji uczest­ni­czyło blisko 100 biblio­te­ka­rzy i nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy. Ważnym punktem spotka­nia było wręcze­nie nagród uczniom, laure­atom konkursu „Niech połączy nas książka! Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczy­cie­lowi”.

Ewa Bedełek
Wydział Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświa­to­wych
Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy

 

Relacja Radia PiK

Zapro­sze­nie na konfe­ren­cję

Zapro­sze­nie na konfe­ren­cję

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy i Biblio­teka Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy zapra­szają biblio­te­ka­rzy i nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy do wzięcia udziału w konfe­ren­cji „BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ“, która odbędzie się 15 września 2017 r. w siedzi­bie Biblio­teki Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy.

PROGRAM KONFE­REN­CJI:

10.00–10.30 Rejestra­cja uczest­ni­ków
10.30–11.00 Nowocze­sna biblio­teka akade­micka – dr Aldona Chlewicka-Mączyń­ska – Dyrek­tor Biblio­teki Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy
11.00–11.40 Crowd­so­ur­cing inter­ne­towy w działal­no­ści biblio­tek – dr hab. Małgo­rzata Kowal­ska – Insty­tut Infor­ma­cji Nauko­wej i Biblio­lo­gii Uniwer­sy­tetu Mikołaja Koper­nika w Toruniu
11.40–12.20 Biblio­teki w rzeczy­wi­sto­ści społecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych techno­lo­gii – dr Grzegorz Gmite­rek – Katedra Biblio­gra­fii i Dokumen­ta­cji Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­ma­cji i Biblio­lo­gii Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego
12.20–12.40 Przerwa kawowa
12.40–13.20 Moje biblio­te­kar­skie i niebi­blio­te­kar­skie pasje – Marcin Karnow­ski – Wojewódzka i Miejska Biblio­teka Publiczna w Bydgosz­czy – biblio­te­karz, anima­tor kultury, poeta, prozaik, perku­si­sta
13.20–14.00 Reali­za­cja programu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach“ - Ewa Bedełek – Kierow­nik Wydziału Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświa­to­wych w Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy

Zapra­szamy do rejestra­cji.

Konfe­ren­cja dla biblio­te­ka­rzy

Konfe­ren­cja dla biblio­te­ka­rzy

Konfe­ren­cja metodyczna „Biblio­te­karz – Współ­praca – Cyber­prze­strzeń” odbyła się 26 kwiet­nia 2017 r. w Biblio­tece Miejskiej im. Jana Kaspro­wi­cza w Inowro­cła­wiu. Jej organi­za­to­rami były: dyrek­tor Biblio­teki Miejskiej w Inowro­cła­wiu, Dorota Drobnik-Stefań­ska oraz dyrek­tor Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgosz­czy, Ewa Prono­bis-Sosnow­ska.

Spotka­nie środo­wi­ska biblio­te­ka­rzy otworzyła dyrek­tor Biblio­teki w Inowro­cła­wiu, następ­nie Bartosz Wiśniew­ski przed­sta­wił ofertę kultu­ralną wspomnia­nej placówki. Kolej­nym punktem programu był temat „Sieci współ­pracy i samokształ­ce­nia – idea, tworze­nie i spotka­nia”, zapre­zen­to­wany przez Ewę Bedełek z Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy. Po kilku­mi­nu­to­wej przerwie prezen­ta­cję „Narzę­dzia inter­ne­towe w promo­cji czytel­nic­twa” przed­sta­wiła Beata Cieśliń­ska, repre­zen­tu­jąca Biblio­tekę w Bydgosz­czy. W dalszej części nastą­piło podsu­mo­wa­nie konfe­ren­cji metodycz­nej oraz jej zakoń­cze­nie przez panie dyrek­tor z obu insty­tu­cji.