Kamishi­bai – szkole­nie

Kamishi­bai – szkole­nie

9 listo­pada w naszej biblio­tece gości­li­śmy 18 nauczy­cieli z bydgo­skich przed­szkoli. Pedago­dzy uczest­ni­czyli w szkole­niu, dotyczą­cym wykorzy­sta­nia teatrzyku kamishi­bai, trady­cyj­nej japoń­skiej sztuki opowia­da­nia histo­rii za pomocą ilustra­cji wykona­nych na karto­no­wych planszach, w promo­cji czytel­nic­twa wśród dzieci. W czasie warsz­ta­tów zapre­zen­to­wano histo­rię kamishi­bai oraz możli­wo­ści twórczego wykorzy­sta­nia „magicz­nej skrzynki” w pracy z przed­szko­la­kami. Nauczy­ciele dowie­dzieli się jak zorga­ni­zo­wać seans kamishi­bai, jak wykorzy­stać narzę­dzie do opowia­da­nia, formu­ło­wa­nia wypowie­dzi. Szcze­gólną uwagę zwróci­li­śmy na rolę kart narra­cyj­nych oraz różnice między kamishi­bai a książką obraz­kową, a także możli­wo­ści tworze­nia własnych opowie­ści kamishi­bai.

Biblio­teka bez tajem­nic

Biblio­teka bez tajem­nic

W sobotę w naszej placówce na czytel­ni­ków i ich rodziny czekało wiele atrak­cji. Tego dnia szcze­gól­nie stara­li­śmy się, by biblio­teka nie kryła żadnych tajem­nic.

W Wypoży­czalni odwie­dza­jący nas oglądali wystawę „Książki dla trzech pokoleń“.

W Czytelni przygo­to­wa­li­śmy gry i zabawy językowe dla dzieci w wieku 3–9 lat, natomiast dorośli mogli się zapoznać z wyeks­po­no­waną litera­turą obcoję­zyczną: „Język obcy… Dlaczego nie? Why not? Warum nicht? Pourquoi pas? ¿Por qué No?“.

W ramach warsz­ta­tów z Teatrzy­kiem Kamishi­bai dzieci i dorośli czytali bajki: „Po drugiej stronie gór” Anny Onichi­mow­skiej, „Szuka­jąc Marudka” Kumiko Yamamoto oraz „ Rower Walen­tynki” Anne Brouil­lard i Christiana Ferrari.

Dużym zainte­re­so­wa­niem cieszyła się prezen­ta­cja „Ptaki znad Wisły“ Benedykta Graszka – pasjo­nata i znawcy ptaków oraz werni­saż wystawy „Kraj nad Wisłą w akwareli” Anny Krasz­kie­wicz, nauczy­ciela biblio­te­ka­rza z PBW.

Dodat­kowo każdy zainte­re­so­wany naszą ofertą mógł w tym dniu wypoży­czyć książki i inne materiały ponad limit regula­mi­nowy. Nie pobie­ra­li­śmy też kar za przetrzy­my­wane książki.
Na podobny Dzień Otwarty w Biblio­tece zapra­szamy za rok.