Ucznio­wie z Niepu­blicz­nej Szkoły Podsta­wo­wej nr 1

Ucznio­wie z Niepu­blicz­nej Szkoły Podsta­wo­wej nr 1

Piąto­kla­si­ści rozwią­zy­wali zagadki logiczne i matema­tyczne w Klubie Enigma. Nie wszyst­kim grupom udało się samodziel­nie uwolnić z escape roomu, ale zabawa podobała się uczest­ni­kom, a duch rywali­za­cji między grupami był bardzo widoczny. Ucznio­wie również rywali­zo­wali ze sobą w Akade­mii Gier Logicz­nych, gdzie trzeba było mocno gimna­sty­ko­wać umysł, aby wykazać przewagę nad innymi.  Na zajęciach eduka­cyj­nych o warto­ściach, jakimi trzeba kiero­wać się na co dzień, piąto­kla­si­ści żywo dysku­to­wali i bez skrępo­wa­nia wyrażali swoje poglądy.

Młodzież z Fordonu na zajęciach w biblio­tece

Młodzież z Fordonu na zajęciach w biblio­tece

Ucznio­wie klasy 7 ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 4 w Bydgosz­czy pozna­wali histo­rię książki od najdaw­niej­szych form aż po książki pop-up i elektro­niczne. W Akade­mii Gier Logicz­nych młodzież ćwiczyła pamięć, spostrze­gaw­czość i refleks grając w Brain­Box NaturaSerpen­tynę oraz kształ­ciła wyobraź­nię przestrzenną podczas zmagań w grze Digit. Kolejną atrak­cją dla uczniów był pobyt w biblio­tecz­nym escape roomie, gdzie ucznio­wie wykazy­wali się ogrom­nym zaanga­żo­wa­niem w odgady­wa­nie kolej­nych zagadek logicz­nych.

Zajęcia eduka­cyjne o Maria­nie Rejew­skim

Zajęcia eduka­cyjne o Maria­nie Rejew­skim

Grupa uczniów ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 57 w Bydgosz­czy przybyła do biblio­teki na zajęcia o Maria­nie Rejew­skim. Młodzież obejrzała stałą wystawę przed­sta­wia­jącą drogę słynnego bydgosz­cza­nina do złama­nia kodu Enigmy. Książki i komiksy o Maria­nie Rejew­skim pomogły uczniom w rozwią­za­niu krzyżó­wek o najwy­bit­niej­szym polskim krypto­logu. Wiedzę o szyfro­wa­niu młodzież wykorzy­stała w praktyce, gdyż przydała się ona w biblio­tecz­nym escape roomie, z którego można się wydostać po wykona­niu szeregu zadań.

Zakoń­cze­nie ferii w Klubie Enigma

Zakoń­cze­nie ferii w Klubie Enigma

Na ostatni dzień ferii młodzież i rodzice z dziećmi zapla­no­wali wizytę w biblio­tecz­nym escape roomie. Okazuje się, że nawet w dni wolne od nauki warto wybrać aktyw­ność umysłową i dobrze się przy tym bawić.

Klasa sportowa na zajęciach w biblio­tece

Klasa sportowa na zajęciach w biblio­tece

Między trenin­gami sporto­wymi ucznio­wie ze Szkoły nr 31 przy ul. Karło­wi­cza w Bydgosz­czy kształ­cili umiejęt­no­ści umysłowe na zajęciach w Akade­mii Gier Logicz­nych oraz wytężali szare komórki w escape roomie. Logiczne myśle­nie przydaje się zawsze i wszędzie, więc trzy godziny spędzone w biblio­tece na pewno nie były czasem straco­nym.

 

Ucznio­wie ze Szkoły im. Ireny Sendle­ro­wej

Ucznio­wie ze Szkoły im. Ireny Sendle­ro­wej

Kolejna bydgo­ska placówka – Szkoła Podsta­wowa nr 58 im. Ireny Sendle­ro­wej – skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki. Ucznio­wie brali udział w zajęciach o warto­ściach „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych“. Później łamali sobie głowy na zajęciach w Akade­mii Gier Logicz­nych i rozwią­zy­wali zagadki w escape roomie.

Ucznio­wie z Zespołu Szkół <span class="caps">CKR</span> w biblio­tece

Ucznio­wie z Zespołu Szkół CKR w biblio­tece

Klasa I z Zespołu Szkół Centrum Kształ­ce­nia Rolni­czego w Bydgosz­czy skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki. Ucznio­wie pozna­wali sposoby bezpiecz­nego i pożytecz­nego porusza­nia się po Inter­ne­cie. Kolejna godzina przezna­czona była na zajęcia z cyklu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach“, a temat brzmiał „Pokonamy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga przetrwać“. Kolejną godzinę młodzież spędziła w escape roomie, gdzie musiała wykazać się umiejęt­no­ścią współ­pracy w grupie, sprytem i logicz­nym myśle­niem.

Klub Enigma działa nadal…

Klub Enigma działa nadal…

Do dziś escape room „Klub Enigma“ odwie­dziło ponad 700 uczniów z 19 szkół bydgo­skich i okolic: Mroczy, Kotomie­rza, Łabiszyna i Szubina. Projekt wymyślony przez pracow­ni­ków biblio­teki i zreali­zo­wany wspól­nie z Kujaw­sko-Pomor­skim Centrum Dziedzic­twa Oświaty miał trwać 4 miesiące. Ze względu na duże zainte­re­so­wa­nie nauczy­cieli i uczniów został on włączony do stałej oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki.
Ucznio­wie zamknięci w escape roomie współ­pra­cu­jąc ze sobą wykazują się kreatyw­no­ścią, logicz­nym i anali­tycz­nym myśle­niem, sprytem oraz spostrze­gaw­czo­ścią. Nauczy­ciele docenili pomysł, który, ich zdaniem, świet­nie motywuje młodzież do wysiłku intelek­tu­al­nego i pracy w zespole.
Zainte­re­so­wani mogą rejestro­wać grupy telefo­nicz­nie: 52–341-19–84 wew.15.
Zapra­szamy!

Wczoraj swoje umiejęt­no­ści testo­wali ucznio­wie klasy wojsko­wej z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Szubi­nie. Ćwiczyli też pamięć, anali­tyczne myśle­nie, poprawne kojarze­nie faktów na zajęciach w Akade­mii Gier Logicz­nych, które prowa­dzi nauczy­ciel biblio­te­karz, z wykształ­ce­nia matema­tyk – Ewa Bielska.

Na zajęciach w biblio­tece…

Na zajęciach w biblio­tece…

Uczen­nice z Zespołu Szkół Handlo­wych w Bydgosz­czy uczest­ni­czyły w zajęciach eduka­cyj­nych, na których pozna­wały dzieje książki, od jej najdaw­niej­szych form aż po ibuki. Dziew­czyny zmagały się też z zagad­kami logiczno-matema­tycz­nymi w biblio­tecz­nym escape roomie – Klubie Enigma.

Biblio­teka tętniąca życiem

Biblio­teka tętniąca życiem

Pełni energii ucznio­wie z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Szubi­nie odwie­dzili biblio­tekę, aby uczest­ni­czyć w zajęciach w grupach. Wykazali się dużą aktyw­no­ścią na lekcji o bezpiecz­nym korzy­sta­niu z Inter­netu, a później żywo dysku­to­wali o warto­ściach, jakimi ludzie kierują się w życiu. Uczniom bardzo spodo­bała się rywali­za­cja między grupami w escape roomie. Było dużo emocji i ucznio­wie wyszli z biblio­teki bardzo zadowo­leni.

Ucznio­wie z 64-ki

Ucznio­wie z 64-ki

Ucznio­wie klasy 6 c ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 64 w Bydgosz­czy uczest­ni­czyli w zajęciach przygo­to­wa­nych przez nauczy­cieli PBW: „Bezpie­czeń­stwo w sieci“, „Grywa­li­za­cja“ oraz „Escape room – pokój zagadek“. Był to pożytecz­nie spędzony czas poza murami szkoły, łączący naukę z zabawą.

Rekord w Klubie Enigma

Rekord w Klubie Enigma

Biblio­tekę odwie­dziła 7 klasa ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 w Bydgosz­czy. Zajęcia z uczniami odbywały się w trzech grupach. W jednej z nich znala­zły się cztery osoby, które wykazały się dużą spraw­no­ścią intelek­tu­alną i manualną. Dziew­częta i chłopcy świet­nie kojarzyli fakty, współ­pra­co­wali ze sobą dosko­nale, a logiczne zagadki okazały się dla nich na tyle łatwe, że zdołali się uwolnić z escape roomu w rekor­do­wym czasie 35 minut. Pozosta­łym grupom nie poszło już tak dobrze. Za to wszyscy mogli się też spraw­dzić na zajęciach kształ­tu­ją­cych kompe­ten­cje matema­tyczne, w których wykorzy­sty­wane były różne gry ćwiczące pamięć, spostrze­gaw­czość, wyobraź­nię przestrzenną i spraw­ność licze­nia.
Ucznio­wie mieli również okazję poznać histo­rię książki, jej różne formy, od tych staro­żyt­nych do najnow­szych – elektro­nicz­nych. Kolejna godzina minęła na rozmo­wie o warto­ściach i ich znacze­niu w życiu każdego człowieka.

Zajęcia w biblio­tece

Zajęcia w biblio­tece

Kolejna klasa ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 w Bydgosz­czy skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych, prowa­dzo­nych przez nauczy­cieli Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy. Ucznio­wie kształ­to­wali spostrze­gaw­czość, pamięć, logiczne myśle­nie na zajęciach pt. Grywa­li­za­cja.
Kolejna godzina minęła dzieciom na pozna­wa­niu podsta­wo­wych warto­ści moral­nych, które są źródłem norm społecz­nych. Warto­ści te wskazują, jak powinni postę­po­wać ludzie, aby żyć w stabil­nym i dobrze funkcjo­nu­ją­cym społe­czeń­stwie.
Energia rozpie­rała uczniów w Klubie Enigma – escape roomie, z którego chcieli się jak najszyb­ciej uwolnić. Rywali­za­cja wzmac­nia motywa­cję, więc ucznio­wie mocowali się ochoczo z zagad­kami logicz­nymi, aby pokonać pozostałe grupy.

Ucznio­wie z Łabiszyna

Ucznio­wie z Łabiszyna

Szósto­kla­si­ści z Zespołu Szkół w Łabiszy­nie przyje­chali do biblio­teki, aby wziąć udział w 4-godzin­nych zajęciach w grupach. Kształ­cili kompe­ten­cje matema­tyczne, dysku­to­wali o znacze­niu warto­ści w życiu człowieka, obejrzeli wystawę dziad­ków do orzechów i książek o nich, a także rywali­zo­wali, która grupa pierw­sza uwolni się z escape roomu.