Egzamin ósmo­kla­sisty

Egzamin ósmo­kla­sisty

10.01.2018 r. w biblio­tece odbyły się warsz­taty dla nauczy­cieli szkół pod­sta­wo­wych „Egzamin Ósmo­kla­sisty“ z języka angiel­skiego i języka nie­miec­kiego, zor­ga­ni­zo­wane przez nauczy­cieli kon­sul­tantów z KPCEN w Byd­goszczy. Uczest­nicy warsz­tatów zapo­znali się z zało­że­niami egza­minu, przy­kła­dowym arku­szem egza­mi­na­cyjnym oraz zasa­dami oce­niania. Nauczy­cielom przed­sta­wiono ofertę zbiorów angielsko- i nie­miec­ko­ję­zycz­nych dostęp­nymi w biblio­tece.
Alina Mel­nicka-Zygmunt i Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz