Egzamin ósmokla­si­sty

Egzamin ósmokla­si­sty

10.01.2018 r. w biblio­tece odbyły się warsz­taty dla nauczy­cieli szkół podsta­wo­wych „Egzamin Ósmokla­si­sty“ z języka angiel­skiego i języka niemiec­kiego, zorga­ni­zo­wane przez nauczy­cieli konsul­tan­tów z KPCEN w Bydgosz­czy. Uczest­nicy warsz­ta­tów zapoznali się z założe­niami egzaminu, przykła­do­wym arkuszem egzami­na­cyj­nym oraz zasadami ocenia­nia. Nauczy­cie­lom przed­sta­wiono ofertę zbiorów angiel­sko- i niemiec­ko­ję­zycz­nych dostęp­nymi w biblio­tece.
Alina Melnicka-Zygmunt i Katarzyna Krukow­ska-Cyrano­wicz