Finał etapu powia­to­wego Wielkiej Ligi Czytel­ników

Finał etapu powia­to­wego Wielkiej Ligi Czytel­ników

Dziś odbył się w progach naszej Biblio­teki finał etapu powia­to­wego Wielkiej Ligi Czytel­ników. Konkurs przezna­czony dla uczniów szkół podsta­wo­wych polega na grupowej pracy nad rozwią­za­niem testu. Zadanie jest niełatwe – uczest­nicy muszą odpowie­dzieć na 130 pytań związa­nych z treścią książki wybranej przez liderów stowa­rzy­szenia „Wielka Liga“. W tym roku czytel­nicy z klas I-IV wykazy­wali się znajo­mo­ścią „Niezwy­kłych przygód dziesięciu skarpetek“ Justyny Bednarek, a uczniom starszych klas przypadł w udziale „Pan Samocho­dzik i Niesa­mo­wity Dwór“. W zmaga­niach wzięło udział osiem trzyoso­bo­wych grup uczniów ze szkół z terenu powiatu bydgo­skiego. Do etapu wojewódz­kiego, który rozegra się również w naszych progach 28 marca br., zakwa­li­fi­kuje się tylko jedna drużyna.

Anna Krasz­kie­wicz

Festiwal Galla Anonima w biblio­tece

Festiwal Galla Anonima w biblio­tece

W Biblio­tece miało miejsce wydarzenie zorga­ni­zo­wane w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepod­le­głości poświę­cone wydaniu reprintu pierw­szej polskiej kroniki. Uczest­nicy spotkania mieli okazję przypo­mnieć sobie wiado­mości zdobyte w czasach szkol­nych na temat Galla Anonima oraz samej Kroniki polskiej, która jest pierw­szym spisanym dziełem mówiącym o historii Polski.

Kronika Galla Anonima w przekła­dzie Zygmunta Komar­nic­kiego wydana jest z niezwykłą staran­no­ścią, z zacho­wa­niem wszel­kich elementów średnio­wiecz­nych ksiąg użytko­wych, oprawiona w deski ze 100-letniego drewna, szyta ręcznie, z półki­lo­gra­mowym medalem z czystego srebra. W druku użyto czcionki karoliń­skiej. Jest to cieka­wostka dla miłośników książek i pasjo­natów historii.

Spotkanie karna­wa­łowe

Spotkanie karna­wa­łowe

W Czytelni odbyło się spotkanie z cyklu „Głośne czytanie“ dla osób zrzeszo­nych w Polskim Związku Niewi­do­mych. Koleżanka Mariola zapoznała zapro­szo­nych gości z obycza­jami karna­wa­ło­wymi w dawnej Polsce począwszy od noworocz­nych, poprzez bale maskowe, rauty, kuligi, a skończywszy na tłusto­czwart­ko­wych i ostat­kach. Zapre­zen­to­wała bogatą kolekcję książek i albumów ze zbiorów Biblio­teki, które opisują staro­pol­skie zwyczaje. Biblio­te­karze przeczy­tali najcie­kawsze fragmenty, a także przybli­żyli historię karna­wału w Wenecji i Rio de Janeiro. Na zakoń­czenie spotkania nasi goście chętnie wspomi­nali swoje bale karna­wa­łowe.

Alina Melnicka-Zygmunt 

Spotkanie walen­tyn­kowo-karna­wa­łowe w Czytelni

Spotkanie walen­tyn­kowo-karna­wa­łowe w Czytelni

W dniu św. Walen­tego w Czytelni odbyło się spotkanie karna­wa­łowo-walen­tyn­kowe dla podopiecz­nych Fundacji Visus Supremus. Biblio­te­karze przed­sta­wili cieka­wostki o patronie zakocha­nych oraz opowie­dzieli o karna­wale w Polsce i na świecie. Koleżanka Mariola zapoznała zapro­szo­nych gości z obycza­jami karna­wa­ło­wymi w dawnej Polsce począwszy od noworocz­nych, poprzez bale maskowe, rauty, kuligi, a skończywszy na tłusto­czwart­ko­wych i ostat­kach. Zapre­zen­to­wała bogatą kolekcję książek i albumów ze zbiorów Biblio­teki, które opisują staro­pol­skie zwyczaje. Biblio­te­karze przeczy­tali najcie­kawsze fragmenty, a także przybli­żyli historię karna­wału w Wenecji i Rio de Janeiro. Goście brali również udział w przygo­to­wa­nych dla nich konkur­sach oraz wspólnej zabawie.

Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz

Zimowe opowieści w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Zimowe opowieści w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Od 9 do 11 stycznia 2018 r. w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbywały się zajęcia eduka­cyjne zatytu­ło­wane „Zimowe opowieści”. Uczest­ni­czyli w nich uczniowie klas I-III ze Szkoły Podsta­wowej nr 56 i 31 w Bydgoszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola Mungo oraz Przed­szkola nr 33. Rozpo­czę­liśmy krótką pogadanką na temat trwają­cego karna­wału, zimy jako pory roku, jej zalet i wad oraz różnych form zimowej aktyw­ności sportowej. Omówi­liśmy również najcie­kawsze przykłady z litera­tury polskiej i obcej porusza­jące tematykę zimową.

Podobnie jak na każdych zajęciach w Akademii głównym elementem było głośne czytanie bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Tematem obecnego spotkania była zima, więc wybrane przez nas tytuły nawią­zy­wały do tej pory roku. Czyta­łyśmy książki „Śnieżny poranek Muminka”, „Zimowy dzień” Christiny Butler, „O żyrafach, które chciały zobaczyć śnieg” Anny Onichi­mow­skiej oraz „W zimowym lesie” Marca Limoni.

W dalszej części zajęć dzieci wykony­wały minipla­katy o tematyce zimowej. Na zakoń­czenie zwiedzi­liśmy wystawkę książek związa­nych z karna­wałem zorga­ni­zo­waną w Czytelni. Kolejne spotkania z najmłod­szymi już w lutym.

Grażyna Ruta-Balińska

Głośne czytanie dla seniorów

Głośne czytanie dla seniorów

W Czytelni Głównej odbyło się spotkanie dla seniorów, podczas którego prezen­to­wane były nowości książ­kowe i audio­booki z Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa. Biblio­te­karze przeczy­tali głośno wybrane fragmenty poleca­nych książek, aby zachęcić zebra­nych gości do lektury. Tematyka prezen­to­wa­nych nowości była różno­rodna, więc każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nasze spotkanie było również inspi­racją przed­świą­teczną i pomysłem na udany prezent. Do czytania zachę­cali: Małgo­rzata Tyczyńska, Małgo­rzata Janiszewska, Marek Michalak, Mariola Burak i Alina Melnicka-Zygmunt.

Mikołajki w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Mikołajki w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Mikołajki oraz zbliża­jące się święta Bożego Narodzenia były okazją do spotkania się z najmłod­szymi w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek. Od 4 do 6 grudnia 2018 r. odwie­dzili nas uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej nr 31 i nr 56 w Bydgoszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola św. Jadwigi w Bydgoszczy.

Zajęcia pod hasłem „Świąteczne opowieści” rozpo­częły się krótką pogadanką na temat tradycji i zwyczajów bożona­ro­dze­nio­wych. W dalszej części czyta­łyśmy dzieciom fragmenty nowej książki Agnieszki Stelma­szyk „Niezwykłe święta Kornelii” oraz książkę „Święty Mikołaj” Mauri Kunnas. Po głośnym czytaniu dzieci miały okazję obejrzeć wystawkę książek, bajek i opowiadań nawią­zu­ją­cych do tematyki świątecznej. Następnie zapro­po­no­wa­łyśmy dzieciom krótki film eduka­cyjny „Wigilijny stół”. Ostatnim elementem było wykony­wanie zakładek do książek w kształcie Mikołaja oraz kartki świątecznej. Na zakoń­czenie dzieci obejrzały wystawę świąteczną zorga­ni­zo­waną w Czytelni PBW.

Życzymy wszystkim dzieciom radosnych i szczę­śli­wych Świąt i do zobaczenia w przyszłym roku na kolej­nych zajęciach w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek.

Grażyna Ruta-Balińska

Konkurs Pięknego Czytania

Konkurs Pięknego Czytania

W auli I Liceum Ogólno­kształ­cą­cego im. Stani­sława Wyspiań­skiego w Szubinie odbył się międzysz­kolny Konkurs Pięknego Czytania zorga­ni­zo­wany przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Konkurs promował nowe zbiory biblio­teki zakupione z Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

W rywali­zacji uczest­ni­czyło 35 uczniów ze szkół gminy Szubin i Kcynia podzie­lo­nych na trzy kategorie wiekowe: klasy I-III, IV-VII oraz klasy gimna­zjalne. Jury w składzie: Beata Kaźmier­czak (LO w Szubinie), Sylwia Bałuk (ZSP w Szubinie) i Agnieszka Gąsio­rowska (PBW w Bydgoszczy) oceniało płynność i bezbłęd­ność czytania, wyrazi­stość, dykcję i środki artystycz­nego wyrazu. Przyznano 3 nagrody główne oraz wyróż­nienia w każdej kategorii wiekowej:
Klasy I- III
I miejsce – Alan Hak (SP w Mycie­lewie) – fragment tekstu z książki “Basia i tablet” Zofii Stanec­kiej
II miejsce – Adrianna Wolna (SP w Króli­kowie) – fragment tekstu z książki “Wielka księga uczuć” Grzegorza Kasdepke
III miejsce – Mikołaj Sułkowski (SP w Króli­kowie) – fragment tekstu z książki “Wielka księga uczuć” Grzegorza Kasdepke
Wyróż­nienia: Maria Cichońska (SP w Króli­kowie) – fragment z książki “Nela mała repor­terka” oraz Szymon Klimek (SP w Rynarzewie) – fragment tekstu z książki “Basia i tablet” Zofii Stanec­kiej
Klasy IV-VIII
I miejsce – Zuzanna Urbaniak (SP w Dziewie­rzewie) – fragment tekstu z książki “Ciotka Zgryzotka” Małgo­rzaty Musie­ro­wicz
II miejsce – Estera Kijewska (SP w Króli­kowie) – fragment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
III miejsce – Martyna Wilczyńska (SP w Dziewie­rzewie) – fragment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
Wyróż­nienia: Piotr Wekwerth (SP w Dziewie­rzewie) – fragment tekstu z książki “Jasne dni, ciemne dni” Katarzyny Ryrych oraz Jagoda Kątnik (SP w Dziewie­rzewie) – fragment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
Gimna­zjum
I miejsce – Marika Piecuch (Gimna­zjum przy SP nr 1 w Szubinie)- fragment tekstu z książki “Mirabelka” Cezarego Harasi­mo­wicza
II miejsce – Zuzanna Trzebia­towska (Gimna­zjum przy SP w Mycie­lewie) – fragment tekstu z książki “Czacha się buntuje” Joanny Jagiełło
III miejsce – Sandra Stupek (Gimna­zjum przy SP w Mycie­lewie) – fragment tekstu z książki “Tajem­nica klejnotu Nefer­titi” Agnieszki Stelma­szyk

Serdeczne podzię­ko­wania dla wszyst­kich nauczy­cieli przygo­to­wu­ją­cych uczniów do Konkursu Pięknego Czytania oraz dyrektor Liceum Ogólno­kształ­cą­cego w Szubinie – Elżbiety Kłosow­skiej-Hilscher za udostęp­nienie auli oraz pomoc organi­za­cyjną. Nagro­dzonym uczniom serdecznie gratu­lu­jemy!

Joanna Guzińska, Agnieszka Gąsio­rowska

Święto Pluszo­wego Misia w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Święto Pluszo­wego Misia w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Na całym świecie 25 listo­pada obcho­dzimy Światowy Dzień Pluszo­wego Misia ustano­wiony w 2002 roku w setną rocznicę wypro­du­ko­wania pierw­szej takiej zabawki. Pluszowe misie towarzyszą nam już od 116 lat i mają wielu sympa­tyków na całym świecie, zarówno wśród najmłod­szych, jak i dorosłych.

Z tej okazji w listo­pa­dzie gości­liśmy w naszej Akademii ponad 120 dzieci z bydgo­skich przed­szkoli i szkół na zajęciach zatytu­ło­wa­nych „Misie w litera­turze”. To wyjąt­kowe święto jest świetną okazją do poznania i przypo­mnienia różnych znanych misiów, i tych książ­ko­wych i filmo­wych, polskich i zagra­nicz­nych, sławnych i mniej znanych. Także tych starszych, którymi zachwy­cali się nasi dziad­kowie, rodzice, jak i tych najbar­dziej współ­cze­snych, bliskich sercom dzieci. Podobnie jak na każdych zajęciach w Akademii nie zabrakło najważ­niej­szego elementu, czyli głośnego czytania bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – tym razem zapro­po­no­wa­liśmy fragmenty „Przygód Misia Uszatka” Czesława Janczar­skiego, „Kubusia Puchatka” A.A. Milne’a oraz „Misia Paddington” Michaela Bonda. Następnie dzieci wykony­wały wspólny plakat lub laurki dla swoich misiów. Każdy uczestnik na zakoń­czenie otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska

Wycho­wanie jako sztuka przetrwania

Wycho­wanie jako sztuka przetrwania

W ramach konfe­rencji „Wycho­wanie jako sztuka przetrwania” zorga­ni­zo­wanej przez Kujawsko-Pomor­skiego Kuratora Oświaty przygo­to­wano wystawę książek zakupio­nych z Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa oraz książek związa­nych tematycznie z profilem spotkania. Konfe­rencja odbyła się 16 listo­pada 2018 r., a dotyczyła wycho­wania przez czytanie, nauczania wartości, dzieciń­stwa jako funda­mentu życia oraz wycho­wania chłopców. Prele­gent­kami były panie: Irena Koźmińska oraz Elżbieta Olszewska z Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Wystawa oraz materiały promo­cyjne dotyczące Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana
Rejew­skiego w Bydgoszczy cieszyły się bardzo dużym zainte­re­so­wa­niem.

Agnieszka F. Handzel
Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych PBW w Bydgoszczy



Uroczy­stość wręczenia nagród w konkursie „Czytam i maluję z Nelą”

Uroczy­stość wręczenia nagród w konkursie „Czytam i maluję z Nelą”

W Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy 15 listo­pada br. odbyła się uroczy­stość rozdania nagród i wręczenia dyplomów dla zwycięzców i wyróż­nio­nych w Czytel­ni­czym Konkursie Plastycznym „Czytam i maluję z Nelą” dla uczniów klas I-III szkół podsta­wo­wych. Organi­za­torem konkursu była Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy, a honorowy patronat nad konkursem objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik. Biblio­teka otrzy­mała środki z Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa, które umożli­wiły zakupienie bogatej kolekcji książek dla dzieci i młodzieży. Zbiory wzboga­ciły się między innymi o cykl książek „Nela – mała repor­terka”. Konkurs był jedną z form promocji tego księgo­zbioru.

Na konkurs wpłynęło 77 prac plastycz­nych z 10 placówek oświa­to­wych. Uczniowie wykazali się dużą pomysło­wo­ścią, wyobraźnią i staran­no­ścią. Przyznano trzy równo­rzędne pierwsze miejsca, miejsce drugie, miejsce trzecie oraz jedena­ście wyróż­nień. Nagrody i wyróż­nienia dla dzieci oraz podzię­ko­wania dla nauczy­cieli wręczała dyrektor PBW Ewa Pronobis-Sosnowska oraz człon­kowie Komisji Konkur­sowej – prof. Ryszard Nowicki z Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego i Justyna Freli­chowska – nauczy­ciel biblio­te­karz z PBW. Gościem specjalnym uroczy­stości była Monika Rzońca – nauczy­ciel biblio­te­karz ze Szkoły Podsta­wowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach, która jest pasjo­natką podróży i od wielu lat zwiedza różne zakątki świata. Pani Monika zapre­zen­to­wała wspaniałe zdjęcia i bardzo ciekawie opowie­działa o swoich przygo­dach. Wszyscy byli pod dużym wraże­niem fotografii i wspomnień pani Moniki, które z pewno­ścią zachęcą dzieci do rozwi­jania swoich pasji i zainte­re­sowań.

Wszystkim uczest­nikom dzięku­jemy za udział, a laure­atom serdecznie gratu­lu­jemy.

Izabela Kamasz
Grażyna Ruta-Balińska

Barwy i symbole narodowe w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Barwy i symbole narodowe w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepod­le­głości była okazją do zorga­ni­zo­wania w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zajęć eduka­cyj­nych o tematyce patrio­tycznej. Od 5 do 7 listo­pada br. spotka­liśmy się z uczniami Szkoły Podsta­wowej nr 56 w Bydgoszczy, Szkoły Podsta­wowej w Cielu, Szkoły Podsta­wowej nr 15 w Bydgoszczy oraz przed­szko­la­kami z Przed­szkola nr 16 w Bydgoszczy na zajęciach zatytu­ło­wa­nych „Znam barwy i symbole narodowe”. Celem było kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości narodowej, rozwi­janie u uczniów zainte­re­sowań symbo­lami narodo­wymi, kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych oraz rozbu­dzanie zainte­re­sowań czytel­ni­czych.

Zajęcia rozpo­częły się krótką pogadanką połączoną z projekcją filmu na temat głównych symboli Rzeczy­po­spo­litej Polskiej: biało-czerwonej flagi, godła państwo­wego oraz hymnu polskiego, czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Następnie uczest­nicy zaśpie­wali hymn we wcześniej omówionej postawie. Podkre­śli­liśmy jak ważne jest szano­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie prawi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od najmłod­szych lat.

Oczywi­ście obowiąz­kowym elementem było głośne czytanie. Nawią­zując do tematyki zajęć wykorzy­sta­liśmy kilka publi­kacji, m.in.: Alfabet niepod­le­głości Anny Skowroń­skiej, Komen­dant wolnej Polski Wojciecha Widłaka, legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotom­skiej Legendy polskie.

Ważnym punktem zajęć było wykony­wanie kokardy narodowej zwanej kotylionem w biało-czerwo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wykazując się przy tym ogromnym zaanga­żo­wa­niem i entuzja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upominek.

tekst i fot.: Grażyna Ruta-Balińska

grafika: blizej​przedsz​kola​.pl

Wanda Chotomska i jej twórczość

Wanda Chotomska i jej twórczość

W Dziecięcej Akademii Czytania Bajek gości­liśmy dzieci z bydgo­skich szkół i przed­szkoli na zajęciach poświę­co­nych twórczości Wandy Chotom­skiej – jednej z najbar­dziej znanych autorek litera­tury dziecięcej. W trakcie krótkiej prezen­tacji przybli­ży­liśmy dzieciom postać Wandy Chotom­skiej, jej twórczość literacką oraz ideę kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważ­niejszą częścią zajęć było czytanie utworów autorki. Wybra­liśmy fragmenty książki „Pięciop­siaczki” oraz wiersze z tomu „Wanda Chotomska dzieciom”. W dalszej części uczniowie, pracując w grupach, wykony­wali plakaty ilustru­jące przeczy­tane utwory, a przed­szko­laki koloro­wały pięciop­siaczki. Zajęciom towarzy­szyła wystawa książek autorki oraz jej biografie, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Kolejne spotkania w ramach Akademii odbędą się w listo­pa­dzie.

Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki na każdą okazję

Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki na każdą okazję

Rozpo­czę­liśmy VIII edycję Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zatytu­ło­waną „Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki na każdą okazję”. Inaugu­ra­cyjne spotkania zatytu­ło­wane „Pozna­jemy biblio­tekę i zawód biblio­te­karza“ odbyły się 25 i 27 września br. Uczest­ni­czyli w nich uczniowie drugich klas Szkoły Podsta­wowej nr 31, dzieci z Przed­szkola nr 33 oraz Przed­szkola Niepu­blicz­nego św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy.

W trakcie spotkań dzieci miały okazję m.in. poznać pracę biblio­te­karza, dowie­dzieć się czym jest książka i jakie są jej rodzaje, co to jest biblio­teka i jaką pełni rolę. Podkre­śla­liśmy ważną rolę głośnego czytania oraz przybli­ża­liśmy najmłod­szym idee kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom.

Najważ­niej­szym elementem zajęć było głośne czytanie utworów związa­nych z książką i biblio­teką. Wybrane przez nas tytuły to „Tajem­nica biblio­teki” z serii Biuro Detek­ty­wi­styczne Lassego i Mai oraz dwie części przygód Franklina „Franklin czyta kolegom” oraz „Franklin i książka z biblio­teki”.

Najcie­kaw­szym punktem programu była wycieczka po biblio­tece: dzieci zwiedziły Wydział Infor­macji, Wypoży­czalnię, Czytelnię i magazyny książek. W każdym z tych miejsc pracu­jący tam biblio­te­karze opowia­dali najmłod­szym o swojej pracy. Zajęciom towarzy­szyła wystawa książek dziecię­cych ze zbiorów PBW, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Kolejne spotkania w ramach Akademii odbędą się w paździer­niku.