Twórczość Wandy Chotom­skiej

Twórczość Wandy Chotom­skiej

W dniach 25–27 paździer­nika br. gości­li­śmy w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek dzieci z bydgo­skich placó­wek: Szkoły Podsta­wo­wej nr 31, Szkoły Podsta­wo­wej nr 56 oraz Przed­szkola nr 59. Najmłodsi wzięli udział w spotka­niach poświę­co­nych twórczo­ści Wandy Chotom­skiej, która jest jedną z najwy­bit­niej­szych autorek litera­tury dziecię­cej. W trakcie krótkiej prezen­ta­cji uczest­nicy poznali postać Wandy Chotom­skiej, jej twórczość literacką oraz ideę kampa­nii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważ­niej­szą częścią zajęć było czyta­nie utworów autorki. Wybra­li­śmy fragmenty książki „Pięciop­siaczki” oraz wiersze z tomu „Wanda Chotom­ska dzieciom”. W dalszej części ucznio­wie, pracu­jąc w grupach, wykony­wali plakaty ilustru­jące przeczy­tane utwory, a przed­szko­laki koloro­wały pięciop­siaczki. Zajęciom towarzy­szyła wystawa książek autorki oraz jej biogra­fie, a na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał drobny upomi­nek.
Kolejne spotka­nia w ramach Akade­mii odbędą się w listo­pa­dzie.

Przed­szko­laki w Akade­mii

Przed­szko­laki w Akade­mii

Kolejne zajęcia zorga­ni­zo­wane w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek odbyły się 6, 10 i 12 paździer­nika br. Poświę­cone były twórczo­ści Jana Brzechwy. W zajęciach wzięły udział dzieci cztero- i pięcio­let­nie z Przed­szkola nr 16 oraz Przed­szkola Mungo. Zajęcia obejmo­wały krótką pogadankę na temat dorobku literac­kiego Jana Brzechwy, w szcze­gól­no­ści wierszy dla dzieci, rozmowę na temat warto­ści i roli głośnego czyta­nia oraz idei kampa­nii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważ­niej­szym elemen­tem było głośne czyta­nie – na tę okazję zostały wybrane najbar­dziej znane wierszyki, takie jak: „Kwoka”, „Grzyby”, „Samochwała”, Kaczka dziwaczka”, „Sum” i inne. W dalszej części spotka­nia dzieci wykony­wały ilustra­cje do wiersza „Kaczka dziwaczka”. Zajęciom towarzy­szyła wystawka książek autora, a na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał drobny upomi­nek.

Głośne czyta­nie

Głośne czyta­nie

Ogólno­pol­ski Dzień Głośnego Czyta­nia obcho­dzony jest 29 września. Inicja­tywa promo­cji czytel­nic­twa w tym dniu została ogłoszona przez Polską Izbę Książki w 2001 roku.
Z tej okazji gości­li­śmy w Czytelni Biblio­teki osoby niewi­dome i słabo­wi­dzące zrzeszone w Polskim Związku Niewi­do­mych.
Pracow­nicy Biblio­teki czytali wybrane fragmenty książek, które miały swoje odpowied­niki w postaci audio­bo­oków.
Zapre­zen­to­wano m.in. Szmarag­dową tablicę Carla Montero, Paragraf 22 Josepha Hellera, Moją wielką grecką przygodę Johna Mole’a, Botanikę duszy Eliza­beth Gilbert oraz Włoskie buty Henninga Mankella.
W miłej atmos­fe­rze przy kawie i ciastku nasi goście wysłu­chali fragmen­tów książek. Mamy nadzieję, że goście zostali zachę­ceni do sięgnię­cia po książki mówione i skorzy­stają z bogatych zbiorów Biblio­teki.

Inaugu­ra­cja 7. edycji zajęć

Inaugu­ra­cja 7. edycji zajęć

Rozpo­czę­li­śmy siódmą edycję Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek zatytu­ło­waną „Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki znane i nieznane”.
Inaugu­ra­cyjne spotka­nia, które poświę­cone były twórczo­ści Jana Brzechwy ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem „Akade­mii pana Kleksa” odbyły się 26 i 27 września br. Uczest­ni­czyli w nich ucznio­wie klas I i II Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 w Bydgosz­czy.
Zajęcia obejmo­wały prezen­ta­cję dotyczącą postaci i dorobku literac­kiego Jana Brzechwy, pogadankę na temat warto­ści i roli głośnego czyta­nia oraz idei kampa­nii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważ­niej­szym elemen­tem było głośne czyta­nie fragmen­tów „Akade­mii pana Kleksa”. W dalszej części zajęć dzieci miały okazję poznać przed­mioty nauczane w Akade­mii pana Kleksa: klekso­gra­fię i przędze­nie liter i samodziel­nie wykonać inicjał swojego imienia z muliny oraz spróbo­wać pisania piórem i atramen­tem. Zajęciom towarzy­szyła wystawa książek autora, a na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał drobny upomi­nek.
Kolejne spotka­nia w ramach Akade­mii odbędą się w paździer­niku.

Wakacje z ciekawą książką

Wakacje z ciekawą książką

Zakoń­czy­li­śmy kolejną, szóstą już edycję Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek. W sześciu ostat­nich przed wakacjami spotka­niach zatytu­ło­wa­nych „Udane wakacje z ciekawą książką” wzięli udział ucznio­wie klas I-III ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 56, 31 oraz 26 w Bydgosz­czy.
Po krótkim wprowa­dze­niu na temat książki, biblio­teki i roli czyta­nia, wybra­li­śmy się na wycieczkę po naszej insty­tu­cji. Zwiedzi­li­śmy Wypoży­czal­nię, Czytel­nię oraz magazyny. W każdym z tych miejsc dzieci mogły posłu­chać o pracy biblio­te­ka­rza na danym stano­wi­sku oraz miały okazję, aby zadać kilka pytań.
Po wycieczce odbyło się głośne czyta­nie – tym razem nowa publi­ka­cja bydgo­skiej pisarki Agnieszki Stelma­szyk „Zbawcy książek”. Nasza Biblio­teka włączyła się tym samym w ogólno­pol­ską akcję Cała Polska Czyta Dzieciom. Po czyta­niu dzieci projek­to­wały okładkę książki, którą planują przeczy­tać w wakacje. Mamy nadzieję, że te plany się powiodą. Na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał upominki z Funda­cji ABC XXI.
Życzymy dzieciom i ich nauczy­cie­lom udanych wakacji i zapra­szamy od września na kolejną edycję.

Biblio­te­kar­ska pasja

Biblio­te­kar­ska pasja

Mariola Burak i Grażyna Jasiek – nauczy­ciele biblio­te­ka­rze z Czytelni Głównej PBW im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy zapro­szeni zostali do Dzien­nego Domu Pobytu „Senior” na spotka­nie pod hasłem „Biblio­te­karz”.
Temat spotka­nia nawią­zy­wał do tegorocz­nej pisem­nej pracy matural­nej z języka polskiego, „Praca – koniecz­ność czy pasja”.

Biblio­te­ka­rze z pasją opowie­dzieli o swoim wyborze zawodu i doświad­cze­niach w pracy z czytel­ni­kiem i książką. Zapre­zen­towali histo­rię książki, przed­sta­wili struk­turę i zadania książ­nicy. Poruszyli kwestię zdolno­ści adapta­cyj­nych biblio­tek do dokonu­ją­cych się przeobra­żeń i koniecz­ność stoso­wa­nia techno­lo­gii infor­ma­tycz­nej w codzien­nej pracy. Wśród infor­ma­cji nie zabra­kło przed­sta­wie­nia znanych i wybit­nych postaci, które w przeszło­ści pełniły role biblio­te­ka­rzy.

Spotka­nie było okazją do przed­sta­wie­nia kultu­ro­twór­czej roli biblio­teki (werni­saże, prelek­cje, zajęcia eduka­cyjne, wystawy), a także zapre­zen­to­wa­nia bogatych zbiorów książ­nicy. Wypowie­dzi okraszone fragmen­tami tekstów literac­kich stano­wiły zachętę do dialogu ze słucha­czami.

<span class="dquo">„</span>Bajki świata“ w Ogólno­pol­skim Tygodniu Biblio­tek

Bajki świata“ w Ogólno­pol­skim Tygodniu Biblio­tek

W Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek już trzeci dzień zajęć biblio­tecz­nych przygo­to­wa­nych specjal­nie na Ogólno­pol­ski Tydzień Biblio­tek. W spotka­niach zatytu­ło­wa­nych „Bajki świata” wzięło do tej pory udział ponad 90 dzieci z kilku bydgo­skich szkół.
Nasze zajęcia obejmują prezen­ta­cję na temat litera­tury fantasy oraz krótką pogadankę na temat dwóch wybra­nych przez nas tytułów z litera­tury świato­wej „Alicji w krainie czarów” Lewisa Carolla oraz „Czarno­księż­nika z krainy Oz” Franka Bauma. Oczywi­ście nie brakuje głośnego czyta­nia – tym razem pierw­sze rozdziały z wybra­nych książek.
Dzieci mają też okazję obejrzeć zakupione do zbiorów PBW przepięk­nie wykonane książki przestrzenne pop-up „Alicja w krainie czarów” oraz „Czarno­księż­nik z krainy Oz”. W ostat­niej części uczest­nicy wykonują ilustra­cje do omawia­nych utworów.

Barwy i symbole narodowe

Barwy i symbole narodowe

Zbliża­jące się święta państwowe Dzień Flagi i Święto Narodowe Trzeciego Maja zwane Świętem Konsty­tu­cji były okazją do zorga­ni­zo­wa­nia w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek zajęć eduka­cyj­nych o tematyce patrio­tycz­nej. 26 kwiet­nia br. spotka­li­śmy się z uczniami Zespołu Szkół 14 w Bydgosz­czy na zajęciach zatytu­ło­wa­nych „Znam barwy i symbole narodowe”. Celem naszych zajęć było kształ­to­wa­nie szacunku dla własnego państwa oraz poczu­cia tożsa­mo­ści narodo­wej, rozwi­ja­nie u uczniów zainte­re­so­wań symbo­lami narodo­wymi, kształ­to­wa­nie postaw patrio­tycz­nych oraz rozbu­dza­nie zainte­re­so­wań czytel­ni­czych.
Zajęcia rozpo­częły się krótką pogadanką połączoną z projek­cją filmu na temat głównych symboli Rzeczy­po­spo­li­tej Polskiej : biało-czerwo­nej flagi, godła państwo­wego oraz hymnu polskiego czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Następ­nie uczest­nicy zaśpie­wali hymn we wcześniej omówio­nej posta­wie. Podkre­śli­li­śmy jak ważne jest szano­wa­nie symboli, duma z ich posia­da­nia oraz kształ­to­wa­nie prawi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od najmłod­szych lat. Oczywi­ście obowiąz­ko­wym elemen­tem było głośne czyta­nie. Nawią­zu­jąc do tematyki zajęć wykorzy­sta­li­śmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotom­skiej „Legendy polskie”.
Ważnym punktem zajęć było wykony­wa­nie kokardy narodo­wej zwanej kotylio­nem w biało-czerwo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierw­szy wykazu­jąc się przy tym ogrom­nym zaanga­żo­wa­niem i entuzja­zmem. Na zakoń­cze­nie każdy otrzy­mał drobny upomi­nek.

Kornel Makuszyń­ski w Akade­mii

Kornel Makuszyń­ski w Akade­mii

W dniach 22–24.02. 2017 r. w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek odbyły się zajęcia eduka­cyjne na temat Kornela Makuszyń­skiego i jego najbar­dziej znanego literac­kiego i filmo­wego bohatera czyli Koziołka Matołka. W tych dniach odwie­dzili nas ucznio­wie z bydgo­skich szkół: Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 i nr 12 oraz przed­szko­laki z Przed­szkola Niepu­blicz­nego „Bajko­lan­dia”.

Rozpo­czę­li­śmy krótką pogadanką na temat warto­ści i zalet głośnego czyta­nia. Następ­nie przed­sta­wi­li­śmy prezen­ta­cję dotyczącą życia i twórczo­ści Kornela Makuszyń­skiego, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem litera­tury dla najmłod­szych dzieci. Nie zabra­kło wiado­mo­ści na temat Europej­skiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacano­wie oraz okazji do pokaza­nia dzieciom wybra­nych książek K. Makuszyń­skiego.
Jak zawsze na każdych zajęciach w Akade­mii głównym elemen­tem było głośne czyta­nie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – tym razem I księgi „Przygód Koziołka Matołka” oraz fragmen­tów książki „Awantury i wybryki małej małpki Fiki Miki”.

Po czyta­niu dzieci obejrzały fragment bajki. W dalszej części zajęć młodsze dzieci koloro­wały Koziołka, a starsze rozwią­zy­wały krzyżówkę walen­tyn­kowo-bajkową. Była też możli­wość obejrze­nia wystawki książek oraz maskotki Koziołka Matołka. Na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał drobny upomi­nek.

Zima w litera­tu­rze

Zima w litera­tu­rze

W środę 18 stycz­nia i w piątek 20 stycz­nia 2017 r. odwie­dzili nas ucznio­wie ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 oraz nr 20 w Bydgosz­czy. Nasze zajęcia były zatytu­ło­wane „Zima w litera­tu­rze”. Rozpo­czę­li­śmy krótką pogadanką na temat obecnej pory roku, jej zalet i wad oraz różnych form zimowej aktyw­no­ści sporto­wej. Omówi­li­śmy również najcie­kaw­sze przykłady z litera­tury polskiej i obcej porusza­jące tematykę zimową.
Podob­nie jak na każdych zajęciach w Akade­mii głównym elemen­tem było głośne czyta­nie bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Tematem obecnego spotka­nia była zima, więc wybrane przez nas tytuły nawią­zy­wały do tej pory roku. Czyta­ły­śmy książki „Śnieżny poranek Muminka”, „Zimowe śledz­two Wróżki Amelki” oraz „Franklin gra w hokeja”, czyli przygody bohate­rów znanych wszyst­kim dzieciom.
W dalszej części zajęć dzieci wykony­wały minipla­katy o tematyce zimowej. Na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał drobny upomi­nek. Kolejne spotka­nia już w lutym.