Młodzież z Fordonu na zajęciach w biblio­tece

Młodzież z Fordonu na zajęciach w biblio­tece

Ucznio­wie klasy 7 ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 4 w Bydgosz­czy pozna­wali histo­rię książki od najdaw­niej­szych form aż po książki pop-up i elektro­niczne. W Akade­mii Gier Logicz­nych młodzież ćwiczyła pamięć, spostrze­gaw­czość i refleks grając w Brain­Box NaturaSerpen­tynę oraz kształ­ciła wyobraź­nię przestrzenną podczas zmagań w grze Digit. Kolejną atrak­cją dla uczniów był pobyt w biblio­tecz­nym escape roomie, gdzie ucznio­wie wykazy­wali się ogrom­nym zaanga­żo­wa­niem w odgady­wa­nie kolej­nych zagadek logicz­nych.

O Irenie Sendle­ro­wej

O Irenie Sendle­ro­wej

W Czytelni Głównej PBW odbyło się spotka­nie człon­ków Polskiego Związku Niewi­do­mych poświę­cone Irenie Sendle­ro­wej. Sejm RP ustano­wił rok 2018 Rokiem Ireny Sendle­ro­wej, oddając w ten sposób “hołd Tej, która z najwięk­szym poświę­ce­niem działała na rzecz ratowa­nia drugiego człowieka”. Koleżanki z Muzeum Oświaty wygło­siły ciekawą prelek­cję dotycząca życia i działal­no­ści bohaterki. Pracow­nicy czytelni, w ramach akcji “Głośnego Czyta­nia”, przed­sta­wili fragmenty książek dotyczą­cych tej postaci, które wzboga­ciły prelek­cję.
Pracow­nicy Czytelni oraz Muzeum Oświaty

Dzięki temu, że Irenie Sendle­ro­wej dane było długo żyć oraz dzięki dużemu zainte­re­so­wa­niu mediów jej osobą, we współ­cze­snych czasach ocalała jakaś cząstka prawdy o wojen­nej przeszło­ści. Irena Sendle­rowa przyczy­niła się do tego, by nie zapomniano o prawdzi­wym obliczu sytuacji w Polsce i posta­wach społe­czeń­stwa polskiego w warun­kach tamtej próby. Należała do tych ludzi uczci­wych i dziel­nych, wśród których obraca­łem się na co dzień i których bardzo szano­wa­łem“.
Włady­sław Barto­szew­ski

Zimowe spotka­nia z najmłod­szymi w Akade­mii Czyta­nia Bajek

Zimowe spotka­nia z najmłod­szymi w Akade­mii Czyta­nia Bajek

Biblio­tekę odwie­dziły dzieci z Przed­szkola Niepu­blicz­nego Mungo w Bydgosz­czy, aby wziąć udział w zajęciach związa­nych z tematyką zimową. Maluchom zapro­po­no­wa­ły­śmy opowieść „Śnieżny poranek Muminka” Tove Jansson. Po głośnym czyta­niu rozma­wia­ły­śmy z najmłod­szymi na temat przeczy­ta­nego utworu. Następ­nie dzieci wykony­wały ilustra­cję Mumin­ków, a na zakoń­cze­nie zwiedziły naszą Biblio­tekę. Zajęcia bardzo się dzieciom podobały, a na koniec każdy przed­szko­lak otrzy­mał drobny upomi­nek.

Grażyna Ruta-Baliń­ska
Joanna Grabow­ska-Janowiak

Zimowe spotka­nia w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek

Zimowe spotka­nia w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek

Kolejne spotka­nia z najmłod­szymi w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek poświę­cone były twórczo­ści Hansa Christiana Ander­sena. W dniu 6 lutego 2018 r. odwie­dzili nas ucznio­wie klasy I i II Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 w Bydgosz­czy. Zajęcia pod hasłem „Królowa Śniegu i zimowe opowie­ści” rozpo­częły się krótką prezen­ta­cją przybli­ża­jącą życie i dorobek literacki najbar­dziej znanego duńskiego baśnio­pi­sa­rza Hansa Christiana Ander­sena. W dalszej części przeczy­ta­ły­śmy dzieciom baśń „Królowa Śniegu” oraz wspól­nie rozwią­zy­wa­li­śmy quiz na temat przeczy­ta­nego utworu. Następ­nie dzieci wykony­wały ilustra­cje do baśni, a na zakoń­cze­nie obejrzały wystawę różnych wydań baśni Ander­sena. Życzymy wszyst­kim dzieciom udanych ferii.

Świą­teczne spotka­nie z „Dziad­kiem do orze­chów“

Świą­teczne spotka­nie z „Dziad­kiem do orze­chów“

Zbliża­jące się święta Bożego Narodze­nia były okazją do spotka­nia się z najmłod­szymi w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek. W dniach 12,13 i 14 grudnia 2017 r. odwie­dzili nas ucznio­wie klas I-III Szkoły Podsta­wo­wej nr 62 oraz nr 31 w Bydgosz­czy. Zajęcia pod hasłem „Świąteczne spotka­nia z Dziad­kiem do orzechów” rozpo­częły się krótką pogadanką na temat histo­rii powsta­nia utworu E.T.A. Hoffmanna „Dziadek do orzechów”. Uczest­nicy mieli okazję obejrzeć różne modele dziad­ków do orzechów oraz poznać histo­rię tego cieka­wego urządze­nia. W dalszej części czyta­ły­śmy dzieciom fragmenty nowej wersji książki „Dziadek do orzechów” oraz zobaczyć kilka wydań z różnymi ilustra­cjami oraz wersje multi­me­dialne utworu. Następ­nie dzieci wykony­wały zakładki świąteczne z motywem „Dziadka do orzechów”, a na zakoń­cze­nie obejrzały wystawę różnych rodza­jów dziad­ków do orzechów, zorga­ni­zo­waną w Czytelni PBW.
Życzymy wszyst­kim dzieciom radosnych i szczę­śli­wych Świąt i do zobacze­nia w przyszłym roku na kolej­nych zajęciach w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek.

Maraton czyta­nia

Maraton czyta­nia

W Czytelni Głównej odbył się maraton czyta­nia litera­tury anglo­ję­zycz­nej. Młodzież z Gimna­zjum nr 37 w Bydgosz­czy przez trzy godziny głośno czytała adapta­cje książek w uprosz­czo­nej wersji języko­wej. Lektura stała się okazją do dysku­sji o przekła­dach polskiej litera­tury na świecie. Ucznio­wie zostali wprowa­dzeni w świąteczny nastrój ogląda­jąc wystawę o dziad­kach do orzechów i wysłu­chu­jąc krótkiej pogadanki.

Pochyl się nade mną…

Pochyl się nade mną…

W Szkole Podsta­wo­wej nr 19 w Bydgosz­czy odbyły się kolejne zajęcia eduka­cyjne z klasą IV w ramach reali­za­cji programu własnego z zakresu eduka­cji czytel­ni­czej „Pochyl się nade mną i daj oczom płynąć“. Grudniowe spotka­nie zapla­no­wane było na wyjąt­kowy dzień jakim są mikołajki. W tym dniu oprócz tekstów o prezen­tach, ucznio­wie czytali także o trady­cjach związa­nych z Bożym Narodze­niem. W wyjąt­ko­wym nastroju niespo­dzie­wa­nie w czasie zajęć przyszedł święty Mikołaj i obdaro­wał dzieci słody­czami. Ucznio­wie czytają coraz chętniej, lepiej i jak najbar­dziej zasłu­żyły na słody­cze.

Małgo­rzata Tyczyń­ska

Zwiedzamy biblio­tekę

Zwiedzamy biblio­tekę

W piątek odwie­dziły nas dzieci z Przed­szkola nr 33 w Bydgosz­czy, aby zwiedzić i poznać naszą biblio­tekę. Po krótkim wprowa­dze­niu na temat biblio­teki, książki i zawodu biblio­te­ka­rza przeczy­ta­ły­śmy maluchom dwie książki z ulubio­nym bohate­rem dzieci Frankli­nem. Dwie z tej serii nawią­zują do tematu spotka­nia i świet­nie je uzupeł­niły: „Franklin i książka z biblio­teki” oraz „Franklin czyta kolegom”. Najważ­niej­szym elemen­tem było zwiedza­nie biblio­teki: dzieci poznały pracę w Wydziale Infor­ma­cji, Wypoży­czalni oraz Czytelni, a na zakoń­cze­nie miały okazje powędro­wać po magazy­nach, co było najwięk­szą frajdą dla maluchów. Na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał drobny upomi­nek.

Grażyna Ruta-Baliń­ska

Dzień Pluszo­wego Misia

Dzień Pluszo­wego Misia

25 listo­pada na całym świecie obcho­dzimy Światowy Dzień Pluszo­wego Misia ustano­wiony w 2002 roku w setną rocznicę wypro­du­ko­wa­nia pierw­szej zabawki w kształ­cie misia. Pluszowe misie towarzy­szą nam już od 115 lat i  mają wielu sympa­ty­ków na całym świecie, zarówno wśród najmłod­szych, jak i dorosłych.
Z tej okazji w listo­pa­dzie gości­li­śmy w naszej Akade­mii dzieci z bydgo­skich przed­szkoli i szkół na zajęciach zatytu­ło­wa­nych „Misie w litera­tu­rze”. To wyjąt­kowe święto jest świetną okazją do pozna­nia i przypo­mnie­nia różnych znanych misiów, i tych książ­ko­wych i filmo­wych, polskich i zagra­nicz­nych, sławnych i mniej znanych. Także tych starszych, którymi zachwy­cali się nasi dziad­ko­wie, rodzice, jak  i tych najbar­dziej współ­cze­snych, bliskich sercom dzieci. Podob­nie jak na każdych zajęciach nie zabra­kło najważ­niej­szego elementu, czyli głośnego czyta­nia bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – tym razem zapro­po­no­wa­li­śmy fragmenty „Przygód Misia Uszatka” Czesława Janczar­skiego, „Kubusia Puchatka” A. A. Milne oraz „Misia Padding­ton” Micha­ela Bonda. Następ­nie dzieci wykony­wały wspólny plakat lub laurki dla swoich misiów. Każdy uczest­nik na zakoń­cze­nie otrzy­mał drobny upomi­nek.

 

Eduka­cja w biblio­tece

Eduka­cja w biblio­tece

Szósta klasa ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 w Bydgosz­czy przybyła do biblio­teki na 3-godzinny cykl zajęć w grupach. Ucznio­wie brali udział w lekcjach o warto­ściach na podsta­wie litera­tury pięknej „To, co konieczne – to, co zbyteczne“ oraz „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych“. Później ćwiczyli kompe­ten­cje matema­tyczne na zajęciach pn. Grywa­li­za­cja. Dużo emocji wywoły­wały również zmaga­nia z zagad­kami logiczno-matema­tycz­nymi w escape roomie.

O Maria­nie Rejew­skim

O Maria­nie Rejew­skim

W Czytelni Głównej odbyło się kolejne spotka­nie z cyklu „Głośne czyta­nie“ dla osób niewi­do­mych i niedo­wi­dzą­cych z PZN w Bydgosz­czy. Tym razem tematem było życie i działal­ność Mariana Rejew­skiego – pogromcy Enigmy. Prele­gen­tem był pułkow­nik Jerzy Lelwic, który cieka­wie i barwnie opowie­dział o patro­nie biblio­teki oraz zapre­zen­to­wał replikę Enigmy. Słucha­cze poznali zasadę działa­nia niemiec­kiej maszyny szyfru­ją­cej i mieli okazję prześle­dzić losy polskich krypto­lo­gów w drodze do złama­nia jej kodu. Następ­nie nauczy­ciele biblio­te­ka­rze z Czytelni Głównej czytali głośno fragmenty książki M. Rejew­skiego „Wspomnie­nia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930–1945“.

Nauka przez zabawę

Nauka przez zabawę

Kolejna klasa ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 w Bydgosz­czy skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki. Ucznio­wie klasy 6 zostali podzie­leni na 4 grupy. Na zajęciach Grywa­li­za­cji ćwiczyli refleks, spostrze­gaw­czość, pamięć, logiczne myśle­nie i wyobraź­nię przestrzenną. Następ­nie pozna­wali histo­rię książki – ewolu­cję jej formy od staro­żyt­no­ści po najnow­sze osiągnię­cia techniczne. Ucznio­wie wykazy­wali się również dużą aktyw­no­ścią w escape roomie, rozwią­zu­jąc zagadki logiczne, matema­tyczne i odczy­tu­jąc szyfry.

Kamishi­bai – szkole­nie

Kamishi­bai – szkole­nie

9 listo­pada w naszej biblio­tece gości­li­śmy 18 nauczy­cieli z bydgo­skich przed­szkoli. Pedago­dzy uczest­ni­czyli w szkole­niu, dotyczą­cym wykorzy­sta­nia teatrzyku kamishi­bai, trady­cyj­nej japoń­skiej sztuki opowia­da­nia histo­rii za pomocą ilustra­cji wykona­nych na karto­no­wych planszach, w promo­cji czytel­nic­twa wśród dzieci. W czasie warsz­ta­tów zapre­zen­to­wano histo­rię kamishi­bai oraz możli­wo­ści twórczego wykorzy­sta­nia „magicz­nej skrzynki” w pracy z przed­szko­la­kami. Nauczy­ciele dowie­dzieli się jak zorga­ni­zo­wać seans kamishi­bai, jak wykorzy­stać narzę­dzie do opowia­da­nia, formu­ło­wa­nia wypowie­dzi. Szcze­gólną uwagę zwróci­li­śmy na rolę kart narra­cyj­nych oraz różnice między kamishi­bai a książką obraz­kową, a także możli­wo­ści tworze­nia własnych opowie­ści kamishi­bai.

Wizyta w Przed­szkolu nr 11

Wizyta w Przed­szkolu nr 11

W ramach działal­no­ści Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek kolejny raz mieli­śmy przyjem­ność gościć w Przed­szkolu nr 11 w Bydgosz­czy promu­jąc wśród najmłod­szych głośne czyta­nie. W dniu 9 listo­pada br. dla grupy trzy i cztero­lat­ków przygo­to­wa­ły­śmy spotka­nie na temat książki Wandy Chotom­skiej „Pięciop­siaczki”. Po krótkiej rozmo­wie z dziećmi na temat książki i biblio­teki przeczy­ta­ły­śmy kilka fragmen­tów „Pięciop­siacz­ków”, a następ­nie dzieci wykony­wały ilustra­cje do przeczy­ta­nego utworu. Spotka­nie było bardzo udane, dzieci specjal­nie dla nas zaśpie­wały piosenkę „Jesień”. Każde dziecko na zakoń­cze­nie otrzy­mało drobny upomi­nek.

Grażyna Ruta-Baliń­ska
Joanna Grabow­ska-Janowiak

Histo­ria książki

Histo­ria książki

Ucznio­wie kl. IV ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 65 w Bydgosz­czy uczest­ni­czyli w zajęciach poświę­co­nych histo­rii książki. Zapoznali się z dziejami pisma, książki rękopi­śmien­nej oraz drukarstw. Poznali rozma­ite, właściwe dla różno­rod­nych krajów i kultur, materiały oraz narzę­dzia pisar­skie. Mieli również okazję obejrze­nia wystawy najstar­szych druków ze zbiorów biblio­teki. Niezwy­kle entuzja­stycz­nie zareago­wali na prezen­ta­cję nowocze­snych form książek – artystycz­nie wykona­nych amery­kań­skich pop-up books, a także wydaw­nictw oferu­ją­cych treści udostęp­niane za pomocą aplika­cji na telefon komór­kowy. Dzieci bardzo chętnie wypowia­dały się na temat swoich doświad­czeń czytel­ni­czych oraz dzieliły się swoją wiedzą dotyczącą książki i biblio­tek.