Spotkanie autorskie z Agnieszką Stelma­szyk

Spotkanie autorskie z Agnieszką Stelma­szyk

W Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się wyjątkowe zajęcia dla dzieci. Gościła u nas bydgosz­czanka, pani Agnieszka Stelma­szyk, pisarka, autorka wielu niezwykle popular­nych i poczyt­nych
książek dla dzieci i młodzieży. Jest autorką licznych serii takich jak: „Kroniki Archeo”, „Kto mnie przytuli”, „Biuro śledcze Tomuś Orkiszek”, „Klub poszu­ki­waczy przygód”, „Terra incognita”, „Koalicja szpiegów”. Napisała już prawie 80 książek, które rozeszły się w ponad 250 000 egzem­plarzy. W zajęciach brali udział uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy.
Autorka opowie­działa, skąd czerpie inspi­racje do swoich powieści, o począt­kach drogi literac­kiej, o bohate­rach swoich książek, a także o planach na przyszłość. Nie zabrakło najważ­niej­szego punktu zajęć, czyli głośnego czytania. Autorka wybrała fragmenty ze swojej najnow­szej powieści „Buntalki” wydanej w 2018 roku. Uczest­nicy zajęć spędzili ponad 20 minut słuchając tej niezwykle zabawnej książki.
Pani Agnieszka Stelma­szyk okazała się niezwykle miłą i ciepłą osobą, mającą bardzo dobry kontakt z dziećmi. Wykazała się ogromną cierpli­wo­ścią i poczuciem humoru odpowia­dając na liczne pytania oraz wypisując dziesiątki autografów i pozując do wspólnych zdjęć. Zajęcia stały się też okazją do przygo­to­wania wystawki książek pani Agnieszki, którą dzieci oglądały z ogromnym zainte­re­so­wa­niem.

Kubuś Puchatek bohaterem zajęć

Kubuś Puchatek bohaterem zajęć

W Dziecięcej Akademii Czytania Bajek gości­liśmy dzieci z Przed­szkola „Mungo” w Bydgoszczy. Bohaterem zajęć był Kubuś Puchatek. Po krótkim przybli­żeniu postaci autora Alana Alexandra Milne’a oraz okolicz­ności powstania książki odbyło się głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Dzieciom zapro­po­no­wa­łyśmy fragmenty książki „Przygody Kubusia Puchatka”. Zajęciom towarzy­szyły wystawka książek, puzzli, zabawek i innych przed­miotów związa­nych z Kubusiem Puchat­kiem. Następnie dzieci wykony­wały ilustracje, a na zakoń­czenie otrzymały drobne upominki.

Bydgoskie legendy i przypo­wieści

Bydgoskie legendy i przypo­wieści

W Ogólno­pol­skim Tygodniu Bibliotek odwie­dzili nas uczniowie klasy IIIII Szkoły Podsta­wowej nr 46 w Bydgoszczy. Zajęcia eduka­cyjne „Bydgoszcz w legendach, baśniach i podaniach” poświę­cone były tematyce regio­nalnej. Ich celem było przybli­żenie dzieciom historii, kultury, tradycji i symboli naszego miasta oraz zapoznanie z licznymi bydgo­skimi baśniami, legendami i podaniami.
Na początku zapro­po­no­wa­łyśmy uczest­nikom prezen­tację ilustru­jącą najcie­kawsze atrakcje archi­tek­to­niczne, kultu­ralne i rekre­acyjne naszego miasta. Nie zabrakło głośnego czytania – tym razem wybra­liśmy kilka legend związa­nych z Bydgoszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Gawęda z czasów pobytu Królowej Jadwigi” z książki „Bydgoskie legendy i przypo­wieści” oraz legendę „Pan Twardowski”.
W dalszej części spotkania uczniowie rozwią­zy­wali krótki quiz dotyczący Bydgoszczy, następnie zagrali w grę planszową „Bydgoszcz – wielki wyścig” oraz koloro­wali najcie­kawsze i najbar­dziej charak­te­ry­styczne miejsca naszego miasta oraz wizerunek króla Kazimierza Wielkiego.

Grażyna Ruta-Baliń­ska
Joanna Grabo­­­w­ska-Janowiak

Portrety niezwy­kłych kobiet

Portrety niezwy­kłych kobiet

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy wychodzi ze swoją ofertą kultu­ralną do środo­wiska lokalnego. Pamięta o seniorach, którzy ze względu na pewne ograni­czenia ruchowe nie mogą sprawnie się przemiesz­czać. Organi­zu­jemy cykliczne spotkania w Domu Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej.
Tematem prelekcji były „Portrety niezwy­kłych kobiet przełomu XIXXX wieku” na podstawie książki ze zbiorów biblio­teki pt. „Pasje i marzenia” Teresy Dąbrow­skiej. W ciekawy sposób przed­sta­wiono sylwetki kobiet posił­kując się fragmen­tami z książki. Głośne czytanie dowcip­nych, a czasem zaska­ku­ją­cych, zdarzeń sprawiło seniorom wiele radości i przyczy­niło się do ożywionej dyskusji. Spotkanie zakoń­czyło się bardzo sympa­tycznie degustacją wypieków naszej koleżanki.

Mariola Burak
Czytelnia Główna

Legendy bydgoskie

Legendy bydgoskie

W kwietniu br. w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbywają się zajęcia eduka­cyjne poświę­cone tematyce regio­nalnej „Bydgoszcz w legendach, baśniach i podaniach”. Celem zajęć jest przybli­żanie dzieciom historii, kultury, tradycji i symboli naszego miasta oraz zapoznanie z licznymi bydgo­skimi baśniami, legendami i podaniami. Na początku propo­nu­jemy uczest­nikom krótką prezen­tację ilustru­jącą najcie­kawsze atrakcje archi­tek­to­niczne, kultu­ralne i rekre­acyjne naszego miasta. Prezen­tacji towarzyszy pogadanka na temat najbar­dziej znanych symboli Bydgoszczy, jej historii, kultury i cieka­wo­stek przyrod­ni­czych. Ważnym elementem spotkań z maluchami jest głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Na te zajęcia wybra­liśmy kilka legend związa­nych z Bydgoszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Gawęda z czasów pobytu Królowej Jadwigi” z książki „Bydgoskie legendy i przypo­wieści” oraz legendę „Pan Twardowski”. W dalszej części spotkania uczniowie rozwią­zują krótki quiz dotyczący Bydgoszczy, a młodsze dzieci kolorują najcie­kawsze i najbar­dziej charak­te­ry­styczne miejsca naszego miasta oraz wizerunek króla Kazimierza Wielkiego.
Grażyna Ruta-Baliń­ska
Joanna Grabo­­w­ska-Janowiak

<i>Wiosna w Dolinie Muminków</i> w Akademii Czytania Bajek

Wiosna w Dolinie Muminków w Akademii Czytania Bajek

W dniach 20 i 21 marca 2018 r. Dziecięcą Akademię Czytania Bajek odwie­dzili uczniowie klas I i II ze Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola nr 33 w Bydgoszczy. Temat zajęć „Wiosna w Dolinie Muminków” nawią­zywał do nadcho­dzącej wiosny i Świąt Wielka­noc­nych.
Po prezen­tacji na temat życia i twórczości autorki „Muminków” Tove Jansson oraz pogadance związanej z Wielka­nocą odbyło się, jak zwykle, głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Maluchom zapro­po­no­wa­łyśmy fragmenty z I księgi „Przygód Muminków” o tematyce wiosennej. Następnie uczniowie wykony­wali plakaty do utworu i rozwią­zy­wali krzyżówkę, a przed­szko­laki robiły ilustrację Muminków. Na zakoń­czenie dzieci zwiedziły wystawę wielka­nocną zorga­ni­zo­waną w Czytelni.
Dzieciom życzymy zdrowych i spokoj­nych Świąt, bogatego zająca i mokrego dyngusa. Kolejne zajęcia w ramach Akademii w kwietniu. Zapra­szamy.

Grażyna Ruta-Baliń­ska
Joanna Grabo­w­ska-Janowiak

Młodzież z Fordonu na zajęciach w biblio­tece

Młodzież z Fordonu na zajęciach w biblio­tece

Uczniowie klasy 7 ze Szkoły Podsta­wowej nr 4 w Bydgoszczy poznawali historię książki od najdaw­niej­szych form aż po książki pop-up i elektro­niczne. W Akademii Gier Logicz­nych młodzież ćwiczyła pamięć, spostrze­gaw­czość i refleks grając w BrainBox NaturaSerpen­tynę oraz kształ­ciła wyobraźnię przestrzenną podczas zmagań w grze Digit. Kolejną atrakcją dla uczniów był pobyt w biblio­tecznym escape roomie, gdzie uczniowie wykazy­wali się ogromnym zaanga­żo­wa­niem w odgady­wanie kolejnych zagadek logicz­nych.

O Irenie Sendle­rowej

O Irenie Sendle­rowej

W Czytelni Głównej PBW odbyło się spotkanie członków Polskiego Związku Niewi­do­mych poświę­cone Irenie Sendle­rowej. Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Ireny Sendle­rowej, oddając w ten sposób “hołd Tej, która z najwięk­szym poświę­ce­niem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka”. Koleżanki z Muzeum Oświaty wygłosiły ciekawą prelekcję dotycząca życia i działal­ności bohaterki. Pracow­nicy czytelni, w ramach akcji “Głośnego Czytania”, przed­sta­wili fragmenty książek dotyczą­cych tej postaci, które wzboga­ciły prelekcję.
Pracow­nicy Czytelni oraz Muzeum Oświaty

Dzięki temu, że Irenie Sendle­rowej dane było długo żyć oraz dzięki dużemu zainte­re­so­waniu mediów jej osobą, we współ­cze­snych czasach ocalała jakaś cząstka prawdy o wojennej przeszłości. Irena Sendle­rowa przyczy­niła się do tego, by nie zapomniano o prawdziwym obliczu sytuacji w Polsce i postawach społe­czeń­stwa polskiego w warunkach tamtej próby. Należała do tych ludzi uczciwych i dzielnych, wśród których obracałem się na co dzień i których bardzo szano­wałem“.
Władysław Barto­szewski

Zimowe spotkania z najmłod­szymi w Akademii Czytania Bajek

Zimowe spotkania z najmłod­szymi w Akademii Czytania Bajek

Biblio­tekę odwie­dziły dzieci z Przed­szkola Niepu­blicz­nego Mungo w Bydgoszczy, aby wziąć udział w zajęciach związa­nych z tematyką zimową. Maluchom zapro­po­no­wa­łyśmy opowieść „Śnieżny poranek Muminka” Tove Jansson. Po głośnym czytaniu rozma­wia­łyśmy z najmłod­szymi na temat przeczy­ta­nego utworu. Następnie dzieci wykony­wały ilustrację Muminków, a na zakoń­czenie zwiedziły naszą Biblio­tekę. Zajęcia bardzo się dzieciom podobały, a na koniec każdy przed­szkolak otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska
Joanna Grabowska-Janowiak

Zimowe spotkania w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Zimowe spotkania w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Kolejne spotkania z najmłod­szymi w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek poświę­cone były twórczości Hansa Christiana Andersena. W dniu 6 lutego 2018 r. odwie­dzili nas uczniowie klasy I i II Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy. Zajęcia pod hasłem „Królowa Śniegu i zimowe opowieści” rozpo­częły się krótką prezen­tacją przybli­ża­jącą życie i dorobek literacki najbar­dziej znanego duńskiego baśnio­pi­sarza Hansa Christiana Andersena. W dalszej części przeczy­ta­łyśmy dzieciom baśń „Królowa Śniegu” oraz wspólnie rozwią­zy­wa­liśmy quiz na temat przeczy­ta­nego utworu. Następnie dzieci wykony­wały ilustracje do baśni, a na zakoń­czenie obejrzały wystawę różnych wydań baśni Andersena. Życzymy wszystkim dzieciom udanych ferii.

Świą­teczne spotkanie z „Dziad­kiem do orze­chów“

Świą­teczne spotkanie z „Dziad­kiem do orze­chów“

Zbliża­jące się święta Bożego Narodzenia były okazją do spotkania się z najmłod­szymi w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek. W dniach 12,13 i 14 grudnia 2017 r. odwie­dzili nas uczniowie klas I-III Szkoły Podsta­wowej nr 62 oraz nr 31 w Bydgoszczy. Zajęcia pod hasłem „Świąteczne spotkania z Dziadkiem do orzechów” rozpo­częły się krótką pogadanką na temat historii powstania utworu E.T.A. Hoffmanna „Dziadek do orzechów”. Uczest­nicy mieli okazję obejrzeć różne modele dziadków do orzechów oraz poznać historię tego ciekawego urządzenia. W dalszej części czyta­łyśmy dzieciom fragmenty nowej wersji książki „Dziadek do orzechów” oraz zobaczyć kilka wydań z różnymi ilustra­cjami oraz wersje multi­me­dialne utworu. Następnie dzieci wykony­wały zakładki świąteczne z motywem „Dziadka do orzechów”, a na zakoń­czenie obejrzały wystawę różnych rodzajów dziadków do orzechów, zorga­ni­zo­waną w Czytelni PBW.
Życzymy wszystkim dzieciom radosnych i szczę­śli­wych Świąt i do zobaczenia w przyszłym roku na kolejnych zajęciach w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek.

Maraton czytania

Maraton czytania

W Czytelni Głównej odbył się maraton czytania litera­tury anglo­ję­zycznej. Młodzież z Gimnazjum nr 37 w Bydgoszczy przez trzy godziny głośno czytała adaptacje książek w uprosz­czonej wersji językowej. Lektura stała się okazją do dyskusji o przekła­dach polskiej litera­tury na świecie. Uczniowie zostali wprowa­dzeni w świąteczny nastrój oglądając wystawę o dziadkach do orzechów i wysłu­chując krótkiej pogadanki.

Pochyl się nade mną…

Pochyl się nade mną…

W Szkole Podsta­wowej nr 19 w Bydgoszczy odbyły się kolejne zajęcia eduka­cyjne z klasą IV w ramach reali­zacji programu własnego z zakresu edukacji czytel­ni­czej „Pochyl się nade mną i daj oczom płynąć“. Grudniowe spotkanie zapla­no­wane było na wyjątkowy dzień jakim są mikołajki. W tym dniu oprócz tekstów o prezen­tach, uczniowie czytali także o trady­cjach związa­nych z Bożym Narodze­niem. W wyjąt­kowym nastroju niespo­dzie­wanie w czasie zajęć przyszedł święty Mikołaj i obdarował dzieci słody­czami. Uczniowie czytają coraz chętniej, lepiej i jak najbar­dziej zasłużyły na słodycze.

Małgo­rzata Tyczyńska

Zwiedzamy biblio­tekę

Zwiedzamy biblio­tekę

W piątek odwie­dziły nas dzieci z Przed­szkola nr 33 w Bydgoszczy, aby zwiedzić i poznać naszą biblio­tekę. Po krótkim wprowa­dzeniu na temat biblio­teki, książki i zawodu biblio­te­karza przeczy­ta­łyśmy maluchom dwie książki z ulubionym bohaterem dzieci Franklinem. Dwie z tej serii nawiązują do tematu spotkania i świetnie je uzupeł­niły: „Franklin i książka z biblio­teki” oraz „Franklin czyta kolegom”. Najważ­niej­szym elementem było zwiedzanie biblio­teki: dzieci poznały pracę w Wydziale Infor­macji, Wypoży­czalni oraz Czytelni, a na zakoń­czenie miały okazje powędrować po magazy­nach, co było największą frajdą dla maluchów. Na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska

Dzień Pluszo­wego Misia

Dzień Pluszo­wego Misia

25 listopada na całym świecie obcho­dzimy Światowy Dzień Pluszo­wego Misia ustano­wiony w 2002 roku w setną rocznicę wypro­du­ko­wania pierwszej zabawki w kształcie misia. Pluszowe misie towarzyszą nam już od 115 lat i mają wielu sympa­tyków na całym świecie, zarówno wśród najmłod­szych, jak i dorosłych.
Z tej okazji w listo­pa­dzie gości­liśmy w naszej Akademii dzieci z bydgo­skich przed­szkoli i szkół na zajęciach zatytu­ło­wa­nych „Misie w litera­turze”. To wyjątkowe święto jest świetną okazją do poznania i przypo­mnienia różnych znanych misiów, i tych książ­ko­wych i filmowych, polskich i zagra­nicz­nych, sławnych i mniej znanych. Także tych starszych, którymi zachwy­cali się nasi dziad­kowie, rodzice, jak i tych najbar­dziej współ­cze­snych, bliskich sercom dzieci. Podobnie jak na każdych zajęciach nie zabrakło najważ­niej­szego elementu, czyli głośnego czytania bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – tym razem zapro­po­no­wa­liśmy fragmenty „Przygód Misia Uszatka” Czesława Janczar­skiego, „Kubusia Puchatka” A. A. Milne oraz „Misia Paddington” Michaela Bonda. Następnie dzieci wykony­wały wspólny plakat lub laurki dla swoich misiów. Każdy uczestnik na zakoń­czenie otrzymał drobny upominek.