Głośne czy­tanie

Głośne czy­tanie

Ogól­no­polski Dzień Gło­śnego Czy­tania obcho­dzony jest 29 wrze­śnia. Ini­cja­tywa pro­mocji czy­tel­nictwa w tym dniu została ogło­szona przez Polską Izbę Książki w 2001 roku.
Z tej okazji gości­liśmy w Czy­telni Biblio­teki osoby nie­wi­dome i sła­bo­wi­dzące zrze­szone w Polskim Związku Niewidomych.
Pra­cow­nicy Biblio­teki czytali wybrane frag­menty książek, które miały swoje odpo­wied­niki w postaci audiobooków.
Zapre­zen­to­wano m.in. Szma­rag­dową tablicę Carla Montero, Para­graf 22 Josepha Hellera, Moją wielką grecką przy­godę Johna Mole’a, Bota­nikę duszy Eli­za­beth Gilbert oraz Włoskie buty Hen­ninga Mankella.
W miłej atmos­ferze przy kawie i ciastku nasi goście wysłu­chali frag­mentów książek. Mamy nadzieję, że goście zostali zachę­ceni do się­gnięcia po książki mówione i sko­rzy­stają z boga­tych zbiorów Biblioteki.

Wakacje z ciekawą książką

Wakacje z ciekawą książką

Zakoń­czy­liśmy kolejną, szóstą już edycję Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek. W sześciu ostat­nich przed waka­cjami spo­tka­niach zaty­tu­ło­wa­nych „Udane wakacje z ciekawą książką” wzięli udział uczniowie klas I-III ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 56, 31 oraz 26 w Bydgoszczy.
Po krótkim wpro­wa­dzeniu na temat książki, biblio­teki i roli czy­tania, wybra­liśmy się na wycieczkę po naszej insty­tucji. Zwie­dzi­liśmy Wypo­ży­czalnię, Czy­telnię oraz maga­zyny. W każdym z tych miejsc dzieci mogły posłu­chać o pracy biblio­te­karza na danym sta­no­wisku oraz miały okazję, aby zadać kilka pytań.
Po wycieczce odbyło się głośne czy­tanie – tym razem nowa publi­kacja byd­go­skiej pisarki Agnieszki Stel­ma­szyk „Zbawcy książek”. Nasza Biblio­teka włą­czyła się tym samym w ogól­no­polską akcję Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Po czy­taniu dzieci pro­jek­to­wały okładkę książki, którą planują prze­czytać w wakacje. Mamy nadzieję, że te plany się powiodą. Na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał upo­minki z Fun­dacji ABC XXI.
Życzymy dzie­ciom i ich nauczy­cielom udanych wakacji i zapra­szamy od wrze­śnia na kolejną edycję.

Biblio­te­karska pasja

Biblio­te­karska pasja

Mariola Burak i Grażyna Jasiek – nauczy­ciele biblio­te­karze z Czy­telni Głównej PBW im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy zapro­szeni zostali do Dzien­nego Domu Pobytu „Senior” na spo­tkanie pod hasłem „Biblio­te­karz”.
Temat spo­tkania nawią­zywał do tego­rocznej pisemnej pracy matu­ralnej z języka pol­skiego, „Praca – koniecz­ność czy pasja”.

Biblio­te­karze z pasją opo­wie­dzieli o swoim wyborze zawodu i doświad­cze­niach w pracy z czy­tel­ni­kiem i książką. Zapre­zen­towali historię książki, przed­sta­wili struk­turę i zadania książ­nicy. Poru­szyli kwestię zdol­ności adap­ta­cyj­nych bibliotek do doko­nu­ją­cych się prze­obrażeń i koniecz­ność sto­so­wania tech­no­logii infor­ma­tycznej w codziennej pracy. Wśród infor­macji nie zabrakło przed­sta­wienia znanych i wybit­nych postaci, które w prze­szłości pełniły role bibliotekarzy.

Spo­tkanie było okazją do przed­sta­wienia kul­tu­ro­twór­czej roli biblio­teki (wer­ni­saże, pre­lekcje, zajęcia edu­ka­cyjne, wystawy), a także zapre­zen­to­wania boga­tych zbiorów książ­nicy. Wypo­wiedzi okra­szone frag­men­tami tekstów lite­rac­kich sta­no­wiły zachętę do dialogu ze słuchaczami.

<span class="dquo">„</span>Bajki świata” w Ogól­no­pol­skim Tygo­dniu Bibliotek

Bajki świata” w Ogól­no­pol­skim Tygo­dniu Bibliotek

W Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek już trzeci dzień zajęć biblio­tecz­nych przy­go­to­wa­nych spe­cjalnie na Ogól­no­polski Tydzień Bibliotek. W spo­tka­niach zaty­tu­ło­wa­nych „Bajki świata” wzięło do tej pory udział ponad 90 dzieci z kilku byd­go­skich szkół.
Nasze zajęcia obej­mują pre­zen­tację na temat lite­ra­tury fantasy oraz krótką poga­dankę na temat dwóch wybra­nych przez nas tytułów z lite­ra­tury świa­towej „Alicji w krainie czarów” Lewisa Carolla oraz „Czar­no­księż­nika z krainy Oz” Franka Bauma. Oczy­wi­ście nie brakuje gło­śnego czy­tania – tym razem pierwsze roz­działy z wybra­nych książek.
Dzieci mają też okazję obej­rzeć zaku­pione do zbiorów PBW prze­pięknie wyko­nane książki prze­strzenne pop-up „Alicja w krainie czarów” oraz „Czar­no­księżnik z krainy Oz”. W ostat­niej części uczest­nicy wyko­nują ilu­stracje do oma­wia­nych utworów.

Kornel Maku­szyński w Akademii

Kornel Maku­szyński w Akademii

W dniach 22–24.02. 2017 r. w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek odbyły się zajęcia edu­ka­cyjne na temat Kornela Maku­szyń­skiego i jego naj­bar­dziej znanego lite­rac­kiego i fil­mo­wego boha­tera czyli Koziołka Matołka. W tych dniach odwie­dzili nas uczniowie z byd­go­skich szkół: Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 i nr 12 oraz przed­szko­laki z Przed­szkola Nie­pu­blicz­nego „Baj­ko­landia”.

Roz­po­czę­liśmy krótką poga­danką na temat war­tości i zalet gło­śnego czy­tania. Następnie przed­sta­wi­liśmy pre­zen­tację doty­czącą życia i twór­czości Kornela Maku­szyń­skiego, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem lite­ra­tury dla naj­młod­szych dzieci. Nie zabrakło wia­do­mości na temat Euro­pej­skiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Paca­nowie oraz okazji do poka­zania dzie­ciom wybra­nych książek K. Makuszyńskiego.
Jak zawsze na każdych zaję­ciach w Aka­demii głównym ele­mentem było głośne czy­tanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom – tym razem I księgi „Przygód Koziołka Matołka” oraz frag­mentów książki „Awan­tury i wybryki małej małpki Fiki Miki”.

Po czy­taniu dzieci obej­rzały frag­ment bajki. W dalszej części zajęć młodsze dzieci kolo­ro­wały Koziołka, a starsze roz­wią­zy­wały krzy­żówkę walen­tyn­kowo-bajkową. Była też moż­li­wość obej­rzenia wystawki książek oraz maskotki Koziołka Matołka. Na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Zima w literaturze

Zima w literaturze

W środę 18 stycznia i w piątek 20 stycznia 2017 r. odwie­dzili nas uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 oraz nr 20 w Byd­goszczy. Nasze zajęcia były zaty­tu­ło­wane „Zima w lite­ra­turze”. Roz­po­czę­liśmy krótką poga­danką na temat obecnej pory roku, jej zalet i wad oraz różnych form zimowej aktyw­ności spor­towej. Omó­wi­liśmy również naj­cie­kawsze przy­kłady z lite­ra­tury pol­skiej i obcej poru­sza­jące tema­tykę zimową.
Podobnie jak na każdych zaję­ciach w Aka­demii głównym ele­mentem było głośne czy­tanie bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Tematem obec­nego spo­tkania była zima, więc wybrane przez nas tytuły nawią­zy­wały do tej pory roku. Czy­ta­łyśmy książki „Śnieżny poranek Muminka”, „Zimowe śledztwo Wróżki Amelki” oraz „Fran­klin gra w hokeja”, czyli przy­gody boha­terów znanych wszystkim dzieciom.
W dalszej części zajęć dzieci wyko­ny­wały mini­pla­katy o tema­tyce zimowej. Na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upo­minek. Kolejne spo­tkania już w lutym.