<span class="caps">DDA</span> i <span class="caps">FAS</span>

DDAFAS

Dorosłe Dzieci Alkoho­li­ków (DDA) i alkoho­lowy zespół płodowy (FAS) – zesta­wie­nie biblio­gra­ficzne na podsta­wie zbiorów Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy – wydaw­nic­twa zwarte (1994–2013) oraz artykuły z czaso­pism (2011–2014). Pobierz plik pdf 152 KB