Ucznio­wie z Niepu­blicz­nej Szkoły Podsta­wo­wej nr 1

Ucznio­wie z Niepu­blicz­nej Szkoły Podsta­wo­wej nr 1

Piąto­kla­si­ści rozwią­zy­wali zagadki logiczne i matema­tyczne w Klubie Enigma. Nie wszyst­kim grupom udało się samodziel­nie uwolnić z escape roomu, ale zabawa podobała się uczest­ni­kom, a duch rywali­za­cji między grupami był bardzo widoczny. Ucznio­wie również rywali­zo­wali ze sobą w Akade­mii Gier Logicz­nych, gdzie trzeba było mocno gimna­sty­ko­wać umysł, aby wykazać przewagę nad innymi.  Na zajęciach eduka­cyj­nych o warto­ściach, jakimi trzeba kiero­wać się na co dzień, piąto­kla­si­ści żywo dysku­to­wali i bez skrępo­wa­nia wyrażali swoje poglądy.

Młodzież z Fordonu na zajęciach w biblio­tece

Młodzież z Fordonu na zajęciach w biblio­tece

Ucznio­wie klasy 7 ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 4 w Bydgosz­czy pozna­wali histo­rię książki od najdaw­niej­szych form aż po książki pop-up i elektro­niczne. W Akade­mii Gier Logicz­nych młodzież ćwiczyła pamięć, spostrze­gaw­czość i refleks grając w Brain­Box NaturaSerpen­tynę oraz kształ­ciła wyobraź­nię przestrzenną podczas zmagań w grze Digit. Kolejną atrak­cją dla uczniów był pobyt w biblio­tecz­nym escape roomie, gdzie ucznio­wie wykazy­wali się ogrom­nym zaanga­żo­wa­niem w odgady­wa­nie kolej­nych zagadek logicz­nych.

Nowości w Akade­mii Gier Logicz­nych

Nowości w Akade­mii Gier Logicz­nych

Akade­mia Gier Logicz­nych wzboga­ciła się o 5 nowych gier o warto­ści 400 złotych dzięki pozyska­niu sponsora, firmy Rebel​.pl, która przeka­zała je biblio­tece nieod­płat­nie. Są one wykorzy­sty­wane na zajęciach prowa­dzo­nych przez nauczy­ciela biblio­te­ka­rza Ewę Bielską, z wykształ­ce­nia matema­tyka. Spotka­nia w Akade­mii Gier Logicz­nych cieszą się dużym zainte­re­so­wa­niem. Ucznio­wie ze skupie­niem, a częściej z uśmie­chami na twarzach i bez stresu, ćwiczą kompe­ten­cje matema­tyczne, pamięć, spostrze­gaw­czość i logiczne myśle­nie.

Klasa sportowa na zajęciach w biblio­tece

Klasa sportowa na zajęciach w biblio­tece

Między trenin­gami sporto­wymi ucznio­wie ze Szkoły nr 31 przy ul. Karło­wi­cza w Bydgosz­czy kształ­cili umiejęt­no­ści umysłowe na zajęciach w Akade­mii Gier Logicz­nych oraz wytężali szare komórki w escape roomie. Logiczne myśle­nie przydaje się zawsze i wszędzie, więc trzy godziny spędzone w biblio­tece na pewno nie były czasem straco­nym.

 

Ucznio­wie ze Szkoły im. Ireny Sendle­ro­wej

Ucznio­wie ze Szkoły im. Ireny Sendle­ro­wej

Kolejna bydgo­ska placówka – Szkoła Podsta­wowa nr 58 im. Ireny Sendle­ro­wej – skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki. Ucznio­wie brali udział w zajęciach o warto­ściach „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych“. Później łamali sobie głowy na zajęciach w Akade­mii Gier Logicz­nych i rozwią­zy­wali zagadki w escape roomie.

Klub Enigma działa nadal…

Klub Enigma działa nadal…

Do dziś escape room „Klub Enigma“ odwie­dziło ponad 700 uczniów z 19 szkół bydgo­skich i okolic: Mroczy, Kotomie­rza, Łabiszyna i Szubina. Projekt wymyślony przez pracow­ni­ków biblio­teki i zreali­zo­wany wspól­nie z Kujaw­sko-Pomor­skim Centrum Dziedzic­twa Oświaty miał trwać 4 miesiące. Ze względu na duże zainte­re­so­wa­nie nauczy­cieli i uczniów został on włączony do stałej oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki.
Ucznio­wie zamknięci w escape roomie współ­pra­cu­jąc ze sobą wykazują się kreatyw­no­ścią, logicz­nym i anali­tycz­nym myśle­niem, sprytem oraz spostrze­gaw­czo­ścią. Nauczy­ciele docenili pomysł, który, ich zdaniem, świet­nie motywuje młodzież do wysiłku intelek­tu­al­nego i pracy w zespole.
Zainte­re­so­wani mogą rejestro­wać grupy telefo­nicz­nie: 52–341-19–84 wew.15.
Zapra­szamy!

Wczoraj swoje umiejęt­no­ści testo­wali ucznio­wie klasy wojsko­wej z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Szubi­nie. Ćwiczyli też pamięć, anali­tyczne myśle­nie, poprawne kojarze­nie faktów na zajęciach w Akade­mii Gier Logicz­nych, które prowa­dzi nauczy­ciel biblio­te­karz, z wykształ­ce­nia matema­tyk – Ewa Bielska.

Ucznio­wie z 64-ki

Ucznio­wie z 64-ki

Ucznio­wie klasy 6 c ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 64 w Bydgosz­czy uczest­ni­czyli w zajęciach przygo­to­wa­nych przez nauczy­cieli PBW: „Bezpie­czeń­stwo w sieci“, „Grywa­li­za­cja“ oraz „Escape room – pokój zagadek“. Był to pożytecz­nie spędzony czas poza murami szkoły, łączący naukę z zabawą.

Zajęcia w biblio­tece

Zajęcia w biblio­tece

Kolejna klasa ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 w Bydgosz­czy skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych, prowa­dzo­nych przez nauczy­cieli Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy. Ucznio­wie kształ­to­wali spostrze­gaw­czość, pamięć, logiczne myśle­nie na zajęciach pt. Grywa­li­za­cja.
Kolejna godzina minęła dzieciom na pozna­wa­niu podsta­wo­wych warto­ści moral­nych, które są źródłem norm społecz­nych. Warto­ści te wskazują, jak powinni postę­po­wać ludzie, aby żyć w stabil­nym i dobrze funkcjo­nu­ją­cym społe­czeń­stwie.
Energia rozpie­rała uczniów w Klubie Enigma – escape roomie, z którego chcieli się jak najszyb­ciej uwolnić. Rywali­za­cja wzmac­nia motywa­cję, więc ucznio­wie mocowali się ochoczo z zagad­kami logicz­nymi, aby pokonać pozostałe grupy.

Ucznio­wie z Łabiszyna

Ucznio­wie z Łabiszyna

Szósto­kla­si­ści z Zespołu Szkół w Łabiszy­nie przyje­chali do biblio­teki, aby wziąć udział w 4-godzin­nych zajęciach w grupach. Kształ­cili kompe­ten­cje matema­tyczne, dysku­to­wali o znacze­niu warto­ści w życiu człowieka, obejrzeli wystawę dziad­ków do orzechów i książek o nich, a także rywali­zo­wali, która grupa pierw­sza uwolni się z escape roomu.

Gry logiczne w biblio­tece

Gry logiczne w biblio­tece

Gimna­zja­li­ści z Zespołu Szkół w Kotomie­rzu przyje­chali do biblio­teki na 3-godzinne zajęcia w grupach. Przygo­to­wane dla nich podchwy­tliwe i wciąga­jące zagadki logiczne o różnym stopniu trudno­ści uczą myśle­nia anali­tycz­nego i popraw­nego wniosko­wa­nia, ale przede wszyst­kim zapew­niają świetną zabawę. Rywali­za­cja wzmac­niała motywa­cję do rozwią­zy­wa­nia zadań logicz­nych i matema­tycz­nych. Ucznio­wie ćwiczyli koncen­tra­cję, wyobraź­nię przestrzenną, spostrze­gaw­czość i pamięć. Dalszy ciąg przeła­my­wa­nia lekcyj­nej rutyny odbywał się w escape roomie, w którym miłośnicy główko­wa­nia mogli wykazać się spraw­no­ścią intelektu, sprytem, kojarze­niem faktów i kreatyw­nym myśle­niem.

Eduka­cja w biblio­tece

Eduka­cja w biblio­tece

Szósta klasa ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 w Bydgosz­czy przybyła do biblio­teki na 3-godzinny cykl zajęć w grupach. Ucznio­wie brali udział w lekcjach o warto­ściach na podsta­wie litera­tury pięknej „To, co konieczne – to, co zbyteczne“ oraz „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych“. Później ćwiczyli kompe­ten­cje matema­tyczne na zajęciach pn. Grywa­li­za­cja. Dużo emocji wywoły­wały również zmaga­nia z zagad­kami logiczno-matema­tycz­nymi w escape roomie.

Nauka przez zabawę

Nauka przez zabawę

Kolejna klasa ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 w Bydgosz­czy skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki. Ucznio­wie klasy 6 zostali podzie­leni na 4 grupy. Na zajęciach Grywa­li­za­cji ćwiczyli refleks, spostrze­gaw­czość, pamięć, logiczne myśle­nie i wyobraź­nię przestrzenną. Następ­nie pozna­wali histo­rię książki – ewolu­cję jej formy od staro­żyt­no­ści po najnow­sze osiągnię­cia techniczne. Ucznio­wie wykazy­wali się również dużą aktyw­no­ścią w escape roomie, rozwią­zu­jąc zagadki logiczne, matema­tyczne i odczy­tu­jąc szyfry.

Ucznio­wie z Gimna­zjum nr 2

Ucznio­wie z Gimna­zjum nr 2

Ucznio­wie spędzili w biblio­tece pięć godzin lekcyj­nych. Uczest­ni­czyli w zajęciach o bezpie­czeń­stwie w Inter­ne­cie, dysku­to­wa­li o porta­lach społecz­no­ścio­wych, grach, forach, zasadach korzy­stania z kompu­tera. Następne zajęcia o Maria­nie Rejew­skim i Enigmie przybli­żały młodzieży tę wybitną postać rodem z Bydgosz­czy i wprowa­dzały w tajniki szyfro­wa­nia. Później gimna­zja­li­ści ćwiczyli pamięć, spostrze­gaw­czość, logiczne myśle­nie, wyobraź­nię przestrzenną na zajęciach pn. Grywa­li­za­cja. Każda grupa zmagała się również z zagad­kami i zadaniami w escape roomie, z którego należało się uwolnić przed upływem 45 minut. Ucznio­wie wykazali się sprytem, wiedzą i każdej grupie udało się uwolnić. Na pewno nie było nudno, bo biblio­teka aż kipiała od emocji uczniów.

Grywa­li­za­cja w biblio­tece

Grywa­li­za­cja w biblio­tece

W dniach 6 i 7 listo­pada gości­li­śmy w Biblio­tece uczniów bydgo­skich szkół na zajęciach Grywa­li­za­cji. Rozwią­zu­jąc łamigłówki ucznio­wie rozwi­jali umiejęt­ność logicz­nego myśle­nia, wyobraź­nię przestrzenną, pamięć i spostrze­gaw­czość. Wszyst­kim towarzy­szyło dużo emocji: chęć sprosta­nia posta­wio­nym przed nimi zadaniom oraz radość z odnie­sio­nych sukce­sów. Dzięku­jemy Wam za aktywny udział w zajęciach. Mamy nadzieję, że była to dla was także dobra zabawa.

Ewa Bielska