Zimowe spotka­nia z najmłod­szymi w Akade­mii Czyta­nia Bajek

Zimowe spotka­nia z najmłod­szymi w Akade­mii Czyta­nia Bajek

Biblio­tekę odwie­dziły dzieci z Przed­szkola Niepu­blicz­nego Mungo w Bydgosz­czy, aby wziąć udział w zajęciach związa­nych z tematyką zimową. Maluchom zapro­po­no­wa­ły­śmy opowieść „Śnieżny poranek Muminka” Tove Jansson. Po głośnym czyta­niu rozma­wia­ły­śmy z najmłod­szymi na temat przeczy­ta­nego utworu. Następ­nie dzieci wykony­wały ilustra­cję Mumin­ków, a na zakoń­cze­nie zwiedziły naszą Biblio­tekę. Zajęcia bardzo się dzieciom podobały, a na koniec każdy przed­szko­lak otrzy­mał drobny upomi­nek.

Grażyna Ruta-Baliń­ska
Joanna Grabow­ska-Janowiak

Zimowe spotka­nia w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek

Zimowe spotka­nia w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek

Kolejne spotka­nia z najmłod­szymi w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek poświę­cone były twórczo­ści Hansa Christiana Ander­sena. W dniu 6 lutego 2018 r. odwie­dzili nas ucznio­wie klasy I i II Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 w Bydgosz­czy. Zajęcia pod hasłem „Królowa Śniegu i zimowe opowie­ści” rozpo­częły się krótką prezen­ta­cją przybli­ża­jącą życie i dorobek literacki najbar­dziej znanego duńskiego baśnio­pi­sa­rza Hansa Christiana Ander­sena. W dalszej części przeczy­ta­ły­śmy dzieciom baśń „Królowa Śniegu” oraz wspól­nie rozwią­zy­wa­li­śmy quiz na temat przeczy­ta­nego utworu. Następ­nie dzieci wykony­wały ilustra­cje do baśni, a na zakoń­cze­nie obejrzały wystawę różnych wydań baśni Ander­sena. Życzymy wszyst­kim dzieciom udanych ferii.

Świą­teczne spotka­nie z „Dziad­kiem do orze­chów“

Świą­teczne spotka­nie z „Dziad­kiem do orze­chów“

Zbliża­jące się święta Bożego Narodze­nia były okazją do spotka­nia się z najmłod­szymi w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek. W dniach 12,13 i 14 grudnia 2017 r. odwie­dzili nas ucznio­wie klas I-III Szkoły Podsta­wo­wej nr 62 oraz nr 31 w Bydgosz­czy. Zajęcia pod hasłem „Świąteczne spotka­nia z Dziad­kiem do orzechów” rozpo­częły się krótką pogadanką na temat histo­rii powsta­nia utworu E.T.A. Hoffmanna „Dziadek do orzechów”. Uczest­nicy mieli okazję obejrzeć różne modele dziad­ków do orzechów oraz poznać histo­rię tego cieka­wego urządze­nia. W dalszej części czyta­ły­śmy dzieciom fragmenty nowej wersji książki „Dziadek do orzechów” oraz zobaczyć kilka wydań z różnymi ilustra­cjami oraz wersje multi­me­dialne utworu. Następ­nie dzieci wykony­wały zakładki świąteczne z motywem „Dziadka do orzechów”, a na zakoń­cze­nie obejrzały wystawę różnych rodza­jów dziad­ków do orzechów, zorga­ni­zo­waną w Czytelni PBW.
Życzymy wszyst­kim dzieciom radosnych i szczę­śli­wych Świąt i do zobacze­nia w przyszłym roku na kolej­nych zajęciach w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek.

Zwiedzamy biblio­tekę

Zwiedzamy biblio­tekę

W piątek odwie­dziły nas dzieci z Przed­szkola nr 33 w Bydgosz­czy, aby zwiedzić i poznać naszą biblio­tekę. Po krótkim wprowa­dze­niu na temat biblio­teki, książki i zawodu biblio­te­ka­rza przeczy­ta­ły­śmy maluchom dwie książki z ulubio­nym bohate­rem dzieci Frankli­nem. Dwie z tej serii nawią­zują do tematu spotka­nia i świet­nie je uzupeł­niły: „Franklin i książka z biblio­teki” oraz „Franklin czyta kolegom”. Najważ­niej­szym elemen­tem było zwiedza­nie biblio­teki: dzieci poznały pracę w Wydziale Infor­ma­cji, Wypoży­czalni oraz Czytelni, a na zakoń­cze­nie miały okazje powędro­wać po magazy­nach, co było najwięk­szą frajdą dla maluchów. Na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał drobny upomi­nek.

Grażyna Ruta-Baliń­ska

Dzień Pluszo­wego Misia

Dzień Pluszo­wego Misia

25 listo­pada na całym świecie obcho­dzimy Światowy Dzień Pluszo­wego Misia ustano­wiony w 2002 roku w setną rocznicę wypro­du­ko­wa­nia pierw­szej zabawki w kształ­cie misia. Pluszowe misie towarzy­szą nam już od 115 lat i  mają wielu sympa­ty­ków na całym świecie, zarówno wśród najmłod­szych, jak i dorosłych.
Z tej okazji w listo­pa­dzie gości­li­śmy w naszej Akade­mii dzieci z bydgo­skich przed­szkoli i szkół na zajęciach zatytu­ło­wa­nych „Misie w litera­tu­rze”. To wyjąt­kowe święto jest świetną okazją do pozna­nia i przypo­mnie­nia różnych znanych misiów, i tych książ­ko­wych i filmo­wych, polskich i zagra­nicz­nych, sławnych i mniej znanych. Także tych starszych, którymi zachwy­cali się nasi dziad­ko­wie, rodzice, jak  i tych najbar­dziej współ­cze­snych, bliskich sercom dzieci. Podob­nie jak na każdych zajęciach nie zabra­kło najważ­niej­szego elementu, czyli głośnego czyta­nia bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – tym razem zapro­po­no­wa­li­śmy fragmenty „Przygód Misia Uszatka” Czesława Janczar­skiego, „Kubusia Puchatka” A. A. Milne oraz „Misia Padding­ton” Micha­ela Bonda. Następ­nie dzieci wykony­wały wspólny plakat lub laurki dla swoich misiów. Każdy uczest­nik na zakoń­cze­nie otrzy­mał drobny upomi­nek.

 

Wizyta w Przed­szkolu nr 11

Wizyta w Przed­szkolu nr 11

W ramach działal­no­ści Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek kolejny raz mieli­śmy przyjem­ność gościć w Przed­szkolu nr 11 w Bydgosz­czy promu­jąc wśród najmłod­szych głośne czyta­nie. W dniu 9 listo­pada br. dla grupy trzy i cztero­lat­ków przygo­to­wa­ły­śmy spotka­nie na temat książki Wandy Chotom­skiej „Pięciop­siaczki”. Po krótkiej rozmo­wie z dziećmi na temat książki i biblio­teki przeczy­ta­ły­śmy kilka fragmen­tów „Pięciop­siacz­ków”, a następ­nie dzieci wykony­wały ilustra­cje do przeczy­ta­nego utworu. Spotka­nie było bardzo udane, dzieci specjal­nie dla nas zaśpie­wały piosenkę „Jesień”. Każde dziecko na zakoń­cze­nie otrzy­mało drobny upomi­nek.

Grażyna Ruta-Baliń­ska
Joanna Grabow­ska-Janowiak

Barwy i symbole narodowe

Barwy i symbole narodowe

Zbliża­jący się Dzień Niepod­le­gło­ści był okazją do zorga­ni­zo­wa­nia w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek zajęć eduka­cyj­nych o tematyce patrio­tycz­nej. Spotka­li­śmy się z uczniami Szkoły Podsta­wo­wej nr 62 w Bydgosz­czy oraz Szkoły Podsta­wo­wej w Cielu 6 i 7 paździer­nika br. na zajęciach zatytu­ło­wa­nych „Znam barwy i symbole narodowe”. Celem było kształ­to­wa­nie szacunku dla własnego państwa oraz poczu­cia tożsa­mo­ści narodo­wej, rozwi­ja­nie u uczniów zainte­re­so­wań symbo­lami narodo­wymi, kształ­to­wa­nie postaw patrio­tycz­nych oraz rozbu­dza­nie zainte­re­so­wań czytel­ni­czych. Zajęcia rozpo­częły się krótką pogadanką połączoną z projek­cją filmu na temat głównych symboli Rzeczy­po­spo­li­tej Polskiej: biało-czerwo­nej flagi, godła państwo­wego oraz hymnu polskiego, czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Następ­nie uczest­nicy zaśpie­wali hymn we wcześniej omówio­nej posta­wie. Podkre­śli­li­śmy, jak ważne jest szano­wa­nie symboli, duma z ich posia­da­nia oraz kształ­to­wa­nie prawi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od najmłod­szych lat. Oczywi­ście obowiąz­ko­wym elemen­tem było głośne czyta­nie. Nawią­zu­jąc do tematyki zajęć wykorzy­sta­li­śmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotom­skiej „Legendy polskie”. Ważnym punktem zajęć było wykony­wa­nie kokardy narodo­wej zwanej kotylio­nem w biało-czerwo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierw­szy wykazu­jąc się przy tym ogrom­nym zaanga­żo­wa­niem i entuzja­zmem. Na zakoń­cze­nie każdy otrzy­mał drobny upomi­nek.

Grażyna Ruta-Baliń­ska
Joanna Grabow­ska-Janowiak

Twórczość Wandy Chotom­skiej

Twórczość Wandy Chotom­skiej

W dniach 25–27 paździer­nika br. gości­li­śmy w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek dzieci z bydgo­skich placó­wek: Szkoły Podsta­wo­wej nr 31, Szkoły Podsta­wo­wej nr 56 oraz Przed­szkola nr 59. Najmłodsi wzięli udział w spotka­niach poświę­co­nych twórczo­ści Wandy Chotom­skiej, która jest jedną z najwy­bit­niej­szych autorek litera­tury dziecię­cej. W trakcie krótkiej prezen­ta­cji uczest­nicy poznali postać Wandy Chotom­skiej, jej twórczość literacką oraz ideę kampa­nii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważ­niej­szą częścią zajęć było czyta­nie utworów autorki. Wybra­li­śmy fragmenty książki „Pięciop­siaczki” oraz wiersze z tomu „Wanda Chotom­ska dzieciom”. W dalszej części ucznio­wie, pracu­jąc w grupach, wykony­wali plakaty ilustru­jące przeczy­tane utwory, a przed­szko­laki koloro­wały pięciop­siaczki. Zajęciom towarzy­szyła wystawa książek autorki oraz jej biogra­fie, a na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał drobny upomi­nek.
Kolejne spotka­nia w ramach Akade­mii odbędą się w listo­pa­dzie.

Przed­szko­laki w Akade­mii

Przed­szko­laki w Akade­mii

Kolejne zajęcia zorga­ni­zo­wane w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek odbyły się 6, 10 i 12 paździer­nika br. Poświę­cone były twórczo­ści Jana Brzechwy. W zajęciach wzięły udział dzieci cztero- i pięcio­let­nie z Przed­szkola nr 16 oraz Przed­szkola Mungo. Zajęcia obejmo­wały krótką pogadankę na temat dorobku literac­kiego Jana Brzechwy, w szcze­gól­no­ści wierszy dla dzieci, rozmowę na temat warto­ści i roli głośnego czyta­nia oraz idei kampa­nii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważ­niej­szym elemen­tem było głośne czyta­nie – na tę okazję zostały wybrane najbar­dziej znane wierszyki, takie jak: „Kwoka”, „Grzyby”, „Samochwała”, Kaczka dziwaczka”, „Sum” i inne. W dalszej części spotka­nia dzieci wykony­wały ilustra­cje do wiersza „Kaczka dziwaczka”. Zajęciom towarzy­szyła wystawka książek autora, a na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał drobny upomi­nek.

Inaugu­ra­cja 7. edycji zajęć

Inaugu­ra­cja 7. edycji zajęć

Rozpo­czę­li­śmy siódmą edycję Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek zatytu­ło­waną „Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki znane i nieznane”.
Inaugu­ra­cyjne spotka­nia, które poświę­cone były twórczo­ści Jana Brzechwy ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem „Akade­mii pana Kleksa” odbyły się 26 i 27 września br. Uczest­ni­czyli w nich ucznio­wie klas I i II Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 w Bydgosz­czy.
Zajęcia obejmo­wały prezen­ta­cję dotyczącą postaci i dorobku literac­kiego Jana Brzechwy, pogadankę na temat warto­ści i roli głośnego czyta­nia oraz idei kampa­nii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważ­niej­szym elemen­tem było głośne czyta­nie fragmen­tów „Akade­mii pana Kleksa”. W dalszej części zajęć dzieci miały okazję poznać przed­mioty nauczane w Akade­mii pana Kleksa: klekso­gra­fię i przędze­nie liter i samodziel­nie wykonać inicjał swojego imienia z muliny oraz spróbo­wać pisania piórem i atramen­tem. Zajęciom towarzy­szyła wystawa książek autora, a na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał drobny upomi­nek.
Kolejne spotka­nia w ramach Akade­mii odbędą się w paździer­niku.

Wakacje z ciekawą książką

Wakacje z ciekawą książką

Zakoń­czy­li­śmy kolejną, szóstą już edycję Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek. W sześciu ostat­nich przed wakacjami spotka­niach zatytu­ło­wa­nych „Udane wakacje z ciekawą książką” wzięli udział ucznio­wie klas I-III ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 56, 31 oraz 26 w Bydgosz­czy.
Po krótkim wprowa­dze­niu na temat książki, biblio­teki i roli czyta­nia, wybra­li­śmy się na wycieczkę po naszej insty­tu­cji. Zwiedzi­li­śmy Wypoży­czal­nię, Czytel­nię oraz magazyny. W każdym z tych miejsc dzieci mogły posłu­chać o pracy biblio­te­ka­rza na danym stano­wi­sku oraz miały okazję, aby zadać kilka pytań.
Po wycieczce odbyło się głośne czyta­nie – tym razem nowa publi­ka­cja bydgo­skiej pisarki Agnieszki Stelma­szyk „Zbawcy książek”. Nasza Biblio­teka włączyła się tym samym w ogólno­pol­ską akcję Cała Polska Czyta Dzieciom. Po czyta­niu dzieci projek­to­wały okładkę książki, którą planują przeczy­tać w wakacje. Mamy nadzieję, że te plany się powiodą. Na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał upominki z Funda­cji ABC XXI.
Życzymy dzieciom i ich nauczy­cie­lom udanych wakacji i zapra­szamy od września na kolejną edycję.

<span class="dquo">„</span>Bajki świata“ w Ogólno­pol­skim Tygodniu Biblio­tek

Bajki świata“ w Ogólno­pol­skim Tygodniu Biblio­tek

W Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek już trzeci dzień zajęć biblio­tecz­nych przygo­to­wa­nych specjal­nie na Ogólno­pol­ski Tydzień Biblio­tek. W spotka­niach zatytu­ło­wa­nych „Bajki świata” wzięło do tej pory udział ponad 90 dzieci z kilku bydgo­skich szkół.
Nasze zajęcia obejmują prezen­ta­cję na temat litera­tury fantasy oraz krótką pogadankę na temat dwóch wybra­nych przez nas tytułów z litera­tury świato­wej „Alicji w krainie czarów” Lewisa Carolla oraz „Czarno­księż­nika z krainy Oz” Franka Bauma. Oczywi­ście nie brakuje głośnego czyta­nia – tym razem pierw­sze rozdziały z wybra­nych książek.
Dzieci mają też okazję obejrzeć zakupione do zbiorów PBW przepięk­nie wykonane książki przestrzenne pop-up „Alicja w krainie czarów” oraz „Czarno­księż­nik z krainy Oz”. W ostat­niej części uczest­nicy wykonują ilustra­cje do omawia­nych utworów.

Barwy i symbole narodowe

Barwy i symbole narodowe

Zbliża­jące się święta państwowe Dzień Flagi i Święto Narodowe Trzeciego Maja zwane Świętem Konsty­tu­cji były okazją do zorga­ni­zo­wa­nia w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek zajęć eduka­cyj­nych o tematyce patrio­tycz­nej. 26 kwiet­nia br. spotka­li­śmy się z uczniami Zespołu Szkół 14 w Bydgosz­czy na zajęciach zatytu­ło­wa­nych „Znam barwy i symbole narodowe”. Celem naszych zajęć było kształ­to­wa­nie szacunku dla własnego państwa oraz poczu­cia tożsa­mo­ści narodo­wej, rozwi­ja­nie u uczniów zainte­re­so­wań symbo­lami narodo­wymi, kształ­to­wa­nie postaw patrio­tycz­nych oraz rozbu­dza­nie zainte­re­so­wań czytel­ni­czych.
Zajęcia rozpo­częły się krótką pogadanką połączoną z projek­cją filmu na temat głównych symboli Rzeczy­po­spo­li­tej Polskiej : biało-czerwo­nej flagi, godła państwo­wego oraz hymnu polskiego czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Następ­nie uczest­nicy zaśpie­wali hymn we wcześniej omówio­nej posta­wie. Podkre­śli­li­śmy jak ważne jest szano­wa­nie symboli, duma z ich posia­da­nia oraz kształ­to­wa­nie prawi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od najmłod­szych lat. Oczywi­ście obowiąz­ko­wym elemen­tem było głośne czyta­nie. Nawią­zu­jąc do tematyki zajęć wykorzy­sta­li­śmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotom­skiej „Legendy polskie”.
Ważnym punktem zajęć było wykony­wa­nie kokardy narodo­wej zwanej kotylio­nem w biało-czerwo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierw­szy wykazu­jąc się przy tym ogrom­nym zaanga­żo­wa­niem i entuzja­zmem. Na zakoń­cze­nie każdy otrzy­mał drobny upomi­nek.

Kornel Makuszyń­ski w Akade­mii

Kornel Makuszyń­ski w Akade­mii

W dniach 22–24.02. 2017 r. w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek odbyły się zajęcia eduka­cyjne na temat Kornela Makuszyń­skiego i jego najbar­dziej znanego literac­kiego i filmo­wego bohatera czyli Koziołka Matołka. W tych dniach odwie­dzili nas ucznio­wie z bydgo­skich szkół: Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 i nr 12 oraz przed­szko­laki z Przed­szkola Niepu­blicz­nego „Bajko­lan­dia”.

Rozpo­czę­li­śmy krótką pogadanką na temat warto­ści i zalet głośnego czyta­nia. Następ­nie przed­sta­wi­li­śmy prezen­ta­cję dotyczącą życia i twórczo­ści Kornela Makuszyń­skiego, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem litera­tury dla najmłod­szych dzieci. Nie zabra­kło wiado­mo­ści na temat Europej­skiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacano­wie oraz okazji do pokaza­nia dzieciom wybra­nych książek K. Makuszyń­skiego.
Jak zawsze na każdych zajęciach w Akade­mii głównym elemen­tem było głośne czyta­nie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – tym razem I księgi „Przygód Koziołka Matołka” oraz fragmen­tów książki „Awantury i wybryki małej małpki Fiki Miki”.

Po czyta­niu dzieci obejrzały fragment bajki. W dalszej części zajęć młodsze dzieci koloro­wały Koziołka, a starsze rozwią­zy­wały krzyżówkę walen­tyn­kowo-bajkową. Była też możli­wość obejrze­nia wystawki książek oraz maskotki Koziołka Matołka. Na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał drobny upomi­nek.

Zima w litera­tu­rze

Zima w litera­tu­rze

W środę 18 stycz­nia i w piątek 20 stycz­nia 2017 r. odwie­dzili nas ucznio­wie ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 oraz nr 20 w Bydgosz­czy. Nasze zajęcia były zatytu­ło­wane „Zima w litera­tu­rze”. Rozpo­czę­li­śmy krótką pogadanką na temat obecnej pory roku, jej zalet i wad oraz różnych form zimowej aktyw­no­ści sporto­wej. Omówi­li­śmy również najcie­kaw­sze przykłady z litera­tury polskiej i obcej porusza­jące tematykę zimową.
Podob­nie jak na każdych zajęciach w Akade­mii głównym elemen­tem było głośne czyta­nie bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Tematem obecnego spotka­nia była zima, więc wybrane przez nas tytuły nawią­zy­wały do tej pory roku. Czyta­ły­śmy książki „Śnieżny poranek Muminka”, „Zimowe śledz­two Wróżki Amelki” oraz „Franklin gra w hokeja”, czyli przygody bohate­rów znanych wszyst­kim dzieciom.
W dalszej części zajęć dzieci wykony­wały minipla­katy o tematyce zimowej. Na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał drobny upomi­nek. Kolejne spotka­nia już w lutym.