Szkole­nie – Polona i Acade­mica

Szkole­nie – Polona i Acade­mica

W Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy odbyło się szkole­nie, na które zapro­si­li­śmy biblio­te­ka­rzy, nauczy­cieli i wszyst­kich tych, którzy chcieli dowie­dzieć się jakie zmiany przynio­sła POLONA/2miliony, jedna z najno­wo­cze­śniej­szych biblio­tek cyfro­wych na świecie i jedno­cze­śnie najwięk­sza tego typu biblio­teka w Polsce oraz ACADE­MICA Cyfrowa Wypoży­czal­nia Publi­ka­cji Nauko­wych, projekt reali­zo­wany przez Biblio­tekę Narodową pod auspi­cjami Funda­cji na Rzecz Nauki Polskiej. Uczest­nicy szkole­nia dowie­dzieli się jak można wykorzy­stać serwisy Biblio­teki Narodo­wej w codzien­nej pracy i w jaki sposób uzyskać dostęp do milio­nów publi­ka­cji w nawet najmniej­szej biblio­tece. Spotka­nie, w który wzięło udział 50 osób, prowa­dził Pan Iwo Hrynie­wicz, pracow­nik Zakładu Wypoży­cza­nia Krajo­wego i Zagra­nicz­nego w Biblio­tece Narodo­wej.

Ewa Bedełek 
Kierow­nik Wydziału Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświa­to­wych PBW w Bydgosz­czy

Film ze szkole­nia

Print Friendly, PDF & Email