Szkolenie – Polona i Academica

Szkolenie – Polona i Academica

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy odbyło się szkolenie, na które zapro­si­liśmy biblio­te­karzy, nauczy­cieli i wszyst­kich tych, którzy chcieli dowie­dzieć się jakie zmiany przy­niosła POLONA/2miliony, jedna z najno­wo­cze­śniej­szych bibliotek cyfrowych na świecie i jedno­cze­śnie największa tego typu biblio­teka w Polsce oraz ACADEMICA Cyfrowa Wypo­ży­czalnia Publi­kacji Naukowych, projekt reali­zo­wany przez Biblio­tekę Narodową pod auspi­cjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Uczest­nicy szkolenia dowie­dzieli się jak można wyko­rzy­stać serwisy Biblio­teki Narodowej w codziennej pracy i w jaki sposób uzyskać dostęp do milionów publi­kacji w nawet najmniej­szej biblio­tece. Spotkanie, w który wzięło udział 50 osób, prowadził Pan Iwo Hrynie­wicz, pracownik Zakładu Wypo­ży­czania Krajowego i Zagra­nicz­nego w Biblio­tece Narodowej.

Ewa Bedełek 
Kierownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych PBW w Bydgoszczy

Film ze szkolenia