Szkole­nie dla nauczy­cieli

Szkole­nie dla nauczy­cieli

W biblio­tece odbyło się szkole­nie dla nauczy­cieli ZSS nr 33 w Bydgosz­czy „Wielki Inter­net – korzy­ści, zagro­że­nia, bezpie­czeń­stwo, aplika­cje online“. Prowa­dząca spotka­nie przed­sta­wiła problem uzależ­nie­nia dzieci i młodzieży od Inter­netu, zazna­cza­jąc, że jest to problem społeczny. Następ­nie pokazała wybrane wyniki ogólno­pol­skiego badania uczniów w szkołach pt. Nasto­latki 3.0. Zwróciła uwagę na aktyw­no­ści dzieci w Inter­ne­cie, jakimi najczę­ściej są: gry inter­ne­towe, portale społecz­no­ściowe i komuni­ka­tory oraz porno­gra­fia. Wskazała również na różne przyczyny naduży­wa­nia Inter­netu przez dzieci i młodzież oraz możli­wo­ści rozpo­zna­wa­nia sympto­mów uzależ­nie­nia. W dalszej części prowa­dząca przybli­żyła serwisy inter­ne­towe, dotyczące bezpie­czeń­stwa w sieci i oferu­jące niezli­czoną ilość cieka­wych pomysłów na zajęcia eduka­cyjne. Zapoznała też uczest­ni­ków szkole­nia z progra­mami i aplika­cjami online, takimi jak: Animoto, Padlet, Pikto­chart, Kahoot czy Canva, które można wykorzy­stać w pracy zawodo­wej nauczy­ciela.
Beata Cieśliń­ska

Print Friendly, PDF & Email