Świąteczne spotka­nie z senio­rami

Świąteczne spotka­nie z senio­rami

W ramach współ­pracy z Domem Dzien­nego Pobytu “Senior” przy ul. Jodło­wej w Bydgosz­czy w Czytelni Głównej Biblio­teki odbyło się świąteczne spotka­nie z senio­rami. Przybyli goście obejrzeli wystawę dziad­ków do orzechów, która była połączona z prelek­cją na temat kolek­cji. Ekspo­naty na wystawę pocho­dziły z prywat­nych zbiorów pracow­ni­ków Biblio­teki. W miłej atmos­fe­rze i ku zadowo­le­niu senio­rów spędzi­li­śmy ten przed­świą­teczny czas.

Mariola Burak 

Print Friendly, PDF & Email