Świą­teczne spotka­nie z „Dziad­kiem do orze­chów“

Świą­teczne spotka­nie z „Dziad­kiem do orze­chów“

Zbliża­jące się święta Bożego Narodze­nia były okazją do spotka­nia się z najmłod­szymi w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek. W dniach 12,13 i 14 grudnia 2017 r. odwie­dzili nas ucznio­wie klas I-III Szkoły Podsta­wo­wej nr 62 oraz nr 31 w Bydgosz­czy. Zajęcia pod hasłem „Świąteczne spotka­nia z Dziad­kiem do orzechów” rozpo­częły się krótką pogadanką na temat histo­rii powsta­nia utworu E.T.A. Hoffmanna „Dziadek do orzechów”. Uczest­nicy mieli okazję obejrzeć różne modele dziad­ków do orzechów oraz poznać histo­rię tego cieka­wego urządze­nia. W dalszej części czyta­ły­śmy dzieciom fragmenty nowej wersji książki „Dziadek do orzechów” oraz zobaczyć kilka wydań z różnymi ilustra­cjami oraz wersje multi­me­dialne utworu. Następ­nie dzieci wykony­wały zakładki świąteczne z motywem „Dziadka do orzechów”, a na zakoń­cze­nie obejrzały wystawę różnych rodza­jów dziad­ków do orzechów, zorga­ni­zo­waną w Czytelni PBW.
Życzymy wszyst­kim dzieciom radosnych i szczę­śli­wych Świąt i do zobacze­nia w przyszłym roku na kolej­nych zajęciach w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek.

Print Friendly, PDF & Email