Stano­wi­ska Sejmiku ws. uczcze­nia rocznic w 2018 r.

Stano­wi­ska Sejmiku ws. uczcze­nia rocznic w 2018 r.

Sejmik Wojewódz­twa Kujaw­sko-Pomor­skiego ustano­wił w naszym wojewódz­twie rok 2018 Rokiem Harcer­stwa Kujaw­sko-Pomor­skiego w związku z przypa­da­jącą 1 listo­pada 2018 r. rocznicą powsta­nia Związku Harcer­stwa Polskiego, aby wyrazić uznanie dla obecnej i dawnej działal­no­ści organi­za­cji harcer­skich oraz dla podkre­śle­nia szcze­gól­nych warto­ści demokra­tycz­nych, niepod­le­gło­ścio­wych i zasad moral­nych promo­wa­nych przez harcer­stwo, a także ogrom­nego wkładu organi­za­cji harcer­skich w wycho­wa­nie wielu pokoleń obywa­teli.

W związku z przypa­da­jącą w przyszłym roku 450. rocznicą urodzin Anny Wazówny Sejmik posta­no­wił upamięt­nić tę wybitną postać oraz propa­go­wać wiedzę o tej osobie i jej bogatej działal­no­ści społecz­nej i religij­nej, którą prowa­dziła w czasie pobytu na histo­rycz­nej ziemi chełmiń­skiej i micha­łow­skiej wchodzą­cych dziś w skład wojewódz­twa kujaw­sko-pomor­skiego.

STANO­WI­SKO SEJMIKU WOJEWÓDZ­TWA KUJAW­SKO-POMOR­SKIEGO z dnia 27 listo­pada 2017 r. w sprawie ustano­wie­nia roku 2018 w wojewódz­twie kujaw­sko-pomor­skim Rokiem Harcer­stwa Kujaw­sko-Pomor­skiego
STANO­WI­SKO SEJMIKU WOJEWÓDZ­TWA KUJAW­SKO-POMOR­SKIEGO z dnia 27 listo­pada 2017 r. w sprawie uczcze­nia w wojewódz­twie kujaw­sko-pomor­skim 450. rocznicy urodzin królewny Anny Wazówny

Print Friendly, PDF & Email