Sta­no­wiska Sejmiku ws. uczczenia rocznic w 2018 r.

Sta­no­wiska Sejmiku ws. uczczenia rocznic w 2018 r.

Sejmik Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego usta­nowił w naszym woje­wódz­twie rok 2018 Rokiem Har­cer­stwa Kujawsko-Pomor­skiego w związku z przy­pa­da­jącą 1 listo­pada 2018 r. rocz­nicą powstania Związku Har­cer­stwa Pol­skiego, aby wyrazić uznanie dla obecnej i dawnej dzia­łal­ności orga­ni­zacji har­cer­skich oraz dla pod­kre­ślenia szcze­gól­nych war­tości demo­kra­tycz­nych, nie­pod­le­gło­ścio­wych i zasad moral­nych pro­mo­wa­nych przez har­cer­stwo, a także ogrom­nego wkładu orga­ni­zacji har­cer­skich w wycho­wanie wielu pokoleń oby­wa­teli.

W związku z przy­pa­da­jącą w przy­szłym roku 450. rocz­nicą urodzin Anny Wazówny Sejmik posta­nowił upa­miętnić tę wybitną postać oraz pro­pa­gować wiedzę o tej osobie i jej bogatej dzia­łal­ności spo­łecznej i reli­gijnej, którą pro­wa­dziła w czasie pobytu na histo­rycznej ziemi cheł­miń­skiej i micha­łow­skiej wcho­dzą­cych dziś w skład woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.

STA­NO­WISKO SEJMIKU WOJE­WÓDZTWA KUJAWSKO-POMOR­SKIEGO z dnia 27 listo­pada 2017 r. w sprawie usta­no­wienia roku 2018 w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim Rokiem Har­cer­stwa Kujawsko-Pomor­skiego
STA­NO­WISKO SEJMIKU WOJE­WÓDZTWA KUJAWSKO-POMOR­SKIEGO z dnia 27 listo­pada 2017 r. w sprawie uczczenia w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim 450. rocz­nicy urodzin kró­lewny Anny Wazówny