Spotka­nie z Leoka­dią Majewicz

Spotka­nie z Leoka­dią Majewicz

W biblio­tece odbyło się kolejne spotka­nie autor­skie z Leoka­dią Majewicz, autorką książki pt. „Niewol­nicy w raju” w ramach „żywych lekcji histo­rii mówio­nej”. Pani Leoka­dia Majewicz wraz z rodziną znala­zła się wśród setek tysięcy Polaków depor­to­wa­nych w głąb Związku Radziec­kiego. Jej droga do wolno­ści wiodła od syberyj­skiego obozu pracy przymu­sowej przez Uzbeki­stan, Persję (Iran), Karaczi w Indiach, Tanza­nię w Afryce do Liver­poolu w Anglii i trwała od 1940 do 1948 roku.
Uczest­ni­kami spotka­nia byli ucznio­wie z VIII LO w Bydgosz­czy. Z zainte­re­so­wa­niem i przeję­ciem wysłu­chali oni wspomnień pani Leoka­dii, ilustro­wa­nych prezen­tacją zawie­ra­jącą mapy i fotogra­fie z rodzin­nego albumu prele­gentki. Młodzież podzię­ko­wała za spotka­nie kwiatami i gromkimi brawami.

Print Friendly, PDF & Email