Spotka­nie uczest­ni­ków sieci współ­pracy i samokształ­ce­nia

Spotka­nie uczest­ni­ków sieci współ­pracy i samokształ­ce­nia

W czytelni odbyło się kolejne spotka­nie sieci nauczy­cieli języka angiel­skiego, koordy­no­wa­nej przez nauczy­ciela-konsul­tanta z KPCEN w Bydgosz­czy Justynę Adamską. Tym razem nauczy­ciele wymie­niali się doświad­cze­niami związa­nymi z reali­za­cją projek­tów języko­wych w ramach programu ERASMUS plus. Swoim barwnym wystą­pie­niem prele­gentki ze SP nr 57 w Bydgosz­czy zachę­ciły pozosta­łych nauczy­cieli do brania udziału w tego typu progra­mach.  Jak zwykle, nauczy­ciele mieli okazję do skorzy­sta­nia z księgo­zbioru anglo­ję­zycz­nego. Zapra­szamy na kolejne spotka­nie sieci, które zapla­no­wano na 20.03.2018 o godz.16.30 w czytelni.

 Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukow­ska-Cyrano­wicz
Print Friendly, PDF & Email