Spotka­nie uczest­ni­ków sieci jęz. ang.

Spotka­nie uczest­ni­ków sieci jęz. ang.

W czytelni głównej odbyło się spotka­nie uczest­ni­ków sieci współ­pracy i samokształ­ce­nia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół podsta­wo­wych koordy­no­wa­nej przez nauczy­ciela-konsul­tanta KPCEN mgr Justynę Adamską. Nauczy­cie­lom przed­sta­wiono bogatą ofertę księgo­zbioru anglo­ję­zycz­nego PBW przydat­nego do wykorzy­sta­nia na lekcjach z dziećmi i młodzieżą. Kolejne spotka­nie w czytelni zapla­no­wano na grudzień.

Print Friendly, PDF & Email