Spotka­nie senio­rów

Spotka­nie senio­rów

Dnia 15.01.2018 r. odbyło się spotka­nie karna­wa­łowe w Domu Dzien­nego Pobytu „Senior“. W ramach współ­pracy Biblio­teki ze środo­wi­skiem chętnie umilamy senio­rom czas. Tematem kolej­nego już spotka­nia był karna­wał w Polsce i na świecie. Przed­sta­wi­li­śmy histo­rię zwycza­jów karna­wa­ło­wych w dawnej Polsce (kuligi, sanny, reduty, tłusty czwar­tek, ostatki). Uczest­nicy także wspomi­nali swoje bale i hulanki w tym okresie. Senio­rzy zainspi­ro­wani rozmową i wspomnie­niami posta­no­wili na swoją tegoroczną zabawę karna­wa­łową założyć maski w stylu wenec­kim.
Życzymy udanej zabawy oraz wszyst­kiego dobrego w Nowym Roku.
Mariola Burak


 

Print Friendly, PDF & Email