Spotka­nie pokoleń w Muzeum Oświaty

Spotka­nie pokoleń w Muzeum Oświaty

Na werni­saż wystawy „100 lat Bydgo­skiego Harcer­stwa” przybyły dziesiątki zuchów i harce­rzy. Unika­towe zbiory gwaran­to­wały wyprawę w niezwy­kły świat polskiego skautingu. Wysta­wie towarzy­szyła prelek­cja pt. „Początki Harcer­stwa Bydgo­skiego”.
Na „Spotka­niu pokoleń” w gronie harcer­skim (od zuchów po senio­rów) nie zabra­kło gier, muzyki, zabaw i opowie­ści o harcer­stwie. Przybli­żyło ono miesz­kań­com naszego miasta histo­rię i dorobek harcer­stwa oraz aktualną ofertę progra­mową i harcer­ski styl życia.

Print Friendly, PDF & Email