Spotka­nie nauczy­cieli języka angiel­skiego

Spotka­nie nauczy­cieli języka angiel­skiego

W Czytelni Głównej Biblio­teki odbyło się kolejne spotka­nie w ramach sieci współ­pracy i samokształ­ce­nia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół podsta­wo­wych, koordy­no­wa­nej przez nauczy­ciela-konsul­tanta z KPCEN w Bydgosz­czy Justynę Adamską. Uczest­nicy dysku­to­wali i dzielili się doświad­cze­niami dotyczą­cymi przygo­to­wań i reali­za­cji projek­tów między­na­ro­do­wych, w których mogą brać udział dzieci i młodzież z polskich szkół. W związku ze zbliża­ją­cymi się świętami nie zabra­kło również wymiany pomysłów na przepro­wa­dze­nie cieka­wych lekcji na temat Christ­mas. Na kolejne spotka­nie zapra­szamy 30.01.2018 r. o godzi­nie 16.30.

Print Friendly, PDF & Email