Spotka­nie autor­skie

Spotka­nie autor­skie

W ramach „żywych lekcji histo­rii mówio­nej” w Muzeum Oświaty odbyło się spotka­nie autor­skie z Leoka­dią Majewicz, autorką książki pt. „Niewol­nicy w raju”. Pani Leoka­dia Majewicz wraz z rodziną znala­zła się wśród setek tysięcy Polaków depor­to­wa­nych w głąb Związku Radziec­kiego. Jej droga do wolno­ści wiodła od syberyj­skiego obozu pracy przymu­so­wej przez Uzbeki­stan, Iran (Persję), Karaczi w Indiach, Tanza­nię w Afryce do Liver­po­olu w Anglii i trwała od 1940 do 1948 roku.

Uczest­ni­kami spotka­nia byli ucznio­wie z VIII LO w Bydgosz­czy, którzy z uwagą i zainte­re­so­wa­niem wysłu­chali opowia­da­nia pani Leoka­dii, ilustro­wa­nego prezen­ta­cją zawie­ra­jącą mapy i fotogra­fie z rodzin­nego albumu prele­gentki. Młodzież podzię­ko­wała za spotka­nie kwiatami i gromkimi brawami. W trakcie rozmowy ucznio­wie byli bardzo poruszeni opowie­ścią pani Leoka­dii. Stwier­dzili, że „swoją urodą, spoko­jem i dosto­jeń­stwem przypo­mina królową Elżbietę”.

Print Friendly, PDF & Email