Ucznio­wie ze Szkoły im. Ireny Sendle­ro­wej

Ucznio­wie ze Szkoły im. Ireny Sendle­ro­wej

Kolejna bydgo­ska placówka – Szkoła Podsta­wowa nr 58 im. Ireny Sendle­ro­wej – skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki. Ucznio­wie brali udział w zajęciach o warto­ściach „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych“. Później łamali sobie głowy na zajęciach w Akade­mii Gier Logicz­nych i rozwią­zy­wali zagadki w escape roomie.