Wyniki konkursu

Wyniki konkursu

Ogłaszamy laure­atów konkursu „Niech połączy nas książka…“!

Komisja na posie­dze­niu zamknię­tym w dniu 19 czerwca 2017 r. dokonała oceny prac konkur­so­wych.

Pod uwagę brano:
– wybór książki,
– zgodność prezen­ta­cji z zasadami booktal­kingu,
– pomysł, kreatyw­ność, ekspre­sję,
– popraw­ność językową,
– orygi­nal­ność prezen­ta­cji.

Podsu­mo­wa­nie konkursu i wręcze­nie nagród odbędzie się 15 września 2017 r. o godzi­nie 10.00 w Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy, podczas konfe­ren­cji BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ.

Lista laure­atów

Print Friendly, PDF & Email