Rekord w Klubie Enigma

Rekord w Klubie Enigma

Biblio­tekę odwie­dziła 7 klasa ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 w Bydgosz­czy. Zajęcia z uczniami odbywały się w trzech grupach. W jednej z nich znala­zły się cztery osoby, które wykazały się dużą spraw­no­ścią intelek­tu­alną i manualną. Dziew­częta i chłopcy świet­nie kojarzyli fakty, współ­pra­co­wali ze sobą dosko­nale, a logiczne zagadki okazały się dla nich na tyle łatwe, że zdołali się uwolnić z escape roomu w rekor­do­wym czasie 35 minut. Pozosta­łym grupom nie poszło już tak dobrze. Za to wszyscy mogli się też spraw­dzić na zajęciach kształ­tu­ją­cych kompe­ten­cje matema­tyczne, w których wykorzy­sty­wane były różne gry ćwiczące pamięć, spostrze­gaw­czość, wyobraź­nię przestrzenną i spraw­ność licze­nia.
Ucznio­wie mieli również okazję poznać histo­rię książki, jej różne formy, od tych staro­żyt­nych do najnow­szych – elektro­nicz­nych. Kolejna godzina minęła na rozmo­wie o warto­ściach i ich znacze­niu w życiu każdego człowieka.

Print Friendly, PDF & Email