Przed­szko­laki w Akade­mii

Przed­szko­laki w Akade­mii

Kolejne zajęcia zorga­ni­zo­wane w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek odbyły się 6, 10 i 12 paździer­nika br. Poświę­cone były twórczo­ści Jana Brzechwy. W zajęciach wzięły udział dzieci cztero- i pięcio­let­nie z Przed­szkola nr 16 oraz Przed­szkola Mungo. Zajęcia obejmo­wały krótką pogadankę na temat dorobku literac­kiego Jana Brzechwy, w szcze­gól­no­ści wierszy dla dzieci, rozmowę na temat warto­ści i roli głośnego czyta­nia oraz idei kampa­nii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważ­niej­szym elemen­tem było głośne czyta­nie – na tę okazję zostały wybrane najbar­dziej znane wierszyki, takie jak: „Kwoka”, „Grzyby”, „Samochwała”, Kaczka dziwaczka”, „Sum” i inne. W dalszej części spotka­nia dzieci wykony­wały ilustra­cje do wiersza „Kaczka dziwaczka”. Zajęciom towarzy­szyła wystawka książek autora, a na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał drobny upomi­nek.

Print Friendly, PDF & Email