Progra­mo­wa­nie z Ozobo­tem

Progra­mo­wa­nie z Ozobo­tem

Biblio­teka zapra­sza uczniów klas 1–3 szkół podsta­wo­wych wraz z nauczy­cie­lami na zajęcia eduka­cyjne z cyklu „Progra­mo­wa­nie z Ozobo­tem“.
Cele zajęć:

  • podno­sze­nie kompe­ten­cji infor­ma­tycz­nych uczniów 
  • rozwi­ja­nie umiejęt­no­ści rozumie­nia, anali­zo­wa­nia i rozwią­zy­wa­nia proble­mów
  • naucza­nie progra­mo­wa­nia i rozwią­zy­wa­nia proble­mów z wykorzy­sta­niem urządzeń cyfro­wych

Kontakt: Ewa Bielska
tel. 52 341 30 74 wew. 18
mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

plakat „Progra­mo­wa­nie z Ozobo­tem“