Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Rozpo­rzą­dze­nie Ministra Eduka­cji Narodo­wej i Sportu w sprawie szcze­gó­ło­wych zasad działa­nia publicz­nych biblio­tek pedago­gicz­nych mówi, iż „publiczna biblio­teka pedago­giczna służy w szcze­gól­no­ści potrze­bom kształ­cą­cych się i dosko­na­lą­cych nauczy­cieli, studen­tów przygo­to­wu­ją­cych się do zawodu nauczy­ciela oraz słucha­czy zakła­dów kształ­ce­nia nauczy­cieli.“
Na tej podsta­wie Biblio­teka może organi­zo­wać praktyki zawodowe dla studen­tów przygo­to­wu­ją­cych się do zawodu nauczy­ciela-biblio­te­ka­rza. Praktyki te reali­zo­wane są na podsta­wie pisem­nego porozu­mie­nia Dyrek­tora Biblio­teki zawar­tego ze szkołą wyższą lub zakła­dem kształ­ce­nia nauczy­cieli.

Kontakt :
Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy
M. Skłodow­skiej-Curie 4
Dyrek­tor : mgr Ewa Prono­bis-Sosnow­ska
Pokój nr 23 (I piętro)
Tel. 052–341-19–84