Edukacja włącza­jąca – Poznajmy się

Edukacja włącza­jąca – Poznajmy się

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów i nauczy­cieli na zajęcia eduka­cyjne pt. „Poznajmy się”.
W spotka­niach mogą wziąć udział uczniowie szkół podsta­wo­wych.

Cele prowa­dzo­nych zajęć:

  • promo­wanie integracji społecznej;
  • rozwi­janie wiedzy o różnych niepeł­no­spraw­no­ściach wśród uczniów;
  • rozwi­janie świado­mości uczniów w odnie­sieniu do osób z różnymi rodzajami niepeł­no­spraw­ności.

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z wybranymi tekstami z publi­kacji „Duże sprawy w małych głowach” autorstwa Agnieszki Kossow­skiej, które pomogą w zdobyciu wiedzy o różnych niepeł­no­spraw­no­ściach, zrozu­mieniu potrzeb osób niepeł­no­spraw­nych i budowaniu wzajem­nych relacji.

Projekt został opraco­wany w związku z jednym z podsta­wo­wych kierunków polityki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2017/2018 – Podno­szenie jakości edukacji włącza­jącej w szkołach i placów­kach systemu oświaty.

W celu uzgod­nienia terminu zajęć prosimy o kontakt telefo­niczny lub e-mailowy :
tel. 52 341 19 84 w.13
e-mail: mlewandowskapyz@​gmail.​com

POZNAJMY SIĘ