Poznajmy się

Poznajmy się

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy zapra­sza uczniów i nauczy­cieli na zajęcia eduka­cyjne pt. „Poznajmy się”.
W spotka­niach mogą wziąć udział ucznio­wie szkół podsta­wo­wych.

Cele prowa­dzo­nych zajęć:

  • promo­wa­nie integra­cji społecz­nej;
  • rozwi­ja­nie wiedzy o różnych niepeł­no­spraw­no­ściach wśród uczniów;
  • rozwi­ja­nie świado­mo­ści uczniów w odnie­sie­niu do osób z różnymi rodza­jami niepeł­no­spraw­no­ści.

Podczas zajęć ucznio­wie zapoznają się z wybra­nymi tekstami z publi­ka­cji „Duże sprawy w małych głowach” autor­stwa Agnieszki Kossow­skiej, które pomogą w zdoby­ciu wiedzy o różnych niepeł­no­spraw­no­ściach, zrozu­mie­niu potrzeb osób niepeł­no­spraw­nych i budowa­niu wzajem­nych relacji.

Projekt został opraco­wany w związku z jednym z podsta­wo­wych kierun­ków polityki oświa­to­wej państwa w roku szkol­nym 2017/2018 – Podno­sze­nie jakości eduka­cji włącza­ją­cej w szkołach i placów­kach systemu oświaty.

W celu uzgod­nie­nia terminu zajęć prosimy o kontakt telefo­niczny lub e-mailowy :
tel. 52 341 19 84 w.13
e-mail: mlewandowskapyz@​gmail.​com

POZNAJMY SIĘ