Polona i Acade­mica – bezpłatne szko­lenie

Polona i Acade­mica – bezpłatne szko­lenie

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy zaprasza nauczy­cieli biblio­te­karzy i biblio­te­karzy do udziału w szko­leniu doty­czącym POLONY, jednej z najno­wo­cze­śniej­szych bibliotek cyfro­wych na świecie i jedno­cze­śnie najwięk­szej tego typu biblio­teki w Polsce oraz Cyfrowej Wypo­ży­czalni Publi­kacji Nauko­wych ACADE­MICA. Szko­lenie, które odbę­dzie się 23 stycznia 2018 r. o godzinie 15.00 w siedzibie PBW, ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4, prze­pro­wadzi przed­sta­wi­ciel Biblio­teki Naro­dowej.
Infor­macje o szko­leniu – tel. 52 341 30 74 wew. 16.

Zain­te­re­so­wa­nych prosimy o wypeł­nienie formu­larza reje­stra­cyj­nego.
Program szko­lenia

Print Friendly, PDF & Email