Polityka prywat­ności

W celu zapew­nienia wygody i bezpie­czeń­stwa podczas prze­glą­dania naszego serwisu, korzy­stając z naszej strony bez zmian ustawień prze­glą­darki, wyrażasz zgodę na wyko­rzy­stanie przez nas plików cookies.

Czym są pliki cookies?

Prawie każda strona inter­ne­towa wyko­rzy­stuje tech­no­logię plików cookies. Ciasteczka to niewielkie pliki, w których zapi­sy­wane są usta­wienia użyt­kow­nika. Wysyłane są one przez serwis inter­ne­towy, który odwie­dzamy, każdo­ra­zowo kiedy wchodzisz na jego stronę. Część z nich może pozostać na urzą­dzeniu po zamknięciu prze­glą­darki. Przy następnej wizycie z tego samego urzą­dzenia, prze­glą­darka może sprawdzić, czy w urzą­dzeniu zapisany jest odpo­wiedni plik cookie (tzn. plik zawie­ra­jący nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu można rozpoznać, że dany użyt­kownik odwiedził ją w prze­szłości, i w niektó­rych przy­pad­kach, dopasować prezen­to­waną treść do odbiorcy.

Zalety plików cookies

Pliki cookies ułatwiają użyt­kow­ni­kowi korzy­stanie z wcześniej odwie­dza­nych przez niego stron inter­ne­to­wych. Jeśli użyt­kownik korzysta z tego samego urzą­dzenia i prze­glą­darki co wcześniej, umożliwia to zapa­mię­tanie jego prefe­rencji. Żadne pliki cookies wyko­rzy­sty­wane przez nasz serwis nie gromadzą infor­macji umoż­li­wia­ją­cych ustalenie tożsa­mości użyt­kow­nika.

Kontro­lo­wanie i usuwanie plików cookies

Użyt­kownik może zmieniać sposób korzy­stania z plików cookies przez prze­glą­darkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze stron inter­ne­to­wych. W tym celu należy zmienić usta­wienia prze­glą­darki. Większość prze­glą­darek oferuje możliwość akcep­to­wania lub odrzu­cania wszyst­kich plików cookies, akcep­to­wania tylko niektó­rych rodzajów albo infor­mo­wania użyt­kow­nika za każdym razem, gdy strona inter­ne­towa próbuje je zapisać. Użyt­kownik może również z łatwością usuwać pliki cookies, które zostały już zapisane na urzą­dzeniu przez prze­glą­darkę. Zarzą­dzanie i usuwanie plików cookies różni się w zależ­ności od używanej prze­glą­darki. Dokładne infor­macje na ten temat można uzyskać, korzy­stając z funkcji Pomoc w prze­glą­darce lub odwie­dzając stronę inter­ne­tową www​.wszyst​ko​ocia​stecz​kach​.pl, na której krok po kroku wyja­śniono, jak kontro­lować i usuwać pliki cookies w więk­szości prze­glą­darek.