Polityka prywat­no­ści

W celu zapew­nie­nia wygody i bezpie­czeń­stwa podczas przeglą­da­nia naszego serwisu, korzy­sta­jąc z naszej strony bez zmian ustawień przeglą­darki, wyrażasz zgodę na wykorzy­sta­nie przez nas plików cookies.

Czym są pliki cookies?

Prawie każda strona inter­ne­towa wykorzy­stuje techno­lo­gię plików cookies. Ciasteczka to niewiel­kie pliki, w których zapisy­wane są ustawie­nia użytkow­nika. Wysyłane są one przez serwis inter­ne­towy, który odwie­dzamy, każdo­ra­zowo kiedy wchodzisz na jego stronę. Część z nich może pozostać na urządze­niu po zamknię­ciu przeglą­darki. Przy następ­nej wizycie z tego samego urządze­nia, przeglą­darka może spraw­dzić, czy w urządze­niu zapisany jest odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawie­ra­jący nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponow­nie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu można rozpo­znać, że dany użytkow­nik odwie­dził ją w przeszło­ści, i w niektó­rych przypad­kach, dopaso­wać prezen­to­waną treść do odbiorcy.

Zalety plików cookies

Pliki cookies ułatwiają użytkow­ni­kowi korzy­sta­nie z wcześniej odwie­dza­nych przez niego stron inter­ne­to­wych. Jeśli użytkow­nik korzy­sta z tego samego urządze­nia i przeglą­darki co wcześniej, umożli­wia to zapamię­ta­nie jego prefe­ren­cji. Żadne pliki cookies wykorzy­sty­wane przez nasz serwis nie groma­dzą infor­ma­cji umożli­wia­ją­cych ustale­nie tożsa­mo­ści użytkow­nika.

Kontro­lo­wa­nie i usuwa­nie plików cookies

Użytkow­nik może zmieniać sposób korzy­sta­nia z plików cookies przez przeglą­darkę, w tym bloko­wać lub usunąć te, które pocho­dzą ze stron inter­ne­to­wych. W tym celu należy zmienić ustawie­nia przeglą­darki. Większość przeglą­da­rek oferuje możli­wość akcep­to­wa­nia lub odrzu­ca­nia wszyst­kich plików cookies, akcep­to­wa­nia tylko niektó­rych rodza­jów albo infor­mo­wa­nia użytkow­nika za każdym razem, gdy strona inter­ne­towa próbuje je zapisać. Użytkow­nik może również z łatwo­ścią usuwać pliki cookies, które zostały już zapisane na urządze­niu przez przeglą­darkę. Zarzą­dza­nie i usuwa­nie plików cookies różni się w zależ­no­ści od używa­nej przeglą­darki. Dokładne infor­ma­cje na ten temat można uzyskać, korzy­sta­jąc z funkcji Pomoc w przeglą­darce lub odwie­dza­jąc stronę inter­ne­tową www​.wszyst​ko​ocia​stecz​kach​.pl, na której krok po kroku wyjaśniono, jak kontro­lo­wać i usuwać pliki cookies w większo­ści przeglą­da­rek.

Print Friendly, PDF & Email