Półfi­nał Wielkiej Ligi Czytel­ni­ków

Półfi­nał Wielkiej Ligi Czytel­ni­ków

21 kwiet­nia 2017 r. w ramach współ­pracy ze Stowa­rzy­sze­niem Wielka Liga, w Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy przepro­wa­dzono półfi­nał Wielkiej Ligi Czytel­ni­ków dla uczniów szkół podsta­wo­wych z Bydgosz­czy i okolic. Test półfi­na­łowy pisało 39 uczest­ni­ków konkursu repre­zen­tu­ją­cych:
Szkołę Podsta­wową im. Janusza Korczaka w Krąple­wi­cach,
Szkołę Podsta­wową nr 66 im. Misji Pokojo­wych ONZ w Bydgosz­czy,
Zespół Szkół im. Anieli hrabiny Potulic­kiej w Wojno­wie,
Zespół Szkół nr 8 Szkoła Podsta­wowa nr 18 w Bydgosz­czy,
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łocho­wie,
Zespół Szkół nr 26 w Bydgosz­czy,
Zespół Szkół w Borów­nie,
Szkołę Podsta­wową w Przepał­ko­wie.

Zdjęcia Anna Krasz­kie­wicz

Print Friendly, PDF & Email