Podca­sty na lekcjach jęz. niemiec­kiego

Podca­sty na lekcjach jęz. niemiec­kiego

W czytelni głównej odbyły się warsz­taty metodyczne “Posłu­chaj! Podca­sty na lekcji języka niemiec­kiego” w ramach projektu “sieć eksper­tów programu DELFORT”. Popro­wa­dziła je mgr Agnieszka Krajew­ska na zapro­sze­nie nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN w Bydgosz­czy. Uczest­nicy warsz­ta­tów – nauczy­ciele języka niemiec­kiego – zostali zapoznani z księgo­zbio­rem niemiec­ko­ję­zycz­nym znajdu­ją­cym się w PBW. Biblio­te­ka­rze zapre­zen­to­wali również nowości ze zbiorów Medio­teki Insty­tutu Goethego, dostęp­nych w biblio­tece.

Print Friendly, PDF & Email