Pochyl się nade mną…

Pochyl się nade mną…

W Szkole Podsta­wo­wej nr 19 w Bydgosz­czy odbyły się kolejne zajęcia eduka­cyjne z klasą IV w ramach reali­za­cji programu własnego z zakresu eduka­cji czytel­ni­czej „Pochyl się nade mną i daj oczom płynąć“. Grudniowe spotka­nie zapla­no­wane było na wyjąt­kowy dzień jakim są mikołajki. W tym dniu oprócz tekstów o prezen­tach, ucznio­wie czytali także o trady­cjach związa­nych z Bożym Narodze­niem. W wyjąt­ko­wym nastroju niespo­dzie­wa­nie w czasie zajęć przyszedł święty Mikołaj i obdaro­wał dzieci słody­czami. Ucznio­wie czytają coraz chętniej, lepiej i jak najbar­dziej zasłu­żyły na słody­cze.

Małgo­rzata Tyczyń­ska

Print Friendly, PDF & Email