Pisanka – wielka­nocny symbol

Pisanka – wielka­nocny symbol

W Czytelni otwarto wystawę poświę­coną pisance – jednemu z najważ­niej­szych symboli Wielka­nocy. Zgroma­dzono kilka­dzie­siąt artefak­tów. Ozdoby wielka­nocne zostały wykonane różnymi techni­kami. Można podzi­wiać kraszanki, drapanki, rzeźbione w drewnie, wydmuszki ozdobione delikatną koronką, koloro­wymi nićmi i hafto­wane. Pokaźną część prac stano­wią pisanki, których autorami są nauczy­ciele biblio­te­ka­rze PBW w Bydgosz­czy. Otwar­ciu wystawy towarzy­szyła pogadanka na temat histo­rii pisanki. Bogata litera­tura z zasobów własnych biblio­teki stała się inspi­ra­cją tego nieco­dzien­nego wydarze­nia.
W najbliż­szych dniach zostaną przepro­wa­dzone zajęcia dla grup przed­szkol­nych, uczniów bydgo­skich szkół, zuchów, harce­rzy i innych grup zorga­ni­zo­wa­nych, a także dla wszyst­kich osób zainte­re­so­wa­nych polską trady­cją. Wystawa będzie czynna do 22 kwiet­nia br. Serdecz­nie zapra­szamy.

Print Friendly, PDF & Email