Pisanka – wiel­ka­nocny symbol

Pisanka – wiel­ka­nocny symbol

W Czy­telni otwarto wystawę poświę­coną pisance – jednemu z naj­waż­niej­szych symboli Wiel­ka­nocy. Zgro­ma­dzono kil­ka­dzie­siąt arte­faktów. Ozdoby wiel­ka­nocne zostały wyko­nane różnymi tech­ni­kami. Można podzi­wiać kra­szanki, dra­panki, rzeź­bione w drewnie, wydmuszki ozdo­bione deli­katną koronką, kolo­ro­wymi nićmi i hafto­wane. Pokaźną część prac sta­nowią pisanki, których auto­rami są nauczy­ciele biblio­te­karze PBW w Byd­goszczy. Otwarciu wystawy towa­rzy­szyła poga­danka na temat historii pisanki. Bogata lite­ra­tura z zasobów wła­snych biblio­teki stała się inspi­racją tego nie­co­dzien­nego wyda­rzenia.
W naj­bliż­szych dniach zostaną prze­pro­wa­dzone zajęcia dla grup przed­szkol­nych, uczniów byd­go­skich szkół, zuchów, har­cerzy i innych grup zor­ga­ni­zo­wa­nych, a także dla wszyst­kich osób zain­te­re­so­wa­nych polską tra­dycją. Wystawa będzie czynna do 22 kwietnia br. Ser­decznie zapra­szamy.