Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych PBW w Bydgoszczy

Powią­zane nad­cho­dzące wydarzenia

 • 19-10-2017 08:45 – 19-10-2017 09:00

  Nauka języka angiel­skiego dla początkujących.

 • 26-10-2017 08:45 – 26-10-2017 09:00

  Nauka języka angiel­skiego dla początkujących.

 • 27-10-2017 10:00 – 27-10-2017 11:30

  Zajęcia eduka­cyjne przygo­to­wane w ramach pro­jektu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o wartościach”.

 • 31-10-2017 08:45 – 31-10-2017 09:00

  Nauka języka angiel­skiego dla początkujących.