Wydział Gro­ma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów PBW w Byd­goszczy

Powią­zane nad­cho­dzące wyda­rzenia

 • 25-03-2019 10:00 – 25-03-2019 12:00

  Zajęcia dla dzieci o tema­tyce zwią­zanej z wiosną i świę­tami. Poga­danka o naj­waż­niej­szych zwy­cza­jach i tra­dy­cjach wiel­ka­noc­nych. Głośne czy­tanie frag­mentów książki „Polskie tra­dycje i oby­czaje”, opo­wia­dania „Mar­tynka i zwie­rzątka” oraz I księgi „Przygód Muminków”. Roz­wią­zy­wanie quizu wiel­ka­noc­nego i wyko­ny­wanie kwiatów z krepy oraz ryso­wanie pisanek.

 • 26-03-2019 12:00 – 26-03-2019 13:30

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

 • 28-03-2019 13:00 – 28-03-2019 13:45

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

 • 28-03-2019 11:00 – 28-03-2019 11:45

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

 • 28-03-2019 12:00 – 28-03-2019 12:45

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

 • 02-04-2019 13:00 – 02-04-2019 14:30

  Zajęcia dla dzieci o tema­tyce zwią­zanej z wiosną i świę­tami. Poga­danka o naj­waż­niej­szych zwy­cza­jach i tra­dy­cjach wiel­ka­noc­nych. Głośne czy­tanie frag­mentów książki „Polskie tra­dycje i oby­czaje”, opo­wia­dania „Mar­tynka i zwie­rzątka” oraz I księgi „Przygód Muminków”. Roz­wią­zy­wanie quizu wiel­ka­noc­nego i wyko­ny­wanie kwiatów z krepy oraz ryso­wanie pisanek.

 • 02-04-2019 09:00 – 02-04-2019 10:30

  Zajęcia dla dzieci o tema­tyce zwią­zanej z wiosną i świę­tami. Poga­danka o naj­waż­niej­szych zwy­cza­jach i tra­dy­cjach wiel­ka­noc­nych. Głośne czy­tanie frag­mentów książki „Polskie tra­dycje i oby­czaje”, opo­wia­dania „Mar­tynka i zwie­rzątka” oraz I księgi „Przygód Muminków”. Roz­wią­zy­wanie quizu wiel­ka­noc­nego i wyko­ny­wanie kwiatów z krepy oraz ryso­wanie pisanek.

 • 02-04-2019 11:00 – 02-04-2019 12:30

  Zajęcia dla dzieci o tema­tyce zwią­zanej z wiosną i świę­tami. Poga­danka o naj­waż­niej­szych zwy­cza­jach i tra­dy­cjach wiel­ka­noc­nych. Głośne czy­tanie frag­mentów książki „Polskie tra­dycje i oby­czaje”, opo­wia­dania „Mar­tynka i zwie­rzątka” oraz I księgi „Przygód Muminków”. Roz­wią­zy­wanie quizu wiel­ka­noc­nego i wyko­ny­wanie kwiatów z krepy oraz ryso­wanie pisanek.

 • 03-04-2019 10:00 – 03-04-2019 11:30

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

 • 05-04-2019 11:00 – 05-04-2019 11:45

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.