Wydział Groma­dze­nia i Opraco­wa­nia Zbiorów PBW w Bydgosz­czy

Powią­zane nadcho­dzące wydarze­nia

 • 10-05-2018 09:00 – 10-05-2018 10:30

  Cele zajęć:

  • kształ­to­wa­nie szacunku dla własnego państwa oraz poczu­cia tożsa­mo­ści narodo­wej,
  • rozwi­ja­nie u uczniów zainte­re­so­wań symbo­lami narodo­wymi,
  • kształ­to­wa­nie postaw patrio­tycz­nych,
  • rozbu­dza­nie zainte­re­so­wań czytel­ni­czych.