Muzeum Oświaty w Bydgoszczy

Powią­zane wyda­rzenia nadcho­dzące

  • 08-02-2018 10:00 – 08-02-2018 11:30

    Zajęcia dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w szpi­talu prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

  • 08-02-2018 13:00 – 08-02-2018 14:30

    Zajęcia dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w szpi­talu prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

  • 09-02-2018 11:00 – 09-02-2018 12:30

    Zajęcia dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w szpi­talu prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.