Muzeum Oświaty w Bydgoszczy

Powią­zane nad­cho­dzące wydarzenia

 • 19-10-2017 13:30 – 19-10-2017 15:00

  Zajęcia dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w szpi­talu pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia międzywojennego.

 • 20-10-2017 10:00 – 20-10-2017 11:30

  Zajęcia pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia międzywojennego.

 • 20-10-2017 14:15 – 20-10-2017 15:45

  Zajęcia pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia międzywojennego.

 • 23-10-2017 09:00 – 23-10-2017 10:30

  Zajęcia pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia międzywojennego.

 • 24-10-2017 09:00 – 24-10-2017 10:30

  Zajęcia pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia międzywojennego.

 • 25-10-2017 08:45 – 25-10-2017 10:15

  Zajęcia pro­wa­dzone przez płk. Jerzego Lelwica o doko­na­niach Mariana Rejew­skiego i grupy pol­skich kryp­to­logów, którzy złamali szyfr Enigmy i przy­czy­nili się do skró­cenia II wojny światowej.

 • 25-10-2017 09:00 – 25-10-2017 10:30

  Zajęcia pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia międzywojennego.

 • 26-10-2017 10:00 – 26-10-2017 11:30

  Zajęcia pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia międzywojennego.

 • 26-10-2017 11:15 – 26-10-2017 12:45

  Zajęcia dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w szpi­talu pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia międzywojennego.

 • 27-10-2017 08:30 – 27-10-2017 10:00

  Spo­tkanie autor­skie z Leokadią Maje­wicz dla mło­dzieży w ramach „żywych lekcji histo­rii mówionej”.

 • 27-10-2017 09:00 – 27-11-2017 10:30

  Zajęcia pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia międzywojennego.

 • 30-10-2017 08:45 – 30-10-2017 10:15

  Zajęcia pro­wa­dzone przez płk. Jerzego Lelwica o doko­na­niach Mariana Rejew­skiego i grupy pol­skich kryp­to­logów, którzy złamali szyfr Enigmy i przy­czy­nili się do skró­cenia II wojny światowej.

 • 30-10-2017 10:00 – 30-10-2017 11:30

  Cele zajęć:

  • kształ­to­wanie sza­cunku dla wła­snego państwa oraz poczucia toż­sa­mości narodowej,
  • roz­wi­janie u uczniów zain­te­re­sowań sym­bo­lami narodowymi,
  • kształ­to­wanie postaw patriotycznych,
  • roz­bu­dzanie zain­te­re­sowań czytelniczych.
 • 30-10-2017 11:15 – 30-10-2017 13:00

  Zajęcia pro­wa­dzone przez płk. Jerzego Lelwica o doko­na­niach Mariana Rejew­skiego i grupy pol­skich kryp­to­logów, którzy złamali szyfr Enigmy i przy­czy­nili się do skró­cenia II wojny światowej.

 • 03-11-2017 11:30 – 03-11-2017 13:00

  Zajęcia pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia międzywojennego.

 • 03-11-2017 11:30 – 03-11-2017 13:00

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwudzie­sto­le­cia międzywojennego.

 • 06-11-2017 11:00 – 06-11-2017 12:30

  Cele zajęć:

  • kształ­to­wanie sza­cunku dla wła­snego państwa oraz poczucia toż­sa­mości narodowej,
  • roz­wi­janie u uczniów zain­te­re­sowań sym­bo­lami narodowymi,
  • kształ­to­wanie postaw patriotycznych,
  • roz­bu­dzanie zain­te­re­sowań czytelniczych.
 • 06-11-2017 11:15 – 06-11-2017 13:00

  Zajęcia pro­wa­dzone przez płk. Jerzego Lelwica o doko­na­niach Mariana Rejew­skiego i grupy pol­skich kryp­to­logów, którzy złamali szyfr Enigmy i przy­czy­nili się do skró­cenia II wojny światowej.

 • 07-11-2017 11:00 – 07-11-2017 12:30

  Cele zajęć:

  • kształ­to­wanie sza­cunku dla wła­snego państwa oraz poczucia toż­sa­mości narodowej,
  • roz­wi­janie u uczniów zain­te­re­sowań sym­bo­lami narodowymi,
  • kształ­to­wanie postaw patriotycznych,
  • roz­bu­dzanie zain­te­re­sowań czytelniczych.
 • 07-11-2017 11:00 – 07-11-2017 12:30

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwudzie­sto­le­cia międzywojennego.

 • 08-11-2017 10:30 – 08-11-2017 12:00

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwudzie­sto­le­cia międzywojennego.

 • 08-11-2017 10:30 – 08-11-2017 12:00

  Spo­tkanie autor­skie z Leokadią Maje­wicz dla mło­dzieży w ramach „żywych lekcji histo­rii mówionej”.

 • 09-11-2017 10:00 – 09-11-2017 11:00

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwudzie­sto­le­cia międzywojennego.

 • 10-11-2017 09:00 – 10-11-2017 10:30

  Cele zajęć:

  • kształ­to­wanie sza­cunku dla wła­snego państwa oraz poczucia toż­sa­mości narodowej,
  • roz­wi­janie u uczniów zain­te­re­sowań sym­bo­lami narodowymi,
  • kształ­to­wanie postaw patriotycznych,
  • roz­bu­dzanie zain­te­re­sowań czytelniczych.
 • 13-11-2017 09:30 – 13-11-2017 11:00

  Zajęcia pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia międzywojennego.

 • 15-11-2017 09:00 – 15-11-2017 10:30

  Zajęcia pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia międzywojennego.

 • 16-11-2017 10:45 – 16-11-2017 12:15

  Cele zajęć:

  • kształ­to­wanie sza­cunku dla wła­snego państwa oraz poczucia toż­sa­mości narodowej,
  • roz­wi­janie u uczniów zain­te­re­sowań sym­bo­lami narodowymi,
  • kształ­to­wanie postaw patriotycznych,
  • roz­bu­dzanie zain­te­re­sowań czytelniczych.
 • 17-11-2017 09:30 – 17-11-2017 11:00

  Zajęcia pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia międzywojennego.

 • 21-11-2017 09:30 – 21-11-2017 11:00

  Zajęcia pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia międzywojennego.

 • 22-11-2017 08:30 – 22-11-2017 10:00

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla przed­szko­laków i uczniów kl. 1–3.

 • 22-11-2017 09:30 – 22-11-2017 11:00

  Zajęcia pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia międzywojennego.

 • 22-11-2017 11:00 – 22-11-2017 12:30

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla przed­szko­laków i uczniów kl. 1–3.

 • 23-11-2017 09:00 – 23-11-2017 10:30

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla przed­szko­laków i uczniów kl. 1–3.

 • 23-11-2017 11:30 – 23-11-2017 13:00

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla przed­szko­laków i uczniów kl. 1–3.

 • 24-11-2017 10:00 – 24-11-2017 11:30

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla przed­szko­laków i uczniów kl. 1–3.

 • 27-11-2017 08:30 – 27-11-2017 10:00

  Zajęcia pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia międzywojennego.

 • 27-11-2017 08:30 – 27-11-2017 10:00

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwudzie­sto­le­cia międzywojennego.

 • 09-01-2018 09:30 – 09-01-2018 10:30

  Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w maso­wych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas oku­pacji hitle­row­skiej. Byd­goski wrze­sień 1939 r. oraz tajne nauczanie. Zwie­dzanie stałej wystawy.