Muzeum Oświaty w Bydgosz­czy

Powią­zane nadcho­dzące wydarze­nia

 • 20-03-2018 09:00 – 20-03-2018 10:30

  Zajęcia eduka­cyjne dla dzieci.

 • 20-03-2018 11:00 – 20-03-2018 12:30

  Zajęcia eduka­cyjne dla dzieci.

 • 21-03-2018 09:00 – 21-03-2018 10:30

  Zajęcia eduka­cyjne dla dzieci.

 • 21-03-2018 10:45 – 21-03-2018 12:15

  Zajęcia eduka­cyjne dla dzieci.

 • 22-03-2018 09:30 – 22-03-2018 11:00

  Zajęcia eduka­cyjne dla dzieci.

 • 22-03-2018 11:00 – 22-03-2018 12:30

  Zajęcia eduka­cyjne dla dzieci.

 • 16-04-2018 12:15 – 16-04-2018 13:15

  Zajęcia dla dzieci przeby­wa­ją­cych w szpitalu prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 26-04-2018 09:00 – 26-04-2018 10:30

  Zajęcia poświę­cone nauczy­cie­lom, którzy zginęli w masowych egzeku­cjach i w obozach zagłady podczas okupa­cji hitle­row­skiej. Bydgo­ski wrzesień 1939 r. oraz tajne naucza­nie. Zwiedza­nie stałej wystawy.

 • 10-05-2018 09:00 – 10-05-2018 10:30

  Cele zajęć:

  • kształ­to­wa­nie szacunku dla własnego państwa oraz poczu­cia tożsa­mo­ści narodo­wej,
  • rozwi­ja­nie u uczniów zainte­re­so­wań symbo­lami narodo­wymi,
  • kształ­to­wa­nie postaw patrio­tycz­nych,
  • rozbu­dza­nie zainte­re­so­wań czytel­ni­czych.