Kujaw­sko-Pomor­skie Centrum Eduka­cji Nauczy­cieli w Bydgosz­czy

Powią­zane nadcho­dzące wydarze­nia

  • 20-03-2018 16:30 – 20-03-2018 19:00

    Spotka­nie w ramach sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół podsta­wo­wych, koor­dy­no­wanej przez nauczy­­ciela konsu­l­tanta z KPCEN w Bydgosz­czy Justynę Adamską.