Czytelnia PBW w Bydgoszczy

Powią­zane nadcho­dzące wyda­rzenia

  • 20-11-2017 11:00 – 20-11-2017 12:30

    Głośne czytanie frag­mentów "Wspo­mnień z mej pracy w Biurze Szyfrów…" Mariana Rejew­skiego osobom niewi­domym i niedo­wi­dzącym z Bydgo­skiego Koła Powia­to­wego Polskiego Związku Niewi­do­mych.

  • 24-11-2017 16:30 – 24-11-2017 18:30

    Konfe­rencja zorga­ni­zo­wana przez Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Fran­cu­skiego PROF-EUROPE z udziałem przed­sta­wi­cieli Wydaw­nictw Nowela i Didier.

  • 29-11-2017 15:30 – 29-11-2017 18:40

    Warsz­taty „Deutsch mit Socke“ dla nauczy­cieli jęz. niemiec­kiego ze szkół podsta­wo­wych i gimna­zjów. Refe­rentka: Agnieszka Krajewska