Czytelnia PBW w Bydgoszczy

Powią­zane wyda­rzenia nadcho­dzące

  • 30-01-2018 16:30 – 30-01-2018 18:30

    Spotkanie w ramach sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół podsta­wo­wych, koor­dy­no­wanej przez nauczy­­ciela konsu­l­tanta z KPCEN w Bydgoszczy Justynę Adamską.