Ogło­szenie wyników kon­kursu

Ogło­szenie wyników kon­kursu

Dnia 22 listo­pada 2017 r. o godz. 12.00 odbyło się posie­dzenie komisji kon­kur­sowej roz­strzy­ga­jącej konkurs pt. „Święta z Dziad­kiem do Orze­chów E.T.A. Hof­f­manna”.
Komisja w skła­dzie:
mgr Ewa Pro­nobis-Sosnowska – Dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy,
Mał­go­rzata Krüger – Zastępca Kie­row­nika Działu Pro­mocji i Obsługi Widzów Opera Nova w Byd­goszczy,
Nadia Gruszka – Opera Nova w Byd­goszczy,
mgr Anna Drejas – Pań­stwowy Zespół Szkół Pla­stycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Byd­goszczy,
mgr Ewa Bielska – Peda­go­giczna biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy ogło­siła listę lau­re­atów:
I miejsce
Helena Mar­cin­kowska - Szkoła Pod­sta­wowa nr 56 w Byd­goszczy kl Ia; opiekun Gabriela Wódzka
II miejsce
Alicja Gondek - Szkoła Pod­sta­wowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach kl. I f; opiekun Justyna Gryń
III miejsce
Zuzanna Kalwat - Szkoła Pod­sta­wowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach kl. I d; opiekun Mariola Kmieć
Zuzanna Rybak - Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 w Koro­nowie; kl. III d ; opiekun Urszula Spie­rewka

Wyróż­nienia:
Kata­rzyna Lau­dańska - Szkoła Pod­sta­wowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach kl. I f; opiekun Justyna Gryń
Wero­nika Zie­lińska - Szkoła Pod­sta­wowa nr 56 w Byd­goszczy kl Ia; opiekun Gabriela Wódzka
Nikola Talar­czyk - Szkoła Pod­sta­wowa w Słę­bowie kl. III ; opiekun Renata Kaspro­wiak
Natalia Kola­sińska - Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 w Koro­nowie kl. III i; opiekun Danuta Pakowska
Milena Dufka - Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 w Koro­nowie kl. III i; opiekun Danuta Pakowska

Wyróż­nienie za formę: 
Julia Dorsz - Szkoła Pod­sta­wowa im mjra Henryka Suchar­skiego w Sadkach kl. III.

Wszystkim zwy­cięzcom GRA­TU­LU­JEMY!!!

Zapra­szamy na Galę kon­kur­sową, która odbę­dzie się 28 listo­pada o godz. 16.00 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego – Muzeum Oświaty w Byd­goszczy, ul M. Skło­dow­skiej-Curie 4.