Ogłosze­nie wyników konkursu

Ogłosze­nie wyników konkursu

Dnia 22 listo­pada  2017 r. o godz. 12.00 odbyło się posie­dze­nie komisji konkur­so­wej rozstrzy­ga­ją­cej konkurs pt. „Święta z Dziad­kiem do Orzechów E.T.A. Hoffmanna”.
Komisja w składzie:
mgr Ewa Prono­bis-Sosnow­ska – Dyrek­tor Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgosz­czy,
Małgo­rzata Krüger – Zastępca Kierow­nika Działu Promo­cji i Obsługi Widzów Opera Nova w Bydgosz­czy,
Nadia Gruszka – Opera Nova w Bydgosz­czy,
mgr Anna Drejas – Państwowy Zespół Szkół Plastycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgosz­czy,
mgr Ewa Bielska – Pedago­giczna biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy ogłosiła listę laure­atów:
I miejsce
Helena Marcin­kow­ska - Szkoła Podsta­wowa nr 56 w Bydgosz­czy kl Ia; opiekun Gabriela Wódzka
II miejsce
Alicja Gondek - Szkoła Podsta­wowa im. Juliu­sza Verne’a w Białych Błotach kl. I f; opiekun Justyna Gryń
III miejsce
Zuzanna Kalwat - Szkoła Podsta­wowa im. Juliu­sza Verne’a w Białych Błotach kl. I d; opiekun Mariola Kmieć
Zuzanna Rybak - Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Korono­wie; kl. III d ; opiekun Urszula Spierewka

Wyróż­nie­nia:
Katarzyna Laudań­ska - Szkoła Podsta­wowa im. Juliu­sza Verne’a w Białych Błotach kl. I f; opiekun Justyna Gryń
Weronika Zieliń­ska - Szkoła Podsta­wowa nr 56 w Bydgosz­czy kl Ia; opiekun Gabriela Wódzka
Nikola Talar­czyk - Szkoła Podsta­wowa w Słębo­wie  kl. III ; opiekun Renata Kaspro­wiak
Natalia Kolasiń­ska - Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Korono­wie kl. III i; opiekun Danuta Pakow­ska
Milena Dufka - Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Korono­wie kl. III i; opiekun Danuta Pakow­ska

Wyróż­nie­nie za formę: 
Julia Dorsz - Szkoła Podsta­wowa im mjra Henryka Suchar­skiego w Sadkach kl. III.

Wszyst­kim  zwycięz­com GRATU­LU­JEMY!!!

Zapra­szamy na Galę konkur­sową, która odbędzie się 28 listo­pada o godz. 16.00 w Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego – Muzeum Oświaty w Bydgosz­czy, ul M. Skłodow­skiej-Curie 4.

Print Friendly, PDF & Email