Oferta biblio­teki dla senio­rów

Oferta biblio­teki dla senio­rów

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy nie tylko groma­dzi i udostęp­nia książki. Prowa­dzi również działal­ność eduka­cyjną skiero­waną do emery­to­wa­nych miesz­kań­ców Bydgosz­czy. W poprzed­nich latach ogromną popular­no­ścią cieszyły się kursy kompu­te­rowe dla senio­rów. Chcąc jeszcze bardziej zakty­wi­zo­wać to środo­wi­sko i posze­rzyć ofertę zajęć dla tej grupy przygo­to­wano program zajęć „Język angiel­ski dla senio­rów”.
Obecnie język angiel­ski to uniwer­salny sposób komuni­ko­wa­nia się. „Język angiel­ski dla senio­rów” skiero­wany jest do osób dojrza­łych, które lubią aktyw­nie wykorzy­sty­wać swój czas i nie miały jeszcze okazji (lub miały minimalną) do nauki języka angiel­skiego.

Zapla­no­wa­nych jest sześć 2-godzin­nych spotkań w regular­nych, cotygo­dnio­wych odstę­pach. Uczest­nicy kursu na każdych zajęciach są zachę­cani do pracy w parach lub mniej­szych grupach w celu rozwi­ja­nia umiejęt­no­ści mówie­nia. Każde spotka­nie poświę­cone jest wprowa­dza­niu i utrwa­la­niu zwrotów, wyrażeń, słownic­twa i niezbęd­nych zasobów grama­tycz­nych dotyczą­cych nastę­pu­ją­cych zagad­nień:
-przed­sta­wia­nie się, powita­nia, pożegna­nia,
-nazwy i liczby,
-zadawa­nie pytań, udzie­la­nie odpowie­dzi,
-słownic­two związane z rodziną, zawodami,
-codzienne czynno­ści, obowiązki, praca, dni tygodnia, rutyna,
-czas wolny, hobby, sport, wakacje, miesiące, pory roku,
-mój dom, moje miasto, słownic­two, wyposa­że­nie domu,
-określe­nie położe­nia, ruch drogowy, komuni­ka­cja miejska,
-pogoda, czas teraź­niej­szy Present Counti­nu­ous,
-w restau­ra­cji, nazwy posił­ków, napoi, zwroty grzecz­no­ściowe,
-czasow­nik can i wyraże­nie would you like,
-wygląd, cechy charak­teru, zwrot have got,
-w czasie podróży, na lotni­sku, na dworcu, wakacje,
-określe­nie miejsc: góry, rzeka itp., określe­nia czasu i godziny,
-czas Simple Past.

Celem kursu jest nabycie przez uczest­ni­ków podsta­wo­wych kompe­ten­cji języko­wych. Kursanci poznają zwroty i wyraże­nia niezbędne w podsta­wo­wej komuni­ka­cji w języku angiel­skim w różnych sytuacjach życio­wych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kontak­tach z obcokra­jow­cami w Polsce. Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka angiel­skiego w mowie oraz rozumie­nie podsta­wo­wych zwrotów w wyuczo­nych i przewi­dy­wal­nych kontek­stach.

Kurs kompu­te­rowy dla senio­rów

Żyjemy w społe­czeń­stwie infor­ma­cyj­nym, opartym na techno­lo­giach infor­ma­tycz­nych, które cechuje szeroki dostęp do Inter­netu, publiczny dostęp do infor­ma­cji i jej przeka­zy­wa­nie bez względu na czas i przestrzeń. Jedną z funkcji społe­czeń­stwa infor­ma­cyj­nego jest stworze­nie możli­wo­ści komuni­ko­wa­nia się wielu różno­rod­nych grup w obrębie społe­czeń­stwa global­nego.
Niniej­szy zajęcia zostały opraco­wane dla jednej z takich grup, miano­wi­cie senio­rów, ludzi starszych, nie mających stycz­no­ści z kompu­te­rem lub posia­da­ją­cych z nim spora­dyczny kontakt.
Program kursu obejmuje 12 spotkań, które prowa­dzone będą w grupach 6 osobo­wych i reali­zo­wane w cyklach po 3 godziny zajęć, raz w tygodniu.
Treści progra­mowe.
I. Budowa kompu­tera.
1. Elementy zestawu kompu­te­ro­wego: wejściowe, wyjściowe, jednostka centralna, nośniki infor­ma­cji – 1 x 45 minut.
II. Praca w środo­wi­sku Windows.
1. Podsta­wowe elementy systemu Windows – 1 x 45 minut.
2. Analiza zasobów kompu­tera w oparciu o „Mój kompu­ter”- 1 x 45 minut.
3. Zarzą­dza­nie plikami i folde­rami: zapisy­wa­nie pliku na dysku, kopio­wa­nie i wkleja­nie plików, usuwa­nie plików, kopio­wa­nie plików na wybrany nośnik infor­ma­cji – 1 x 45 minut.
III. Edytor tekstu.
1. Budowa i działa­nie klawia­tury: funkcje klawia­tury w edyto­rach tekstu, pisanie polskich znaków – 1 x 45 minut.
2. Ogólne zasady redago­wa­nia tekstów: pisanie prostych tekstów, elementy forma­to­wa­nia i redago­wa­nia tekstów: czcionka, akapit, numera­cja stron, obramo­wa­nie itd.  – 2 x 45 minut.
IV. Inter­net jako narzę­dzie zdoby­wa­nia i wymiany infor­ma­cji.
1. Budowa i zasto­so­wa­nie sieci Inter­net: przeglą­darki, strony WWW – 1 x 45 minut.
2. Sposoby wyszu­ki­wa­nia infor­ma­cji w Inter­ne­cie: portale i wyszu­ki­warki – 1 x 45 minut.
3. Założe­nie skrzynki poczto­wej – 2 x 45 minut.
4. Inne sposoby komuni­ko­wa­nia przez Inter­net: komuni­ka­tory inter­ne­towe – 1 x 45 minut.

Cele kursu:
-pozna­nie podsta­wo­wych pojęć związa­nych z użytko­wa­niem kompu­tera;
-opano­wa­nie umiejęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się oprogra­mo­wa­niem syste­mo­wym i użytko­wym;
-aktywi­zo­wa­nie senio­rów poprzez ćwicze­nie umysłu i zdoby­wa­nie nowych umiejęt­no­ści;
-wdraża­nie do posze­rza­nia swojej wiedzy poprzez korzy­sta­nie z litera­tury infor­ma­tycz­nej;
-dostrze­ga­nie korzy­ści i zagro­żeń związa­nych z rozwo­jem techniki kompu­te­ro­wej;
-pokaza­nie słucha­czom, w jaki sposób kompu­ter może być użytecz­nym narzę­dziem pracy, rozrywki, infor­ma­cji i komuni­ka­cji;
-nabycie umiejęt­no­ści wykorzy­sta­nia techno­lo­gii infor­ma­cyj­nych do wykony­wa­nia typowych zadań wynika­ją­cych z potrzeby dnia codzien­nego i osobi­stych zainte­re­so­wań.

Print Friendly, PDF & Email