Oferta biblio­teki dla seniorów

Oferta biblio­teki dla seniorów

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy nie tylko gromadzi i udostępnia książki. Prowadzi również działal­ność eduka­cyjną skiero­waną do emery­to­wa­nych miesz­kańców Bydgoszczy. W poprzed­nich latach ogromną popular­no­ścią cieszyły się kursy kompu­te­rowe dla seniorów. Chcąc jeszcze bardziej zakty­wi­zować to środo­wisko i poszerzyć ofertę zajęć dla tej grupy przygo­to­wano program zajęć „Język angielski dla seniorów”.
Obecnie język angielski to uniwer­salny sposób komuni­ko­wania się. „Język angielski dla seniorów” skiero­wany jest do osób dojrza­łych, które lubią aktywnie wykorzy­stywać swój czas i nie miały jeszcze okazji (lub miały minimalną) do nauki języka angiel­skiego.

Zapla­no­wa­nych jest sześć 2-godzin­nych spotkań w regular­nych, cotygo­dnio­wych odstępach. Uczest­nicy kursu na każdych zajęciach są zachęcani do pracy w parach lub mniej­szych grupach w celu rozwi­jania umiejęt­ności mówienia. Każde spotkanie poświę­cone jest wprowa­dzaniu i utrwa­laniu zwrotów, wyrażeń, słownictwa i niezbęd­nych zasobów grama­tycz­nych dotyczą­cych nastę­pu­ją­cych zagadnień:
-przed­sta­wianie się, powitania, pożegnania,
-nazwy i liczby,
-zadawanie pytań, udzie­lanie odpowiedzi,
-słownictwo związane z rodziną, zawodami,
-codzienne czynności, obowiązki, praca, dni tygodnia, rutyna,
-czas wolny, hobby, sport, wakacje, miesiące, pory roku,
-mój dom, moje miasto, słownictwo, wyposa­żenie domu,
-określenie położenia, ruch drogowy, komuni­kacja miejska,
-pogoda, czas teraź­niejszy Present Counti­nuous,
-w restau­racji, nazwy posiłków, napoi, zwroty grzecz­no­ściowe,
-czasownik can i wyrażenie would you like,
-wygląd, cechy charak­teru, zwrot have got,
-w czasie podróży, na lotnisku, na dworcu, wakacje,
-określenie miejsc: góry, rzeka itp., określenia czasu i godziny,
-czas Simple Past.

Celem kursu jest nabycie przez uczest­ników podsta­wo­wych kompe­tencji języko­wych. Kursanci poznają zwroty i wyrażenia niezbędne w podsta­wowej komuni­kacji w języku angiel­skim w różnych sytuacjach życiowych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kontak­tach z obcokra­jow­cami w Polsce. Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka angiel­skiego w mowie oraz rozumienie podsta­wo­wych zwrotów w wyuczo­nych i przewi­dy­wal­nych kontek­stach.

Kurs kompu­te­rowy dla seniorów

Żyjemy w społe­czeń­stwie infor­ma­cyjnym, opartym na techno­lo­giach infor­ma­tycz­nych, które cechuje szeroki dostęp do Internetu, publiczny dostęp do infor­macji i jej przeka­zy­wanie bez względu na czas i przestrzeń. Jedną z funkcji społe­czeń­stwa infor­ma­cyj­nego jest stworzenie możli­wości komuni­ko­wania się wielu różno­rod­nych grup w obrębie społe­czeń­stwa global­nego.
Niniejszy zajęcia zostały opraco­wane dla jednej z takich grup, miano­wicie seniorów, ludzi starszych, nie mających stycz­ności z kompu­terem lub posia­da­ją­cych z nim spora­dyczny kontakt.
Program kursu obejmuje 12 spotkań, które prowa­dzone będą w grupach 6 osobowych i reali­zo­wane w cyklach po 3 godziny zajęć, raz w tygodniu.
Treści progra­mowe.
I. Budowa komputera.
1. Elementy zestawu kompu­te­ro­wego: wejściowe, wyjściowe, jednostka centralna, nośniki infor­macji – 1 x 45 minut.
II. Praca w środo­wisku Windows.
1. Podsta­wowe elementy systemu Windows – 1 x 45 minut.
2. Analiza zasobów komputera w oparciu o „Mój komputer”- 1 x 45 minut.
3. Zarzą­dzanie plikami i folderami: zapisy­wanie pliku na dysku, kopio­wanie i wklejanie plików, usuwanie plików, kopio­wanie plików na wybrany nośnik infor­macji – 1 x 45 minut.
III. Edytor tekstu.
1. Budowa i działanie klawia­tury: funkcje klawia­tury w edytorach tekstu, pisanie polskich znaków – 1 x 45 minut.
2. Ogólne zasady redago­wania tekstów: pisanie prostych tekstów, elementy forma­to­wania i redago­wania tekstów: czcionka, akapit, numeracja stron, obramo­wanie itd. – 2 x 45 minut.
IV. Internet jako narzędzie zdoby­wania i wymiany infor­macji.
1. Budowa i zasto­so­wanie sieci Internet: przeglą­darki, strony WWW – 1 x 45 minut.
2. Sposoby wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie: portale i wyszu­ki­warki – 1 x 45 minut.
3. Założenie skrzynki pocztowej – 2 x 45 minut.
4. Inne sposoby komuni­ko­wania przez Internet: komuni­ka­tory inter­ne­towe – 1 x 45 minut.

Cele kursu:
-poznanie podsta­wo­wych pojęć związa­nych z użytko­wa­niem komputera;
-opano­wanie umiejęt­ności posłu­gi­wania się oprogra­mo­wa­niem syste­mowym i użytkowym;
-aktywi­zo­wanie seniorów poprzez ćwiczenie umysłu i zdoby­wanie nowych umiejęt­ności;
-wdrażanie do posze­rzania swojej wiedzy poprzez korzy­stanie z litera­tury infor­ma­tycznej;
-dostrze­ganie korzyści i zagrożeń związa­nych z rozwojem techniki kompu­te­rowej;
-pokazanie słucha­czom, w jaki sposób komputer może być użytecznym narzę­dziem pracy, rozrywki, infor­macji i komuni­kacji;
-nabycie umiejęt­ności wykorzy­stania techno­logii infor­ma­cyj­nych do wykony­wania typowych zadań wynika­ją­cych z potrzeby dnia codzien­nego i osobi­stych zainte­re­sowań.