O Maria­nie Rejew­skim

O Maria­nie Rejew­skim

W Czytelni Głównej odbyło się kolejne spotka­nie z cyklu „Głośne czyta­nie“ dla osób niewi­do­mych i niedo­wi­dzą­cych z PZN w Bydgosz­czy. Tym razem tematem było życie i działal­ność Mariana Rejew­skiego – pogromcy Enigmy. Prele­gen­tem był pułkow­nik Jerzy Lelwic, który cieka­wie i barwnie opowie­dział o patro­nie biblio­teki oraz zapre­zen­to­wał replikę Enigmy. Słucha­cze poznali zasadę działa­nia niemiec­kiej maszyny szyfru­ją­cej i mieli okazję prześle­dzić losy polskich krypto­lo­gów w drodze do złama­nia jej kodu. Następ­nie nauczy­ciele biblio­te­ka­rze z Czytelni Głównej czytali głośno fragmenty książki M. Rejew­skiego „Wspomnie­nia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930–1945“.

Print Friendly, PDF & Email