O Irenie Sen­dle­rowej

O Irenie Sen­dle­rowej

W Czy­telni Głównej PBW odbyło się spo­tkanie członków Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych poświę­cone Irenie Sen­dle­rowej. Sejm RP usta­nowił rok 2018 Rokiem Ireny Sen­dle­rowej, oddając w ten sposób “hołd Tej, która z naj­więk­szym poświę­ce­niem dzia­łała na rzecz rato­wania dru­giego czło­wieka”. Kole­żanki z Muzeum Oświaty wygło­siły ciekawą pre­lekcję doty­cząca życia i dzia­łal­ności boha­terki. Pra­cow­nicy czy­telni, w ramach akcji “Gło­śnego Czy­tania”, przed­sta­wili frag­menty książek doty­czą­cych tej postaci, które wzbo­ga­ciły pre­lekcję.
Pra­cow­nicy Czy­telni oraz Muzeum Oświaty

Dzięki temu, że Irenie Sen­dle­rowej dane było długo żyć oraz dzięki dużemu zain­te­re­so­waniu mediów jej osobą, we współ­cze­snych czasach ocalała jakaś cząstka prawdy o wojennej prze­szłości. Irena Sen­dle­rowa przy­czy­niła się do tego, by nie zapo­mniano o praw­dziwym obliczu sytu­acji w Polsce i posta­wach spo­łe­czeń­stwa pol­skiego w warun­kach tamtej próby. Nale­żała do tych ludzi uczci­wych i dziel­nych, wśród których obra­całem się na co dzień i których bardzo sza­no­wałem“.
Wła­dy­sław Bar­to­szewski