O Irenie Sendle­ro­wej

O Irenie Sendle­ro­wej

W Czytelni Głównej PBW odbyło się spotka­nie człon­ków Polskiego Związku Niewi­do­mych poświę­cone Irenie Sendle­ro­wej. Sejm RP ustano­wił rok 2018 Rokiem Ireny Sendle­ro­wej, oddając w ten sposób “hołd Tej, która z najwięk­szym poświę­ce­niem działała na rzecz ratowa­nia drugiego człowieka”. Koleżanki z Muzeum Oświaty wygło­siły ciekawą prelek­cję dotycząca życia i działal­no­ści bohaterki. Pracow­nicy czytelni, w ramach akcji “Głośnego Czyta­nia”, przed­sta­wili fragmenty książek dotyczą­cych tej postaci, które wzboga­ciły prelek­cję.
Pracow­nicy Czytelni oraz Muzeum Oświaty

Dzięki temu, że Irenie Sendle­ro­wej dane było długo żyć oraz dzięki dużemu zainte­re­so­wa­niu mediów jej osobą, we współ­cze­snych czasach ocalała jakaś cząstka prawdy o wojen­nej przeszło­ści. Irena Sendle­rowa przyczy­niła się do tego, by nie zapomniano o prawdzi­wym obliczu sytuacji w Polsce i posta­wach społe­czeń­stwa polskiego w warun­kach tamtej próby. Należała do tych ludzi uczci­wych i dziel­nych, wśród których obraca­łem się na co dzień i których bardzo szano­wa­łem“.
Włady­sław Barto­szew­ski

Print Friendly, PDF & Email