Nowości w zbio­rach – marzec

Nowości w zbio­rach – marzec

Reko­men­dacje wybra­nych nowości włą­czo­nych do zbiorów biblio­teki w marcu:

Opieka szkoły nad dziec­kiem z rodziny pato­lo­gicznej / Daria Becker-Pestka. – War­szawa : CeDeWu, 2017.
Sygn. 162724

Pro­ble­ma­tyka książki dotyczy opieki szkoły nad dziec­kiem z rodziny pato­lo­gicznej. Mimo zapisów w polskim usta­wo­daw­stwie, prak­tyka wska­zuje, że kwestie te pilnie wyma­gają kom­plek­so­wych roz­wiązań. Aby wypra­cować naj­lepsze roz­wią­zania w zakresie opieki nad dziec­kiem z rodziny pato­lo­gicznej konieczne jest doko­nanie analizy zja­wiska zarówno z punktu widzenia teorii naukowej, jak i prak­tyki.

Treść publi­kacji kon­cen­truje się wokół funk­cjo­no­wania współ­cze­snej rodziny i szkoły oraz wystę­pu­ją­cych zjawisk pato­lo­gicz­nych. W obecnej rze­czy­wi­stości w pol­skich rodzi­nach wystę­puje wiele pro­blemów. Znaj­duje to swoje nega­tywne odzwier­cie­dlenie w reali­zacji przy­pi­sa­nych jej funkcji, nie­ko­rzystnie wpływa na wypeł­nianie zadań opie­kuń­czych wobec dzieci. Zmienia się także funk­cjo­no­wanie pol­skiej szkoły, wystę­pują zabu­rzenia w reali­zacji jej funkcji. Podej­mując refleksję nad tą nie­zwykle istotną pro­ble­ma­tyką warto roz­pa­trywać zadania peł­nione zarówno przez szkołę, jak i rodzinę – w sze­rokim kon­tek­ście spo­łecznym, kul­tu­rowym czy eko­no­micznym.

Część empi­ryczna książki sku­piona jest wokół działań reali­zo­wa­nych przez szkołę w zakresie opieki nad dziec­kiem z rodziny pato­lo­gicznej. Praca z pod­opiecz­nymi ma nie tylko cha­rakter dia­gno­styczny, ale również pre­wen­cyjny i inter­wen­cyjny. Zgro­ma­dzony w tej części pracy mate­riał poka­zuje ogromny zakres pro­blemów, z jakimi zmagają się zarówno rodziny, jak i szkoły. Zapre­zen­to­wane roz­wią­zania sto­so­wane w pol­skich szko­łach wska­zują na ogromną deter­mi­nację per­so­nelu peda­go­gicz­nego w podej­mo­wa­nych dzia­ła­niach opie­kuń­czych, pomo­co­wych. W książce poka­zane zostały pro­blemy rodzin i roz­wią­zania prak­tyczne wyko­rzy­sty­wane w pracy z dziećmi reali­zo­wane nie tylko przez pra­cow­ników szkół, ale także liczne pod­mioty zewnętrzne.

Publi­kacja może zostać wyko­rzy­stana zarówno przez stu­dentów peda­go­giki, pra­cow­ników insty­tucji czy pod­miotów zaan­ga­żo­wa­nych w pracę z rodzi­nami – a przede wszystkim z dziećmi z rodzin pato­lo­gicz­nych, ale także przez osoby nie­zwią­zane z pracą peda­go­giczną. Książka umoż­liwia posze­rzenie wiedzy na temat zjawisk pato­lo­gicz­nych, funk­cjo­no­wania i aktu­al­nych pro­blemów rodziny i szkoły. Pozwala również na zapo­znanie się z publi­ka­cjami nie­pe­da­go­gicz­nymi sku­pio­nymi wokół pro­ble­ma­tyki zjawisk pato­lo­gicz­nych. Tekst może też sta­nowić wska­zanie do dal­szych badań nauko­wych w tym zakresie, podej­mo­wania refleksji nad obszarem opieki nad dziec­kiem w szkole i insty­tu­cjach zewnętrz­nych.

Jak być dobrym rodzicem / Justyna Korze­niewska ; [ilu­stracje: Paweł Osial]. – War­szawa : Wydaw­nictwo RM, cop. 2017.
Sygn. 162727

Dzięki tej książce dowiesz się, jak roz­ma­wiać z dziec­kiem i reagować w kło­po­tli­wych sytu­acjach wycho­waw­czych.

Bać się czy nie bać docie­kli­wych dzie­cię­cych pytań i pełnych buntu zachowań nasto­latków? W jaki sposób infor­mować dziecko o spra­wach intym­nych, trud­nych zja­wi­skach spo­łecz­nych i nie­bez­pie­czeń­stwach, a przy tym nie zawsty­dzać, nie wzbu­dzać nie­po­koju, nie burzyć pozy­tywnej wizji świata? Jak roz­po­znawać obszary, w których naj­czę­ściej dochodzi do kon­fliktu między rodzi­cami a dziećmi? Jaką obrać stra­tegię postę­po­wania? W tej książce rodzice znajdą:
– przy­kłady odpo­wiedzi na docie­kliwe dzie­cięce pytania,
– sce­na­riusze roz­wią­zy­wania kon­flik­to­wych sytu­acji,
– infor­macje o rozwoju emo­cjo­nalnym dziecka od naro­dzin do nasto­latka, jego rozu­mieniu świata i typo­wych reak­cjach, pomocne w for­mu­ło­waniu odpo­wiedzi na dzie­cięce pytania oraz we wła­ściwym reago­waniu na kło­po­tliwe zacho­wania.

Inte­gracja sen­so­ryczna na co dzień / Maria Bor­kowska, Kinga Wagh. – Wyd. 1, 7 dodr. – War­szawa : Wydaw­nictwo Lekar­skie PZWL, 2017.
Sygn. 162728

Inte­gracja sen­so­ryczna, w popu­larnym skrócie okre­ślana jako SI, jest pro­cesem prze­twa­rzania w mózgu infor­macji odbie­ra­nych przez zmysły z naszego ciała oraz oto­czenia dla wyko­rzy­stania ich w codziennym życiu.
Nie­pra­wi­dło­wości tego procesu obja­wiają się wystę­po­wa­niem spe­cy­ficz­nych pro­blemów i nazy­wane są zabu­rze­niami regu­lacji pro­cesów sen­so­rycz­nych. W naszym kraju od kil­ku­nastu lat obser­wuje się stały wzrost roz­po­zna­wania takich zabu­rzeń u dzieci i w związku z tym zwięk­sza­jące się zain­te­re­so­wanie terapią SI.
Terapia ta jest przy­datna i sku­teczna, zwłaszcza w kla­sycz­nych posta­ciach zabu­rzeń inte­gracji sen­so­rycznej. W tych przy­pad­kach sku­tecz­ność jej została potwier­dzona naukowo. W innych rodza­jach zabu­rzeń, takich jak zespół defi­cytu uwagi lub zespół defi­cytu uwagi z nad­ru­chli­wo­ścią (ADHD), upo­śle­dzenie umy­słowe, autyzm oraz gene­tycznie uwa­run­ko­wa­nych zespo­łach może być terapią wspo­ma­ga­jącą leczenie pod­sta­wo­wego scho­rzenia.
Autorki przed­sta­wiły w porad­niku pod­sta­wowe infor­macje o funk­cjo­no­waniu zmysłów, ich doj­rze­waniu i pro­cesie inte­gracji oraz proste ćwi­czenia, które z powo­dze­niem można wyko­nywać opie­kując się dziec­kiem w domu. Z pro­po­zycji rodzice i opie­ku­nowie mogą wybierać poje­dyncze ćwi­czenia bądź układać możliwe do wyko­nania zestawy.
Bardzo wska­zaną formą są lubiane przez dzieci ćwi­czenia ryt­miczne i ćwi­czenia ze śpiewem lub muzyką. W książce przed­sta­wiono również pro­po­zycje ćwiczeń przy utwo­rach instru­men­tal­nych wybit­nych kom­po­zy­torów.

Sztuka, terapia, poznanie : w stronę podej­ścia indy­wi­du­ali­zu­ją­cego w bada­niach muzy­ko­te­ra­peu­tycz­nych / Kata­rzyna Krasoń, Ludwika Konieczna-Nowak. – War­szawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, cop. 2016.
Sygn. 162729, 162730

Sztuka jako źródło wiedzy o czło­wieku.
Muzyka w dzia­łaniu tera­peu­tycznym jako pole badań.
Stra­tegia indy­wi­du­ali­zu­jąca w badaniu a proces tera­peu­tyczny w uspraw­nianiu pacjenta poprzez aktyw­ność muzyczną.
Indy­wi­du­ali­zu­jące metody badań muzy­ko­te­ra­peu­tycz­nych.

Zawód psy­cholog : regu­lacje prawne i etyka zawo­dowa / Dorota Bed­narek ; konsult. prawna Teresa Gar­docka. – War­szawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2016.
Sygn. 162740

Nie­za­leżnie od cha­rak­teru i obszaru dzia­łal­ności wspó205285lny dla psy­cho­logów jest szcze­gólny cha­rakter więzi z pod­miotem oddzia­ływań i wyni­ka­jące z niego zobo­wią­zania etyczne.
Książka Doroty Bed­narek porząd­kuje wiedzę doty­czącą kon­tekstu praw­nego wyko­ny­wania zawodu psy­cho­loga, obo­wią­zu­ją­cych zasad i stan­dardów etycz­nych oraz spo­sobów ich reali­zacji. Autorka poru­szyła zagad­nienia etyczne spe­cy­ficznie zwią­zane z naj­waż­niej­szymi obsza­rami zasto­sowań psy­cho­logii: w dia­gnozie i inter­wencji psy­cho­lo­gicznej. Szcze­gó­łowo omówiła etyczne kwestie i zasady doty­czące takich spe­cy­ficz­nych sytu­acji, jak: świad­czenie usług na zle­cenie strony trze­ciej, na odle­głość, wobec nie­let­nich, problem prze­ciw­dzia­łania dys­kry­mi­nacji, pro­wa­dzenie badań nauko­wych i publi­ko­wanie ich wyników, oraz wielu innych. Psy­cho­lo­gowie prak­tycy oraz stu­denci psy­cho­logii znajdą w tej książce zarówno moż­li­wość pogłę­bio­nego zro­zu­mienia etycz­nego wymiaru pracy psy­cho­loga, jak i wyczer­pu­jący zbiór zasad do zasto­so­wania w codziennej pracy.

Efekt kame­leona : psy­cho­logia naśla­dow­nictwa / Woj­ciech Kulesza; [redaktor pro­wa­dząca Anna Raci­borska]. – Wyd. 1 dodr. – War­szawa : Wydaw­nictwo Naukowe Scholar, 2017.
Sygn. 162743

Mówimy o papu­go­waniu, mał­po­waniu, imi­to­waniu zachowań, o tym, że dziecko jest kalką, kopią lub lustrzanym odbi­ciem rodzica. Ludzie naśla­dują swoje zacho­wania. Obser­wu­jemy to zja­wisko, patrząc na wier­nych w trakcie cere­monii reli­gij­nych, dzieci na placu zabaw, żoł­nierzy podczas parady. Woody Allen nazwał tę hiperz­dol­ność Leonarda Zeliga – głów­nego boha­tera jego zna­ko­mi­tego filmu – efektem kame­leona.

W tej książce Autor opisuje to jedno z klu­czo­wych i fascy­nu­ją­cych ludz­kich zachowań. Zasta­nawia się, co nam to zacho­wanie daje. Pyta: Czy każdy jest spo­łecznym kame­le­onem? Czy różnimy się skłon­no­ściami do naśla­do­wania? Czy da się „tego” nauczyć i do czegoś „to” wyko­rzy­stać? Czy naśla­dow­nictwo może być szko­dliwe?

Książka ta przed­stawia bardzo wszech­stronny, wyczer­pu­jący i ana­li­tyczny prze­gląd psy­cho­lo­gicznej lite­ra­tury na temat naśla­dow­nictwa oraz jego wyznaczników i kon­se­kwencji. Jest to lite­ra­tura bardzo współ­czesna, często dosłownie z ostat­nich paru lat, zaś autor wyka­zuje się jej dogłębnym zro­zu­mie­niem i porusza się po niej z nie­zwykłą swobodą i eru­dycją. Książka pozwala czy­tel­ni­kowi uzyskać pełną orien­tację we współ­cze­snym stanie badań nad naśla­dow­nic­twem i zbli­żo­nymi zja­wi­skami.
prof. dr hab. Bogdan Woj­ciszke – frag­ment recenzji

Współ­czesne ten­dencje w dia­gnozie i terapii logo­pe­dycznej / redakcja naukowa Danuta Pluta-Woj­cie­chowska, Barbara Sambor. – Gdańsk : Har­monia Uni­ver­salis, 2017.
Sygn. 162744, 162745

Kolejny tom z serii Logo­pedia XXI Wieku jest pozycją zasłu­gu­jącą na baczną uwagę prak­tyków i teo­re­tyków zaj­mu­ją­cych się logo­pedią w per­spek­tywie dia­gno­styczno-tera­peu­tycznej oraz teo­re­tyczno-meto­do­lo­gicznej. Autorzy poszcze­gól­nych roz­działów – badacze z Polski, Czech, Rosji, Sło­wacji, Stanów Zjed­no­czo­nych i Włoch – we wni­kli­wych i często nowa­tor­skich pracach pre­zen­tują kie­runki refleksji naukowej i prak­tycznej współ­cze­snej logo­pedii. Niniejsza mono­grafia ukazuje więc stan obecny logo­pedii i poprzez usta­lenia, które nie­jed­no­krotnie wyzna­czają nowe obszary badawcze, wychyla się ku przy­szłości, zarazem jednak czerpie inspi­racje z boga­tego dorobku prze­szłych pokoleń badaczy zabu­rzeń mowy.

Bajki tera­peu­tyczne / Maciejka Mazan ; [ilu­stracje Beata Zdęba ; kon­sul­tacja mery­to­ryczna Lidia Ippoldt]. – War­szawa : PWN Wydaw­nictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k., cop. 2017.
Sygn. 162757, 162758

Bajki tera­peu­tyczne poka­zują, jak radzić sobie z naj­czę­ściej poja­wia­ją­cymi się u dzieci emo­cjami: nie­śmia­łość, strach, zazdrość, nie­umie­jęt­ność współ­pracy, radość, smutek. Mają na celu uspo­ko­jenie emocji, obni­żenie lęku, obja­śnienie reguł ota­cza­ją­cego świata.

Sce­na­riusze zajęć z ele­men­tami baj­ko­te­rapii / Aneta Bart­nicka-Kie­rylak, Karo­lina Świtaj-Wirtek. – War­szawa : PWN Wydaw­nictwo Szkolne, 2017.
Sygn. 162759, 162760

To 19 sce­na­riuszy wraz z pro­po­zy­cjami zabaw dla dzieci młod­szych i star­szych oraz kartami zada­nio­wymi.
Sce­na­riusze zakła­dają powta­rzalny układ pracy z grupą przed­szkolną: zabawa powi­talna, odczy­tanie bajki przez nauczy­ciela, wspólna analiza treści bajki, zabawy zwią­zane z tematem, praca z kartami.

Hej­ter­stwo : nowa prak­tyka kul­tu­rowa? : geneza, przy­padki, dia­gnozy / pod redakcją Julii Dyn­kow­skiej, Natalii Lemann, Michała Wró­blew­skiego i Anny Zatory. – Łódź : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, 2017.
Sygn. 162944

Zja­wisko hejtu zbadali badacze wielu spe­cjal­ności: kul­tu­ro­znawcy, lite­ra­tu­ro­znawcy, medio­znawcy, socjo­lo­gowie, psy­cho­lo­gowie, filo­zo­fowie, poli­to­lodzy oraz badacze prawa. Dzięki mul­ti­dy­scy­pli­narnej per­spek­tywie czy­telnik może się dowie­dzieć o hejcie rzeczy, o których nie miał pojęcia, choć wyda­wa­łoby się, że jest to zja­wisko każdemu dobrze znane, proste i nie wyma­ga­jące głę­bo­kich analiz. A jednak ta książka poka­zuje, że jest inaczej. Poka­zuje, jak mało możemy wie­dzieć o zja­wisku, które dobrze znamy. I jak dużo musimy się jeszcze nauczyć.
Prof. dr hab. Paweł Łuków
kie­rownik Zakładu Etyki UW, redaktor naczelny cza­so­pisma „Etyka”

Wiele dotych­czas napi­sano o sztuce miłości, nie­wiele nato­miast o sztuce nie­na­wiści. Oczy­wi­ście zawsze można zadać pytanie, czy to jest sztuka. Hej­ter­stwo bowiem zalewa nas zewsząd i każe myśleć raczej o mier­nocie, aniżeli o eli­tar­ności sztuki. Mono­grafia młodych adeptów nauki jest świeżym spoj­rze­niem na nowe zja­wisko kul­tu­rowe.
Prof. dr hab. Jaro­sław Płu­ciennik

Odpor­ność psy­chiczna : stra­tegie i narzę­dzia rozwoju / Doug Stry­char­czyk, Peter Clough ; prze­kład Sylwia Pikiel. – Sopot : Gdań­skie Wydaw­nictwo Psy­cho­lo­giczne, 2017.
Sygn. 162976

Odpor­ność psy­chiczna to umie­jęt­ność sku­tecz­nego radzenia sobie z wyzwa­niami, ze stresem i z presją. Deter­mi­nuje ona sposób reago­wania na trud­ności zarówno w życiu zawo­dowym, jak i pry­watnym. Osoby silne i odporne psy­chicznie wierzą we własne umie­jęt­ności, są otwarte na nowe wyzwania i z wytrwa­ło­ścią dążą do celu. Lepiej sobie radzą z poten­cjalnie stre­su­ją­cymi sytu­acjami, łatwiej znoszą krytykę i nie­przy­chylne uwagi, a porażkę trak­tują jako okazję do rozwoju oso­bi­stego. Czę­ściej też odnoszą sukces.

Roz­wi­janie odpor­ności psy­chicznej umoż­liwia opty­malne wyko­rzy­stanie posia­da­nych umie­jęt­ności, a jej pomiar pozwala zapla­nować odpo­wiednie wsparcie. Przed­sta­wiony przez autorów model odpor­ności psy­chicznej i kwe­stio­na­riusz do jej oceny są cennymi narzę­dziami w pro­cesie rekru­tacji pra­cow­ników, w zarzą­dzaniu talen­tami czy w pla­no­waniu awansu. Umoż­li­wiają także pre­cy­zyjne okre­ślenie potrzeb szko­le­nio­wych i roz­wo­jo­wych. Są powszechnie sto­so­wane w biz­nesie, edu­kacji, służbie zdrowia, sporcie i życiu spo­łecznym.

Pedagog spo­łeczny : teoria i prak­tyka dzia­łal­ności spo­łecznej / pod redakcją Arka­diusza Żukie­wicza. – Łódź : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, 2017.
Sygn. 162980, 162981

Publi­kacja wpisuje się w nurt badań łódz­kiej szkoły peda­gogów spo­łecz­nych odwo­łu­ją­cych się do tra­dycji repre­zen­to­wanej przez twór­czynię tej dys­cy­pliny naukowej, Helenę Radlińską. Autorzy posta­wili sobie za cel przed­sta­wienie syl­wetki peda­goga spo­łecz­nego, kon­tek­stów i prze­strzeni jego dzia­łal­ności, uwzględ­nili przy tym również nowe wyzwania wyni­ka­jące ze zmian spo­łecz­nych w oto­czeniu. W drugiej części publi­kacji Czy­tel­nicy znajdą liczne odnie­sienia do prak­tyki dzia­łania peda­gogów spo­łecz­nych, np. pracy asy­stentów rodzin­nych, kwestii psy­chia­trii śro­do­wi­skowej czy też rewi­ta­li­zacji spo­łeczno-peda­go­gicznej.

Rola peda­goga spo­łecz­nego nadal nie jest jed­no­znacznie roz­po­zna­wana w prze­strzeni spo­łecznej. Fakt ten, który może jedynie zaska­kiwać (posia­damy bardzo bogaty dorobek naukowy z peda­go­giki spo­łecznej dzięki wybitnym jej twórcom), stanowi także inspi­rację do kolej­nych wyzwań, bowiem zarówno zasług twórców, jak i ich współ­cze­snych kon­ty­nu­atorów dla rozwoju tej dys­cy­pliny naukowej, two­rzenia wielu szkół nauko­wych oraz wkładu w rozwój spo­łe­czeń­stwa nie wolno zapo­minać. Ponieważ zna­cząco posze­rzyło się też pole prak­tyki dzia­łania peda­goga spo­łecz­nego, na analizę naukową zasłu­gują wszystkie aktyw­ności dotąd nie­roz­po­zna­wane w kręgu jego dzia­łania”.
Z recenzji prof. dr hab. Barbary Kro­mo­lic­kiej (Uni­wer­sytet Szcze­ciński)

Źródło :
www​.cedewu​.pl
www​.rm​.com​.pl
www​.pzwl​.pl
www​.ksie​garnia​.pwn​.pl
www​.scholar​.com​.pl
www​.har​monia​.edu​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.gwp​.pl