Nowości w zbiorach – marzec

Nowości w zbiorach – marzec

Rekomen­da­cje wybra­nych nowości włączo­nych do zbiorów biblio­teki w marcu:

Opieka szkoły nad dziec­kiem z rodziny patolo­gicz­nej / Daria Becker-Pestka. – Warszawa : CeDeWu, 2017.
Sygn. 162724

Proble­ma­tyka książki dotyczy opieki szkoły nad dziec­kiem z rodziny patolo­gicz­nej. Mimo zapisów w polskim ustawo­daw­stwie, praktyka wskazuje, że kwestie te pilnie wymagają komplek­so­wych rozwią­zań. Aby wypra­co­wać najlep­sze rozwią­za­nia w zakre­sie opieki nad dziec­kiem z rodziny patolo­gicz­nej konieczne jest dokona­nie analizy zjawi­ska zarówno z punktu widze­nia teorii nauko­wej, jak i praktyki.

Treść publi­ka­cji koncen­truje się wokół funkcjo­no­wa­nia współ­cze­snej rodziny i szkoły oraz wystę­pu­ją­cych zjawisk patolo­gicz­nych. W obecnej rzeczy­wi­sto­ści w polskich rodzi­nach wystę­puje wiele proble­mów. Znajduje to swoje negatywne odzwier­cie­dle­nie w reali­za­cji przypi­sa­nych jej funkcji, nieko­rzyst­nie wpływa na wypeł­nia­nie zadań opiekuń­czych wobec dzieci. Zmienia się także funkcjo­no­wa­nie polskiej szkoły, wystę­pują zaburze­nia w reali­za­cji jej funkcji. Podej­mu­jąc reflek­sję nad tą niezwy­kle istotną proble­ma­tyką warto rozpa­try­wać zadania pełnione zarówno przez szkołę, jak i rodzinę – w szero­kim kontek­ście społecz­nym, kultu­ro­wym czy ekono­micz­nym.

Część empiryczna książki skupiona jest wokół działań reali­zo­wa­nych przez szkołę w zakre­sie opieki nad dziec­kiem z rodziny patolo­gicz­nej. Praca z podopiecz­nymi ma nie tylko charak­ter diagno­styczny, ale również prewen­cyjny i inter­wen­cyjny. Zgroma­dzony w tej części pracy materiał pokazuje ogromny zakres proble­mów, z jakimi zmagają się zarówno rodziny, jak i szkoły. Zapre­zen­to­wane rozwią­za­nia stoso­wane w polskich szkołach wskazują na ogromną deter­mi­na­cję perso­nelu pedago­gicz­nego w podej­mo­wa­nych działa­niach opiekuń­czych, pomoco­wych. W książce pokazane zostały problemy rodzin i rozwią­za­nia praktyczne wykorzy­sty­wane w pracy z dziećmi reali­zo­wane nie tylko przez pracow­ni­ków szkół, ale także liczne podmioty zewnętrzne.

Publi­ka­cja może zostać wykorzy­stana zarówno przez studen­tów pedago­giki, pracow­ni­ków insty­tu­cji czy podmio­tów zaanga­żo­wa­nych w pracę z rodzi­nami – a przede wszyst­kim z dziećmi z rodzin patolo­gicz­nych, ale także przez osoby niezwią­zane z pracą pedago­giczną. Książka umożli­wia posze­rze­nie wiedzy na temat zjawisk patolo­gicz­nych, funkcjo­no­wa­nia i aktual­nych proble­mów rodziny i szkoły. Pozwala również na zapozna­nie się z publi­ka­cjami niepe­da­go­gicz­nymi skupio­nymi wokół proble­ma­tyki zjawisk patolo­gicz­nych. Tekst może też stano­wić wskaza­nie do dalszych badań nauko­wych w tym zakre­sie, podej­mo­wa­nia reflek­sji nad obsza­rem opieki nad dziec­kiem w szkole i insty­tu­cjach zewnętrz­nych.

Jak być dobrym rodzi­cem / Justyna Korze­niew­ska ; [ilustra­cje: Paweł Osial]. – Warszawa : Wydaw­nic­two RM, cop. 2017.
Sygn. 162727

Dzięki tej książce dowiesz się, jak rozma­wiać z dziec­kiem i reago­wać w kłopo­tli­wych sytuacjach wycho­waw­czych.

Bać się czy nie bać docie­kli­wych dziecię­cych pytań i pełnych buntu zacho­wań nasto­lat­ków? W jaki sposób infor­mo­wać dziecko o sprawach intym­nych, trudnych zjawi­skach społecz­nych i niebez­pie­czeń­stwach, a przy tym nie zawsty­dzać, nie wzbudzać niepo­koju, nie burzyć pozytyw­nej wizji świata? Jak rozpo­zna­wać obszary, w których najczę­ściej docho­dzi do konfliktu między rodzi­cami a dziećmi? Jaką obrać strate­gię postę­po­wa­nia? W tej książce rodzice znajdą:
– przykłady odpowie­dzi na docie­kliwe dziecięce pytania,
– scena­riu­sze rozwią­zy­wa­nia konflik­to­wych sytuacji,
– infor­ma­cje o rozwoju emocjo­nal­nym dziecka od narodzin do nasto­latka, jego rozumie­niu świata i typowych reakcjach, pomocne w formu­ło­wa­niu odpowie­dzi na dziecięce pytania oraz we właści­wym reago­wa­niu na kłopo­tliwe zacho­wa­nia.

Integra­cja senso­ryczna na co dzień / Maria Borkow­ska, Kinga Wagh. – Wyd. 1, 7 dodr. – Warszawa : Wydaw­nic­two Lekar­skie PZWL, 2017.
Sygn. 162728

Integra­cja senso­ryczna, w popular­nym skrócie określana jako SI, jest proce­sem przetwa­rza­nia w mózgu infor­ma­cji odbie­ra­nych przez zmysły z naszego ciała oraz otocze­nia dla wykorzy­sta­nia ich w codzien­nym życiu.
Niepra­wi­dło­wo­ści tego procesu objawiają się wystę­po­wa­niem specy­ficz­nych proble­mów i nazywane są zaburze­niami regula­cji proce­sów senso­rycz­nych. W naszym kraju od kilku­na­stu lat obser­wuje się stały wzrost rozpo­zna­wa­nia takich zaburzeń u dzieci i w związku z tym zwięk­sza­jące się zainte­re­so­wa­nie terapią SI.
Terapia ta jest przydatna i skuteczna, zwłasz­cza w klasycz­nych posta­ciach zaburzeń integra­cji senso­rycz­nej. W tych przypad­kach skutecz­ność jej została potwier­dzona naukowo. W innych rodza­jach zaburzeń, takich jak zespół deficytu uwagi lub zespół deficytu uwagi z nadru­chli­wo­ścią (ADHD), upośle­dze­nie umysłowe, autyzm oraz genetycz­nie uwarun­ko­wa­nych zespo­łach może być terapią wspoma­ga­jącą lecze­nie podsta­wo­wego schorze­nia.
Autorki przed­sta­wiły w porad­niku podsta­wowe infor­ma­cje o funkcjo­no­wa­niu zmysłów, ich dojrze­wa­niu i proce­sie integra­cji oraz proste ćwicze­nia, które z powodze­niem można wykony­wać opieku­jąc się dziec­kiem w domu. Z propo­zy­cji rodzice i opieku­no­wie mogą wybie­rać pojedyn­cze ćwicze­nia bądź układać możliwe do wykona­nia zestawy.
Bardzo wskazaną formą są lubiane przez dzieci ćwicze­nia rytmiczne i ćwicze­nia ze śpiewem lub muzyką. W książce przed­sta­wiono również propo­zy­cje ćwiczeń przy utworach instru­men­tal­nych wybit­nych kompo­zy­to­rów.

Sztuka, terapia, pozna­nie : w stronę podej­ścia indywi­du­ali­zu­ją­cego w badaniach muzyko­te­ra­peu­tycz­nych / Katarzyna Krasoń, Ludwika Konieczna-Nowak. – Warszawa : Wydaw­nic­two Naukowe PWN, cop. 2016.
Sygn. 162729, 162730

Sztuka jako źródło wiedzy o człowieku.
Muzyka w działa­niu terapeu­tycz­nym jako pole badań.
Strate­gia indywi­du­ali­zu­jąca w badaniu a proces terapeu­tyczny w uspraw­nia­niu pacjenta poprzez aktyw­ność muzyczną.
Indywi­du­ali­zu­jące metody badań muzyko­te­ra­peu­tycz­nych.

 

 

Zawód psycho­log : regula­cje prawne i etyka zawodowa / Dorota Bedna­rek ; konsult. prawna Teresa Gardocka. – Warszawa : Wydaw­nic­two Naukowe PWN, 2016.
Sygn. 162740

Nieza­leż­nie od charak­teru i obszaru działal­no­ści wspó205285lny dla psycho­lo­gów jest szcze­gólny charak­ter więzi z podmio­tem oddzia­ły­wań i wynika­jące z niego zobowią­za­nia etyczne.
Książka Doroty Bedna­rek porząd­kuje wiedzę dotyczącą kontek­stu prawnego wykony­wa­nia zawodu psycho­loga, obowią­zu­ją­cych zasad i standar­dów etycz­nych oraz sposo­bów ich reali­za­cji. Autorka poruszyła zagad­nie­nia etyczne specy­ficz­nie związane z najważ­niej­szymi obsza­rami zasto­so­wań psycho­lo­gii: w diagno­zie i inter­wen­cji psycho­lo­gicz­nej. Szcze­gó­łowo omówiła etyczne kwestie i zasady dotyczące takich specy­ficz­nych sytuacji, jak: świad­cze­nie usług na zlece­nie strony trzeciej, na odległość, wobec nielet­nich, problem przeciw­dzia­ła­nia dyskry­mi­na­cji, prowa­dze­nie badań nauko­wych i publi­ko­wa­nie ich wyników, oraz wielu innych. Psycho­lo­go­wie praktycy oraz studenci psycho­lo­gii znajdą w tej książce zarówno możli­wość pogłę­bio­nego zrozu­mie­nia etycz­nego wymiaru pracy psycho­loga, jak i wyczer­pu­jący zbiór zasad do zasto­so­wa­nia w codzien­nej pracy.

 

Efekt kamele­ona : psycho­lo­gia naśla­dow­nic­twa / Wojciech Kulesza; [redak­tor prowa­dząca Anna Racibor­ska]. – Wyd. 1 dodr. – Warszawa : Wydaw­nic­two Naukowe Scholar, 2017.
Sygn. 162743

Mówimy o papugo­wa­niu, małpo­wa­niu, imito­wa­niu zacho­wań, o tym, że dziecko jest kalką, kopią lub lustrza­nym odbiciem rodzica. Ludzie naśla­dują swoje zacho­wa­nia. Obser­wu­jemy to zjawi­sko, patrząc na wiernych w trakcie ceremo­nii religij­nych, dzieci na placu zabaw, żołnie­rzy podczas parady. Woody Allen nazwał tę hiperz­dol­ność Leonarda Zeliga – głównego bohatera jego znako­mi­tego filmu – efektem kamele­ona.

W tej książce Autor opisuje to jedno z kluczo­wych i fascy­nu­ją­cych ludzkich zacho­wań. Zasta­na­wia się, co nam to zacho­wa­nie daje. Pyta: Czy każdy jest społecz­nym kamele­onem? Czy różnimy się skłon­no­ściami do naśla­do­wa­nia? Czy da się „tego” nauczyć i do czegoś „to” wykorzy­stać? Czy naśla­dow­nic­two może być szkodliwe?

Książka ta przed­sta­wia bardzo wszech­stronny, wyczer­pu­jący i anali­tyczny przegląd psycho­lo­gicz­nej litera­tury na temat naśla­dow­nic­twa oraz jego wyznaczników i konse­kwen­cji. Jest to litera­tura bardzo współ­cze­sna, często dosłow­nie z ostat­nich paru lat, zaś autor wykazuje się jej dogłęb­nym zrozu­mie­niem i porusza się po niej z niezwy­kłą swobodą i erudy­cją. Książka pozwala czytel­ni­kowi uzyskać pełną orien­ta­cję we współ­cze­snym stanie badań nad naśla­dow­nic­twem i zbliżo­nymi zjawi­skami.
prof. dr hab. Bogdan Wojciszke – fragment recen­zji

Współ­cze­sne tenden­cje w diagno­zie i terapii logope­dycz­nej / redak­cja naukowa Danuta Pluta-Wojcie­chow­ska, Barbara Sambor. – Gdańsk : Harmo­nia Univer­sa­lis, 2017.
Sygn. 162744, 162745

Kolejny tom z serii Logope­dia XXI Wieku jest pozycją zasłu­gu­jącą na baczną uwagę prakty­ków i teore­ty­ków zajmu­ją­cych się logope­dią w perspek­ty­wie diagno­styczno-terapeu­tycz­nej oraz teore­tyczno-metodo­lo­gicz­nej. Autorzy poszcze­gól­nych rozdzia­łów – badacze z Polski, Czech, Rosji, Słowa­cji, Stanów Zjedno­czo­nych i Włoch – we wnikli­wych i często nowator­skich pracach prezen­tują kierunki reflek­sji nauko­wej i praktycz­nej współ­cze­snej logope­dii. Niniej­sza monogra­fia ukazuje więc stan obecny logope­dii i poprzez ustale­nia, które niejed­no­krot­nie wyzna­czają nowe obszary badaw­cze, wychyla się ku przyszło­ści, zarazem jednak czerpie inspi­ra­cje z bogatego dorobku przeszłych pokoleń badaczy zaburzeń mowy.

 

Bajki terapeu­tyczne / Maciejka Mazan ; [ilustra­cje Beata Zdęba ; konsul­ta­cja meryto­ryczna Lidia Ippoldt]. – Warszawa : PWN Wydaw­nic­two Szkolne sp. z o.o. sp.k., cop. 2017.
Sygn. 162757, 162758

Bajki terapeu­tyczne pokazują, jak radzić sobie z najczę­ściej pojawia­ją­cymi się u dzieci emocjami: nieśmia­łość, strach, zazdrość, nieumie­jęt­ność współ­pracy, radość, smutek. Mają na celu uspoko­je­nie emocji, obniże­nie lęku, objaśnie­nie reguł otacza­ją­cego świata.

 

 

 

Scena­riu­sze zajęć z elemen­tami bajko­te­ra­pii / Aneta Bartnicka-Kiery­lak, Karolina Świtaj-Wirtek. – Warszawa : PWN Wydaw­nic­two Szkolne, 2017.
Sygn. 162759, 162760

To 19 scena­riu­szy wraz z propo­zy­cjami zabaw dla dzieci młodszych i starszych oraz kartami zadanio­wymi.
Scena­riu­sze zakła­dają powta­rzalny układ pracy z grupą przed­szkolną: zabawa powitalna, odczy­ta­nie bajki przez nauczy­ciela, wspólna analiza treści bajki, zabawy związane z tematem, praca z kartami.

 

 

 

Hejter­stwo : nowa praktyka kultu­rowa? : geneza, przypadki, diagnozy / pod redak­cją Julii Dynkow­skiej, Natalii Lemann, Michała Wróblew­skiego i Anny Zatory. – Łódź : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2017.
Sygn. 162944

Zjawi­sko hejtu zbadali badacze wielu specjal­no­ści: kultu­ro­znawcy, litera­tu­ro­znawcy, medio­znawcy, socjo­lo­go­wie, psycho­lo­go­wie, filozo­fo­wie, polito­lo­dzy oraz badacze prawa. Dzięki multi­dy­scy­pli­nar­nej perspek­ty­wie czytel­nik może się dowie­dzieć o hejcie rzeczy, o których nie miał pojęcia, choć wydawa­łoby się, że jest to zjawi­sko każdemu dobrze znane, proste i nie wymaga­jące głębo­kich analiz. A jednak ta książka pokazuje, że jest inaczej. Pokazuje, jak mało możemy wiedzieć o zjawi­sku, które dobrze znamy. I jak dużo musimy się jeszcze nauczyć.
Prof. dr hab. Paweł Łuków
kierow­nik Zakładu Etyki UW, redak­tor naczelny czaso­pi­sma „Etyka”

Wiele dotych­czas napisano o sztuce miłości, niewiele natomiast o sztuce niena­wi­ści. Oczywi­ście zawsze można zadać pytanie, czy to jest sztuka. Hejter­stwo bowiem zalewa nas zewsząd i każe myśleć raczej o mierno­cie, aniżeli o elitar­no­ści sztuki. Monogra­fia młodych adeptów nauki jest świeżym spojrze­niem na nowe zjawi­sko kultu­rowe.
Prof. dr hab. Jarosław Płucien­nik

Odpor­ność psychiczna : strate­gie i narzę­dzia rozwoju / Doug Strychar­czyk, Peter Clough ; przekład Sylwia Pikiel. – Sopot : Gdańskie Wydaw­nic­two Psycho­lo­giczne, 2017.
Sygn. 162976

Odpor­ność psychiczna to umiejęt­ność skutecz­nego radze­nia sobie z wyzwa­niami, ze stresem i z presją. Deter­mi­nuje ona sposób reago­wa­nia na trudno­ści zarówno w życiu zawodo­wym, jak i prywat­nym. Osoby silne i odporne psychicz­nie wierzą we własne umiejęt­no­ści, są otwarte na nowe wyzwa­nia i z wytrwa­ło­ścią dążą do celu. Lepiej sobie radzą z poten­cjal­nie stresu­ją­cymi sytuacjami, łatwiej znoszą krytykę i nieprzy­chylne uwagi, a porażkę traktują jako okazję do rozwoju osobi­stego. Częściej też odnoszą sukces.

Rozwi­ja­nie odpor­no­ści psychicz­nej umożli­wia optymalne wykorzy­sta­nie posia­da­nych umiejęt­no­ści, a jej pomiar pozwala zapla­no­wać odpowied­nie wspar­cie. Przed­sta­wiony przez autorów model odpor­no­ści psychicz­nej i kwestio­na­riusz do jej oceny są cennymi narzę­dziami w proce­sie rekru­ta­cji pracow­ni­ków, w zarzą­dza­niu talen­tami czy w plano­wa­niu awansu. Umożli­wiają także precy­zyjne określe­nie potrzeb szkole­nio­wych i rozwo­jo­wych. Są powszech­nie stoso­wane w bizne­sie, eduka­cji, służbie zdrowia, sporcie i życiu społecz­nym.

Pedagog społeczny : teoria i praktyka działal­no­ści społecz­nej / pod redak­cją Arkadiu­sza Żukie­wi­cza. – Łódź : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2017.
Sygn. 162980, 162981

Publi­ka­cja wpisuje się w nurt badań łódzkiej szkoły pedago­gów społecz­nych odwołu­ją­cych się do trady­cji repre­zen­to­wa­nej przez twórczy­nię tej dyscy­pliny nauko­wej, Helenę Radliń­ską. Autorzy posta­wili sobie za cel przed­sta­wie­nie sylwetki pedagoga społecz­nego, kontek­stów i przestrzeni jego działal­no­ści, uwzględ­nili przy tym również nowe wyzwa­nia wynika­jące ze zmian społecz­nych w otocze­niu. W drugiej części publi­ka­cji Czytel­nicy znajdą liczne odnie­sie­nia do praktyki działa­nia pedago­gów społecz­nych, np. pracy asysten­tów rodzin­nych, kwestii psychia­trii środo­wi­sko­wej czy też rewita­li­za­cji społeczno-pedago­gicz­nej.

Rola pedagoga społecz­nego nadal nie jest jedno­znacz­nie rozpo­zna­wana w przestrzeni społecz­nej. Fakt ten, który może jedynie zaska­ki­wać (posia­damy bardzo bogaty dorobek naukowy z pedago­giki społecz­nej dzięki wybit­nym jej twórcom), stanowi także inspi­ra­cję do kolej­nych wyzwań, bowiem zarówno zasług twórców, jak i ich współ­cze­snych konty­nu­ato­rów dla rozwoju tej dyscy­pliny nauko­wej, tworze­nia wielu szkół nauko­wych oraz wkładu w rozwój społe­czeń­stwa nie wolno zapomi­nać. Ponie­waż znacząco posze­rzyło się też pole praktyki działa­nia pedagoga społecz­nego, na analizę naukową zasłu­gują wszyst­kie aktyw­no­ści dotąd nieroz­po­zna­wane w kręgu jego działa­nia”.
Z recen­zji prof. dr hab. Barbary Kromo­lic­kiej (Uniwer­sy­tet Szcze­ciń­ski)

Źródło :
www​.cedewu​.pl
www​.rm​.com​.pl
www​.pzwl​.pl
www​.ksiegar​nia​.pwn​.pl
www​.scholar​.com​.pl
www​.harmo​nia​.edu​.pl
www​.wydaw​nic​two​.uni​.lodz​.pl
www​.gwp​.pl

Print Friendly, PDF & Email